Legal A part 2

 0    249 Datenblatt    monika33
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
amortized loans
Lernen beginnen
rozłożony na raty
amount of actual damage
Lernen beginnen
realna wartość szkody
amount of currency issued
Lernen beginnen
wielkość emisji
amount of insurance
Lernen beginnen
suma ubezpieczeniowa
amount of the claim
Lernen beginnen
wartość przedmiotu sporu
amount to nothing
Lernen beginnen
okazać się nieuzasadnione
an asset
Lernen beginnen
składnik majątku
ancillary contract
Lernen beginnen
dodatkowy / nie samodzielny
AND NOW
Lernen beginnen
w dniu dzisiejszym
announces the means used to validate the document
Lernen beginnen
określa sposoby nadania dokumentowi mocy prawnej
annual bonus
Lernen beginnen
premia roczna
annual interest rate
Lernen beginnen
roczna stopa procentowa
annual leave
Lernen beginnen
urlop wypoczynkowy
annual meeting
Lernen beginnen
walne zgromadzenie
annual rate
Lernen beginnen
w skali roku
annual reporting
Lernen beginnen
sprawozdawczość roczna
annual return
Lernen beginnen
deklaracja roczna
annualized
Lernen beginnen
przeliczony na stawkę roczną
annually
Lernen beginnen
w ujęciu rocznym
annuitant
Lernen beginnen
dożywotnik
annuity
Lernen beginnen
renta
annuity
Lernen beginnen
renta, emerytura, płatność roczna
annuity for life
Lernen beginnen
dożywotnia renta
answer
Lernen beginnen
odpowiedź na powództwo wzajemne
anticipate an option to commit / of commisson
Lernen beginnen
przewidując możliwość popełnienia
antitrust laws
Lernen beginnen
prawo antymonopolowe
any and all
Lernen beginnen
wszystkie istniejące
any or all
Lernen beginnen
całość lub część
anybody other than
Lernen beginnen
jakiekolwiek osoby inne niż
anybody other than
Lernen beginnen
jakiekolwiek osoby za wyjątkiem
appeal
Lernen beginnen
apelacja
appeal against the final decision
Lernen beginnen
odwołać się od wyroku końcowego
appeal measures
Lernen beginnen
środki odwoławcze
appealability
Lernen beginnen
zaskarżalność
appear (in the will)
Lernen beginnen
wyrazić (w testamencie)
appear at the time set for the hearing
Lernen beginnen
stawić się w wyznaczonym terminie na rozprawę
appear of answer
Lernen beginnen
doręczyć powiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa do obrony procesowej
appearance
Lernen beginnen
powiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa do obrony procesowej
appellant
Lernen beginnen
apelujący
appellate
Lernen beginnen
apelacyjny
appellee
Lernen beginnen
powód lub pozwany
appertain
Lernen beginnen
przysługiwać
applicable
Lernen beginnen
stosowny
applicable
Lernen beginnen
dostępny dla, przeznaczony dla, adresowany do
applicable
Lernen beginnen
obowiązujący
applicable law
Lernen beginnen
obowiązujące przepisy prawa
applicable law
Lernen beginnen
prawo właściwe / nadrzędne
applicable taxes
Lernen beginnen
obowiązujące podatki
applicable to
Lernen beginnen
odnosić do
applicable to
Lernen beginnen
stosować do
application
Lernen beginnen
cel
application
Lernen beginnen
przeznaczenie
application
Lernen beginnen
wniosek
application for an entry in the National Court Register
Lernen beginnen
wniosek o wpis do KRS
application for changing credit limit collateral
Lernen beginnen
wniosek o zmianę zabezpieczenia limitu kredytowego
application for contempt
Lernen beginnen
wniosek o uznanie powoda winnym obrazy sądu
application for increasing a credit limit
Lernen beginnen
wniosek o podwyższenie limitu kredytowego
application made without notice to the other party
