kodeks cywilny 4

 0    48 Datenblatt    wapno98
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
jednostki organizacyjne
Lernen beginnen
organizational entities
przyznawać
Lernen beginnen
vest in
osobowość prawna
Lernen beginnen
legal personality
accordingly
Lernen beginnen
odpowiednio
którym ustawa przyznaje zdolność prawną
Lernen beginnen
in which a statue vests legal capacity
jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej
Lernen beginnen
unless otherwise provided by a separate provision
o którym mowa w § 1
Lernen beginnen
referred to in §
ponosić odpowiedzialność subsydiarną
Lernen beginnen
bear subsidiary liability
stać się niewypłacalnym
Lernen beginnen
to become insolvent
podmiot praw i obowiązków
Lernen beginnen
the subject of rights and duties
dotyczyć mienia państwowego
Lernen beginnen
relate to state-owned property
powstanie
Lernen beginnen
formation
ustrój
Lernen beginnen
constitution
ustanie
Lernen beginnen
cessation
w wypadkach i w zakresie w przepisach tych
Lernen beginnen
in the cases and within the scope provided for by those provisions
sposób działania osoby prawnej
Lernen beginnen
the manner of a legal person's operation
statut osoby prawnej
Lernen beginnen
articles of a legal person
z chwilą wpisu do właściwego rejestru
Lernen beginnen
upon being entered ina relevant register
rodzaje rejestrów
Lernen beginnen
types of registers
sposób prowadzenia rejestrów
Lernen beginnen
the manner in which registers are kept
działać przez swoje organy
Lernen beginnen
act through its organs
statut oparty na ustawie
Lernen beginnen
articles grounded in statute
przekraczać zakres umocowania
Lernen beginnen
exceed the scope of empowerment
naprawić szkodę
Lernen beginnen
redress the damage
nie wiedzieć o braku umocowania
Lernen beginnen
not to be aware of the lack of the empowerment
powyższy
Lernen beginnen
above-mentioned
stosuje się odpowiednio w wypadku
Lernen beginnen
shall apply accordingly in the case
w imieniu
Lernen beginnen
on behalf
osoba prawna która nie istnieje
Lernen beginnen
legal person which does not exist
ponosić odpowiedzialność
Lernen beginnen
be liable for
zobowiązania
Lernen beginnen
obligations
państwowy
Lernen beginnen
state-owned
określony
Lernen beginnen
specified community purpose
składnik mienia
Lernen beginnen
part of property
nieodpłatne przejęcie
Lernen beginnen
gratuitous takeover
obowiązująca ustawa
Lernen beginnen
binding statute
ten ostatni odpowiada solidarnie
Lernen beginnen
the latter shall be jointly and severally liable for
zobowiązania powstałe w okresie
Lernen beginnen
obligations which arose in a period
stanowić własność
Lernen beginnen
to be owned
do wysokości wartości
Lernen beginnen
to the extent of the value
ustalony wedłu stanu z chwili przejęcia
Lernen beginnen
specified as at the moment of the takeover
według cen z chwili zapłaty
Lernen beginnen
according to the prices as at the moment of payment
samorząd terytorialny
Lernen beginnen
local government
samorządowe osoby prawne
Lernen beginnen
government-owned legal persons
prowadzić swoje sprawy
Lernen beginnen
manage its own affairs
brak powołanych do tego organów
Lernen beginnen
lack of organs duly appointed to do so
niezwłocznie
Lernen beginnen
immediately
postarać się
Lernen beginnen
see to it that

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.