Język niemiecki poziom A1. Czasowniki

 0    77 Datenblatt    bcedu
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wzrastać, zwiększać się
Jesienią wzrasta liczba przeziębień.
Lernen beginnen
zunehmen
Im Herbst nehmen Erkältungen zu.
zunehmen
Lernen beginnen
nimmt zu, nahm zu, hat zugenommen
przekazywać dalej
Proszę przekazać zdjęcie dalej.
Lernen beginnen
weitergeben
Geben Sie das Photo weiter!
weitergeben
Lernen beginnen
gibt weiter, gab weiter, hat weitergegeben
nosić; mieć
Oni noszą symbole narodowe na koszulkach.
Lernen beginnen
tragen
Sie tragen nationale Symbole auf Thirts.
tragen
Lernen beginnen
trägt, trug, hat getragen
czynić, robić
Jest dużo do zrobienia.
Lernen beginnen
tun
Es gibt viel zu tun.
tun
Lernen beginnen
tut, tat, hat getan
pić
Czego chciałbyś się napić?
Lernen beginnen
trinken
Was möchtest du trinken?
trinken
Lernen beginnen
trinkt, trank, hat getrunken
dzwonić, wzywać; wołać
Wołałeś mnie?
Lernen beginnen
rufen
Hast du mich gerufen?
rufen
Lernen beginnen
ruft, rief, hat gerufen
spać
Tutaj śpią dzieci.
Lernen beginnen
schlafen
Hier schlafen die Kinder.
schlafen
Lernen beginnen
schläft, schlief, hat geschlafen
ciąć, kroić
Fryzjer ścina włosy.
Lernen beginnen
schneiden
Ein Frisör schneidet Haare.
schneiden
Lernen beginnen
schneidet, schnitt, hat geschnitten
pisać
Piszę list.
Lernen beginnen
schreiben
Ich schreibe einen Brief.
schreiben
Lernen beginnen
schreibt, schrieb, hat geschrieben
pływać
W wolnym czasie często chodzą pływać.
Lernen beginnen
schwimmen
In ihrer Freizeit gehen sie oft schwimmen.
schwimmen
Lernen beginnen
schwimmt, schwamm, ist geschwommen
być
Elegancka moda nie musi być droga.
Lernen beginnen
sein
Elegante Mode muss nicht teuer sein.
sein
Lernen beginnen
ist, war, ist gewesen
tracić; gubić
Zgubiła książkę do języka niemieckiego.
Lernen beginnen
verlieren
Sie hat ihr Deutschbuch verloren.
verlieren
Lernen beginnen
verliert, verlor, hat verloren
zapominać
Przykro mi, zapomniałem o spotkaniu.
Lernen beginnen
vergessen
Tut mir leid, ich habe den Termin vergessen.
vergessen
Lernen beginnen
vergisst, vergaß, hat vergessen
widzieć; patrzeć
Niech Państwo popatrzą na obrazki.
Lernen beginnen
sehen
Sehen Sie die Bilder!
sehen
Lernen beginnen
sieht, sah, hat gesehen
siedzieć
Ute i Ilka siedzą obok siebie na kursie.
Lernen beginnen
sitzen
Ute und Ilka sitzen nebeneinander im Kurs.
sitzen
Lernen beginnen
sitzt, saß, hat gesessen
stać
Czasownik stoi na 2 pozycji.
Lernen beginnen
stehen
Das Verb steht auf Position 2.
stehen
Lernen beginnen
steht, stand, hat gestanden
oglądać telewizję
Mój przebieg dnia: szkoła, praca domowa, oglądanie telewizji, spanie.
Lernen beginnen
fernsehen
Mein Tagesablauf: Schule, Hausaufgaben, fernsehen, schlafen.
fernsehen
Lernen beginnen
sieht fern, sah fern, hat ferngesehen
znajdować
Nie mogę znaleźć swojej komórki.
Lernen beginnen
finden
Ich kann mein Handy nich finden.
finden
Lernen beginnen
findet, fand, hat gefunden
latać
Dzisiaj lecę do Frankfurtu.
