Kozacki biznes

 0    170 Datenblatt    lucas942
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bliższe dane
Lernen beginnen
specifications, detailed data
baza danych
Lernen beginnen
database
bieżący rok działalności
Lernen beginnen
the current business year
budżet na reklamę
Lernen beginnen
advertising budget
dokładne brzmienie
Lernen beginnen
exact wording
doroczne walne zgromadzenie wspólników
Lernen beginnen
annual shareholders general meeting
materiał promocyjny
Lernen beginnen
promotional material
materiały z konferencji
Lernen beginnen
conference proceedings
nazwisko kontaktowe
Lernen beginnen
contact name
notatka odręczna
Lernen beginnen
note of hand
notatka służbowa
Lernen beginnen
memo, memorandum
obszerne sprawozdanie
Lernen beginnen
detailed statement
omówić sprawy
Lernen beginnen
to conduct business
otworzyć zebranie
Lernen beginnen
to open the meeting
pismo potwierdzające
Lernen beginnen
confirmation letter
planowany budżet
Lernen beginnen
projected budget
poruszyć problem
Lernen beginnen
to bring a problem
porządek dzienny
Lernen beginnen
agenda
potwierdzenie
Lernen beginnen
confirmation
powiadomienie
Lernen beginnen
notice
produkty konkurencji
Lernen beginnen
competitor's products
przedstawić porządek dzienny
Lernen beginnen
to present the agenda
przedstawić problem
Lernen beginnen
to present a point
przedstawić sprawozdanie
Lernen beginnen
to submit/file/present a report
przemawiać
Lernen beginnen
to adress
przesłać coś pocztą elektroniczną
Lernen beginnen
to e-mail sth
przewodniczyć na zebraniu
Lernen beginnen
to be in the chair, to chair a meeting, to preside over a meeting
przybliżony koszt
Lernen beginnen
cost estimate
punkt porządku dziennego
Lernen beginnen
an item on the agenda
robić notatki
Lernen beginnen
to take minutes
rodzaj branży
Lernen beginnen
business area
rozdzielnik dla prasy
Lernen beginnen
circulation list
sporządzić sprawozdanie
Lernen beginnen
to make out a statement, to make a report
sprawozdanie dla zarządu
Lernen beginnen
management accounts
sprawozdanie dzienne
Lernen beginnen
daily statement
sprawozdanie końcowe
Lernen beginnen
closing statement
sprawozdanie na dzień...
Lernen beginnen
report as of..., statement of condition...
sprawozdanie okresowe
Lernen beginnen
progress report, interim statement, interim report
sprawozdanie pisemne
Lernen beginnen
written statement
sprawozdanie służbowe
Lernen beginnen
service report
sprawozdanie ustne
Lernen beginnen
verbal statement
sprawozdanie w sprawie
Lernen beginnen
a statement on (about) sth
sprawozdanie wstępne
Lernen beginnen
preliminary announcement
sprawozdanie wyjaśniające
Lernen beginnen
explanatory statement
sprawozdanie z podróży służbowej
Lernen beginnen
back-to-office report
sprawozdanie z pracy
Lernen beginnen
work statement
sprawozdanie z wykonanych zadań
Lernen beginnen
progress report
sprawy rutynowe
Lernen beginnen
routine business
sprawy wynikające z protokołu
Lernen beginnen
matters arising from the minutes
sprzeciwiać się czemuś
Lernen beginnen
to oppose
umówione spotkanie
Lernen beginnen
appointment
uwagi wstępne
Lernen beginnen
preliminary observations
uzgodnić coś
Lernen beginnen
to agree sth
w formie tabeli
Lernen beginnen
tabular
w trakcie zebrania
Lernen beginnen
in a meeting
według sprawozdania
Lernen beginnen
according to the statement
wierny zapis
Lernen beginnen
true record
wolne wnioski
Lernen beginnen
any other business
