Lean fiszkoteka

 0    46 Datenblatt    bassiap
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
The Value Stream is generally clear of all unnecessary materials or scrap and walkways are clear of obstructions.
Lernen beginnen
Strumień wartości jest generalnie wolny od wszelkich niepotrzebnych materiałów lub złomu, a chodniki są wolne od przeszkód.
Lines on the floor clearly distinguish work areas, paths, and material handling walkways. Signs clearly identify production, inventory staging, and material drop areas.
Lernen beginnen
Linie na podłodze wyraźnie odróżniają obszary pracy, ścieżki i chodniki do transportu materiałów. Znaki wyraźnie identyfikują produkcję, etapy magazynowania i obszary upuszczania materiałów.
There is “a place for everything and everything in its place:” every container; tool and part rack is clearly labeled and easily accessible to the user. People using tools, parts, fixtures, quality gages, etc. know where to find them.
Lernen beginnen
Jest „miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu”: każdy pojemnik; Stojak na narzędzia i części jest oznaczony i dostępny dla użytkownika. Ludzie używający narzędzi, części, urządzeń, wysokiej jakości itp. Wiedzą, gdzie je znaleźć.
5S audits are up to date and lead to actions which improve scores. Primary responsibility for improvement in scores is within the work cell group.
Lernen beginnen
Audyty 5S są aktualne i prowadzą do działań poprawiających wyniki. Podstawowa odpowiedzialność za poprawę wyników znajduje się w grupie komórek roboczych.
Operators are given a formal training period using SOPs as guides before doing a job on their own. There is a formal traing process that results in few defects caused by inexperienced employees
Lernen beginnen
Operatorzy otrzymują formalny okres szkolenia za pomocą SOP jako przewodników przed samodzielnym wykonaniem pracy. Istnieje formalny proces szkoleniowy, który skutkuje kilkoma wadami spowodowanymi przez niedoświadczonych pracowników
Defective items are immediately detected when they occur in the production process. (E.g. Very seldom does a bad part make it to a down stream process or to the customer)
Lernen beginnen
Wadliwe elementy są natychmiast wykrywane, gdy występują w procesie produkcyjnym. (Np. Bardzo rzadko zła część trafia do procesu downstream lub do klienta)
Internal quality is measured through first pass yield. Results are posted.
Lernen beginnen
Jakość wewnętrzna jest mierzona przez wydajność pierwszego przejścia. Wyniki są publikowane.
External quality to customers is measured through on-time performance, warranty costs and returns.
Lernen beginnen
Jakość zewnętrzna dla klientów mierzona jest terminową wydajnością, kosztami gwarancji i zwrotami.
Production and measuring equipment is calibrated per the policies and procedures.
Lernen beginnen
Urządzenia produkcyjne i pomiarowe są kalibrowane zgodnie z zasadami i procedurami.
Defects are tracked and have countermeasures. Error proofing devices and methods have been implemented to eliminate the top production defects for each work area.
Lernen beginnen
Wady są śledzone i mają środki zaradcze. Zastosowano urządzenia i metody zabezpieczające przed błędami, aby wyeliminować największe wady produkcyjne dla każdego obszaru roboczego.
Customer Service levels are established; compliance, monitoring and control of performance based on scores, and quarterly reviews are evident
Lernen beginnen
Poziomy obsługi klienta zostały ustalone; Zgodność, monitorowanie i kontrola wydajności w oparciu o wyniki i recenzje kwartalne są oczywiste
The supplier and customer are actively engaged in initiatives regarding reduction of waste.
Lernen beginnen
Dostawca i klient aktywnie angażują się w inicjatywy dotyczące redukcji odpadów.
On-time performance from the supply base is at least 95% on time to the due date.
Lernen beginnen
Terminowa dostawa z bazy dostaw wynosi co najmniej 95% na czas do terminu płatności.
Future plans (manufacturing volumes and new products) are routinely shared with key suppliers resulting in confirmation of the supplier’s ability to meet projected requirements
Lernen beginnen
Przyszłe plany (wielkości produkcji i nowe produkty) są rutynowo udostępniane kluczowym dostawcom, co skutkuje potwierdzeniem zdolności dostawcy do spełnienia przewidywanych wymagań
Suppliers conform to specifications (quantity, quality and due date) when received and require no further testing or inspection by the user
Lernen beginnen
Dostawcy przestrzegają specyfikacji (ilość, jakość i termin płatności) po otrzymaniu i nie wymagają dalszych badań ani kontroli ze strony użytkownika
The total inventory of supplies between suppliers and customers is being continually reduced.
