konstrukcje odnoszące się do przyszlosci

 0    95 Datenblatt    arturpawlowski87
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Spójrz na te chmury. Będzie burza z piorunami.
Lernen beginnen
Look at those clouds. There is going to be a thunder-storm.
Przed bramą jest kilka tysięcy fanów, którzy nie dostali biletów. Będziemy mieć problem.
Lernen beginnen
In the front of the gate there are several thousand fans who didn't get tickets. We are going to have a problem.
Renata będzie miała dziecko.
Lernen beginnen
Renata is going to have a baby.
Kiedy zamierzasz opuścić kraj? - Jak tylko przyznają mi wizę amerykańską.
Lernen beginnen
When are you going to leave the country? - As soon as I am granted an American visa.
Jego stan jest nadal bardzo ciężki, ale wierzę, że wyzdrowieje.
Lernen beginnen
His condition is still very serious, but I believe he will recover.
Chyba ktoś puka do drzwi. Pójdę zobaczyć.
Lernen beginnen
I think there's someone knocking at the door. I Will go and see
- O której zaczyna się koncert ?. - Nie jestem pewien. Sprawdzę w gazecie.
Lernen beginnen
-What time does the concert start?. - I am not sure. I Will check in the paper.
W przyszłym tygodniu będziemy znać wyniki egzaminu
Lernen beginnen
We will know the results of the exam next week.
Będziemy lecieć na wysokości 9000 m z prędkością 800 km na godzinę spodziewany czas przybycia do Detroid to 18:20 czasu lokalnego
Lernen beginnen
We will be flying at an altitude of 9k meters and at a speed of 800km per hour. Our estimated Time of arrival in Detroit is 18.20 local time.
będę się z nim jutro widział jako że w środę pracujemy razem na nocnej zmianie
Lernen beginnen
I will be seeing him tomorrow since on Wednesday we work together on the night shift.
Czy będziesz korzystać z komputera po południu?
Lernen beginnen
Will you be using the computer in the afternoon
Jutro o tej porze będę zdawał egzamin na prawo jazdy
Lernen beginnen
At this time tomorrow I will be taking my driving test
Jutro o tej porze będę juz po operacji.
Lernen beginnen
By this time tomorrow I will have had my operation.
Pod koniec grudnia minie 10 miesięcy odkąd zacząłem pisać tą książkę
Lernen beginnen
By the end of December I will have writing this book for 10 months
Gdzie mam położyć twój plecak. Na razie zostaw go w korytarzu.
Lernen beginnen
Where shall I put your backpack. Leve it in the hallway for now.
Co robisz dzisiaj wieczorem idę na przyjęcie do ambasady
Lernen beginnen
what are you doing today I'm going to the party at the Embassy
W lipcu jadę na safari z żoną
Lernen beginnen
In july I'm going on Safari with my wife
jutro mam (See) spotkanie ze swoim prawnikiem i Poproszę go o poradę w tej sprawie
Lernen beginnen
I'm seeing my lawyer tomorrow and I will ask him for advice in this matter
czasownik See można użyć w prezent /past continous w znaczeniu mieć spotkanie, spotykać się z kims
jej Pociąg przyjeżdża o 9:00 mamy więc mnóstwo czasu
Lernen beginnen
Her train gets in at nine. So we have plenty of time.
pójdziemy na spacer, kiedy przestanie / przestanie padać
Lernen beginnen
we will go for a walk when it stops/has stopped raining
Polubisz nasze Miasto, kiedy już tu trochę pomieszkasz.
Lernen beginnen
You will get to like our City when you have lived here for a while.
Jeśli dostaniesz tę pracę, będziemy mogli pozwolić sobie na gosposie.
Lernen beginnen
If you get this job, We will be able to aford a maid
Przywódcy obu partii spotkają się jutro, aby omówić możliwość utworzenia nowej koalicji.
Lernen beginnen
The leaders of both parties are to meet tomorrow to discuss the posibility of forming new coalition.
