ksh_z o.o. _prawa i obowiązki wspólników

 0    63 Datenblatt    threeblackcats
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
udziały o szczególnych uprawnieniach
Lernen beginnen
shares with special preferences
udziały uprzywilejowane
Lernen beginnen
preferance shares
prawo do dywidendy
Lernen beginnen
the right to dividend
podział majątku w przypadku likwidacji
Lernen beginnen
distribution of assets upon the liqudation of the company
uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu może dotyczyć tylko udziałów o równej wartości nominalnej
Lernen beginnen
preference in respect of voting rights may apply exclusively to shares of equal nominal value
umowa spółki może uzależniać przyznanie szczególnych uprawnień od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku
Lernen beginnen
the articles of association may make the granting of special preference contingent upon additional performance in favour of the company, lapse of a certain period of time or the fulfillment of a condition
na udziały lub prawa do zysku w spółce nie mogą być wystawiane dokumenty na okaziciela, jak również dokumenty imienne i na zlecenie
Lernen beginnen
no bearer share certificates, registered share certificates or endorseable documents may be issued in respect of shares or rights to participate in the profit of the company
znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki
Lernen beginnen
considerably overestimated in comparison to their sales value as at the date of execution of the articles of association
wyrównać spółce brakującą wartość
Lernen beginnen
compensate the company for the shortfall
zwolnić od obowiązku
Lernen beginnen
release from obligations
sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku
Lernen beginnen
the financial statement show no profit
wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie
Lernen beginnen
the remuneration may not exceed prices or rates applicable in business
zbycie części lub ułamkowej części udziału, bądź obciążenie udziału, może nastąpić jedynie za zgodą spółki
Lernen beginnen
disposal of a part or of a fraction thereof, or the encumberance of a share may be effected exclusively upon the company's consent
dopłaty
Lernen beginnen
additional payments
dopłaty w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału
Lernen beginnen
additional payments within numerically specified amounts in proportion to their share
żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki
Lernen beginnen
request redress of damage caused by the delay
zwrot
Lernen beginnen
reimbursement
zwrot powinien byc dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom
Lernen beginnen
the reimbursement shall be made proportionally to all shareholders
zastawienie udziału
Lernen beginnen
pledge of a share
w wyniku podziału nie mogą powstawać udziały niższe niż 50 złotych
Lernen beginnen
the divisions of shares may not result in the issuance of shares of a value lower than 50 PLN
zasięgnąć, w miarę potrzeby, opinii biegłego
Lernen beginnen
consult an expert if necessary
nieuiszczenie ceny nabycia we właściwym czasie
Lernen beginnen
failing timely payment of the purchase
warunki spłaty spadkobierców
Lernen beginnen
conditions of compensating the heirs
udziały sa objęte wspólnością majątkową małżeńską
Lernen beginnen
shares are part of the joint property of the spouses
współuprawnieni z udziału lub udziałów wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela
Lernen beginnen
beneficiaries of rights attached to a share or shares shall exercises their rights in the company through a common representative
jeżeli współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia spółki mogą być dokonywane wobec któregokolwiek z nich
Lernen beginnen
where beneficiaries of rights attached to a share fail to designate their common represenatative, statements on behalf of the company may be made towards any of them
w drodze egzekucji
Lernen beginnen
through execution
zarządzenie sprzedaży
Lernen beginnen
order of sale
zgłosić wniosek o przeprowadzenie w tym trybie wyceny udziału
Lernen beginnen
file an application for valuation of the share under the same procedure
nie wpłacić komornikowi sądowemu ustalonej ceny
Lernen beginnen
fail to pay the set price to the court-appointed enforcement officer
w trybie przewidzianym w przepisach egzekucyjnych
Lernen beginnen
in accordance with the relevant provisions concerning execution
za niespełnione świadczenia należne spółce
Lernen beginnen
for outstanding performances due to the company
roszczenia przedawniają się z upływem trzech lat od dnia
Lernen beginnen
the claims shall be barred by the statute of limitation after three years of the date on which
przejście udziału
Lernen beginnen
transfer of a share
ustanowienie zastawu lub użytkowania udziału
Lernen beginnen
establishment of pledge or usufruct thereon
dowód przejścia bądź ustanowienia
Lernen beginnen
certificate of transfer or establishment
księga udziałów
Lernen beginnen
a register of shares
siedziba wspólnika
Lernen beginnen
registered office
z jakiegokolwiek tytułu
Lernen beginnen
on whatever basis
przeznaczony do podziału (o zysku)
Lernen beginnen
intended / allocated for distribution
zysk przpadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów
Lernen beginnen
profit attirutable to shareholders shall be distributed in proportion to to the number of shares held
niepodzielone zyski z lat ubiegłych
Lernen beginnen
retained earnings
kapitał zapasowy i rezerwowy
Lernen beginnen
spare capital and reserve capital
pomniejszyć o niepokryte straty
Lernen beginnen
reduce by unabsorbed losses
udziały własne
Lernen beginnen
own shares
dzień dywideny
Lernen beginnen
the dividend date
wypłata wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej
Lernen beginnen
make prepayment to the shareholder against an expected dividend
kapitały rezerwowe utworzone z zysku
Lernen beginnen
reserve capitals established form profit
udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udzialami
Lernen beginnen
shares with preferance in respect of participation in dividend shall not enjoy the priority of satisaction over other shares
dywidenda nie wypłacona z lat ubiegłych
Lernen beginnen
dividends undistributed in previous years
odbiorca
Lernen beginnen
receipent
jeżeli zwrotu wypłaty nie można uzyskać od odbiorcy
Lernen beginnen
where the reimbursement cannot be executed against the receipent
ubytek w majątku spółki
Lernen beginnen
a decrease in company's asstes
zobowiązani
Lernen beginnen
the obligors
udział może być umorzony
Lernen beginnen
a share may be redeemed
umorzenie dobrowolne (udział umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę)
Lernen beginnen
voluntary redemption
umorzenie przymusowe (bez zgody wspólnika)
Lernen beginnen
compulsory redemption
przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki
Lernen beginnen
the comditions for and the manner of compulsory redemption shall be set forth in the articles of association
umorzenie udziału następuje z czystego zysku
Lernen beginnen
the share is redeemed from net profit
przyjmować w zastaw własne udziały
Lernen beginnen
accept a pledge of its own share
nabycie w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki
Lernen beginnen
acquisition under execution effected in order to satisfy the company's claims
udziały zbyte w ciągu roku
Lernen beginnen
shares disposed of within one year
udziały własne należy umieścić w bilansie w osobnej pozycji kapitału własnego w wartości ujemnej
Lernen beginnen
the company's own shares shall be disclosed in the balance sheet as a separate negative equity item

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.