justina 26th Feb 2014

 0    70 Datenblatt    engonskype_archive
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nie zupełnie
Lernen beginnen
not really
naprawiać
Lernen beginnen
to repair
to było w przeszłości
Lernen beginnen
it was in the past
Spróbuję to zrobić.
Lernen beginnen
I'll try to do it.
w dni robocze
Lernen beginnen
on weekdays
kontynuuj
Lernen beginnen
continue, go on
W weekendy próbuję odpoczywać.
Lernen beginnen
On weekends I try TO rest.
i to wszystko
Lernen beginnen
and that's everything / and that's all
W weekendy nic nie robię.
Lernen beginnen
On weekends I do nothing.
samochodem
Lernen beginnen
by car
O której poszłaś spać?
Lernen beginnen
What time did you go to sleep?
on zepsuł wszystkie nasze plany
Lernen beginnen
He spoilt all our plans
zepsuć (np. plany)
Lernen beginnen
spoil - spoilED (AmE) / spoilt (BrE) - spoilED / spoilT
nie pomagaj mu
Lernen beginnen
don't help him
Mój budzik zadzwonił o dziesiątej.
Lernen beginnen
My alarm clock went off at ten.
On zrobił to przynajmniej trzy razy.
Lernen beginnen
He did it at least three times.
Jestem w łazience.
Lernen beginnen
I'm in the bathroom.
Kąpię się.
Lernen beginnen
I'm taking a bath. I'm having a bath.
Biorę prysznic.
Lernen beginnen
I'm taking a shower. I'm having a shower.
śmierdzieć
Lernen beginnen
to stink - stank - stunk
śmierdzący
Lernen beginnen
smelly, stinky
Jaki piękny zapach!
Lernen beginnen
What a lovely smell!
skarpetki
Lernen beginnen
socks
twoje skarpetki śmierdzą
Lernen beginnen
your socks are smelly. your socks stink.
Śmierdzi (tu).
Lernen beginnen
It stinks in here! It stinks here.
Jestem zmęczona cały czas.
Lernen beginnen
I'm tired all the time.
On pije kawę bez cukru.
Lernen beginnen
He drinks coffee without sugar.
To drzewo jest suche.
Lernen beginnen
This tree is dry.
Twoje włosy są mokre.
Lernen beginnen
Your hair is wet.
włóż czapkę.
Lernen beginnen
put on a hat.
Mieszkamy na parterze.
Lernen beginnen
We live on the ground floor.
Jestem w autobusie.
Lernen beginnen
I'm ON the bus.
Jestem w samochodzie.
Lernen beginnen
I'm IN the car.
Jesteśmy w pociągu.
Lernen beginnen
We are ON the train.
Francja, francuski
Lernen beginnen
France, French
Czy umiesz liczyć po francusku?
Lernen beginnen
Can you count in French?
To jest moje ulubione danie.
Lernen beginnen
It's my favourite dish.
Jaki jest twój ulubiony kolor?
Lernen beginnen
What's your favourite colour?
To jest jej ulubiona zupa.
Lernen beginnen
It's her favorite soup.
Nienawidzę zupy buraczkowej.
Lernen beginnen
I hate beetroot soup.
mój wujek jest rolnikiem.
Lernen beginnen
my uncle is a farmer.
Chodzę na siłownię cztery razy w tygodniu.
Lernen beginnen
I go to the gym four times a week.
Ona poszła na siłownię w piątek wieczorem.
Lernen beginnen
She went to the gym on Friday evening.
Spędziłam tam półtorej godziny.
Lernen beginnen
I spent there one and a half hours.
Zawsze zapominam odrobić pracę domową.
Lernen beginnen
I always forget TO do homework.
Moja siostra zapomina zamknąć drzwi na klucz.
Lernen beginnen
My sister forgets TO lock the door.
zamykać na klucz
Lernen beginnen
to lock
wielkimi literami
Lernen beginnen
in capital letters
Co robisz w piątek wieczorem?
Lernen beginnen
What do you do on Friday night?
Kiedy się urodziłaś?
Lernen beginnen
When were you born?
O której godzinie wstajesz?
Lernen beginnen
What time do you get up?
teatr
Lernen beginnen
theater
Jak często chodzicie do teatru?
Lernen beginnen
How often do you go to the theater?
ile razy w miesiącu?
Lernen beginnen
how many times a month?
ile razy w tygodniu?
Lernen beginnen
how many times a week?
trzy razy w tygdniu
Lernen beginnen
three times tygdniu
jajka
Lernen beginnen
eggs
jajecznica
Lernen beginnen
scrambled eggs
Nasza babcia je na śniadanie jajecznicę.
Lernen beginnen
Our granny eats scrambled eggs for breakfast.
Co wasza babcia je na śniadanie?
Lernen beginnen
What does your grandmother eat for breakfast?
Jak często masz lekcje hiszpańskiego?
Lernen beginnen
How often do you have Spanish lessons?
Kto słucha teraz muzyki?
Lernen beginnen
Who is listening to music now?
Kto tu mieszka?
Lernen beginnen
Who lives here?
Kto tu mieszkał?
Lernen beginnen
Who lived here?
Kto chodzi do kina dwa razy w miesiącu?
Lernen beginnen
Who goES to the movies twice a month?
Kto zapomniał podlać kwiatki?
Lernen beginnen
Who forgot to water the plants?
Kto mieszka w Paryżu?
Lernen beginnen
Who lives in Paris?
Kto mieszkał w Paryżu?
Lernen beginnen
Who lived in Paris?
przeglądać internet
Lernen beginnen
to browse the internet, to surf the Net
Kto ożenił się w maju?
Lernen beginnen
Who got married in May?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.