Legal English

 0    1.100 Datenblatt    worker
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
servitudes
Lernen beginnen
służebności
personal servitude
Lernen beginnen
służebność osobista
predial servitude
Lernen beginnen
służebność gruntowa
be a charge on
Lernen beginnen
być obciążeniem na
servient estate
Lernen beginnen
nieruchomość obciążona służebnością gruntową
dominant estate
Lernen beginnen
nieruchomość władnąca w służebności gruntowej
contiguity
Lernen beginnen
przyleganie do siebie, stykanie się
proximity
Lernen beginnen
bliskość
suffice
Lernen beginnen
wystarczać
be sufficient
Lernen beginnen
być wystarczającym
derive from
Lernen beginnen
czerpać z (np. korzyść)
affirmative servitude
Lernen beginnen
służebność czynna
negative servitude
Lernen beginnen
służebność bierna
impose sth on sb
Lernen beginnen
nakładać coś na kogoś
abstain from
Lernen beginnen
powstrzymywać się od
right of audience
Lernen beginnen
prawo reprezentowania przed sądem
attorney
Lernen beginnen
pełnomocnik (materialnoprawny i procesowy), niekoniecznie prawnik
the excercise of a right of audience
Lernen beginnen
wykonywanie prawa reprezentacji przed sądem
the conduct of litigation
Lernen beginnen
prowadzenie sporu przed sądem
the provision of legal advice
Lernen beginnen
świadczenie pomocy prawnej
attorney-at-law
Lernen beginnen
adwokat
certified legal advisor
Lernen beginnen
radca prawny
ordinary wear and tear excepted
Lernen beginnen
poza zwykłym zużyciem (rzeczy)
to be bound to
Lernen beginnen
być zobowiązanym do
at the expiration of a right
Lernen beginnen
w momencie wygaśnięcia prawa
to dwell in a house of another
Lernen beginnen
rezydować, mieszkać w cudzym domu
usufruct
Lernen beginnen
użytkowanie
prudent administrator
Lernen beginnen
rozważny, ostrożny nadzorca
limited duration
Lernen beginnen
ograniczone w czasie trwanie
charge
Lernen beginnen
obciążać
right of use
Lernen beginnen
prawo używania
natural person
Lernen beginnen
osoba fizyczna
deliver sth to sb in the condition in which sb receive it
Lernen beginnen
zwrócić coś komuś w stanie niepogorszonym
heritable
Lernen beginnen
dziedziny
alienate
Lernen beginnen
zbyć
encumbered
Lernen beginnen
obciążony
encumber
Lernen beginnen
obciążyć
encumbrance
Lernen beginnen
obciążenie
alienation
Lernen beginnen
zbycie
disposal
Lernen beginnen
zbycie
confer sth on sb
Lernen beginnen
udzielać, przyznawać, nadawać coś (np. prawo) komuś
grant sth to sb
Lernen beginnen
udzielać, przyznawać, nadawać coś komuś
vest sth in sb
Lernen beginnen
udzielać, przyznawać coś komuś
less than full enjoyment
Lernen beginnen
mniej niż pełne prawo używania
belong to
Lernen beginnen
należeć do
benefit
Lernen beginnen
korzyść
acquire
Lernen beginnen
nabyć
acquisition
Lernen beginnen
nabycie
sell
Lernen beginnen
sprzedawać
buy
Lernen beginnen
kupować
purchase
Lernen beginnen
kupować (nie buy)
wygasnąć
Lernen beginnen
expire
expiry
Lernen beginnen
wygaśnięcie
expiration
Lernen beginnen
wygaśnięcie
extinguishment
Lernen beginnen
wygaśnięcie (nie expiry)
elapse
Lernen beginnen
upłynąć (nie expire)
lapse
Lernen beginnen
upływ
conferring
Lernen beginnen
udzielenie, nadanie, przyznanie (np. prawa)
granting
Lernen beginnen
przyznanie, udzielenie, nadanie (np. prawa)
null
Lernen beginnen
nieważny (nie invalid)
invalid
Lernen beginnen
nieważny (nie void)
infringe
Lernen beginnen
naruszać
violate
Lernen beginnen
naruszać (nie infringe)
for the benefit of
Lernen beginnen
na rzecz czegoś
servitude of passage
Lernen beginnen
służebność drogi koniecznej
access easement
Lernen beginnen
służebność drogi koniecznej (nie survitude of passage)
usufructuary
Lernen beginnen
użytkownik
servitude of habitation
Lernen beginnen
służebność mieszkania
normal wear and tear
Lernen beginnen
zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania
expiry of right
Lernen beginnen
wygaśnięcie prawa
vehicle
Lernen beginnen
pojazd
mode of exercise
Lernen beginnen
sposób wykonywania (np. służebności)
acquisitive prescription
Lernen beginnen
zasiedzenie
usucaption
Lernen beginnen
zasiedzenie (nie acquisitive prescription)
adverse possession
Lernen beginnen
zasiedzenie (nie acquisitive prescription, positive prescription, usucaption)
prescription
Lernen beginnen
przedawnienie (nie limitation)
limitation
Lernen beginnen
przedawnienie (nie prescription)
nonuse of
Lernen beginnen
niewykonywanie czegoś (np. służebności)
prescription begins to run from the date of
Lernen beginnen
bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia
imprescriptibility
Lernen beginnen
brak przedawnienia
solidary liability
Lernen beginnen
odpowiedzialność solidarna
joint and several liability
Lernen beginnen
odpowiedzialność solidarna (nie solidary liability)
solidarily liable
Lernen beginnen
odpowiedzialny solidarnie
onerous
Lernen beginnen
uciążliwy
burdensome
Lernen beginnen
uciążliwy
inalienable
Lernen beginnen
niezbywalny (nie non-transferrable)
assign
Lernen beginnen
przenieść
assignment
Lernen beginnen
cesja, przeniesienie
reach the age of majority
Lernen beginnen
uzyskać pełnoletniość
attain the age of majority
Lernen beginnen
uzyskać pełnoletność (nie reach the age of...)
