KONKURS BHP

 0    35 Datenblatt    akagie
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Umowa na wykonanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to:
Lernen beginnen
umowa o pracę
Źródłem stosunku pracy nie jest:
Lernen beginnen
umowa o dzieło
Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2019 r. dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi:
Lernen beginnen
2250 zł. brutto
Kiedy dochodzi do nawiązania stosunku pracy?
Lernen beginnen
w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy
Czy pracodawca ma obowiązek rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem na jego wniosek w drodze porozumienia stron:
Lernen beginnen
nie, pracodawca nie ma takiego obowiązku
Jaki jest okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy:
Lernen beginnen
2 tygodnie
Jak długo pracownik może być zatrudniony na zastępstwo u danego pracodawcy:
Lernen beginnen
na czas usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego pracownika
Osobami uprawnionymi do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są:
Lernen beginnen
pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu
Przy pracach które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane (praca w ruch ciągłym) dopuszczalne jest przedłużenie czasu pracy do:
Lernen beginnen
43 godzin przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni
Na jaki okres pracodawca sporządza rozkład czasu pracy:
Lernen beginnen
co najmniej na 1 miesiąc
Pracodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania godzin pracy w stosunku do pracowników:
Lernen beginnen
objętych systemem zadaniowego czasu pracy
Czy święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy:
Lernen beginnen
obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin
Czy pracownik zatrudniony na akord musi mieć zapewnione wynagrodzenie minimalne nawet wtedy, jeżeli nie wykona normy nałożonej przez pracodawcę:
Lernen beginnen
tak
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy finansowane ze środków pracodawcy stanowi limit na dany rok kalendarzowy, który wynosi:
Lernen beginnen
33 lub 14 dni niezdolności do pracy
Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych dotyczy:
Lernen beginnen
kobiet w ciąży
Dodatek za godziny nadliczbowe w wysokości 100% przysługuje:
Lernen beginnen
za pracę w porze nocnej
Do ukończenia przez dziecko którego roku życia przysługują pracownikowi 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem:
Lernen beginnen
14 lat
Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż:
Lernen beginnen
14 kolejnych dni kalendarzowych
Zabronione jest zatrudnianie osoby, która:
Lernen beginnen
nie ukończyła 15 lat
Kto to jest pracownik tymczasowy:
Lernen beginnen
pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika
Do podstawowych obowiązków pracodawcy nie należy:
Lernen beginnen
tworzenie pracowniczych programów emerytalnych
Kto odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy:
Lernen beginnen
pracodawca
Kiedy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze:
Lernen beginnen
jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu; ze względów na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy
Kto pokrywa koszt zakupu środków ochrony indywidualnej:
Lernen beginnen
pracodawca kupuje i dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej nieodpłatnie
Kto podlega okresowemu badaniu lekarskiemu:
Lernen beginnen
wszyscy pracownicy
Co to jest wypadek przy pracy:
Lernen beginnen
zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą
Co to jest czynnik niebezpieczny występujący w procesie pracy:
Lernen beginnen
to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do urazu, bądź natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia a nawet śmierci
Co jest źródłem promieniowania UV:
Lernen beginnen
elektryczne promienniki nadfioletu, elektryczne źródła światła, procesy technologiczne
Ze względu na ochronę słuchu poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy nie może przekraczać:
Lernen beginnen
85 dB
Na stanowiskach pracy nie wolno przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach:
Lernen beginnen
większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie
Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu pracy sekretarki w zakładzie przetwórstwa owocowo - warzywnego nie może być niższa niż:
Lernen beginnen
18 *C
Podczas wykonywania prac z użyciem pilarki łańcuchowej, w tym przycinania i ścinania drzew, pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi:
Lernen beginnen
środki ochrony kończyn dolnych, środki ochrony słuchu
Do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, w zakładzie pracy wymagane jest posiadanie przez pracownika:
Lernen beginnen
świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
Zdarzenie w wyniku którego pracownik wykonujący pracę cięcia deski na pilarce tarczowej doznaje całkowitego obcięcia palca – kciuka, podczas kontaktu z tarczą tnącą jest:
Lernen beginnen
ciężkim wypadkiem przy pracy
Czy pracownik (kobieta) zatrudniona w sklepie spożywczym może samodzielnie ręcznie podnieść i przenieść karton z napojami o masie 22,5 kg:
Lernen beginnen
nie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.