Legal A part 1

 0    247 Datenblatt    monika33
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
a plot
Lernen beginnen
ziemia - policzalna wersja land
abandon
Lernen beginnen
odstąpić od
abandon
Lernen beginnen
porzucić
abandonment
Lernen beginnen
porzucenie
abide by
Lernen beginnen
przestrzegać
abide by the house rules
Lernen beginnen
stosować się do porządku domowego
ability
Lernen beginnen
uprawnienie
abolish internal border control
Lernen beginnen
znieść kontrolę na granicach wewnętrznych
above-captioned action
Lernen beginnen
przedmiotowa sprawa
above-entitled action
Lernen beginnen
rzeczona sprawa
above-styled action
Lernen beginnen
wyżej wymieniona sprawa
abridged copy of birth certificate
Lernen beginnen
odpis skrócony aktu urodzenia
absence
Lernen beginnen
brak
absence without leave (AWOL)
Lernen beginnen
samowolnie
absolute
Lernen beginnen
bezwarunkowa
absolute majority of votes
Lernen beginnen
bezwzględna większość głosów
absolute obligation
Lernen beginnen
zobowiązanie łączne
absolutely
Lernen beginnen
bezwarunkowo
abuse
Lernen beginnen
nadużycie
abuse of discretion
Lernen beginnen
nadużycie uprawnień
abuse of process
Lernen beginnen
nadużycie prawa
accelerate supply
Lernen beginnen
zwiększyć podaż
acceleration
Lernen beginnen
przyspieszenie
accept
Lernen beginnen
aprobować
accept
Lernen beginnen
odebrać
accept
Lernen beginnen
podzielać
accept
Lernen beginnen
spełnić
accept
Lernen beginnen
przyjąć
accept a claim
Lernen beginnen
uznać powództwo
accept the succession with benefit of inventory
Lernen beginnen
przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza
accept the succession without limitation of liability for debts
Lernen beginnen
przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi
access to a child
Lernen beginnen
prawo do widzenia się z dzieckiem
accessible language
Lernen beginnen
język przystępny
accessory performance
Lernen beginnen
świadczenie uboczne
accident insurance
Lernen beginnen
ubezpieczenie od następstw nieszczęsliwych wypadków (NNW)
accidental damage
Lernen beginnen
szkoda przypadkowa
accidental death and dismemberment insurance
Lernen beginnen
ubezpieczenie od śmierci i ciężkiego uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku
accidental disability
Lernen beginnen
nieszczęsliwy wypadek
Accidentalia negoti
Lernen beginnen
składniki podmiotowo istotne
accomplice
Lernen beginnen
wspólnik
accord legal personality
Lernen beginnen
przyznać osobowość prawną
accordingly
Lernen beginnen
w świetle powyższego
accordingly
Lernen beginnen
w związku z powyższym
accordingly
Lernen beginnen
stosowanie do okoliczności
accordingly
Lernen beginnen
adekwatnie do powyższego
accounting of profits
Lernen beginnen
zwrot bezpodstawnie osiągniętych zysków
accounts
Lernen beginnen
sprawozdania finansowe
accrual
Lernen beginnen
przyrost
accrue
Lernen beginnen
mieć miejsce
accrue
Lernen beginnen
zaistnieć
accrue
Lernen beginnen
gromadzić, narastać - w przypadku urlopu oznacza przenosić na następny okres
accrued
Lernen beginnen
narosłe
accrued
Lernen beginnen
naliczone
accrued civil profits
Lernen beginnen
pobrane pożytki cywilne
accrued leave entitlements
Lernen beginnen
niewykorzystany urlop z lat ubiegłych
accrued leave entitlements
Lernen beginnen
narosłe uprawnienia do urlopu
accumulate
Lernen beginnen
gromadzić
accumulate deposits
Lernen beginnen
gromadzić lokaty
accumulated
Lernen beginnen
zgromadzone
accuse of
Lernen beginnen
zarzucić coś komuś
acknowledge
Lernen beginnen
potwierdzić
acknowledge
Lernen beginnen
uznać
acquire
Lernen beginnen
nabywać
acquire funds
Lernen beginnen
pozyskiwać środki
acquire ownership
Lernen beginnen
nabywać własność
acquirer
Lernen beginnen
nabywca
acquisition or exercise of the share rights
Lernen beginnen
nabycie lub wykonanie praw z akcji lub udziałów
acquit
Lernen beginnen
uwalniać
acrimonious
Lernen beginnen
zajadły
act
Lernen beginnen
czyn
act for, with, by, through or under the authority from
Lernen beginnen
działać na rzecz, wspólnie z, za pośrednictwem lub pozwoleniem
act in bad faith
Lernen beginnen
działać w złej wierze
act in court
Lernen beginnen
czynność sądowa
act in court proceedings
Lernen beginnen
czynności procesowe
act in law
Lernen beginnen
czynność prawna
act of
Lernen beginnen
dopuścić się przypadku
act of God
Lernen beginnen
zdarzenie losowe
act on / upon
Lernen beginnen
podjąć działania na podstawie...
