ksh_spółka z o.o. _organy spółki

 0    17 Datenblatt    threeblackcats
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
organy spółki
Lernen beginnen
company's authorities
mandat członka zarządu wygasa z dniem
Lernen beginnen
a mandate of the member of the management board shall expire on the date of
na okres wspólnej kadencji
Lernen beginnen
for a common term of office
przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie
Lernen beginnen
provisions on termination of a contract of mandate by a mandator
roszczenia ze stosunku pracy
Lernen beginnen
claims related to his employment
odwołać członka zarządu
Lernen beginnen
remove a member of the management board
pełnic funkcję
Lernen beginnen
perform the function of
akt odwołania (członka zarządu)
Lernen beginnen
deed of removal
Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie
Lernen beginnen
where the articles of association do not incorporate any provisions to that effect
pisma i zamówienia handlowe spółki
Lernen beginnen
the company's letters and commercial orders
pozostawać ze spółką w stałych stosunkach gospodarczych
Lernen beginnen
maintain permanent business relationships with the comapny
uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów
Lernen beginnen
resolutions of the management board shall be adopted by an absolute majority of the votes
w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu
Lernen beginnen
in the case of voting deadlock, the president of the management board shall have the casting vote
przyznać specjalne uprawnianie
Lernen beginnen
confer special powers upon sb
powinowaty drugiego stopnia
Lernen beginnen
second degree next of kin
rozstrzyganie spraw
Lernen beginnen
settlement of issues
zajmować się interesami konkurencyjnymi
Lernen beginnen
engage in competitive business

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.