perpetual usufruct
Lernen beginnen
użytkowanie wieczyste
as far as is reasonably practicable
Lernen beginnen
na tyle, na ile jest to możliwe (wykonalne)
provision of childcare
Lernen beginnen
zapewnienie opieki nad dzieckiem
meet requirements
Lernen beginnen
sprostać zapotrzebowaniu, wymaganiu
take up work
Lernen beginnen
podejmować pracę
undertake education
Lernen beginnen
podejmować się edukacji
shall suffice
Lernen beginnen
powinno wystarczyć
on a charge of murder
Lernen beginnen
pod zarzutem morderstwa
provoked
Lernen beginnen
sprowokowany
to lose self-control
Lernen beginnen
stracić panowanie nad sobą
claim a right of
Lernen beginnen
rościć prawo do
neighboring property
Lernen beginnen
sąsiednia nieruchomość
indemnify for the demage
Lernen beginnen
zabezpieczać straty, wypłacać wynagrodzenie za szkodę
damage sb's may occasion
Lernen beginnen
szkodą, którą ktoś może spowodować
be bound to
Lernen beginnen
być zobowiązanym do
be permitted to pass through the servient estate
Lernen beginnen
być upoważnionym do przekraczania przez nieruchomość służebną
unless the title provides otherwise
Lernen beginnen
jeżeli tytuł prawny nie zapewnia inaczej (...)
extent of the right and the mode of its excercise
Lernen beginnen
zakres uprawnienia i sposób jego realizacji
reasonable use
Lernen beginnen
zwykłe użycie
prohibition of building above a particular high
Lernen beginnen
zakaz wznoszenia budynku ponad określoną wysokość (jako służebność gruntowa niewidoczna)
establish a servitude
Lernen beginnen
ustanowić służebność
infringe on the rights of the usufructuary
Lernen beginnen
naruszać prawa użytkownika
take effect at the termination of the usufruct
Lernen beginnen
odnieść skutek w postaci wygaśnięcia użytkowania
the consent of the usufructuary is required for the establishment
Lernen beginnen
zgoda użytkowanika jest konieczna dla ustanowienia (czegoś)
co-owner
Lernen beginnen
współwłaściciel
a contract is not null
Lernen beginnen
umowa nie jest nieważna
the execution is suspended until the consent of all co-owners is obtained
Lernen beginnen
wykonalność jest zawieszona do czasu uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli
reciprocal
Lernen beginnen
dwustronny, wzajemny
possession in good faith
Lernen beginnen
posiadanie w dobrej wierze
extinguish by nonuse for ten years
Lernen beginnen
wygasa z powodu nieużywania przez 10 lat
occurrence
Lernen beginnen
zdarzenie, wydarzenie, pojawienie się
imprescriptibility of
Lernen beginnen
nieprzedawnialność czegoś
usucaption
Lernen beginnen
nabycie prawa przez zasiedzenie
local customs
Lernen beginnen
miejscowe zwyczaje
in the absence of other information
Lernen beginnen
z braku innych danych
excerpt
Lernen beginnen
fragment, wyciąg
the justice system
Lernen beginnen
wymiar sprawiedliwości
law of torts
Lernen beginnen
prawo deliktowe
framework
Lernen beginnen
struktura, zrąb
insight into
Lernen beginnen
wgląd w, pojmowanie
Roman law
Lernen beginnen
prawo rzymskie
criminal law
Lernen beginnen
prawo karne
punishment
Lernen beginnen
kara
fine
Lernen beginnen
grzywna
imprisonment
Lernen beginnen
uwięzienie (jako kara w prawie karnym)
custom
Lernen beginnen
zwyczaj
usage of law
Lernen beginnen
stosowanie prawa
common law
Lernen beginnen
prawo precedensowe
contrast with
Lernen beginnen
kontrastować, przeciwstawiać czemuś
normative principle
Lernen beginnen
norma
based on
Lernen beginnen
oparty na
legal dispute
Lernen beginnen
spór prawny
bound by
Lernen beginnen
związany czymś (prawem stanowionym)
the written law
Lernen beginnen
prawo stanowione
in contrast
Lernen beginnen
w przeciwieństwie
provision
Lernen beginnen
postanowienie (w umowie), norma (w akcie prawnym), klauzula
write down
Lernen beginnen
zapisać
precedent
Lernen beginnen
precedens
judicial decision
Lernen beginnen
decyzja sędziowska
ruling
Lernen beginnen
orzeczenie
to decide a case
Lernen beginnen
rozstrzygać sprawę
codified
Lernen beginnen
skodyfikowany
refer to
Lernen beginnen
odnosić się do
the body of law
Lernen beginnen
gałąź prawa
breach of contract
Lernen beginnen
nienależyte wykonanie umowy
jurisdiction
Lernen beginnen
jurysdykcja
directive
Lernen beginnen
dyrektywa UE
medical profession
Lernen beginnen
zawody medyczne
ordinance
Lernen beginnen
ordynacja (jako akt lokalnego rządu)
regulate
Lernen beginnen
uregulować, unormować
promotion of
Lernen beginnen
upowszechniać coś
safety
Lernen beginnen
bezpieczeństwo
welfare of the public
Lernen beginnen
dobro publiczne
workplace safety and health regulations
Lernen beginnen
przepisy BHP
unambiguous
Lernen beginnen
niedwuznaczny, jasny, precyzyjny