Act on Combating Unfair Competition
Lernen beginnen
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Act on Competition and Consumer Protection
Lernen beginnen
ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
Act on Copyrights and Related Rights
Lernen beginnen
ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Act on Industrial Property Law
Lernen beginnen
ustawa - prawo własności przemysłowej
act on my behalf and in my own name
Lernen beginnen
działanie we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem
act on real estate management
Lernen beginnen
ustawa o gospodarce nieruchomościami
Act on the operations of co-operative banks, their association and associating bodies
Lernen beginnen
Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
act out of court
Lernen beginnen
czynność pozasądowa
act to the benefit of
Lernen beginnen
działać z korzyścią dla
act together
Lernen beginnen
współdziałać
action
Lernen beginnen
działanie
action
Lernen beginnen
postępowanie sądowe
action
Lernen beginnen
powództwo
action
Lernen beginnen
sprawa sądowa
action for
Lernen beginnen
sprawa dotyczy
actionable wrong
Lernen beginnen
roszczenie, którego można dochodzić w sądzie
active transactions
Lernen beginnen
transakcje czynne
activities
Lernen beginnen
prace nad
activity
Lernen beginnen
działalność
acts of ordinary management
Lernen beginnen
czynności zwykłego zarządu
actual controversy
Lernen beginnen
rzeczywisty spór
actual damages
Lernen beginnen
odszkodowanie
actual damages
Lernen beginnen
zadośćuczynienie
actual holder
Lernen beginnen
dzierżyciel
actual notice of
Lernen beginnen
skutecznie doręczone powiadomienie
actuary
Lernen beginnen
aktuariusz
additional fee
Lernen beginnen
opłata dodatkowa
additionally I oblige
Lernen beginnen
jednocześnie zobowiązuje
address
Lernen beginnen
zwracać uwagę na
address for delivery
Lernen beginnen
adres do doręczeń
adjacent land
Lernen beginnen
grunty sąsiednie
adjoining
Lernen beginnen
przylegający
adjoining
Lernen beginnen
sąsiedni, sąsiadujący
adjourn
Lernen beginnen
odroczyć
adjourned
Lernen beginnen
odroczone
adjudicate
Lernen beginnen
orzec w sprawie
adjudicate
Lernen beginnen
uznać winnym
adjudication
Lernen beginnen
rozstrzygnięcie
adjusted for
Lernen beginnen
skorygowana o
adjusting for
Lernen beginnen
biorąc poprawkę na ... / biorąc pod uwagę...