Lernen beginnen
wniosek jednostronny
apply
Lernen beginnen
odnosić się do
apply accordingly
Lernen beginnen
stosuje się odpowiednio
apply to
Lernen beginnen
zaliczyć na poczet
appoint
Lernen beginnen
powołać, wyznaczyć
appoint a commercial proxy
Lernen beginnen
mianować prokurenta
appoint a lawyer ex officio
Lernen beginnen
mianować obroncę z urzędu
appoint an attorney
Lernen beginnen
wyznaczyć obrońcę
appoint an attorney-in-fact for a particular act
Lernen beginnen
ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności
appoint an executor of the will
Lernen beginnen
powołać wykonawcę testamentu
appoint proxy
Lernen beginnen
mianować pełnomocnika
appointed teacher
Lernen beginnen
nauczyciel mianowany
appointing a judge-commissioner
Lernen beginnen
ustanowienie zarządu komisarycznego
appointment
Lernen beginnen
posada, stanowisko
appointor
Lernen beginnen
wskazujący swojego następcę
appraisal
Lernen beginnen
wycena
appraise
Lernen beginnen
wyceniać
appraised value
Lernen beginnen
wycena wartości
appropriate
Lernen beginnen
zaliczać do
appropriate remuneration
Lernen beginnen
odpowiednie wynagrodzenie
appropriately
Lernen beginnen
właściwie
approval
Lernen beginnen
przyjęcie
approve
Lernen beginnen
zatwierdzić
approve
Lernen beginnen
przyjąć
appurtenances
Lernen beginnen
przynależności
arbitrary
Lernen beginnen
samowolna, arbitrarna
arbitrated
Lernen beginnen
rozstrzygnięty
arbitration clause
Lernen beginnen
klauzula arbitrażowa
arbitration tribunal
Lernen beginnen
trybunał arbitrażowy
arbitrator
Lernen beginnen
arbiter
arbitrator
Lernen beginnen
rozjemca
areas of general importance to
Lernen beginnen
dziedzina wiedzy ogólnie zw. z działalnością
arguable defence
Lernen beginnen
uzasadniony zarzut
arguable defence
Lernen beginnen
zasadny zarzut
argue
Lernen beginnen
przedstawiać (sprawę przed sądem)
argument
Lernen beginnen
wystąpienie
arise
Lernen beginnen
pojawić się
arise
Lernen beginnen
powstać
arising out of
Lernen beginnen
bezpośrednio wynikający z
arising out of
Lernen beginnen
bezpośrednio związany z
arrange
Lernen beginnen
ułożyć
arrange / shape
Lernen beginnen
kształtować
arrange a legal relationship
Lernen beginnen
ułożyć stosunek prawny
arrangement
Lernen beginnen
przygotowanie, porozumienie, uzgodnienie, rozplanowanie
arrangement fee, initial fee
Lernen beginnen
opłata wstępna
arrangements
Lernen beginnen
uzgodnienia
arranger
Lernen beginnen
organizator konsorcjum
articles of association
Lernen beginnen
umowa spółki (w kodeksie)
articles of incorporation
Lernen beginnen
akt założycielski spółki
as ... may elect
Lernen beginnen
do wyboru przez
as amended
Lernen beginnen
z późniejszymi zmianami
as amended
Lernen beginnen
z póżniejszymi poprawkami
as at
Lernen beginnen
według stanu na
as compared to the previous month
Lernen beginnen
w relacji miesięcznej
as completed
Lernen beginnen
w miarę ukończenia
as currently conducted
Lernen beginnen
w obecnej formie
as defined
Lernen beginnen
w brzmieniu zdefiniowanym w
as follows
Lernen beginnen
co następuje
as it were
Lernen beginnen
jakby w tle przedmiotowej sprawy
as it would be
Lernen beginnen
ponieważ / z racji tego że
as may be appropriate
Lernen beginnen
jakie sąd uzna za zasadne
as may exist
Lernen beginnen
wszystkie istniejące
as may otherwise by required
Lernen beginnen
w innej formie wymaganej
as of
Lernen beginnen
według stanu na
as of right
Lernen beginnen
bez ubiegania się o zezwolenie sądu