Lernen beginnen
fliegen
Heute fliege ich nach Frankfurt.
fliegen
Lernen beginnen
fliegt, flog, ist geflogen
dawać
Dał mi piękne kwiaty.
Lernen beginnen
geben
Er hat mir schöne Blumen gegeben.
geben
Lernen beginnen
gibt, gab, hat gegeben
urodzić się
Urodziłem się 18 lutego.
Lernen beginnen
geboren (sein)
Ich bin am 18 Februar geboren.
podobać się
Ta kurtka mi się podoba.
Lernen beginnen
gefallen (etwas, jemandem)
Die Jacke gefällt mir.
gefallen
Lernen beginnen
gefällt, gefiel, hat gefallen
wisieć
Obraz wisi na ścianie.
Lernen beginnen
hängen
Das Bild hängt an der Wand.
hängen
Lernen beginnen
hängt, hing, hat gehangen
nazywać się
Nazywam się Hanna Schmidt.
Lernen beginnen
heißen
heißen
Lernen beginnen
heißt, hieß, hat geheißen
pomagać
Mama pomaga dzieciom przy zadaniach domowych.
Lernen beginnen
helfen
Die Mutter hilft den Kindern bei den Haufsaufgaben.
helfen
Lernen beginnen
hilft, half, hat geholfen
znać
Znasz Katję?
Lernen beginnen
kennen
Kennst du Katja?
kennen
Lernen beginnen
kennt, kannte, hat gekannt
musieć
Psy muszą zostać na zewnątrz.
Lernen beginnen
müssen
Hunde müssen draußen bleiben.
muss, musste, hat gemusst
Lernen beginnen
muss, musste, hat gemusst
odmawiać, odwołać
Muszę odwołać to spotkanie.
Lernen beginnen
ablehnen
Ich muss den Termin ablehnen.
ablehnen
Lernen beginnen
lehnt ab, lehnte ab, hat abgelehnt
piec
W niedzielę upiekłam jabłecznik.
Lernen beginnen
backen
Am Sonntag habe ich einen Apfelkuchen gebacken.
backen
Lernen beginnen
backt, buk, hat gebacken
zaczynać (się)
Rok szkolny zaczyna się 1. września.
Lernen beginnen
beginnen
Das Schuljahr beginnt am 1. September.
beginnen
Lernen beginnen
beginnt, begann, hat begonnen
otrzymywać
Otrzymałem dwa maile.
Lernen beginnen
bekommen, bekam, hat bekommen
Ich habe zwei Emails bekommen.
bekommen
Lernen beginnen
bekommt, bekam, hat bekommen
prosić (o coś)
Poproszę o długopis.
Lernen beginnen
bitten (um etwas)
Ich bitte um einen Kugelschreiber.
bitten
Lernen beginnen
bittet, bat, hat gebeten
zostawać
Zostaliśmy w Wiedniu przez trzy dni.
Lernen beginnen
bleiben
Wir sind drei Tage in Wien geblieben.
bleiben
Lernen beginnen
bleibt, blieb, ist geblieben
przynosić, zabrać
Zabrała ze sobą dwie lalki.
Lernen beginnen
bringen
Sie hat zwei Puppen mit sich gebracht.
bringen
Lernen beginnen
bringt, brachte, hat gebracht
myśleć
Kocham cię. Ciągle o tobie myślę.
Lernen beginnen
denken
Ich liebe dich. Ich denke immer an dich.
denken
Lernen beginnen
denkt, dachte, hat gedacht
mieć przyzwolenie
Tu można parkować.
Lernen beginnen
dürfen
Hier darf man parken.
dürfen
Lernen beginnen
darf, durfte, hat gedurft
jeść
Dzieci lubią jeść lody.
Lernen beginnen
essen
Kinder essen gern Eis.
essen
Lernen beginnen
isst, aß, hat gegessen
jechać
Codziennie jeżdżę do pracy.
Lernen beginnen
fahren
Jeden Tag fahre ich zur Arbeit.
fahren
Lernen beginnen
fährt, fuhr, ist gefahren
spadać, upadać
Spadł z roweru.
Lernen beginnen
fallen
Er ist vom Fahrrad gefallen.
fallen
Lernen beginnen
fällt, fiel, ist gefallen

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.