łacina prawnicza do 26 marca

 0    119 Datenblatt    agaantek13
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ius
Lernen beginnen
prawo ogólne, abstrakcyjne, rosół (wywar)
quo iure
Lernen beginnen
jakim prawem
quo modo
Lernen beginnen
w jaki sposób
ubi societas ibi ius
Lernen beginnen
gdzie społeczeństwo, tam prawo
fontes iuris
Lernen beginnen
źródła prawa
ipso iure
Lernen beginnen
z mocy samego prawa
summum ius - summa iniuria
Lernen beginnen
najwyższe prawo - największe bezprawie
summa summarum
Lernen beginnen
suma wszystkich sum, biorąc wszystko pod uwagę, podsumowując
ius publicum
Lernen beginnen
prawo publiczne
publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat
Lernen beginnen
prawem publicznym jest to, co ma na uwadze dobro państwa (rzymskiego); to, co dotyczy wszystkich obywateli
ius privatum
Lernen beginnen
prawo prywatne (cywilne)
privatum ius - quod ad singulorum utilitatem spectat
Lernen beginnen
prawem prywatnym jest to, co dotyczy korzyści określonych osób; to, co dotyczy konkretnej jednostki
ius publicum privatorum pactis mutari non potest
Lernen beginnen
prawo publiczne nie może być zmieniane prywatnymi porozumieniami (umowami)
ius est ars boni et aequi
Lernen beginnen
prawo jest sztuką stosowania tego, co jest dobre i sprawiedliwe
iustitias vestras iudicabo
Lernen beginnen
sprawiedliwość wasza będzie sądzona
ius civile
Lernen beginnen
prawo cywilne (rzymskie)
ius canonicum
Lernen beginnen
prawo kanoniczne
utriusque iuris
Lernen beginnen
każde z tych dwóch (cywilnego i kanonicznego)
ius cogens
Lernen beginnen
prawo bezwzględnie obowiązujące
ius dispositivum
Lernen beginnen
prawo względnie obowiązujące
ius particulare
Lernen beginnen
prawo partykularne, obowiązujące na danym terytorium
ius universale
Lernen beginnen
prawo uniwersalne, obowiązujące wszystkich
ignorantia iuris nocet
Lernen beginnen
nieznajomość prawa szkodzi
ignorantia iuris non exculpat
Lernen beginnen
nieznajomość prawa nie uwalnia od danej kary/nie usprawiedliwia
ignorantia facti non nocet
Lernen beginnen
nieznajomość faktu nie szkodzi
ubi ius incertum, ibi ius nullum
Lernen beginnen
gdzie prawo niepewne, tam nie ma prawa
iura sanguinis nullo iure civile dirimi possunt
Lernen beginnen
prawa krwi nie mogą być zerwane żadnym prawem cywilnym
iuris praecepta sunt: honeste vivere, alterum non laedere, summ cuique tribuere
Lernen beginnen
wskazówki prawa: żyć godnie (szlachetnie), innemu nie szkodzić, przydzielac każdemu ile mu się należy
lex
Lernen beginnen
ustawy; prawo uchwalane na zgromadzeniach, zapis zrozumiały dla wszystkich i wszystkich dotyczy
dura lex sed lex
Lernen beginnen
ciężkie (twarde) prawo, ale prawo
leges sumptuariae
Lernen beginnen
ustawy ograniczające zbyt
leges barbororum
Lernen beginnen
ustawy władców romańskich/germańskich
legis vicem optinet
Lernen beginnen
ma moc ustawy
ex lege
Lernen beginnen
z mocą/mocy ustawy; sama ustawa tak stanowi
via legis
Lernen beginnen
drogą ustawy
vacatio legis
Lernen beginnen
zawieszenie mocy ustawy
verba legis
Lernen beginnen
słowa ustawy; brzmienie ustawy
princeps legibus solutus
Lernen beginnen
władcy nie obowiązuje prawo ogółu; priceps nie jest związany ustawami
quod principi placuit legis habet vigorem
Lernen beginnen
co podoba się princepsowi, ma moc ustawy
leges breves esse oportet (quo facilius teneantur)
Lernen beginnen