as of the date first above written
Lernen beginnen
z mocą obowiązującą od pierwszego terminu wskazanego w niniejszej umowie
as often as occasion shall require
Lernen beginnen
za każdym razem, gdy wymagają tego okoliczność
as opposed to
Lernen beginnen
w przeciwieństwie
as provided by
Lernen beginnen
zgodnie z
as soon as practicable
Lernen beginnen
w najkrótszym możliwym terminie
as soon as they become aware of a claim or action
Lernen beginnen
bezwłocznie po powzięciu informacji o fakcie wpłynięcia roszczenia lub powództwa sądowego
as such
Lernen beginnen
w związku z tą funkcją
as the case may be
Lernen beginnen
stosownie do sytuacji
as the case may be
Lernen beginnen
zarówno jak i
as the court may allow
Lernen beginnen
jakie sąd dopuści
as they mature
Lernen beginnen
w terminie wymagalności
as though
Lernen beginnen
z takim samym skutkiem, jakby
as to
Lernen beginnen
w odniesieniu do
as to
Lernen beginnen
w zakresie
as to
Lernen beginnen
w zakresie, pod względem
as to the court may appertain
Lernen beginnen
jakie według sądu mogą przysługiwać
ascendants
Lernen beginnen
wstępni
ascertain
Lernen beginnen
ustalić
assert
Lernen beginnen
przedstawić
assert
Lernen beginnen
wyartykułować
assert
Lernen beginnen
wykazać prawdziwość
asset
Lernen beginnen
składnik majątku/aktywo
asset class
Lernen beginnen
klasa aktywów
asset freeze
Lernen beginnen
zabezpieczenie majątku
asset impairment
Lernen beginnen
utrata wartości aktywów
assets
Lernen beginnen
aktywa
assets
Lernen beginnen
majątek
assets and properties
Lernen beginnen
majątek ruchomy i nieruchomości
assets of the estate
Lernen beginnen
składniki masy spadkowej
assets, properties, rights and goodwill of every kind and description
Lernen beginnen
całość majątku ruchomego, nieruchomości, praw i wartości firmy
assign
Lernen beginnen
cesjonariusz
assign
Lernen beginnen
nabywca
assign
Lernen beginnen
dokonać cesji (wierzytelności)
assign
Lernen beginnen
sprzedać, zbyć (aktywa niematerialne np. patenty)
assign / attribute guilt
Lernen beginnen
przypisać winę
assigned judge
Lernen beginnen
sędzia wyznaczony
assigned territory
Lernen beginnen
określone terytorium (wyznaczony obszar)
assignee
Lernen beginnen
cesjonariusz
assignment
Lernen beginnen
cesja wierzytelności
assignment
Lernen beginnen
cesja
assignor
Lernen beginnen
cedent
assigns
Lernen beginnen
nabywcy
assist
Lernen beginnen
udzielić pomocy
associated with succession
Lernen beginnen
związana ze spadkiem
association
Lernen beginnen
zrzeszanie się
assume debt
Lernen beginnen
przejąć dług
assume liabilities
Lernen beginnen
zaciągać zobowiązania
assume liability
Lernen beginnen
przejąć odpowiedzialność
at a pinch
Lernen beginnen
w ostateczności/ w razie konieczności
at all times
Lernen beginnen
przez cały czas
at any time
Lernen beginnen
w dowolnym terminie
at any time and from time to time
Lernen beginnen
w dowolnym terminie i wielokrotnie
at fault in -ing
Lernen beginnen
ponosić winę za
at issue
Lernen beginnen
sporny
at maturity
Lernen beginnen
w dacie zapadalności
at or prior to
Lernen beginnen
do dnia ... włącznie
at the agreed time
Lernen beginnen
w czasie umówionym
at the cost of
Lernen beginnen
na koszt
at the expense of
Lernen beginnen
na koszt
at the expiration date
Lernen beginnen
w dniu wygaśnięcia umowy
at the guardianship court's order
Lernen beginnen
przez orzeczenie sądu opiekuńczego
at the last peaceful possession
Lernen beginnen
według ostatniego spokojnego stanu posiadania
at the prevailing rate