statute
Lernen beginnen
ustawa
give effect to
Lernen beginnen
nadać czemuś skuteczność
bill
Lernen beginnen
projekt ustawy, mowa w parlamencie
regulation
Lernen beginnen
rozporządzenie
issue by
Lernen beginnen
wydany przez (np. akt prawny)
enact
Lernen beginnen
postanawiać, uchwalac (prawo)
draft document
Lernen beginnen
draft, szkic dokumentu
establish policies
Lernen beginnen
stanowić kierunki działania (np. w dyrektywie)
at the European level
Lernen beginnen
na szczeblu UE
incorporate into the laws of the Member State
Lernen beginnen
inkorporować do prawa Państwa Członkowskiego (dyrektywę)
town council
Lernen beginnen
rada miasta
conduct
Lernen beginnen
przeprowadzać
public hearing regarding
Lernen beginnen
konsultacje publiczne dotyczące
concerning property tax
Lernen beginnen
dotyczący podatku od nieruchomości
overtime work
Lernen beginnen
praca w godzinach nadliczbowych
in excess of
Lernen beginnen
w przekroczeniu czegoś
40 hours in a working week
Lernen beginnen
40 godzin w tygodniu pracy
early this year
Lernen beginnen
wcześniej w bieżącym roku
introduce
Lernen beginnen
przedstawić
free flow of data
Lernen beginnen
wolny przepływ informacji
the law stipulates that
Lernen beginnen
prawo stanowi, że (3x)
the law states that
Lernen beginnen
prawo wskazuje, że
appellate court
Lernen beginnen
sąd II instancji
lower court
Lernen beginnen
sąd I instancji
small-claims court
Lernen beginnen
sąd drobnych spraw cywilnych
juvenile court
Lernen beginnen
sąd dla nieletnich
magistrates' court
Lernen beginnen
sąd pokoju
moot court
Lernen beginnen
symulacja rozprawy na studiach
public official
Lernen beginnen
urzędnik publiczny
have the authority to hear and decide cases
Lernen beginnen
mieć władzę do rozpoznawania i rozstrzygania spraw
claimant
Lernen beginnen
powód
to initiates a civil lawsuit
Lernen beginnen
wytaczać powództwo
civil lawsuit
Lernen beginnen
powództwo, pozew
defendant
Lernen beginnen
pozwany
to be sued in a civil lawsuit
Lernen beginnen
być pozwanym w drodze powództwa cywilnego
expert witness
Lernen beginnen
biegły sądowy
knowledge of a particular subject
Lernen beginnen
wiedza na dane zagadnienie
to be called to testify in court
Lernen beginnen
być wezwanym do złożenia zeznań w sądzie
appellant
Lernen beginnen
osoba skladająca apelację
plead cases in court
Lernen beginnen
bronić sprawy w sądzie
reasonably prudent person
Lernen beginnen
obiektywny miernik należytej staranności
clerk
Lernen beginnen
pracownik sekretariatu sądu
bailiff
Lernen beginnen
komornik sądowy, nadzorca sądowy
affidavit
Lernen beginnen
dobrowolne pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą
written statement
Lernen beginnen
pisemne stanowisko, oświadczenie
answer
Lernen beginnen
odpowiedź na pozew
in response to
Lernen beginnen
w odpowiedzi na
complaint
Lernen beginnen
skarga, zarzut
brief
Lernen beginnen
akta sprawy, streszczenie najważniejszych argumentów w sprawie sądowej
set of documents
Lernen beginnen
zestaw dokumentów
complaint
Lernen beginnen
pozew
the first pleading
Lernen beginnen
pierwsze pismo procesowe
on behalf of
Lernen beginnen
w imieniu kogoś
initiate a lawsuit
Lernen beginnen
wszcząć sprawę sądową, wytoczyć powództwo
set forth
Lernen beginnen
wyjaśniać, podawać szczegóły, specyfikować (w piśmie w uporządkowany sposób)
set forth the facts on which the claim is based
Lernen beginnen
wyszczególniać fakty, na których oparte jest roszczenie
injunction
Lernen beginnen
nakaz sądowy, zakaz sądowy
official order from a court for sb
Lernen beginnen
oficjalny nakaz z sądu skierowany do kogoś
motion
Lernen beginnen
wniosek (w piśmie procesowym, na rozprawie)
obtain a ruling
Lernen beginnen
uzyskać orzeczenie sądowe
notice
Lernen beginnen
wypowiedzenie, zawiadomienie, awizo
notice
Lernen beginnen
dawać wypowiedzenie
notification of
Lernen beginnen
zawiadomienie o czymś
pleading
Lernen beginnen
pismo procesowe
writ
Lernen beginnen
nakaz, pismo urzędowe informujące o tym, że ktoś jest zaangażowany w sprawę sądową
legal process
Lernen beginnen
sprawa sądowa
draft a document
Lernen beginnen
sporządzać projekt dokumentu
issue a document
Lernen beginnen
wydawać, publikować oficjalny, końcowy dokument
file a document with an authority
Lernen beginnen
składać dokument (np. w sądzie)
serve a document on sb
Lernen beginnen
doręczyć dokument prawny komuś
deliver to sb
Lernen beginnen
doręczyć komuś
serve sb with a document
Lernen beginnen
doręczyć komuś dokument
submit a document to an authority
Lernen beginnen
doręczyć dokument np. do sądu
the Bar
Lernen beginnen
samorząd zawodowy radców i adwokatów w krajach anglojęz.