adjustment
Lernen beginnen
waloryzacja
adjustment
Lernen beginnen
korekta
administer
Lernen beginnen
zarządzić
administer the estate
Lernen beginnen
zarządzić majątkiem spadkowym
administrative agent
Lernen beginnen
agent administracyjny / administrujący
administrative agent
Lernen beginnen
agent konsorcjum
administrative boundaries of cities
Lernen beginnen
granice administracyjne miast
administrative support
Lernen beginnen
wsparcie administracyjne
administrator
Lernen beginnen
administrator spadku
admission
Lernen beginnen
uznanie roszczenia
admission
Lernen beginnen
przyznanie się do winy
admission of the will and opening of the estate
Lernen beginnen
wszczęcie postępowania spadkowego i rozpoczęcie procesu inwentaryzacji
admissions on file
Lernen beginnen
uznania roszczeń w aktach sprawy
admit
Lernen beginnen
dopuścić (do wykonywania zawodu)
admit
Lernen beginnen
uznać
admit or deny
Lernen beginnen
uznać lub odrzucić
admit to probate
Lernen beginnen
uznać za ważny
adopt
Lernen beginnen
przegłosować
adopt
Lernen beginnen
przyjąć
adopt
Lernen beginnen
uchwalić
adopted child / adoptee
Lernen beginnen
dziecko przysposobione
adopter
Lernen beginnen
przysposabiający
adopting parents / adoptive parents
Lernen beginnen
rodzice przysposabiający
advance
Lernen beginnen
przedstawić
advance
Lernen beginnen
kwota kredytu odnawialnego
advance form
Lernen beginnen
formularz powiadomienia o pobraniu kwoty kredytu
advance payment
Lernen beginnen
zaliczka
advanced industrialized world
Lernen beginnen
kraje wysokouprzemysłowione
advancement
Lernen beginnen
postęp
adversarial
Lernen beginnen
sporny (w postępowaniu)
adversary
Lernen beginnen
strona, przeciwko której występuje
adverse claim
Lernen beginnen
roszczenie wobec / przeciwko
adverse party
Lernen beginnen
strona przeciwna
adverse possession
Lernen beginnen
zasiedzenie
adversely affect
Lernen beginnen
wpływać niekorzystnie na
advertising
Lernen beginnen
reklama
advertising commitment
Lernen beginnen
zobowiązania reklamowe
advise
Lernen beginnen
zapoznać się z
advised
Lernen beginnen
awizowany
advising bank
Lernen beginnen
bank awizujący
advisory services
Lernen beginnen
usługi doradcze
advocate
Lernen beginnen
adwokat
affairs
Lernen beginnen
sprawy (spółki, instytucji)
affect
Lernen beginnen
dotyczyć
affiant
Lernen beginnen
stawający
affidavit
Lernen beginnen
oświadczenie złożone pod przysięgą
affiliate
Lernen beginnen
spółka stowarzyszona
affiliated company
Lernen beginnen
spółka powiązana
affiliation
Lernen beginnen
zrzeszanie się
affinity to the first and second degree
Lernen beginnen
powinowaty pierwszego lub drugiego stopnia
affirm
Lernen beginnen
potwierdzić
affirm
Lernen beginnen
potwierdzić prawdziwość
affirm
Lernen beginnen
utrzymać w mocy
affirmation
Lernen beginnen
potwierdzenie
affirmation
Lernen beginnen
potwierdzenie prawdziwości
affirmative covenants
Lernen beginnen
przyrzeczenia podjęcia działań
affirmative defense
Lernen beginnen
zarzut wyłączający bezprawność czynu zabronionego
affirmative vote
Lernen beginnen
głos za
affirming dismissal of a later filed action
Lernen beginnen
podtrzymujący w mocy wyrok oddalający później wszczętą sprawę
affix
Lernen beginnen
złożyć, przystawić
affix a seal
Lernen beginnen
przystawić pieczęć
affix a signature
Lernen beginnen
złożyc podpis
afford
Lernen beginnen
udostępnić
aforesaid
Lernen beginnen
przedmiotowy
aforesaid
Lernen beginnen
rzeczony
aforesaid
Lernen beginnen