Lernen beginnen
Całkowity zapas dostaw między dostawcami a klientami jest stale obniżany.
Analysis has been conducted on parts and components to identify design opportunities to eliminate waste and improve productivity.
Lernen beginnen
Przeprowadzono analizę części i komponentów, aby zidentyfikować możliwości projektowania w celu wyeliminowania marnotrawstwa i poprawy wydajności.
Process engineering designs incorporate the lean concepts of short setup time, flexible processes, high reliability, and ergonomic design
Lernen beginnen
Projekty inżynierii procesowej obejmują koncepcje Lean dotyczące krótkiego czasu konfiguracji, elastycznych procesów, wysokiej niezawodności i ergonomicznej konstrukcji
Part travel distances have been analyzed and reduced by moving equipment and workstations closer together. (E.g. Wasteful material conveyance)
Lernen beginnen
Odległości podróży części zostały przeanalizowane i zredukowane dzięki zbliżeniu urządzeń i stacji roboczych. (Np. Marnotrawny transport materiałów)
The Takt time is used as the basis to determine process cycle times and allocate work throughout the production process. Process is repeated when volume changes.
Lernen beginnen
Czas Takt jest wykorzystywany jako podstawa do określania czasów cyklu procesu i przydzielania pracy w całym procesie produkcyjnym. Proces powtarza się, gdy zmienia się objętość.
Processes on production lines or in cells are balanced or leveled so the difference between cycle times of linked processes is negligible.
Lernen beginnen
Procesy na liniach produkcyjnych lub w komórkach są zrównoważone lub wyrównane, więc różnica między czasami cyklu połączonych procesów jest znikoma.
Critical constrained resources are identified and managed effectively (TOC)
Lernen beginnen
Krytyczne ograniczone zasoby są skutecznie identyfikowane i zarządzane (TOC)
There is a formal process in place to solicit ideas and suggestions for improvements from all employees and to recognize their participation.
Lernen beginnen
Istnieje formalny proces pozyskiwania pomysłów i sugestii dotyczących ulepszeń od wszystkich pracowników i uznania ich uczestnictwa.
Employees actively participate in aligning and defining their work as it relates to organization mission, vision, value and goals. Employees can cite and interpret vision as it applies to their work
Lernen beginnen
Pracownicy aktywnie uczestniczą w dostosowywaniu i definiowaniu swojej pracy w odniesieniu do misji organizacji, wizji, wartości i celów. Pracownicy mogą cytować i interpretować wizję, która odnosi się do ich pracy
All employees have received Lean training in basic problem solving skills along with Lean education tailored to their job; results of the training are evident in documented reduction of waste.
Lernen beginnen
Wszyscy pracownicy przeszli szkolenie Lean w zakresie podstawowych umiejętności rozwiązywania problemów wraz z Lean edukacją dostosowaną do ich pracy; wyniki szkolenia są widoczne w udokumentowanej redukcji odpadów.
Production operators are multi-process capable, fully trained and able to do the work at each station in a production cell or each job in a production line team.
Lernen beginnen
Operatorzy produkcyjni są zdolni do wielu procesów, w pełni przeszkoleni i zdolni do wykonywania pracy na każdej stacji w komórce produkcyjnej lub każdej pracy w zespole linii produkcyjnej.
There is a formal process in place that provides shop floor workers the opportunity to work in groups to address performance, quality, or safety issues. Employees are empowered to implement change without external prompting.
Lernen beginnen
Istnieje formalny proces pozyskiwania pomysłów i sugestii dotyczących ulepszeń od wszystkich pracowników i uznania ich uczestnictwa.
Machines have all safety guard devices operative, and are locked out immediately when broken down. (E.g., Safety guards are not disabled or removed. Malfunctioning equipment is not allowed to continue operating in production.)
Lernen beginnen
Maszyny mają wszystkie działające urządzenia ochronne i są blokowane natychmiast po awarii. (Np. Ochroniarze nie są wyłączeni lub usunięci. Nieprawidłowo działający sprzęt nie może kontynuować produkcji.)
Preventive maintenance activity lists are posted in work areas and item completions are tracked over time.
Lernen beginnen
Listy czynności związanych z konserwacją zapobiegawczą są publikowane w obszarach roboczych, a uzupełnianie elementów jest śledzone w czasie.
Preventive maintenance responsibilities are defined for both maintenance and production workers. (E.g., Operators are doing routine tasks like checking oil, cleaning machines, & changing tools.)
Lernen beginnen
Prewencyjne obowiązki konserwacji są zdefiniowane zarówno dla pracowników obsługi technicznej, jak i pracowników produkcyjnych. (Np. Operatorzy wykonują rutynowe zadania, takie jak sprawdzanie oleju, maszyn czyszczących i narzędzi do wymiany).
