kodeks cywilny 2

 0    51 Datenblatt    wapno98
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ubezwłasnowlniony częściowo
Lernen beginnen
partially incapacitated
kuratela
Lernen beginnen
curatorship
z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych
Lernen beginnen
subject to exceptions provided for the statue
ważność
Lernen beginnen
validity
zaciągać zobowiązanie
Lernen beginnen
assume an obligation
rozporządza swoim prawem
Lernen beginnen
disposes his right
zgoda
Lernen beginnen
consent
przedstawiciel ustawowy
Lernen beginnen
statutory representative
potwierdzenie umowy
Lernen beginnen
subsequent confirmation
osoba sama może potwierdzić umowę
Lernen beginnen
a person may himself confirm the contract
po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnej
Lernen beginnen
upon attaining full capacity for juridical acts
wyznaczyć odpowiedni termin
Lernen beginnen
set a suitable time limit
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
Lernen beginnen
after the set time limit elapses to no avail
dokonać jednostronnej czynności prawnej
Lernen beginnen
carry out unilateral juridical act
zawierać umowy
Lernen beginnen
enter into contracts
rozporządzać swoim zarobkiem
Lernen beginnen
dispose of his earnings
sąd opiekuńczy
Lernen beginnen
guardianship court
postanowić inaczej
Lernen beginnen
decide otherwise
określone przedmioty
Lernen beginnen
specific assets
do swobodnego użytku
Lernen beginnen
to use freely
w zakresie czynności prawnych
Lernen beginnen
with regard to juridical acts
dotyczyć
Lernen beginnen
concern
stanowić wyjątek
Lernen beginnen
constitute an exception
nie wystarcza
Lernen beginnen
is not sufficient
za konsumenta uważa się
Lernen beginnen
shall be considered a consumer
działalnośc gospodarcza lub zawodowa
Lernen beginnen
economic or professional activity
dobra osobiste człowieka
Lernen beginnen
personal interests of a human being
cześć
Lernen beginnen
dignity
swoboda sumienia
Lernen beginnen
freedom of conscience
pseudonim
Lernen beginnen
pseudonym
wizerunek
Lernen beginnen
image
tajemnica korespondencji
Lernen beginnen
confidentiality of correspondence
nietykalność mieszkania
Lernen beginnen
inviolability of home
twórczość wynalazcza
Lernen beginnen
inventive activity
twórczość racjonalizatorska
Lernen beginnen
reasoning activity
pozostają pod ochroną prava cywilnego
Lernen beginnen
shall be protected by the civil law
niezależnie od
Lernen beginnen
regardless of
przewidziany
Lernen beginnen
provided for
ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem
Lernen beginnen
a person whose personal interests are jeopardized
zażądać zaniechania działania
Lernen beginnen
demand the action be abandoned
bezprawne
Lernen beginnen
illegal
w razie dokonanego naruszenia
Lernen beginnen
in the case of actual violation
dopełnić czynności
Lernen beginnen
perform acts
usunięcie jego skutków
Lernen beginnen
remove its consequences
latter
Lernen beginnen
ostatni/drugi/późniejszy (używać, gdy mówimy o 2 podmiocie po raz kolejny w tym samym zdaniu wielokrotnie złożonym)
złożyć oświadczenie odpowiedniej treści
Lernen beginnen
make a statement of a relevant content
w odpowiedniej formie
Lernen beginnen
in a relevant form
na zasadach przewidzianych w kodeksie
Lernen beginnen
on the basis of the principles provided for by the Code
żądać zadośćuczynienia pieniężnego
Lernen beginnen
demand pecuniary compensation
zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej
Lernen beginnen
payment of an adequate amount of money
wskazany cel społeczny
Lernen beginnen
specified community purpose

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.