ustawy powinny być krótkie (aby łatwiej były rozumiane przez wszystkich)
lex fingit, ubi subsistit aequitas
Lernen beginnen
ustawa tworzy fikcję, gdzie istnieje potrzeba słuszności
lex iubeat, non disputet
Lernen beginnen
ustawa nakazuje, nie dyskutuje
lex moneat, non doceat
Lernen beginnen
ustawa nakazuje, nie poucza
lex moneat, priusquam feriat
Lernen beginnen
ustawa nakazuje, zanim karze
lex non debet esse ludibrio
Lernen beginnen
ustawa nie powinna być wyszydzana; nikt nie powinien się śmiać z ustawy
lex non obligat nisi promulgata
Lernen beginnen
ustawa nie obowiązuje jeśli nie została promulgowana
lex punit mendacium
Lernen beginnen
ustawa każe (każdy) podstęp/oszustwo
salus rei publicae suprema lex esto
Lernen beginnen
bezpieczeństwo/dobro rzeczypospolitej jest najważniejsze; dobro państwa jest najwyższym prawem
lex non distinguit
Lernen beginnen
ustawa nie rozróżnia
in legibus magis simplicitas quam difficultas placet
Lernen beginnen
w stawach bardziej podoba się prostota niż komplikacja
sine historia caeca iurisprudentia est
Lernen beginnen
bez historii jurysprudencja jest ślepa
lex perfecta
Lernen beginnen
przewiduje nieważność czynności dokonanej wbrew ustawie
lex plus quam perfecta
Lernen beginnen
przewiduje sankcję nieważności i sankcję karną
lex minus quam perfecta
Lernen beginnen
nie przewiduje sankcji nieważności, ale przewiduje karę
lex imperfecta
Lernen beginnen
zabrania czegoś czynić, ale nie przewiduje ani sankcji nieważności, ani sankcji karnej
praeter legem
Lernen beginnen
obok ustawy
contra legem
Lernen beginnen
wbrew ustawie
apices iuris non sunt iura
Lernen beginnen
sztuczki prawne nie stanowią prawa
ratio legis
Lernen beginnen
cel/motyw ustawy
ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio
Lernen beginnen
gdzie ten sam cel ustawy, tam powinien być taki sam przepis
per analogiam
Lernen beginnen
rozumowanie z podobieństwa
analogia legis
Lernen beginnen
z podobieństwa ustawy
analogia iuris
Lernen beginnen
z podobieństwa prawa
a contrario
Lernen beginnen
rozumowanie z przeciwieństwa
praesumptio facti
Lernen beginnen
domniemanie faktu (stanu faktycznego)
praesumtio iuris tantum
Lernen beginnen
domniemanie prawne wzruszalne (obalalne)
praesumptio iuris ac de iure
Lernen beginnen
domniemanie nieobalalne (niewzruszalne)
lex generalis
Lernen beginnen
przepis ogólny
lex specialis
Lernen beginnen
przepis specjalny
lex retro non agit (lex prospicit, non respicit)
Lernen beginnen
ustawa nie działa wstecz (patrzy w przód, nie ogląda się wstecz)
lex severior penalis retro non agit
Lernen beginnen
ustawa bardziej surowa nie działa wstecz
desuetudo
Lernen beginnen
długie nieużywanie prawa
lex posteriori derogat legi priori
Lernen beginnen
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
lex specialis derogat legi generali
Lernen beginnen
ustawa szczególna uchyla ustawy ogólne
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
Lernen beginnen
ustawa ogólna późniejsza nie uchyla wcześniejszych ustaw specjalnych
de lege lata
Lernen beginnen
o ustawie już wydanej
de lege ferenda
Lernen beginnen
o ustawie, która ma być uchwalona
lex iniusta non est lex
Lernen beginnen
ustawa niesłuszna nie jest ustawą
lex necessitatis est lex temporis
Lernen beginnen
ustawa uchwalona na skutek konieczności jest tylko ustawą czasową
politia legibus, non leges politiae adaptandae
Lernen beginnen
polityka ustawom, nie ustawy polityce