Maintenance is scheduled as part of the overall production plan.
Lernen beginnen
Konserwacja jest zaplanowana jako część ogólnego planu produkcji.
Performance to the production plan is measured in daily or hourly rates.
Lernen beginnen
Wydajność planu produkcji jest mierzona w stawkach dziennych lub godzinowych.
Each Value Stream has generated a Current / Future State Map. The maps are evaluated twice per year.
Lernen beginnen
Każdy strumień wartości wygenerował mapę stanu bieżącego / przyszłego. Mapy są oceniane dwa razy w roku.
Performance measures focus on the overall effectiveness of the organization. Improvements have been achieved in inventory turns, unit cost and lead time reduction.
Lernen beginnen
Miary wydajności koncentrują się na ogólnej skuteczności organizacji. Osiągnięto poprawę w zwrotach zapasów, koszcie jednostkowym i skróceniu czasu realizacji.
Shop floor employees understand and can use common performance metrics to monitor and improve production processes.
Lernen beginnen
Pracownicy hali produkcyjnej rozumieją i mogą stosować wspólne wskaźniki wydajności w celu monitorowania i ulepszania procesów produkcyjnych.
The Ratio of actual to theoretical cycle time shows continuous improvement month to month.
Lernen beginnen
Stosunek rzeczywistego do teoretycznego czasu cyklu pokazuje ciągłą poprawę z miesiąca na miesiąc.
Production quantities are equal to customer order quantities. (The line, cell or work center has the ability to produce only to the customer requirement).
Lernen beginnen
Ilości produkcyjne są równe ilościom zamówienia klienta. (Linia, komórka lub centrum robocze ma możliwość produkcji tylko zgodnie z wymaganiami klienta).
All production managers and supervisors have been trained in the principles and implementation of shop floor material pull systems. (E.g., Kanban or other shop floor JIT replenishment systems.)
Lernen beginnen
Wszyscy kierownicy produkcji i przełożeni zostali przeszkoleni w zakresie zasad i wdrażania systemów ciągnięcia materiałów na hali produkcyjnej. (Np. Kanban lub inne systemy uzupełniania JIT w hali produkcyjnej).
Production supervisors are not motivated to produce more parts than the subsequent processes require. (E.g. Supervisors are not motivated to “build to make the numbers” regardless of downstream process requirement.)
Lernen beginnen
Kierownicy produkcji nie są zmotywowani do wytwarzania większej liczby części niż wymagają tego kolejne procesy. (Np. Przełożeni nie są zmotywowani do „budowania, aby tworzyć liczby” niezależnie od wymogu dalszego procesu).
Setup or changeover time has been eliminated as a driver for production quantities produced.
Lernen beginnen
Czas konfiguracji lub zmiany został wyeliminowany jako sterownik produkowanych ilości.
Changeovers are scheduled in advance and communicated so all workers on the team know the day’s changeover schedule.
Lernen beginnen
Przestawienia są planowane z wyprzedzeniem i przekazywane, tak aby wszyscy pracownicy zespołu znali dzień zmiany harmonogramu.
Quick changeover teams have received training on changeover time reduction procedures and are actively improving changeover methods.
Lernen beginnen
Zespoły szybkiej wymiany zostały przeszkolone w zakresie procedur redukcji czasu wymiany i aktywnie poprawiają metody wymiany.
As new changeover procedures are developed, they are standardized and replicated in other areas of the plant.
Lernen beginnen
W miarę opracowywania nowych procedur wymiany są one standaryzowane i replikowane w innych obszarach zakładu.
All of the dies, fixtures, tools, fasteners, materials, parts, raw stock, etc, needed for the next production run are prepared in advance to reduce changeover times.
Lernen beginnen
Wszystkie matryce, osprzęt, narzędzia, elementy złączne, materiały, części, surowce itp. Potrzebne do następnego cyklu produkcyjnego są przygotowywane z wyprzedzeniem, aby skrócić czas wymiany.
Changeovers in production are made to support the mix of customer demand and not to support long productions runs, WIP inventory buffers, or daily short ship emergencies, etc.
Lernen beginnen
Zmiany w produkcji są dokonywane w celu wsparcia połączenia zapotrzebowania klientów i nieobsługiwania długich serii produkcji, buforów zapasów WIP ani codziennych nagłych wypadków na statku itp.
Every production process has the SOP posted within view of the worker performing the process.
Lernen beginnen
Każdy proces produkcyjny ma SOP opublikowany w widoku pracownika wykonującego proces.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.