Language review & skills round-up 5-6

 0    137 Datenblatt    Silbena
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wyczuwać
Wyczułem jego wrogość.
Lernen beginnen
sense
I sensed his hostility.
magnetyzm
Lernen beginnen
magnetism
ewoluować
Lernen beginnen
evolve
rozwijać się
Develop gradually.
Lernen beginnen
evolve
panaceum
Lernen beginnen
snake oil
wariacja na temat
Lernen beginnen
variation on a theme of
Skąd wiesz?
Lernen beginnen
How do you know?
otoczenie
The things and conditions around a person or thing.
Grupa wspięła się na szczyt wzgórza i przystanęła na chwilę, by podziwiać otoczenie.
Lernen beginnen
surroundings
The group got to the top of the hill and took a moment to admire their surroundings.
intymny
Julia wyjawiła Danielle wszystkie intymne szczegóły nocy spędzonej z Leonardo.
Lernen beginnen
intimate
Julia told Danielle all the intimate details about her night with Leonardo.
za ladą/w kasie/przy okienku
Lernen beginnen
at the counter
tankowanie
Lernen beginnen
refuelling
mięsożerca
Lernen beginnen
meat-eater
na sprzedaż
Lernen beginnen
on offer
zbyt drogi
Uważam, że nasze produkty są zdecydowanie zbyt drogie.
Lernen beginnen
overpriced
I believe our products are highly overpriced.
pamiątki
Objects kept or collected because of their associations with memorable people or events.
Dom mojej babci jest pełen pamiątek, które zebrała przez 99 lat swojego życia.
Lernen beginnen
memorabilia
My grandmother’s house is full of memorabilia she’s collected over her ninety-nine years.
robiony w wolnym czasie/spokojny/powolny
Lernen beginnen
leisurely
skończyć/zjeść coś
Zjedz swój obiad i dam ci lody.
Lernen beginnen
finish off
Finish your dinner up and I will give you ice cream.
oszałamiający/zdumiewający
Confusing or perplexing.
Jest zdumiewający wybór wakacji.
Lernen beginnen
bewildering
There is a bewildering array of holidays to choose from.
ekspert w
Lernen beginnen
expert on
dodatek do dania głównego
2
Lernen beginnen
side/side dish
zestaw
proponowane w restauracji zestawienie potraw
Lernen beginnen
set meal
szalony
2
Lernen beginnen
mad/crazy
anoreksja
potoczna + medyczna
Lernen beginnen
anorexia (nervosa)
bulimia
Lernen beginnen
bulimia
ortoreksja
potoczna + medyczna; obsesja na punkcie zdrowego jedzenia
Lernen beginnen
orthorexia (nervosa)
głównie/przede wszystkim
Moja mama głównie sprząta i gotuje.
Lernen beginnen
primarily
My mom primarily cleans and cooks.
niedożywienie
Lernen beginnen
malnutrition
wymyślić
Invent (a new word or phrase).
Wiele angielskich słów zostało wymyślonych przez Szekspira.
Lernen beginnen
coin
Many English words were coined by Shakespeare.
załadowany/obładowany
Heavily loaded or weighed down.
Drzewo obładowane jabłkami.
Lernen beginnen
laden
A tree laden with apples.
siła woli
2
Lernen beginnen
willpower/power of will
znaczny/niemały
Notably large in size, amount, or extent.
Wydaliśmy znaczne sumy na nowe systemy operacyjne.
Lernen beginnen
considerable
We spent considerable amounts on the new operating systems.
przyjąć
zasady/postawę
Uchodźcy powinni przyjąć nasze zasady.
Lernen beginnen
adopt
The refugees should adopt our rules.
przybrać
Take on or assume (an attitude or position).
Przybrał protekcjonalny ton.
Lernen beginnen
adopt
He adopted a patronizing tone.
uciekanie się do czegoś
Lernen beginnen
resort to sth
uciekać się do (czegoś)
Mój ojciec nigdy nie ucieka się do przemocy.
Lernen beginnen
resort to
My father never resorts to violence.
wzmocnić
Kolejną kwestią jest wzmacnianie naszej suwerenności.
Lernen beginnen
bolster
Then there is the question of how to bolster our sovereignty.
masywny/zwalisty/obfity
On jest dużym i zwalistym mężczyzną.
Lernen beginnen
hefty
He is a big and hefty man.
przewaga
Lernen beginnen
superiority
starszy rangą
Higher in rank, status, or quality.
starszy rangą oficer
Lernen beginnen
superior
a superior officer
wyniosły
Having or showing an overly high opinion of oneself; conceited.
Nie lubię jej, bo jest wyniosła i zarozumiała.