Masz się natychmiast zgłosić w wieży kontrolnej
Lernen beginnen
You are to report to the control tower immediately
użycie powyższej konstrukcji z podmiotem w drugiej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej sugeruje że mówiący przekazuje polecenie wydane przez kogoś innego
nigdzie już nie chodź po co zaraz odjeżdża
Lernen beginnen
don't go anywhere. The train is about to leave
Samochody muszą być pakowane poza terenem szkoły.
Lernen beginnen
Cars must be parked outside the school grounds.
w pisemnych nakazach. must
Musi pan brać 3 pastylki dziennie
Lernen beginnen
You must take 3 pills a day.
Czuję, że muszę mu o tym powiedzieć.
Lernen beginnen
I feel (that) I must to tell him about it.
Jesli podmiot jest w pierwszej osobie, uzywamy must, gdy mamy wew przeswiadczenie onkoniecznosci wykonania danej czynnosci.
Może byś wpadła do mnie po południu. - Nie mogę. Muszę jechać z biurkiem do weterynarza.
Lernen beginnen
Why don't you come over to my place in the afternoon? I can't. I have (got) to/must take burek to the vet.
Konstrukcji have (got) używamy w pierwszej osobie, jeslibistnieje narzucona nam koniecznosc wykonania pewnej jednorazowej czynnosci. Must uzyjemy jesli mamy wew przeswiadczenie.
Co obejmują twoje obowiązki? Muszę odebrać telefony i przyjmowac rezerwacje.
Lernen beginnen
What do your duties include? I have to answer the phone and take bookings.
Z podmiotem w pierwszej osobie yzywamy have got, gdy mowimy obczynnosci, ktora musimyvwykonywac regularnie w ramach narzuconych nam obowiązków.
Spędzam za dużo czasu przy biurku. Muszę wiecej cwiczyc.
Lernen beginnen
I spent too much time at my desk. I must take more exercise.
Kontekst sugeruje iz mowiacy jest przrkonany ze musi zazywac wiecej ruchu.
Nie miałem dosyc pieniędzy, żeby przenocować w hotelu więc musiałem spędzić noc na stacji.
Lernen beginnen
I didn't have enough money to stay at the hotel so I had to spend the night at the station.
Nie musisz przychodzić do biura tak wcześnie Wystarczy mi Jeśli będziesz jutro o 9:00.
Lernen beginnen
You needn't come to the office so early. It will do for me if you are here at 9.
Słyszałeś co powiedział szef. Nie musisz przychodzić do biura przed 9:00.
Lernen beginnen
You heard what the boss said. You don't have/need to come to the office before 9:00.
Pod żadnym pozorem nie wolno ci zostawiać go samego.
Lernen beginnen
You must not leave him alone under any circumstances.
Mam nadzieję że nie będę musiała odwieść ich na stację.
Lernen beginnen
I hope (that) I won't have/need to drive them to the station.
Będziesz musiał sam sobie gotować kiedy mnie nie będzie.
Lernen beginnen
You will have to cook your own meals when I am away.
Gdyby się nie poddali musielibyśmy użyć siły.
Lernen beginnen
If they hadn't surrendered, we would have had to use force.
Hipotetyczna koniecznosc w przeszlosci.
Musisz przeczytać tę książkę. Jest naprawdę świetna.
Lernen beginnen
You must read this book. It's really great/excellent.
Must mozemy uztc goraco kogos zachecajac do czegos
Czy musisz zawsze mi przerywać.?
Lernen beginnen
Must you always interrupt me?
Zniecierpliwienie.
Od jak dawna musi zażywać tabletki?
Lernen beginnen
How long have you had to take this tablets.
Kiedy byliśmy dziećmi, mogliśmy oglądać telewizję do późna w nocy.
Lernen beginnen
when we were children We could/were allowed to watch TV till late at night.
W nagrodę za dobre zachowanie dzieci mogly oglądać wczoraj telewizję do 10:00.
Lernen beginnen
In reward for their good behavior the children were allowed to watch TV till 10 p.m. yesterday.
Nie mogliśmy opuszczać obozu bez pozwolenia majora.
Lernen beginnen
We couldn't/werent allowed to leave the camp without the major's permission.
Czy mogę zjeść jeszcze jeden kawałek ciasta?
Lernen beginnen
Can/may I have another piece of cake.?