simplicitas legibus amica
Lernen beginnen
prostota jest przyjaciółką ustaw
Iura vigilantibus, non dormientibus prosunt
Lernen beginnen
prawa pomagają czujnym, nie śpiącym
consensus matrimonialis
Lernen beginnen
zgoda na pozostawanie w związku małżeńskim
nuptias non concubitus, sed consensus facit
Lernen beginnen
małżeństwo powstaje na skutek porozumienia a nie faktycznego pożycia
numerus clausus
Lernen beginnen
liczba zamkniętych możliwości
matrimonia libera esse debent
Lernen beginnen
małżeństwa mogą być zerwane
sponsalia - matrimonii promissio
Lernen beginnen
zaręczyny - przyrzeczenie przyszłego małżeństwa
ad reparationem damnorum
Lernen beginnen
w celu naprawienia szkody
nemo turpitudinem suam allegans audiatur
Lernen beginnen
nikt nie może być wysłuchany jeśli powołuje się na własne występki
matrimonium ratum et consummatum
Lernen beginnen
małżeństwo zawarte i skonsumowane
nulla humana potestas
Lernen beginnen
żadna siła ludzka
separatio quoad torum et mensam
Lernen beginnen
odseparowanie małżonków od łoża i stołu
separatio perpetua
Lernen beginnen
odseparowanie na stałe
separatio temporanea
Lernen beginnen
odseparowanie na określony czas
separatio menente vinculo
Lernen beginnen
w czasie trwania węzła małżeńskiego
mater semper certa est, pater est quem nuptiae demonstrat
Lernen beginnen
matka jest zawsze pewna, ojcem jest ten na kogo wskazuje małżeństwo
nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
Lernen beginnen
dziecko poczęte uważa się za narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyści
qot generationes, tot gradus
Lernen beginnen
ile urodzeń, taki stopień pokrewieństwa
liberi vulgo concepti
Lernen beginnen
dzieci pozamałżeńskie
filli legitimi
Lernen beginnen
dzieci z małżeństwa
filli illegitimi
Lernen beginnen
dzieci niepochodzące z małżeństwa
filli illegitimi legitimantur per subsequens matrimonium parentum
Lernen beginnen
dzieci pozamałżeńskie stają się pochodzącymi z małżeństwa, gdy rodzice zawierają związek małżeński
exceptio plurium concuberitium
Lernen beginnen
zarzut wielokrotnego współżycia
matrimonium putativum
Lernen beginnen
małżeństwo, które nie istnieje, a strony myślą, że istnieje
praesumptio homini vel facti
Lernen beginnen
domniemanie na podstawie zeznań świadków i faktów
impotentia generandi
Lernen beginnen
domniemanie niezdolności do zapłodnienia
impotentia coeundi
Lernen beginnen
domniemanie niezdolności do obcowania płciowego
adoptio naturam imitatur
Lernen beginnen
adopcja naśladuje naturę
adoptio plena
Lernen beginnen
adopcja przy wejściu dziecka do rodziny
adoptio minus plena
Lernen beginnen
dziedziczy tylko po rodzicach
adoptio plenissima
Lernen beginnen
nie ma kontaktu z "prawdziwą" rodziną
tutor loco parentis habetur
Lernen beginnen
tutor zajmuje miejsce rodziców
affines sunt viri et uxoris cognati
Lernen beginnen
powinowatym jest kognat małżonka
in vivo
Lernen beginnen
poczęcie w ciele matki
in vitro
Lernen beginnen
poczęcie poza organizmem kobiety
succesio in universitatem
Lernen beginnen
wejście w całość praw i obowiązków
nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet
Lernen beginnen
nikt nie może przenieść na innego więcej praw niż sam posiada
hereditas viventi non datur
Lernen beginnen
nie dziedziczy się po żyjących
mors omnia iura solvit
Lernen beginnen
z chwilą śmierci ustaje podmiotowość prawna

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.