Lernen beginnen
superior
I don't like her because she's superior and big-headed.
przełożony
2
Lernen beginnen
superior/supervisor
ponadprzeciętny/o wysokim standardzie
Of high standard or quality.
Ten produkt był ponadprzeciętnej jakości.
Lernen beginnen
superior
This product was of superior quality.
zdeklarowany
2; np. zwolennik czegoś
Lernen beginnen
self-confessed/self-admitted
środek owadobójczy
Lernen beginnen
insecticide
przesada
Dziś był prawdopodobnie najgorszy dzień w moim życiu i to nie jest przesada.
Lernen beginnen
exaggeration
Today was probably the worst day of my life, and that's not an exaggeration.
załamanie
np. związku, gospodarki
kryzys komunikacyjny
Lernen beginnen
breakdown
a communications breakdown
załamanie
nerwowe
Lernen beginnen
breakdown
tłuszcz nasycony
2
Lernen beginnen
saturate/saturated fat
prześladować
Preoccupy or fill the mind of (someone) continually and to a troubling extent.
Prześladowała go myśl o zemście.
Lernen beginnen
obsess
He was obsessed with the idea of revenge.
mieć coś na oku
uważać na coś/chcieć czegoś
Będę miał na niego oko.
Lernen beginnen
keep an eye on
I'll keep an eye on him.
poczucie winy
Lernen beginnen
guilt
okazać się
2; phrasal verb
On okazał się być złą osobą.
Lernen beginnen
come out/turn out
He came out to be a bad person.
rzadko
2
Rzadko odpowiada na pytania.
Lernen beginnen
seldom/rarely
He seldom answers any questions.
nie ma sensu (czegoś) robić
Lernen beginnen
there's no point (in) +ing sth
oszukiwać
Dzieci próbują czasem oszukiwać na sprawdzianach, ale zwykle zostają przyłapane.
Lernen beginnen
cheat
Sometimes kids try and cheat on their school tests, but they usually get caught.
odejmować/odliczać/potrącać
Podatek jest odliczany od mojej wypłaty co miesiąc.
Lernen beginnen
deduct
The tax is deducted from my salary every month.
wydalać
2; ucznia ze szkoły, członka z organizacji
Lernen beginnen
expel/expulse
czyimś skromnym zdaniem
Lernen beginnen
in sb's humble opinion
wyrównać/pozostać na stałym poziomie
2; remain at a steady level after rising or falling
Lernen beginnen
level off/level out
pod wpływem chwili
Lernen beginnen
on the spur of the moment
zatankować
3
Lernen beginnen
refuel/fuel up/fill up
słony/smaczny
(Of food) belonging to the category that is salty or spicy rather than sweet.
Świeży ananas jest przydatny do słonych tak, jak i słodkich dań.
Lernen beginnen
savoury
Fresh pineapple is useful in savoury as well as in sweet dishes.
zwierzęcy
Lernen beginnen
animalistic
ukuć wyrażenie/powiedzenie
Lernen beginnen
coin a phrase
zaburzenie odżywiania
Lernen beginnen
eating disorder
kompulsywny
wykonywany pod wpływem niedającego się opanować wewnętrznego przymusu
Rose była kompulsywnym kłamcą. Nie mogła powstrzymać się od mówienia nieprawdziwych rzeczy.
Lernen beginnen
compulsive
Rose was a compulsive liar. She just couldn't help saying things that weren't true.
epidemia
Lernen beginnen
epidemic
osoba cierpiąca
A person who is affected by an illness or ailment.
osoby cierpiące na migrenę
Lernen beginnen
sufferer
migraine sufferers
cud
An extraordinary and welcome event that is not explicable by natural or scientific laws and is therefore attributed to a divine agency.
Nigdy nie była osobą wierzącą w cuda.
Lernen beginnen
miracle
She had never been one to believe in miracles.
cud
2; An exceptional product or achievement, or an outstanding example of something.
Czy umiesz wymienić siedem cudów starożytności?
Lernen beginnen
wonder/miracle
Can you name the seven wonders of antiquity?
upamiętniać/uhonorować
Uhonorowaliśmy rocznicę, wychodząc na kolację.
Lernen beginnen
mark
We marked the anniversary by going out to dinner.
wyceniać na
Estimate the monetary worth of.
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.
Lernen beginnen
value at
Tangible and intangible fixed assets are valued at their acquisition price.
wyceniać na
Decide the amount required as payment for (something offered for sale).
Zegarki są wycenione na 55 £.
Lernen beginnen
price at
The watches are priced at £55.
wykańczyć
obraz, potrawę
Lernen beginnen
finish off
uwieńczyć
Be the triumphant culmination of (an effort or endeavor, especially a prolonged one)
To osiągnięcie uwieńczyło jej karierę.
