łacina prawnicza część 3

 0    126 Datenblatt    akowalczyk2502
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
da mihi factum, dabo tibi ius
Lernen beginnen
daj mi fakt, dam Ci prawo
iura novit curia
Lernen beginnen
sąd zna prawo
ubi ius, ibi remedium
Lernen beginnen
gdzie prawo, tam środek zaradczy
sensu stricto
Lernen beginnen
w wąskim znaczeniu
sensu largo
Lernen beginnen
w szerokim znaczeniu
clara non sunt interpretanda
Lernen beginnen
rzeczy jasnych (oczywistych) nie należy interpretować
ex definitione
Lernen beginnen
z samych słów ustawy, z definicji
erga omnes
Lernen beginnen
wobec wszystkich (prawo władcze)
inter partes
Lernen beginnen
między stronami (zobowiązania)
prior tempore potior iure
Lernen beginnen
kto pierwszy w czasie, ten lepszy w prawie
expressis verbis
Lernen beginnen
dokładnie, dobitnie
superfluum
Lernen beginnen
nadwyżka
numerum clausus
Lernen beginnen
ilość zamknięta wypadków, które należy wyliczyć
prima facie
Lernen beginnen
na pierwszy rzut oka
genus
Lernen beginnen
określenie rzeczy co do gatunku
species
Lernen beginnen
określenie rzeczy co do tożsamości, ze względu na specyficzne cechy
superficies solo cedit
Lernen beginnen
to, co zostaje trwale połączone z nieruchomością, staje się własnością właściciela gruntu; powierzchnia przypada gruntowi
res succedit in locum pretii et pretium in locum rei
Lernen beginnen
rzecz wchodzi w miejsce zapłaty, a zapłata w miejsce rzeczy
inter vivos
Lernen beginnen
między żyjącymi
mortis causa
Lernen beginnen
na wypadek śmierci
causa solvendi
Lernen beginnen
zwolnienie kogoś z długu
causa donandi
Lernen beginnen
chęć obdarowania kogoś lub czynienia czegoś bezpłatnie na rzecz innej osoby
causa obligandi vel acquirendi
Lernen beginnen
przyczyna prowadząca do zobowiązania kogoś do wykonania świadczenia lub do przesunięcia majątkowego
ubi loqui potuit et debuit
Lernen beginnen
kiedy powinien mówić, a nie mówi; pewne skutki prawne powstają przez nie zgłoszenie sprzeciwu
ad incertas personas
Lernen beginnen
w stosunku do nieokreślonych osób
per facta concludentia
Lernen beginnen
przez dorozumiane oświadczenie woli
ad solemnitatem
Lernen beginnen
pod rygorem nieważności
ad probationem
Lernen beginnen
w celach dowodowych
ad eventum
Lernen beginnen
aby wywołać określone skutki prawne
reservatio mentalis
Lernen beginnen
zastrzeżenie wewnętrzne (potajemne)
essentialia negotii
Lernen beginnen
istotne części czynności prawnej
naturalia negotii
Lernen beginnen
naturalne części czynności prawnej
accidentalia negotii
Lernen beginnen
dodatkowe części czynności prawnej
negotium claudicans
Lernen beginnen
czynność kulejąca (niezupełna)
dies a quo
Lernen beginnen
termin początkowy; od którego
dies ad quem
Lernen beginnen
termin rozwiązujący; do którego
computatio civilis
Lernen beginnen
określenie czasu - od północy do północy
computatio a momento ad momentum
Lernen beginnen
od danej chwili do danej chwili
ex tunc
Lernen beginnen
od wtedy, z mocą wsteczną
ex nunc
Lernen beginnen
od danej chwili, od teraz
pendente conditione
Lernen beginnen
w czasie trwania warunku
conditiones iuris
Lernen beginnen
przesłanki ważności czynności prawnej
falsus procurator
Lernen beginnen
pełnomocnik/zastępca rzekomy
in principio
Lernen beginnen
na początku
verba legis
Lernen beginnen
słowa/brzmienie ustawy
res omnium communes
Lernen beginnen
rzeczy wspólne, należące do wszystkich
actio in rem
Lernen beginnen
skarga wobec tego, kto naruszył
erga omnes
Lernen beginnen
wobec wszystkich