association
Lernen beginnen
stowarzyszenie, samorząd
qualify to practise law
Lernen beginnen
kwalifikować się do praktykowania prawa
be admitted to the Bar
Lernen beginnen
dołączyć, być dopuszczonym do samorządu prawników
disbar a lawyer
Lernen beginnen
wykluczyć z samorządu prawników
completion of a bachelor degree in law
Lernen beginnen
ukończenie prawniczych studiów magisterskich
bachelor degree in law
Lernen beginnen
magisterskie studia prawnicze (LLB)
subsequent
Lernen beginnen
kolejny, następujący, dalszy
vocational stage
Lernen beginnen
etap zawodowy
vocational
Lernen beginnen
zawodowy
pupillage
Lernen beginnen
aplikacja (w zawodach prawniczych)
apprenticeship
Lernen beginnen
praktyka, aplikacja
customarily
Lernen beginnen
zwyczajowo
gain a law degree
Lernen beginnen
uzyskać tytuł prawnika
wymagać (nie require)
Lernen beginnen
entail
trainee solicitor
Lernen beginnen
aplikant adwokacki
compel
Lernen beginnen
zmusić, wymusić, narzucać
due to
Lernen beginnen
z uwagi na, w związku z
main duty
Lernen beginnen
główny obowiązek (np. pracowniczy)
computing
Lernen beginnen
zastosowanie komputerów, skillsy w PC, informatyka
paralegal
Lernen beginnen
asystent adwokacki, ale bez uprawnień
working experience
Lernen beginnen
doświadczenie zawodowe
clerk
Lernen beginnen
urzędnik
mid-size commercial law firm
Lernen beginnen
średniej wielkości firma prawnicza korporacyjna
declaratory action
Lernen beginnen
powództwo o ustalenie (art. 189 kpc)
specialise in commercial litigation
Lernen beginnen
specjalizować się w procesach z zakresu prawa handlowego
employment law
Lernen beginnen
prawo pracy (nie labour law)
labour law
Lernen beginnen
prawo pracy
mediation
Lernen beginnen
mediacja
carry out trade-mark registrations
Lernen beginnen
wykonywać, ralizować procedury rejestracji znaków towarowych
serve as an expert witness in court
Lernen beginnen
służyć jako biegły sądowy
own shares in a firm
Lernen beginnen
posiadać udziały w firmie
real property law
Lernen beginnen
prawo nieruchomości
tenant
Lernen beginnen
najemca
landlord
Lernen beginnen
wynajmujący
solo-practice
Lernen beginnen
indywidualna praktyka (nie w spółce)
firm conducted by a sole practitioner
Lernen beginnen
firma prowadzona 1-osobowo
autonomy
Lernen beginnen
autonomia, niezależność
responsibility
Lernen beginnen
odpowiedzialność
opportunity to work on prestigious cases
Lernen beginnen
okazja, możliwość pracowania przy prestiżowych sprawach
participate in
Lernen beginnen
uczestniczyć w
family-like atmosphere
Lernen beginnen
rodzinna atmosfera
company law
Lernen beginnen
prawo handlowe, prawo spółek
company formation
Lernen beginnen
zakładnie spółki
company management
Lernen beginnen
zarządzanie spółką
lease
Lernen beginnen
najem
expressly specified in
Lernen beginnen
wprost wyszczególniony, unormowany w
object of a lease
Lernen beginnen
przedmiot najmu
for an indeterminate term
Lernen beginnen
na czas nieoznaczony
lessor
Lernen beginnen
leasingodawca
synallagmatic contract
Lernen beginnen
umowa synalagmatyczna, dwustronna
one party
Lernen beginnen
jedna strona
a lessor binds himself to give to the other party
Lernen beginnen
leasingodawca (w USA też wynajmujący) zobowiązuje się do przekazania drugiej stronie
lessee
Lernen beginnen
leasingobiorca (w USA też najemca)
enjoyment of a thing
Lernen beginnen
korzystanie z rzeczy
for a term
Lernen beginnen
przez czas
in exchange for a rent that a lessee binds himself to pay
Lernen beginnen
w zamiast za czynsz, do którego zapłaty zobowiązuje się leasingobiorca/najemca
contract of lease
Lernen beginnen
umowa najmu
consent of the parties
Lernen beginnen
zgoda stron
residential lease
Lernen beginnen
najem mieszkania
be occupied as a dwelling
Lernen beginnen
być zajętym pod mieszkanie, do celów mieszkaniowych
agricultural lease
Lernen beginnen
dzierżawa, najem rolny
use for agricultural purposes
Lernen beginnen
używanie do celów rolnych
personal or familial use outside sb's trade or profession
Lernen beginnen
osobisty lub rodzinny użytek poza czyimś zawodem lub działalnością gospodarczą (czyli konsumencki)
exclusive enumeration
Lernen beginnen
katalog, wyliczenie zamknięte
corporeal thing
Lernen beginnen
rzecz materialna
incorporeal thing
Lernen beginnen
rzecz niematerialna
susceptible of ownership
Lernen beginnen
dopuszcza bycie przedmiotem własności
prohibited by law
Lernen beginnen
zakazany przez prawo
agreed by the parties or supplied by law
Lernen beginnen
ustalony przez strony albo wynikający z prawa
fixed term
Lernen beginnen
czas określony
terminate at a designated date
Lernen beginnen
kończyć się w określonej dacie
terminate upon the occurrence of a designated event
Lernen beginnen
kończyć się z zajściem ustalonego zdarzenia
maintain the thing in a condition suitable for the purpose of which it was leased
Lernen beginnen
utrzymać rzecz w stanie odpowiednim do celu, w jakim została wynajęta
protect peaceful possession for the duration of the lease
Lernen beginnen