Lernen beginnen
według obowiązującej stawki
at the request
Lernen beginnen
na wniosek
at the request
Lernen beginnen
na żądanie
at their choice
Lernen beginnen
wg swego wyboru
at their discretion
Lernen beginnen
według swojego uznania
at work
Lernen beginnen
w miejscu pracy
ATM (automatic teller machine)
Lernen beginnen
bankomat
attachment
Lernen beginnen
zajęcie
attachment of a claim
Lernen beginnen
zajęcie wierzytelności
attain maturity
Lernen beginnen
osiągnąć pełnoletność
attempted homicide
Lernen beginnen
usiłowanie zabójstwa
attend to the business of the partnership
Lernen beginnen
angażować się w działalność spółki
attendance list
Lernen beginnen
lista obecności
attestation
Lernen beginnen
poświadczenie
attorney
Lernen beginnen
prawnik
attorney
Lernen beginnen
pełnomocnik
attorney
Lernen beginnen
adwokat
attorney-at-law
Lernen beginnen
prawnik
attorney-in-fact
Lernen beginnen
pełnomocnik
attorney's fees
Lernen beginnen
honorarium prawnika
attorney's fees
Lernen beginnen
koszty obsługi prawnej
attributable to
Lernen beginnen
powiązany z
attributable to
Lernen beginnen
związany z
auction
Lernen beginnen
aukcja
audit
Lernen beginnen
badanie sprawozdań finansowych
audit committee
Lernen beginnen
komisja rewizyjna
auditor for the time being of the company
Lernen beginnen
aktualny rewident spółki
auditory memory
Lernen beginnen
pamięc słuchowa
austerity program
Lernen beginnen
drastyczny program cięć wydatków
authenticated
Lernen beginnen
poświadczony, uwierzytelniony
authenticated date
Lernen beginnen
data pewna
authenticator
Lernen beginnen
osoba poświadczająca
author
Lernen beginnen
osoba dokonująca czynności prawnej
authorise
Lernen beginnen
upoważniać
authorised
Lernen beginnen
uprawniony / umocowany
authorised capital stock (US)
Lernen beginnen
kapitał docelowy
authorised share capital
Lernen beginnen
kapitał docelowy
authorities
Lernen beginnen
orzecznictwo
authorities
Lernen beginnen
organy państwowe
authority
Lernen beginnen
powaga
authorization
Lernen beginnen
umocowanie
authorization
Lernen beginnen
upoważnienie
authorization
Lernen beginnen
zgoda
authorization to act in and out of court
Lernen beginnen
umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych
authorize
Lernen beginnen
dopuszczać
authorize
Lernen beginnen
sankcjonować
auto insurance
Lernen beginnen
OC
auto insurance
Lernen beginnen
ubezpieczenie komunikacyjne
automobile policy
Lernen beginnen
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
automobile policy
Lernen beginnen
OC
autonomy of the parties
Lernen beginnen
autonomia woli stron
auxiliary
Lernen beginnen
pomocniczy
auxiliary prosecutor
Lernen beginnen
oskarżyciel posiłkowy
aver
Lernen beginnen
oświadczyć, potwierdzić, stwierdzić
average daily balance
Lernen beginnen
średnie saldo dzienne
average rate / quotation
Lernen beginnen
średnie notowanie
avert danger
Lernen beginnen
odwrócić niebezpieczeństwo
avoidance of effects
Lernen beginnen
uchylenie skutków
avoidance of the legal effects of the declaration
Lernen beginnen
uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia
award
Lernen beginnen
wydanie postanowienia o kosztach postepowania
award
Lernen beginnen
wydanie postanowienia w przedmiocie kosztów postepowania
award
Lernen beginnen
wyrok sądu arbitrażowego
award
Lernen beginnen
przyznać
award
Lernen beginnen
zasądzić
award from the defendent
Lernen beginnen
zasądzić od pozwanego

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.