ksh_spółka_z_o.o. _powstanie spółki

 0    44 Datenblatt    threeblackcats
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
powstanie spółki
Lernen beginnen
incorporation of a company
zawiązywać (o spółce)
Lernen beginnen
form
jednoosobowa spółka z o.o.
Lernen beginnen
single-member limited liability company
umowa spółki
Lernen beginnen
articles of associations
niepodzielne (o udziałach)
Lernen beginnen
indivisible
obejmować udziały
Lernen beginnen
take up
kapitał zapasowy
Lernen beginnen
the spare capital
oddziały lub przedstawicielstwa
Lernen beginnen
branches or representative offices
jedyny wspólnik
Lernen beginnen
the sole shareholder
jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników
Lernen beginnen
the sole shareholder shall exercise all powers vested in the shareholders' meeting
pod rygorem bezskuteczności wobec spółki
Lernen beginnen
otherwise they should be ineffective towards the company
firma spółki może być obrana dobrowolnie
Lernen beginnen
the business name of the company may be discretionary
w organizacji
Lernen beginnen
in organisation
jednomyślna uchwała wspólników
Lernen beginnen
unanimous resolution of shareholders
odpowiedzialność ustaje
Lernen beginnen
the liability shall cease
na pokrycie całego kapitału zakładowego
Lernen beginnen
to cover the entire share captal
udział za cenę wyższą od wartości nominalnej
Lernen beginnen
a share at a pice exceeding its nominal value
wniesienie nadwyżki
Lernen beginnen
the payment of the share premium
zarząd zgłasza zawiązanie spółki do śądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru
Lernen beginnen
the management board shall notify the registry court competent for the registered office of the company on the formation of the company, for the purpose of its registration
nieregulowany w ustawie
Lernen beginnen
not regulated in the law
Krajowy Rejestr Sądowy
Lernen beginnen
the Polish Court Register
drobne uchybienia, które nie naruszają interesu spółki
Lernen beginnen
minor defects which do not prejudice the interest of the company
uchybienia nie mogą byc usunięte bez poniesienia niewspółmienie wysokich kosztów
Lernen beginnen
defects which cannot be remedied without incurring unreasonably high costs
brak usuwalny
Lernen beginnen
a defect which can be remedied
pod rygorem odmowy wpisu do rejestru
Lernen beginnen
otherwise the registration may be refused
zaznaczenie tej okoliczności
Lernen beginnen
an indication of the circumstance
pismo przeznaczone do ogloszeń spółki
Lernen beginnen
a journal in which the company's announcements shall be placed
wzmianka, że jest on jedynym wspólnikiem
Lernen beginnen
an annotation that he is the sole shareholder
dowód ustanowienia (członka organu spółki)
Lernen beginnen
a document evidencing the appointment of
wyszczególnienie składu osobowego
Lernen beginnen
specification of their members
zgłoszenie (spółki)
Lernen beginnen
the application for registration
zmiana skladu osobowego zarządu
Lernen beginnen
changes in the composition of the management board
podpisy złożone wobec sądu
Lernen beginnen
signatures set in the presence of a court
dokonać niezwłocznie zwrotu wszystich poniesionych wkladów
Lernen beginnen
immediately reimburse all contributions made
pokryć w pełni wierzytelości osób trzecich
Lernen beginnen
fully pay its liabilites towards the third parties
likwidatorzy ogłoszą jednokrotnie o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia
Lernen beginnen
liqudators shall make one announcement of the opening of liqudation, in which they shall call upon the creditors to report their receivables within one month of the announcemnt date
sprawozdanie likwidacyjne
Lernen beginnen
the report on liqudation
właściwy urząd skarbowy
Lernen beginnen
the competent tax office
poświadczony przez siebie odpis umowy spółki
Lernen beginnen
a self-certified copy of the articles of assoction
braki wynikle z niedopełniania przepisów prawa
Lernen beginnen
defects arising from the failure to meet the provisions of law
z urzędu lub na wniosek osób mających interes prawny
Lernen beginnen
ex officio or at the request of persons having legal interest
jeżeli spółka nie uczyni zadość wezwaniu
Lernen beginnen
where the company fails to comply with the request
sąd rejestrowy może nakładać grzywny według zasad okreslonych w przepisach
Lernen beginnen
the registry court may impose fines according to the principles set foth in the provisons on
przepis nie uchybia odrębnym przepisom, które wymagają zachowania formy aktu notarialnego
Lernen beginnen
the provision shall not prejudice separate provisions which require the form of a notarial deed

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.