rei vindicatio
Lernen beginnen
skarga wydobywcza
cum omni causa
Lernen beginnen
z każdego powodu/przyczyny, możność żądania wszelkich pożytków, które rzecz przyniosła
in aequali iure melior est conditio possidentis
Lernen beginnen
w takim samym prawie lepsza jest pozycja posiadającego
in pari causa melior est conditio possidentis
Lernen beginnen
w równych okolicznościach lepsza jest pozycja posiadającego
actio negatoria
Lernen beginnen
skarga przecząca
vim enim vi defendere omnes leges omniaque iura permittunt
Lernen beginnen
wszystkie ustawy i każde prawo dozwala odeprzeć siłę siłą
numquam nuda traditio tranfert dominium
Lernen beginnen
nigdy goła tradycja nie przenosi własności
ius possidendi
Lernen beginnen
prawo posiadania rzeczy
ius utendi (abutendi, fruendi)
Lernen beginnen
prawo korzystania z rzeczy (zniszczenia, pobierania pożytków)
ius disponendi
Lernen beginnen
prawo dysponowania/rozporządzania rzeczą
ius infinitum
Lernen beginnen
prawo nieograniczone
dominium directum
Lernen beginnen
własność zwierzchnia
dominium utile
Lernen beginnen
własność użyteczna
condominium pro indiviso
Lernen beginnen
współwłasność w częściach idealnych, ułamkowych
iura in re aliena
Lernen beginnen
prawo na rzeczy cudzej, ograniczone prawa rzeczowe
accesio cedit principali
Lernen beginnen
przyrost przypada temu, co główne
accessio possessionis
Lernen beginnen
doliczenie czasu posiadania poprzednika (przy dziedziczeniu)
accessio temporis
Lernen beginnen
doliczenie czasu posiadania poprzednika (przy nabyciu inter vivos, np. kupno-sprzedaż)
in statu usucapiendi
Lernen beginnen
w trakcie zasiadywania, w sytuacji prowadzącej do zasiedzenia
iura in re aliena
Lernen beginnen
prawa na rzeczy cudzej, ograniczone prawa rzeczowe
numerus clausus
Lernen beginnen
ściśle określona liczba
lege non distinguente
Lernen beginnen
bez robienia zróżnicowania
non facere
Lernen beginnen
powstrzymanie od działania
pati
Lernen beginnen
znoszenie
et non facere facere est
Lernen beginnen
powstrzymanie się od działania jest również działaniem
servitus in faciendo consistere nequit
Lernen beginnen
służebność nie może polegać na działaniu
servitutibus civiliter utendum est
Lernen beginnen
służebność należy wykonywać oględnie (jak najmniej przeszkadzać właścicielowi)
servitutis causa debet esse perpetua
Lernen beginnen
podstawa ustanowienia służebności powinna być stała
nulla res sua servit
Lernen beginnen
nikt nie może mieć służebności na własnej rzeczy
confussio
Lernen beginnen
zlanie się
ususfructus
Lernen beginnen
prawo korzystania z rzeczy wraz z pobieraniem pożytków
quasi - ususfructus
Lernen beginnen
prawo korzystania z rzeczy wraz z pobieraniem pożytków (rzeczy zużywalne)
ususfructus est ius alienis rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia
Lernen beginnen
prawo na rzeczy cudzej jest prawem używania, pobierania pożytków, przy zachowaniu substancji rzeczy (bez pogarszania wartości)
ususfructus alienari non potest
Lernen beginnen
nie ma możliwości prawnej przekazania ususfrutus (jest niezbywalne)
pignoris causa est indivisa
Lernen beginnen
podstawa zastawu jest niepodzielna
pignus antichreticum
Lernen beginnen
zastaw z prawem pobierania pożytków (zaliczanych na procent lub spłatę długu)
possessio non est iuris sed facti
Lernen beginnen
posiadanie nie jest prawem, lecz stanem faktycznym
separata esse debet possessio a proprietate
Lernen beginnen
posiadanie powinno być oddzielone od własności (w sensie prawnym)
possessionem adquirimus et animo et corpore