ten przed chwilą wymieniony który jest
after the earlier of
Lernen beginnen
po upływie wcześniejszego terminu
after the lapse of
Lernen beginnen
po upływie
against
Lernen beginnen
na niekorzyść
against payment
Lernen beginnen
za wynagrodzeniem
against pledged securities
Lernen beginnen
pod zastaw papierów wartościowych
against relevant remuneration
Lernen beginnen
za odpowiednim wynagrodzeniem
agency agreement
Lernen beginnen
umowa przedstawicielstwa
agenda
Lernen beginnen
porządek obrad
agent
Lernen beginnen
przedstawiciel
aggravated
Lernen beginnen
kwalifikowane
aggravating circumstances
Lernen beginnen
okoliczności obciążające
aggregate
Lernen beginnen
łączny / globalny / ogólny
aggregate
Lernen beginnen
całosć
aggregate price
Lernen beginnen
cena łączna
aggrieved party
Lernen beginnen
poszkodowany, pokrzywdzony
agree
Lernen beginnen
wyrazić zgodę na
agreement
Lernen beginnen
umowa; zgoda
agreement date
Lernen beginnen
termin podpisania umowy
agreements
Lernen beginnen
ustalenia
agreements
Lernen beginnen
uzgodnienia
agricultural produce
Lernen beginnen
płody rolne
air waybill
Lernen beginnen
lotniczy list przewozowy
alien affiliate
Lernen beginnen
podmiot stowarzyszony, poza granicami (np. stanu)
alienation
Lernen beginnen
przekazanie nieruchomości
alienation
Lernen beginnen
przekazanie
all of these efforts preserve fairness and justice in our court
Lernen beginnen
wszystkie te starania są po to aby zachować uczciwość i sprawiedliwość
all or any part
Lernen beginnen
całość lub dowolna część
all persons shall be equal before the law
Lernen beginnen
wszyscy są wobec prawa równi
all time highs
Lernen beginnen
rekordowy wysoki
all time peak
Lernen beginnen
najwyższa wartość
allegation
Lernen beginnen
oświadczenie
allege
Lernen beginnen
oświadczyć
allege
Lernen beginnen
uważany za
alleged
Lernen beginnen
rzekomy
allegedly
Lernen beginnen
rzekomo
allegedly
Lernen beginnen
zgodnie z oświadczeniem kogoś
allocate
Lernen beginnen
dzielić
allocate
Lernen beginnen
podzielić
allocative
Lernen beginnen
(funkcja) alokacyjna
allot
Lernen beginnen
przydzielić (akcje)
allot
Lernen beginnen
przydzielić
allotment
Lernen beginnen
przydział akcji
allotment certificate
Lernen beginnen
prawo do akcji
allow
Lernen beginnen
uznać argumenty przedstawione w apelacji
alternate director
Lernen beginnen
zastępca członka rady dyrektorów
alternative dispute resolution
Lernen beginnen
alternatywne sposoby rozwiązywania sporów
alternative obligation
Lernen beginnen
zobowiązanie przemienne
alternatively
Lernen beginnen
lub też
amalgamation
Lernen beginnen
konsolidacja
amalgamation of banks
Lernen beginnen
łączenie się banków
amend
Lernen beginnen
wprowadzać zmiany
amended and restated
Lernen beginnen
aneks do umowy
amended and restated employment agreement
Lernen beginnen
aneks do umowy o pracę
amended particulars
Lernen beginnen
uzupełniony pozew
amendment
Lernen beginnen
poprawka
amendment to employment agreement
Lernen beginnen
aneks do umowy o pracę
amendments
Lernen beginnen
zmiany treści umowy
amendments
Lernen beginnen
zmiany
amicable
Lernen beginnen
polubowne
amicus brief
Lernen beginnen
niezależna opinia prawna
amicus curiae
Lernen beginnen
przyjaciel sądu
amicus curiae brief
Lernen beginnen
niezależna opinia prawna
amortizable intangible assets
Lernen beginnen
wartości niematerialne i prawne podlegajace amortyzacji

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.