KSH_z o.o. _zmiana umowy_wyłącz. _wspólnika

 0    14 Datenblatt    threeblackcats
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zmiana umowy spółki
Lernen beginnen
amendment to the articles of association
w trybie art.
Lernen beginnen
effected pursuant to Article
zachowanie wymagań określonych w
Lernen beginnen
observing the requirements set forth in
mieć prawo pierwszeństwa do
Lernen beginnen
have the pre-emptive right to
podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki
Lernen beginnen
increase in the share capital from from the company's resources
nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia
Lernen beginnen
new shares shall be allotted to the shareholders in proportion to the shares held and shall not require taking up.
oświadczenie
Lernen beginnen
statement on
uchwała o
Lernen beginnen
resolution on
wierzyciele, którzy w tym trybie zgłosili sprzeciw, powinni być przez spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni.
Lernen beginnen
the creditors who lodged their objections by the above deadline shall be satisfied or secured by the company.
dowody nalezytego wezwania wierzycieli
Lernen beginnen
evidence that creditors have been duly called upon
wyłączenie wspólnika
Lernen beginnen
exclusion of a shareholder
licząc od dnia doręczenia
Lernen beginnen
counting from the date of delivery
zabezpieczyć powództwo
Lernen beginnen
secure the claim
prawomocnie
Lernen beginnen
validly

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.