wyciągnąć wnioski
Lernen beginnen
to draw conclusions
wysłuchać sprawozdania
Lernen beginnen
to hear a report
wziąć pod uwagę pogląd
Lernen beginnen
to consider an opinion
załącznik
Lernen beginnen
appendix
zatwierdzić sprawozdanie
Lernen beginnen
to adopt a report
zdać sprawozdanie
Lernen beginnen
to give an account, to deliver report
zebranie odbywa się
Lernen beginnen
a meeting is held
zrealizować wyznaczone zadania
Lernen beginnen
to meet targets
zamknąć zebranie
Lernen beginnen
to close a meeting
zwołać zebranie
Lernen beginnen
to call a meeting
rosnąć szybko, podskoczyć
Lernen beginnen
to soar
wyniki za trzeci kwartał
Lernen beginnen
third-quarter results
przychód netto
Lernen beginnen
net income
zysk przypadający na jedną akcję, wskaźnik zyskowności jednej akcji
Lernen beginnen
earnings per share (EPS)
dochód
Lernen beginnen
revenue
cena akcji na zamknięcie sesji
Lernen beginnen
stock closed (up, down)
najwyższa cena
Lernen beginnen
closing high
przyrost (zwiększenie) zysku
Lernen beginnen
gain in profit
dobre wyniki osiągnięte na rynkach zagranicznych
Lernen beginnen
overseas strength
kompensować
Lernen beginnen
to offset
zastój, stagnacja
Lernen beginnen
sluggischness
wyksięgowanie, odpis długu
Lernen beginnen
writeoff
przychody ze sprzedaży
Lernen beginnen
sales
franchise-biorca, uczestnik kanału dystrybusji, który z tytułu umowy franchisingowej nabywa określone prawa i zobowiązuje się do działania zgodnie z koncepcją franchise-dawcy
Lernen beginnen
franchisee
filia
Lernen beginnen
an affiliate
konkurencyjny
Lernen beginnen
challenging
otoczenie, w którym działa firma
Lernen beginnen
operating environment
rynek o zwyżkowej tendencji kursów (hossa)
Lernen beginnen
a bullish (bull) market
długotrwały wzrost cen
Lernen beginnen
an extended rally
akcje przedsiębiorstw, których dochody i dywidendy są stabilne lub stale rosnące; pierwszorzędne papiery wartościowe
Lernen beginnen
blue chips
akcje nie uprzywilejowane
Lernen beginnen
equities
punkt szczytowy
Lernen beginnen
peak
nieznacznie
Lernen beginnen
marginally
indeks, wskaźnik giełdy papierów wartościowych
Lernen beginnen
index
na zamknięcie sesji notowano rekordowo wysoki poziom cen
Lernen beginnen
to close at record levels
nastrój oczekiwania inwestorów na giełdzie
Lernen beginnen
sentiment
dobre wyniki
Lernen beginnen
strong performance
giełda zachowuje się spokojnie
Lernen beginnen
the market is quiet
odzwierciedlać ceny akcji
Lernen beginnen
to track/follow prices
transakcje zawierane na "parkiecie" (sali operacji giełdowych)
Lernen beginnen
floor trading
pójść w górę
Lernen beginnen
to edge up
transakcje zawierane elektronicznie za pomocą komputera
Lernen beginnen
electronic trading
rynek obligacji
Lernen beginnen
bond market
notowania akcji rosną
Lernen beginnen
shares advance/gain
pozytywny nastrój
Lernen beginnen
positive sentiment
po ogłoszeniu informacji, że...; w wyniku informacji, że...
Lernen beginnen
... on news that...
zgodnie z oczekiwaniami giełdy
Lernen beginnen
in line with market expectations
akcje zwyżkujące
Lernen beginnen
advancers
akcje zniżkujące
Lernen beginnen
decliners
papiery wartościowe notowane na giełdzie
Lernen beginnen
issues
obroty giełdowe
Lernen beginnen
trading volume
rynek o zniżkowej tendencji kursów (bessa)
Lernen beginnen
a bearish (bear) market
transakcji dokonywano po niższych cenach
Lernen beginnen
shares traded lower
niepokój z powodu...