zabezpieczyć swobodne korzystanie przez czas trwania najmu
pay the rent
Lernen beginnen
płacić czynsz
in accordance with the agreed terms
Lernen beginnen
zgodnie z ustalonymi warunkami, na warunkach ustalonych
use a thing as a prudent administrator
Lernen beginnen
używać rzeczy jak rozsądny użytkownik
in accordance with the purpose for which the thing was leased
Lernen beginnen
stosownie do celu w jakim rzecz została wynajęta
return the thing at the end of the lease
Lernen beginnen
zwrócić rzeczy po zakończeniu najmu
except for normal wear and tear
Lernen beginnen
poza normalnym zużyciem
hereafter
Lernen beginnen
dalej, w dalszej części (np. "dalej: Najemca")
use in a manner that may cause damage to the thing
Lernen beginnen
używanie w sposób mogący powodować szkodę w rzeczy
injunctive
Lernen beginnen
nałożony przez sąd, orzeczony przez sąd
injunctive relief
Lernen beginnen
zabezpieczenie w drodze nakazu lub zakazu sądowego
dissolution of the lease
Lernen beginnen
rozwiązanie najmu
lease
Lernen beginnen
dzierżawa
commercial lease
Lernen beginnen
wynajem, dzierżawa lokalu użytkowego
deliver the thing to the lessee
Lernen beginnen
wydać rzecz najemcy / dzierżawcy
predial estate
Lernen beginnen
nieruchomość gruntowa
differentiate between
Lernen beginnen
rozróżniać pomiędzy
right to collect fruit
Lernen beginnen
prawo zbierania pożytków
tenancy
Lernen beginnen
najem / dzierżawa (nie lease)
lease with the right to collect fruits
Lernen beginnen
dzierżawa (na potrzeby polskiego prawa)
tenancy with the right to collect fruits
Lernen beginnen
dzierżwa (na potrzeby prawa polskiego; nie lease)
crucial difference
Lernen beginnen
ważna, istotna różnica
footnote
Lernen beginnen
przypis, odnośnik
w prawie polskim różnica pomiędzy dzierżawą i najmem
Lernen beginnen
under the Polish law difference between tenancy and lease
cover the right to collect fruits
Lernen beginnen
zawierać, uwzględniać prawo do pobierania pożytków
impose resiprocal obligations upon the parties
Lernen beginnen
nakłada wzajmne zobowiązania na strony
nominate contract
Lernen beginnen
umowa nazwana
innominate contract
Lernen beginnen
umowa nienazwana
parties to lease
Lernen beginnen
strony najmu
immovables
Lernen beginnen
nieruchomości
movables
Lernen beginnen
ruchomości, majątek ruchomy
bind oneself to
Lernen beginnen
zobowiązywać się do (nie oblige oneself to)
oblige oneself to
Lernen beginnen
zobowiązywać się do (nie bind oneself to)
obligate oneself to
Lernen beginnen
zobowiązywać się do (nie oblige i bind)
undertake to
Lernen beginnen
podejmować się (sth)
share purchase agreement
Lernen beginnen
umowa sprzedaży udziałów
purchaser
Lernen beginnen
nabywca
pay the purchase price in full within two weeks
Lernen beginnen
płacić cenę nabycia w całości w ciągu dwóch tygodni
within two weeks from the conclusion of the agreement
Lernen beginnen
w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy, porozumienia
draw up a contract
Lernen beginnen
sporządzać umowę
undertake to keep secret any information obtained
Lernen beginnen
zobowiązać się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych
keep secret any information obrained in connection with the provision of the services
Lernen beginnen
zachować w tajemnicy informacji uzyksane przy świadczeniu usług
not to disclose information to any third party
Lernen beginnen
nie ujawniać informacji podmiotom trzecim
subcontractor
Lernen beginnen
podwykonawca
advisor
Lernen beginnen
doradca
beforehand oblige to
Lernen beginnen
z góry, wcześniej, uprzednio zobowiązać do
be bound by the non-competition clause included in the contract
Lernen beginnen
być związanym zakazem działalności konkurencyjnej zawartym w umowie
non-competition clause
Lernen beginnen
klauzula zakazu konkurencji
sth is binding upon sb
Lernen beginnen
coś jest wiążące dla kogoś
employee
Lernen beginnen
pracownik
throughout the term of the contract and for the period of three years after its termination
Lernen beginnen
przez czas obowiązywania umowy i 3 lata po jej wygaśnięciu
be bound to notify without delay
Lernen beginnen
być zobowiązanym do powiadomienia bez zbędnej zwłoki
disturb possession
Lernen beginnen
zakłócać, naruszać posiadanie
require repair
Lernen beginnen
wymagać naprawy
entitled to
Lernen beginnen
uprawniony do
damage caused by sb's fault
Lernen beginnen
szkoda powstała z czyjejś winy
deterioration resulting from use to the extent it exceeds the normal use
Lernen beginnen
pogorszenie wynikłe z używania przekraczającego normalne
suffer inconvenience
Lernen beginnen
powodować niedogodności
in such a case
Lernen beginnen
w takim przypadku
obtain a reduction of the rent
Lernen beginnen
uzyskać obniżkę czynszu
abatement of the rent
Lernen beginnen
obniżka czynszu (nie reduction)
dissolution
Lernen beginnen
anulowanie, rozwiązanie
depending on all of the circumstances, including
Lernen beginnen
w zależności od wszelkich okoliczności, w tym
each party's fault
Lernen beginnen
wina każdej ze stron
fail to perform sb's obligation to