Lernen beginnen
crown
This achievement crowned her career.
obniżka
2; The amount by which something is made smaller, less, or lower in price.
Ostateczne obniżki - nawet do 70%!
Lernen beginnen
discount/reduction
Final reductions - up to 70% off!
znikać/uciekać
phrasal verb
Osoba z którą umówiłam się na randkę uciekła po otrzymaniu rachunku.
Lernen beginnen
make off
My date made off after we received the bill.
portretować/przedstawiać
Depict (someone or something) in a work of art or literature.
Kapitan Jack został ukazany jako dzielny i mądry mężczyzna.
Lernen beginnen
portray
Captain Jack was portrayed as a brave and smart man.
fabularyzować
Give or create a fictional version of.
Lernen beginnen
fictionalise
wnętrze
Czy chciałbyś zobaczyć wnętrze budynku?
Lernen beginnen
interior
Would you like to see the interior of the building?
niedrogi
Lernen beginnen
inexpensive
lizak
1 + B inf + 2 AmE
Lernen beginnen
lolly/lollipop/lollypop/sucker
słowotwórczy
Lernen beginnen
formative
kształtujący
Serving to form something, especially having a profound and lasting influence on a person's development.
jego kształtujący wiek
Lernen beginnen
formative
his formative years
wpływ
The effect or influence of one person, thing, or action, on another.
Ona ma duży wpływ na nasze dzieci.
Lernen beginnen
impact
Ona ma duży wpływ na nasze dzieci.
wynik
A consequence, effect, or outcome of something.
Czy jesteś zadowolony z wyniku twojego badania naukowego?
Lernen beginnen
result
Are you satisfied with the result of your research?
wzmacniać
Strengthen or support (an object or substance), especially with additional material.
Chcę wzmocnić ogrodzenie w ogrodzie, żeby się nie przewróciło.
Lernen beginnen
reinforce
I want to reinforce the garden wall so that it doesn't fall down.
wzmacniać
Strengthen (an existing feeling, idea, or habit)
Nasze rozstanie wzmocniło naszą miłość.
Lernen beginnen
reinforce
The parting reinforced our love.
mocny dowód
Lernen beginnen
strong evidence
tkanka mózgowa
Lernen beginnen
brain tissue
wskazywać
(Of a person) direct attention to (someone or something) by means of a gesture.
Wskazała Cindy, krótko kiwając głową.
Lernen beginnen
indicate
He indicated Cindy with a brief nod of the head.
wskazywać
Be a sign or symptom of; strongly imply.
Jej wyniki badań wskazywały, że musi schudnąć.
Lernen beginnen
indicate
Her test results indicated that she needs to lose weight.
dowiedzieć się/odkryć
Później się dowiedziałem, że mnie okłamywała.
Lernen beginnen
find out
I later found out that she had been lying to me.
demaskować kogoś
Detect a person's offensive or immoral actions.
Ten detektyw zawsze demaskuje przestępców.
Lernen beginnen
find sb out
This detective always finds the criminals out.
poznać/dowiedzieć się
2
Daj mu poznać ją poprzez ciebie.
Lernen beginnen
get to know/come to know
Let him get to know her through you.
charakter
The mental and moral qualities distinctive to an individual.
Twoje pismo może wiele powiedzieć o twoim charakterze.
Lernen beginnen
character
Your handwriting can tell a lot about your character.
osobowość
The combination of characteristics or qualities that form an individual's distinctive character.
Jakie czynniki wpływają na osobowość dziecka?
Lernen beginnen
personality
What factors influence a child's personality?
para
Two individuals of the same sort considered together.
Para dziewczynek grała w kulki.
Lernen beginnen
couple
A couple of girls were playing marbles.
podwójny
Consisting of two equal, identical, or similar parts or things.
Wezmę pokój z podwójnym łóżkiem.
Lernen beginnen
double
I'll take the room with a double bed.
dwa razy większy
Jej dom jest dwa razy większy od naszego.
Lernen beginnen
double
Her house is the double of ours.
podwajać
Zapłaciliśmy podwójną opłatę za tę przejażdżkę.
Lernen beginnen
double
We paid double fare for this ride.
duet
2; A performance by two people, especially singers, instrumentalists, or dancers.
Lernen beginnen
duet/duo
duet
a performance by two people, especially singers, instrumentalists, or dancers.
Te dwie zabawne panie są moim ulubionym duetem komediowym!
Lernen beginnen
duo
Those two funny ladies are my favourite comedy duo!
para
A set of two things used together or regarded as a unit.
para rękawiczek
Lernen beginnen
pair
a pair of gloves
para
An article or object consisting of two joined or corresponding parts not used separately. ‘a pair of jeans’
para spodni.