Czy może mógłbym zapłacić czekiem? tak
Lernen beginnen
Could I possibly/Might I perhaps pay by check.? Yes you can/may.
Dzieci mogą się kąpać tylko w obecności ratownika.
Lernen beginnen
Children may/can bathe only in the presence of a lifeguard.
Studenci nie mogą korzystać ze słowników podczas egzaminu.
Lernen beginnen
Students may not/cannot use dictionaries during the exam.
Od rozwodu nie wolno mu widywać się z dziećmi.
Lernen beginnen
Since the divorce he hasn't been allowed to see the children.
Czy umiesz mówić po czesku? Nie ale mógłbym zapisać się na kurs.
Lernen beginnen
Can you speak czech No, but I could sign up for a course.
W młodości potrafiłem przebiec 100 m w 10 sekund.
Lernen beginnen
In my youth I could/was able to run 100 m in 10 seconds.
German zna niemiecki więc mógł wyjaśnić że jesteśmy turystami. W przeciwnym razie mielibyśmy duże problemy.
Lernen beginnen
Herman knows German so he could/was able to explain that we are tourists. Otherwise we would have had big problems.
Na szczęście zdołałem zawiadomic rodziców o wizycie babci.
Lernen beginnen
Fortunately, I was able to notify/let my parents know about my grandmother's visit.
Skąd wiesz że to był on? Zdołałem go zobaczyć Przez dziurkę od klucza
Lernen beginnen
How do you know it was him? I managed/could/was able to see him through the keyhole.
Kolano bolło mnie tak mocno że nie mogłem biec.
Lernen beginnen
My knee hurt so badly that I couldn't/wasn't able to run.
Czy zdałeś sam naprawić samochód, czy musiałaś poprosić kogoś o pomoc?
Lernen beginnen
Did you manage to/were you able to repair the car yourself, or did you have to ask someone for help?
Nasze dziecko już wkrótce będzie umiało mówić.
Lernen beginnen
Our child will soon be able to speak.
Jeszcze nie udało mi się pójść do banku.
Lernen beginnen
I haven't managed/been able to go to the bank yet.
Chciałbym umieć dobrze pływać
Lernen beginnen
I would like to be able to swim well
Po konstrukcji would like wystepuje bezokolicznik z to. Jako ze typowe czasowniki modalne nie mają form bezokolicznikowych, musimy użyć konstrukcji be able to.
To oczywiste że strażak powinien umieć obchodzić się z wężem.
Lernen beginnen
It's obvious that a fireman should/ought to be able to handle a hose.
Should/ought to mozemy uzyc z odpowiednia konstrukcja, komentując czyjś obowiązek lub powinność posiadania pewnej zdolności.
Mógłbyś mi pomóc Nie widzisz że ledwo zipie
Lernen beginnen
you might help me can't you see that I am dead tired
Might + bezokol. mozemy wyrazic pelna wyrzutu sumienia prosbe.
Dlaczego nie powiedziałeś mi o swojej sytuacji?. Moglem ci pomóc.
Lernen beginnen
Why didn't you tell me about your situation?. I could have helped you.
Mogłeś mnie zawiadomić że przyjeżdżacie oszczędziłoby mi to wielu kłopotów.
Lernen beginnen
You could/might have informed me that you were coming. It would have saved me a lot of trouble.
Konstrukcją could/might + have + imieslow uprzedni mozemy wyrazić naszą irytację w związku z tym, że ktoś nie wykonał jakiejś czynności.
Niepotrzebnie sam nosiłeś te wory mogłeś poprosić o pomoc wujka Mietka.
Lernen beginnen
You needn't have carried those big sacks by yourself. You could ask Uncle Mietek for help.
Konstrukcji needn't + have + imiesłów uprzedni uzywamy jesli mowimy, ze zrobilismy cos niepotrzebnie. konstrukcja ra wydtepuje czesto z could + have + imieslow uprzedni: wykonalismy niepotrzebnie jakas czynnosc, miglismy zrobuc zamiast tego cos innego.
Nie musiałem wczoraj kosić trawnika bo wujek Mietek już to wcześniej zrobił.
Lernen beginnen
I didn't need/have to mow the lawn yesterday because Uncle Mietek had already done it.
