Konwersja Misztal cz.3

 0    30 Datenblatt    marek7911
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jest szansa, że będzie padać dzisiaj,
Lernen beginnen
It's a chance of rain tonight
Jest prawdopodobieństwo, że ona się spóźni dzisiaj.
Lernen beginnen
There's probability that she will be late.
możliwość, prawdopodobieństwo, szansa
Jest możliwość, że ona się spóźni dzisiaj.
Lernen beginnen
likelihood
There's likelihood that she will be late.
Ona prawdopodobnie nie zda tego egzaminu
Lernen beginnen
She'll probably pass the exam
Oni muszą być bliźniakami. Obaj wyglądają identycznie
Lernen beginnen
They must be twins. They both look identical.
Jesteśmy zobowiązani się z nią spotkać tu ona zawsze przychodzi tu w soboty.
Lernen beginnen
We are bound to meet her here she always comes here on Saturdays.
On zobowiązany być w swoim biurze teraz: to jest, kiedy odpowiada swoje listy.
Lernen beginnen
He's bound to be in his office now: this's when he answers his letters
Jest już szósta więc on powinien być w domu wkrótce.
Lernen beginnen
It's already six o'clock, so he ought to be home soon
Cześć młody człowieku, ty pewnie jesteś Dżimi, przypuszczam
Lernen beginnen
Hello young man! You will be Jimmy, I suppose
Gdzie jest Mery? Ona może pracować w ogrodzie
Lernen beginnen
Where's Mary? She may be working in the garden.
Chociaż ona jest inteligentnym i ciężko pracującym studentem może nie zdac egzaminu
Lernen beginnen
Alhough she's an intelligent and hardworking student, she might fail the exam.
Możiwe, że zgubiłem klucze. Nie ma ich w mojej portmonetce
Lernen beginnen
I may have lost my keys. They are not in my purse.
Nie mogę być później niż dziewiąta godzina
Lernen beginnen
I can't be later than eight o'clock.
To nie może kosztować więcej jak milion
Lernen beginnen
It can't have cost more than a milion.
On nie powinien był zostać w tym pokoju bo jest zbyt czysto
Lernen beginnen
He couldn't have stayed in his room becouse it's too clean
O co mu chodzi
Lernen beginnen
What can he mean?
Gdzie do diabła on jest teraz?
Lernen beginnen
Where on earth is he now?
Kim do diabła jest ten facet?
Lernen beginnen
Who ever is this man?
Jak do diabła on może mówić takie rzeczy?
Lernen beginnen
How the devil can he say such terrible things?
Kim w imię Boga jest ten facet?
Lernen beginnen
Who in goodness name is this man?
Podczas egzaminu ona nie mogła odpowiedzieć na żadne moje pytanie.
Lernen beginnen
During the exam she wasn't able to answr any of my pytanie.
Dałeś radę kupić jakieś świeże ananasy na rynku?
Lernen beginnen
Did you manage to buy any fresh pineapples in the market?
Piter odniosł sukces zdobywając 95 procent na ostatnim teście z histori.
Lernen beginnen
Peter succeeded in scoring 95% on his last history test.
Nie mogłem jeść słodyczy bo mnie bolały zęby.
Lernen beginnen
I couldn't eat sweets because I had tooothache>
Ból zębów przeszkodził mi w jedzeniu słodyczy
Lernen beginnen
My toothache prevented me from eating sweets.
Zamierzam zrobić urodziny w przyszłą Sobotę
Lernen beginnen
I'm going/want/would like/intend/plan/mean to hold my birthday party next Saturday
Będę urządzał moje imieniny w przyszłą Sobotę
Lernen beginnen
I will hold my birthday party next Saturday
Mam zamiar/ plan/intencje urządzic mije urodziny w przyszłą Sobotę
Lernen beginnen
I have an intention/a plan to hold my birthday party next Saturday
Moją intencją jest
Lernen beginnen
It's my intention
Jego rodziców zamiarem było, że Piter powinien zostać lekarzem.
Lernen beginnen
His parents intention was that Peter should become a doctor

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.