Lernen beginnen
niewykonać zobowiązania do
after demand by
Lernen beginnen
po zgłoszeniu żądania przez
immediate
Lernen beginnen
natychmiastowy
reimbursement of
Lernen beginnen
refundacja czegoś, zwrot kwoty czegoś
amount expended for the repair
Lernen beginnen
kwota poświęcona na naprawę
when due
Lernen beginnen
kiedy jest należne (coś, np. czynsz)
regain possession
Lernen beginnen
odzyskać posiadanie
dissolve the lease
Lernen beginnen
rozwiązać najem
the improvements
Lernen beginnen
ulepszenia (np. w przedmiocie najmu)
become property of
Lernen beginnen
stawać się własnością kogoś
sublessee
Lernen beginnen
podnajemca
sublessor
Lernen beginnen
podwynajmujący
the lack of the written form makes notice of termination null and void
Lernen beginnen
brak formy pisemnej czyni nieważnym zawiadomienie o wypowiedzeniu
damage caused by fault
Lernen beginnen
zawiniona szkoda
in the absence of contrary agreement
Lernen beginnen
jeżeli nie umówiono się inaczej
obligations with regard to improvements
Lernen beginnen
zobowiązania związane z ulepszeniami
restore
Lernen beginnen
przywrócić
appropriate ownership of
Lernen beginnen
przywłaszczyć sobie prawo własności do
enhanced value
Lernen beginnen
zwiększona wartość
within a reasonable time
Lernen beginnen
w ciągu rozsądnego czasu
at the expense of
Lernen beginnen
na koszt kogoś
secure the payment of
Lernen beginnen
zabezpieczyć zapłatę czegoś
obligation arising from the lease of an immovable
Lernen beginnen
zobowiązania wynikające z najmu nieruchomości
lien
Lernen beginnen
zastaw
encompass
Lernen beginnen
obejmować, zawierać w sobie coś
extend to
Lernen beginnen
rozszerzać się na
be indebted to sb
Lernen beginnen
być zadłużonym wobec kogoś
excercise the right
Lernen beginnen
wykonywać prawo
contract contains an option to extend the term
Lernen beginnen
umowa zawiera możliwość przedłużenia czasu trwania
stipulated provisions
Lernen beginnen
zastrzeżone postanowienia
amendment
Lernen beginnen
poprawka, nowela
made with an intent to
Lernen beginnen
wykonane z zamiarem czegoś
novation
Lernen beginnen
nowacja
the notice of termination shall be in writing
Lernen beginnen
wypowiedzenie umowy powinno zachowywać formę pisemną
surrender of possession
Lernen beginnen
zrzekać się, rezygnować z posiadania
registered mail
Lernen beginnen
a'la list polecony
certified mail
Lernen beginnen
list polecony ZPO
addressee
Lernen beginnen
odbiorca listu
fruits
Lernen beginnen
pożytki
diminution of the substance
Lernen beginnen
zmniejszenie, uszczuplenie substancji rzeczy
natural fruits
Lernen beginnen
pożytki naturalne
civil fruits
Lernen beginnen
pożytki cywilne
revenue
Lernen beginnen
dochód,
rental
Lernen beginnen
opłata czynszowa, wysokość czynszu
interest
Lernen beginnen
odsetki
real property
Lernen beginnen
nieruchomość
personal property
Lernen beginnen
ruchomość (nie movable)
priviledge
Lernen beginnen
pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi wierzycielami
creditor
Lernen beginnen
wierzyciel
debtor
Lernen beginnen
dłużnik
expenses incurred
Lernen beginnen
poniesione wydatki
reimburse to sb for sth
Lernen beginnen
zwracać komuś koszty czegoś
underlet
Lernen beginnen
podnająć
imposition
Lernen beginnen
nałożenie
to consent
Lernen beginnen
zgadzać się
service
Lernen beginnen
doręczenie
dispose
Lernen beginnen
zbycie
resumption
Lernen beginnen
odzyskanie posiadania
possess
Lernen beginnen
posiadać
damage to the thing
Lernen beginnen
uszkodzenie rzeczy
on the premises
Lernen beginnen
na terenie
improvements to leased thing
Lernen beginnen
ulepszenia rzeczy wynajętej
upon termination of
Lernen beginnen
po zakończeniu czegoś
in absence of contrary agreement
Lernen beginnen
w braku odmiennych postanowień
restore the thing to its former condition
Lernen beginnen
przywrócić poprzedni stan rzeczy
by certified mail
Lernen beginnen
za pomocą/ drogą poczty poleconej ZPO
in breach of covenant
Lernen beginnen
w naruszeniu umowy, porozumienia (nie contract)
consent to
Lernen beginnen
zgoda na
right of first refusal
Lernen beginnen
prawo pierwszeństwa, opcja
grounds for
Lernen beginnen
podstawy do
object of
Lernen beginnen
przedmiot czegoś (np. umowy, najmu, dzierżawy)
with a fixed term
Lernen beginnen
na czas oznaczony
with an indeterminate term
Lernen beginnen
na czas nieoznaczony (też for)
deliver the thing to the tenant
Lernen beginnen
wydać rzecz najemcy
compensation
Lernen beginnen
odszkodowanie (nie indemnity)
indemnity
Lernen beginnen
odszkodowanie (nie compensation)
extend the term of the tenancy
Lernen beginnen
przedłużyć najem
gratuitous
Lernen beginnen
bezpłatny (nie free of charge)
without payment
Lernen beginnen
bezpłatny (nie gratuitous i free of charge)
terminate a contract without notice
Lernen beginnen
wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia; rozwiązanie bez wypowiedzenia
payable in arrears
Lernen beginnen
płatny z dołu
payable in advance
Lernen beginnen
płatne z góry
pledge
Lernen beginnen
zastaw (nie pawn)
pawn