Jesli stwierdzamy, ze nie mysielusmy czegos zribic i tego nie zrobilismy.
Gdybyśmy znali jego adres moglibyśmy dostarczyć mu lekarstwa dzisiaj.
Lernen beginnen
If we knew his address we could deliver the medicine today.
Bylibyśmy w stanie wykonać pewną czynność, gdyby spełnione warunki.
Nie mógłbym z nim wtedy wygrać nawet gdybym serwował znacznie lepiej.
Lernen beginnen
I couldn't have beaten him even if I had served much better. (= I wouldn't have been able to beat him)
Powinieneś się teraz uczyć a nie oglądać ten głupi teleturniej.
Lernen beginnen
You should/ought to be studying now and not watching that stupid quiz show
Jeśli chcesz zdać egzamin Powinieneś się więcej uczyć.
Lernen beginnen
If you want to pass the exam, you should/ought to study more.
Trzeba było potraktować jej skargę bardziej poważnie.
Lernen beginnen
We should/ought to have taken her complaint more seriously
To, co powinieneś był zrobić to pójść do lekarza.
Lernen beginnen
What you should have done is seeing a doctor
Nasz kandydat powinien wygrać z łatwością.
Lernen beginnen
Our candidate should/ought to win easily.
Lepiej sam do niego nie chodź. On był kiedyś mistrzem wagi ciężkiej
Lernen beginnen
You had better not to go see him by yourself. He used to be a heavyweight boxing champion.
Kiedyś miałem duży dom nad morzem
Lernen beginnen
I used to have a big house at the seaside.
Kiedy mieszkaliśmy na wsi, w każdą niedzielę chodziliśmy na długie spacery
Lernen beginnen
When we lived in the country we used to go for long walks every Sunday.
Czy ty kiedyś paliłeś fajkę?
Lernen beginnen
Did you use to smoke a pipe?
Kiedyś nie lubiłem polityki, ale teraz uważam, że jest bardzo interesująca.
Lernen beginnen
I didn't used to like politics but now I think that it's very interesting.
Próbuję go przekonać, ale on jest bardzo uparty i nie chcę słuchać.
Lernen beginnen
I'm trying to persuade him but he is very stubborn and won't listen.
Policja nie chce ujawnić, jaka suma została ukradziona.
Lernen beginnen
The police won't disclose how much money has been stolen.
Samochód nie chciał zapalić, więc musiałem jechać autobusem.
Lernen beginnen
The car wouldn't start so I had to take a bus.
On nie śmie poprosić szefa o podwyżkę.
Lernen beginnen
He daren't ask the boss for the rise. /He doesn't dare to ask the boss for a rise.
Jak śmiesz czytać moje listy?
Lernen beginnen
How dare you read my letters?
Nie waż się nazywać mnie komuchem.
Lernen beginnen
Don't you dare call me commie!.
Podpuściła mnie żebym mu zwędził kapelusz.
Lernen beginnen
She dared me to pinch his hat.
Masz natychmiast przygotować sprawozdanie!
Lernen beginnen
You are to prepare the report immediately!
Możliwe że pojadę na roczne stypendium do Stanów.
Lernen beginnen
There's a possibility of me going/that I will go for a one-year scholarship to the states
Oni na pewno przyjadą tutaj jako pierwsi.
Lernen beginnen
They will definitely come here first./They are bound to come here first.
Wydaje się prawdopodobne że jego nowa książka odniesie sukces.
Lernen beginnen
It seems likely that his new book will succeed.
Nie zapomnij zadzwonić dobrze.?
Lernen beginnen
don't forget to call, will you?
Co mam zrobić z twoimi książkami?
Lernen beginnen
what's shall I do with your books?
pójdziemy dzisiaj wieczorem do kina?
Lernen beginnen
Shall we go to the cinema tonight?
Oprócz bycia rakotwórczym może on uszkodzić płuca w przypadku jego wdychania.
Lernen beginnen
Besides beign carcinogen, it can damage the lungs if intaked.
skrobia kukurydziana
Lernen beginnen
cornstarch
glina
Lernen beginnen
clay
przytulnie, ale wciąż luźno
Lernen beginnen
snugly but still loose

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.