Lernen beginnen
unease over...
na sesji popołudniowej
Lernen beginnen
in the afternoon
stopa dywidendy wyliczona dla całego rynku (dla wszystkich akcji notowanych na giełdzie)
Lernen beginnen
all-share index dividend yield
akcje nie zachowały się w jednakowy sposób; ceny części z nich wzrosły a części spadły
Lernen beginnen
shared ended mixed
z tendencją
Lernen beginnen
with a bias on...
likwidować transakcje z zyskiem
Lernen beginnen
to take profits
mieć przewagę nad
Lernen beginnen
to have an edge over...
kluczowy indeks
Lernen beginnen
key index
wzrost cen akcji został zahamowany
Lernen beginnen
stocks were depressed
niewielkie inwestycje dokonywane przez zagraniczne fundusze inwestycyjne
Lernen beginnen
scant foreign-fund buying
silnie spadać
Lernen beginnen
to plunge
aktywa trwałe
Lernen beginnen
fixed assets
wartości niematerialne i prawne
Lernen beginnen
intangible fixed assets
koszty zakończonych prac rozwojowych
Lernen beginnen
development costs
wartość firmy
Lernen beginnen
goodwill
inne wartości niematerialne i prawne
Lernen beginnen
other intangibles
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Lernen beginnen
payments on account
rzeczowe aktywa trwałe
Lernen beginnen
tangible fixed assets
grunty
Lernen beginnen
land
prawo do użytkowania wieczystego gruntu
Lernen beginnen
right of hereditary tenture
lokale
Lernen beginnen
premises
obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Lernen beginnen
structures of land and water engineering
urządzenia techniczne i maszyny
Lernen beginnen
machinery and technical equipment
środki transportu
Lernen beginnen
transportation means
środki trwałe w budowie
Lernen beginnen
fixed assets under construction
należności długoterminowe
Lernen beginnen
long-term receivables
jednostki powiązane
Lernen beginnen
related parties
pozostałe jednostki
Lernen beginnen
other entitles
inwestycje długoterminowe
Lernen beginnen
long-term investments
nieruchomości
Lernen beginnen
real estate
długoterminowe aktywa finansowe
Lernen beginnen
long-term financial assets
udziały lub akcje
Lernen beginnen
shares and stocks
inne papiery wartościowe
Lernen beginnen
other securities
udzielone pożyczki
Lernen beginnen
loans receivable
aktywa z tytułu odrocznego podatku dochodowego
Lernen beginnen
deferred tax assets
zapasy
Lernen beginnen
inventories
półprodukty i produkty w toku
Lernen beginnen
semi-finished products and work in progress
towary
Lernen beginnen
trade goods
należności krótkoterminowe
Lernen beginnen
short-term receivables
z tytułu dostaw i usług w okresie zapłaty:
Lernen beginnen
trade receivables falling due:
dochodzone na drodze sądowej
Lernen beginnen
receivables in litigation
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Lernen beginnen
cash and other monetary assets
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Lernen beginnen
cash in hand and at bank
aktywa razem
Lernen beginnen
total assets
pasywa
Lernen beginnen
equity and liabilities
kapitał (fundusz) własny
Lernen beginnen
equity capital (fund)
kapitał (fundusz) podstawowy
Lernen beginnen
share capital (fund)
należne wpłaty na kapitał podstawowy
Lernen beginnen
subscribed but unpaid capital
udziały (akcje) własne
Lernen beginnen
own shares and stocks
kapitał (fundusz) zapasowy
Lernen beginnen
supplementary capital
kapitał z aktualizacji wyceny
Lernen beginnen
revaluation reserve
kapitał rezerwowy
Lernen beginnen
reserve capital
zysk z lat ubiegłych
Lernen beginnen
retained profit
zysk netto
Lernen beginnen
net profit
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
Lernen beginnen
appropriations from the profit during the financial year
zobowiązania i rezerwy na zobowiazania
Lernen beginnen
liabilities and provisions for liabilities
rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Lernen beginnen
provision for retirement and similar obligations
zobowiązania wekslowe
Lernen beginnen
bills of exchange payable
rozliczenia międzyokresowe
Lernen beginnen
accurals and deferred income

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.