Lernen beginnen
zastaw (nie pledge)
incur costs
Lernen beginnen
ponosić koszty (nie bear costs)
bear costs
Lernen beginnen
ponosić koszty (nie incure costs)
cover costs
Lernen beginnen
ponosić, pokrywać koszty (nie incur/bear costs)
reimburse sb for the costs incurred
Lernen beginnen
zwrócić komuś poniesione koszty
be in arrears with payment
Lernen beginnen
być w zwłoce z zapłatą (nie be in delay)
be in delay in payment
Lernen beginnen
być w zwłoce z zapłatą (nie be in arrears with)
time limit for payment
Lernen beginnen
termin do zapłaty
earnest money
Lernen beginnen
zadatek
deposit on account of the price
Lernen beginnen
zaliczka (nie advance payment, down payment)
advance payment
Lernen beginnen
zaliczka (nie deposit on account of the price; down payment)
down payment
Lernen beginnen
zaliczka (nie deposit on account of the price; advance payment)
mortgage
Lernen beginnen
hipoteka
security
Lernen beginnen
zabezpieczenie
accrued interest
Lernen beginnen
narosłe odsetki
borrower
Lernen beginnen
pożyczkobiorca, kredytobiorca
lender
Lernen beginnen
pożyczkodawca, kredytodawca
mortgagor
Lernen beginnen
dłużnik hipoteczny
mortgagee
Lernen beginnen
wierzyciel hipoteczny, hipotekariusz
proprietor
Lernen beginnen
właściciel (nie owner)
empowered
Lernen beginnen
uprawniony (nie entitled)
entitled
Lernen beginnen
uprawniony (nie empowered)
obtain
Lernen beginnen
uzyskać
seize
Lernen beginnen
zająć (nie foreclose)
foreclose
Lernen beginnen
zająć (seize)
proceeds
Lernen beginnen
wpływy, przychody
performance of an obligation
Lernen beginnen
wykonanie zobowiązania (nie discharge, satisfaction)
discharge of an obligation
Lernen beginnen
wykonanie zobowiązania (nie performance of an obligation)
conventional mortgage
Lernen beginnen
hipoteka umowna
legal mortgage
Lernen beginnen
hipoteka ustawowa
judicial mortgage
Lernen beginnen
hipoteka przymusowa ustanowiona na mocy orzeczenia sądu
secure
Lernen beginnen
zabezpieczyć
tangible
Lernen beginnen
materialny (nie corporeal)
real property
Lernen beginnen
nieruchomość (nie immovable, real estate)
to the prejudice of
Lernen beginnen
na niekorzyść sb, z uszczerbkiem dla kogoś
burden
Lernen beginnen
obciążać (nie encumber, charge)
entirety
Lernen beginnen
całość
establish
Lernen beginnen
ustanowić
outstanding
Lernen beginnen
nieuiszczone, nieuregulowane, niewykonane
presume
Lernen beginnen
domniemywać
tacit consent
Lernen beginnen
milcząca zgoda
tacit
Lernen beginnen
milczący
dispose
Lernen beginnen
zbyć coś
upon reasonable notice
Lernen beginnen
za odpowiednim wyprzedzeniem, poinformowaniem
land and mortgage register
Lernen beginnen
księga wieczysta
avail oneself of ignorance of
Lernen beginnen
zasłaniać się nieznajomością czegoś
principle of reliance on punblic records in land and mortgage registers
Lernen beginnen
rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
real rights
Lernen beginnen
prawa rzeczowe (right in rem)
disclose
Lernen beginnen
ujawniać
personal rights
Lernen beginnen
prawa osobiste (rights in personam)
claims
Lernen beginnen
roszczenia
pre-emption right
Lernen beginnen
prawo pierwokupu (nie right of first refusal, preemtive right)
preemptive right
Lernen beginnen
prawo pierwokupu (nie right of first refusal, pre-emption right)
perpetual usufructuary
Lernen beginnen
użytkownik wieczysty
final and non-appealable
Lernen beginnen
prawomocny
cadaster
Lernen beginnen
kataster
object of mortgage
Lernen beginnen
przedmiot hipoteki
facilities
Lernen beginnen
urządzenia
housing cooperative member's ownership right to premises
Lernen beginnen
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
debt claim
Lernen beginnen
wierzytelność (nie authenticity)
authenticity
Lernen beginnen
wierzytelność (nie debt claim)
acquirer
Lernen beginnen
nabywca
negotiable
Lernen beginnen
zbywalny
instrument negotiable by endorsement
Lernen beginnen
dokument zbywany przez indos
bearer paper
Lernen beginnen
dokument na okaziciela (nie instrument/document)
bearer instrument
Lernen beginnen
dokument na okaziciela (nie paper/document)
foreclosure
Lernen beginnen
zajęcie (nie seizure)
seizure
Lernen beginnen
zajęcie (nie foreclosure)
collect rent
Lernen beginnen
pobierać czynsz
beneficial
Lernen beginnen
korzystny, zbawienny, dobroczynny, pożyteczny
risky
Lernen beginnen
ryzykowny
subprime loan
Lernen beginnen
pożyczka subprime (tj. wyższe oprocentowanie dla osoby, która ma złą historię kredytową)
subprime mortgage
Lernen beginnen
hipoteka subprime (wyżej oproc. ale mniejsza zdolność kredytowa)
create residential mortgage
Lernen beginnen
ustanowić hipotekę na mieszkaniu
under the Polish law
Lernen beginnen
w prawie Polskim
contractual debt
Lernen beginnen
dług wynikający z umowy, umowny, kontraktowy
recoverable debt
Lernen beginnen
dług ściągalny
recoverable from a sale
Lernen beginnen
ściągalny (zaspokajany) ze sprzedaży
created in favour of the lander
Lernen beginnen
ustanowiony na korzyść pożyczkodawcy/kredytodawcy
reluctant to relay upon borrower's promise