Lernen beginnen
posiadanie nabywamy i za pomocą woli i fizycznego objęcia rzeczy
animus rem sibi habendi
Lernen beginnen
wola posiadania dla siebie
animus possidendi
Lernen beginnen
posiadacz samoistny
possessio vitiosa
Lernen beginnen
posiadanie wadliwe (nabyte wbrew woli poprzednika)
possessio non vitiosa
Lernen beginnen
posiadanie niewadliwe
animus possidendi pro alieno
Lernen beginnen
wola posiadania za kogoś innego
traditio corporalis
Lernen beginnen
przeniesienie posiadania przez wydanie rzeczy
longa manu traditio
Lernen beginnen
przeniesienie posiadania bez wręczenia rzeczy, a przez pokazanie jej z daleka
traditio brevi manu
Lernen beginnen
przeniesienie posiadania za pomocą samej woli, ponieważ osoba nabywająca ma już fizycznie tę rzecz
constitutum possessorium
Lernen beginnen
wyzbycie się posiadania, przy faktycznym zachowaniu fizycznego władania w drodze umowy
cautio damni infecti
Lernen beginnen
roszczenie o wstrzymanie budowy (zagrażającej dobru sąsiada)
vinculum iuris
Lernen beginnen
węzeł prawny, zobowiązanie
obligare
Lernen beginnen
zobowiązywać się
inter partes
Lernen beginnen
między stronami (nie skutkuje wobec osób trzecich)
obligatio naturalis
Lernen beginnen
zobowiązanie naturalne - brak mu zaskarżalności
dare, facere, non facere, pati
Lernen beginnen
zobowiązanie do przeniesienia własności, faktycznego działania, nie działania, znoszenia
impossibilium nulla obligatio est
Lernen beginnen
zobowiązanie nie istnieje gdy świadczenie jest niemożliwe do wykonania
contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis
Lernen beginnen
na początku zawarcie zobowiązania jest dobrowolne, ale po zawarciu - jest koniecznością
genus perire non censetur
Lernen beginnen
uważa się, że gatunek nie ginie
species perit ei cui debetur
Lernen beginnen
rzeczy oznaczone indywidualnie przepadają na niekorzyść wierzyciela
damnum emergens
Lernen beginnen
szkoda rzeczywista
lucrum cessans
Lernen beginnen
zanikający zysk
id quod interest, non solum ex damno dato constat, sed etiam ex lucro cessante
Lernen beginnen
przy odszkodowaniu bierze się pod uwagę nie tylko wyrządzaną szkodę ale i utracony zysk
in contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis
Lernen beginnen
w umowach bierze się pod uwagę milcząco to co jest w zwyczaju i obyczajach
pretium commune
Lernen beginnen
wartość rynkowa
pretium singulare
Lernen beginnen
wartość szczególna
pretium affectionis
Lernen beginnen
wartość z upodobania
compensatio lucri cum damno
Lernen beginnen
potrącenie zysku ze stratą
ius retentionis
Lernen beginnen
prawo zatrzymania rzeczy
ius tollendi
Lernen beginnen
prawo odłączenia nakładów
obligatio alternativa
Lernen beginnen
zobowiązanie przemienne
facultas alternativa
Lernen beginnen
upoważnienie przemienne
datio in solutum
Lernen beginnen
umowa stron co do zastąpienia świadczenia
pactum de contrahendo
Lernen beginnen
porozumienie się stron co do zawarcia kontraktu
culpa in contrahendo
Lernen beginnen
złe, niechlujne prowadzenie negocjacji
pactum in favorem tertii
Lernen beginnen
postanowienie na korzyść osoby trzeciej
lex commissoria
Lernen beginnen
prawo odstąpienia od umowy bez uszczerbku prawnego
cantractus innominatus
Lernen beginnen
umowa nienazwana
pacta sunt servanda
Lernen beginnen
umów należy dotrzymywać
conventio omnis intellegitur rebus sic stantibus
Lernen beginnen
rozumie się, że każda umowa obowiązuje w danych okolicznościach (w jakich została zawarta)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.