Lernen beginnen
pair
a pair of trousers.
para
2; dwoje ludzi robiących coś wspólnie
Musimy pracować w parach.
Lernen beginnen
pair/couple
We have to work in pairs.
pan młody
Pan młody czekał na pannę młodą przed kościołem.
Lernen beginnen
groom
The groom was waiting for the bride outside the church.
podobny
(Of two or more subjects) similar to each other.
Wszystkie domy wyglądają podobnie.
Lernen beginnen
alike
The houses all looked alike.
podobnie
In the same or a similar way.
Myślimy podobnie!
Lernen beginnen
alike
We think alike!
powszechny
Occurring, found, or done often; prevalent.
To jest powszechne przekonanie.
Lernen beginnen
common
It's a common belief.
wspólny
Shared by, coming from, or done by more than one.
To jest pokój wspólny, w którym wszyscy śpimy.
Lernen beginnen
common
This is a common room where we all sleep.
podobny
Resembling without being identical.
Mieliśmy podobny problem w zeszłym roku.
Lernen beginnen
similar
We had a similar problem last year.
spotkanie
An unexpected or casual meeting with someone or something.
Nasze spotkanie było niemiłą niespodzianką.
Lernen beginnen
encounter
Our encounter was an unpleasant surprise.
zmiana
planu, zachowania
Nastąpiły pewne zmiany w naszym grafiku.
Lernen beginnen
alteration
There were some alteration to our schedule.
teren
An area of ground on which a town, building, or monument is constructed.
Wejście na teren budowy jest ściśle wzbronione.
Lernen beginnen
site
Entering the building site is strictly forbidden.
miejsce
A place where a particular event or activity is occurring or has occurred.
To jest miejsce, w którym zdarzył się wypadek.
Lernen beginnen
site
This is the site where the accident happened.
pole
uprawne
Rolnik ma duże pole.
Lernen beginnen
field
A farmer has a big field
teren
gdzie wykonuje się pracę lub coś testuje, w przeciwieństwie do biura lub laboratorium
Musimy to przetestować w terenie.
Lernen beginnen
field
We have to test it in the field.
łąka
Lernen beginnen
meadow
pole
w formularzu, rekordzie bazy danych
Lernen beginnen
field
ziemia
The solid surface of the earth.
Nie leż na ziemi.
Lernen beginnen
ground
Don't lie on the ground.
teren
A limited extent of the earth's surface; land.
Proszę nie wchodzić na ten teren.
Lernen beginnen
ground
Do not enter this ground.
obszar wiedzy/temat
An area of knowledge or subject of discussion or thought.
To nie jest mój obszar wiedzy, nie wiem nic na temat fizyki.
Lernen beginnen
ground
It's not my ground, I don't know anything about physics.
gleba
The upper layer of earth in which plants grow, a black or dark brown material typically consisting of a mixture of organic remains, clay, and rock particles.
Rośliny potrzebują ziemi żeby rosnąć.
Lernen beginnen
soil
Plants need soil to grow.
ziemia
The surface of the world as distinct from the sky or the sea.
Pilot delikatnie skierował samolot z powrotem na ziemię.
Lernen beginnen
earth
The pilot brought the plane gently back to earth.
mieć na myśli
2
Co masz na myśli?
Lernen beginnen
have in mind/mean
What do you have in mind?
kwestia dyskusyjna
Lernen beginnen
matter of opinion
obecnie
At the present time.
Obecnie na liście oczekujących jest 1128 osób.
Lernen beginnen
presently
There are presently 1,128 people on the waiting list.
wkrótce
3
Powinna niedługo wrócić.
Lernen beginnen
presently/soon/shortly
She should be back presently.
namyślić się
idiom
Lernen beginnen
make up one's mind
wina/odpowiedzialność
Feel or declare that (someone or something) is responsible for a fault or wrong.
On wziął na siebie całą winę.
Lernen beginnen
blame
He took all the blame.
Wasza Wysokość
Lernen beginnen
Your Highness
Wasza Królewska Mość
Lernen beginnen
Your Majesty
starszy
formal; (Of one or more out of a group of associated people) of a greater age.
Mam dwóch starszych braci.
Lernen beginnen
elder
I have two elder brothers.
starszy
Used to distinguish between related famous people with the same name.
Pliniusz Starszy
Lernen beginnen
elder
Pliny the Elder
starszy
2
Ona ustąpiła swoje miejsce starszemu panu.
Lernen beginnen
aged/elderly
She gave up her seat to an elderly man.
zasadniczy/najważniejszy
Najważniejsza zasada to "Nie oszukiwać".
Lernen beginnen
principal
The principal rule is "Do not cheat".

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.