Lernen beginnen
oporny, aby polegać na obietnicy pożyczkobiorcy
form of security
Lernen beginnen
forma zabezpieczenia
contrary entry in the register
Lernen beginnen
przeciwny wpis w rejestrze
relay upon
Lernen beginnen
polegać na
repay
Lernen beginnen
spłata, spłacić
statutory
Lernen beginnen
ustawowy
statutorily empowered to
Lernen beginnen
ustawowo umocowany do
security for the payment
Lernen beginnen
zabezpieczenie zapłaty
capital debt
Lernen beginnen
należność główna (in contrast to the interests)
interests
Lernen beginnen
odsetki
HM Land Register
Lernen beginnen
a'la wydział ksiąg wieczystych
fail to perform the obligation
Lernen beginnen
niewykonać zobowiązania
obligator
Lernen beginnen
dłużnik (nie debtor)
mortgagee is preferred to the unsecured creditors of the mortgagor
Lernen beginnen
wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo przed niezabezpieczonymi wierzycielami dłużnika hipotecznego
terminated
Lernen beginnen
ukończony, zakończony
successor
Lernen beginnen
następca prawny
in cases provided in statutory provision
Lernen beginnen
w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych
in cases set forth in statutory provisions
Lernen beginnen
w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych (set forth)
in cases specified in statutory provisions
Lernen beginnen
w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych (specified)
after the lapse of a year from
Lernen beginnen
po upływie roku od (lapse)
after the expiry of a year from
Lernen beginnen
po upływie roku od (expiry)
deleted upon unilateral demand of the owner
Lernen beginnen
wykreślony na jednostronne żądanie właściciela
when the ruling becomes final and non-appealable
Lernen beginnen
z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia
receivable
Lernen beginnen
wierzytelność (nie debt claim)
assignment of receivable following from mortgage
Lernen beginnen
przelew wierzytelności hipotecznej
receivable following from mortgage
Lernen beginnen
wierzytelność zabezpieczona hipotecznie
unless the act provides otherwise
Lernen beginnen
chyba że ustawa stanowi inaczej ver1
unless otherwise provided in an act
Lernen beginnen
chyba że ustawa stanowi inaczej ver2
accessory things
Lernen beginnen
przynależności
publicly available for perusal
Lernen beginnen
publicznie jawne do przeglądania
peruse
Lernen beginnen
przeglądać
in compliance with the actual legal status
Lernen beginnen
w zgodzie z, zgodny z aktualnym stanem prawnym
it is presumed that
Lernen beginnen
domniemywa się że
non-existent
Lernen beginnen
nieistniejący
discrepancy
Lernen beginnen
rozbieżność, niezgodność
in the case of any discrepancies between the legal status and the actual status
Lernen beginnen
w przypadku rozbieżności pomiędzy stanem prawnym i stanem faktycznym
have priority over personal creditors of the owner of the immovable
Lernen beginnen
mieć pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi
pecuniary receivable
Lernen beginnen
wierzytelność pieniężna
pecuniary
Lernen beginnen
pieniężny
a future receivable
Lernen beginnen
wierzytelność przyszła
up to a specific amount
Lernen beginnen
do określonej kwoty
excessive
Lernen beginnen
nadmierny
denominated in the same currency as
Lernen beginnen
wyrażony, denominowany w tej samej walucie co
unless the parties agreed otherwise in the contract
Lernen beginnen
chyba że strony umówiły się inaczej (w umowie)
apply retroactively
Lernen beginnen
mieć moc wsteczną (np. prawo materialne nie ma)
substantive law
Lernen beginnen
prawo materialne
procedural law
Lernen beginnen
prawo procesowe
general legal capacity
Lernen beginnen
zdolność prawna
capacity to make acts in the law
Lernen beginnen
zdolność do czynności prawnych (inaczej: capacity to make juridical/legal acts)
age of majority
Lernen beginnen
pełnoletniość
attain majority
Lernen beginnen
osiągnąć pełnoletniość (nie: reach)
attain the age of
Lernen beginnen
ukończyć ... lat (nie: reach)
full interdiction
Lernen beginnen
ubezwłasnowolnienie całkowite
full interdict
Lernen beginnen
osoba ubezwłasnowolniona całkowicie
limited interdiction
Lernen beginnen
ubezwłasnowolnienie częściowe
limited interdict
Lernen beginnen
osoba ubezwłasnowolniona częściowo
mental disease
Lernen beginnen
choroba psychiczna
mental retardation
Lernen beginnen
niedorozwój umysłowy
mental disorder
Lernen beginnen
zaburzenia psychiczne
alcohol addiction
Lernen beginnen
pijaństwo (nie: alcoholism)
drug addiction
Lernen beginnen
narkomania
declaration of death
Lernen beginnen
uznanie za zmarłego
declared dead
Lernen beginnen
uznany za zmarłego
absent person
Lernen beginnen
zaginiony (nie missing person)
missing person
Lernen beginnen
zaginiony (nie absent person)
avail oneself of ignorance of the law
Lernen beginnen
powoływać się na nieznajomość prawa
legal person
Lernen beginnen
osoba prawna (nie: juridical person / artificial person /body corporate)
live birth
Lernen beginnen
urodzenie dziecka żywego
still birth
Lernen beginnen
urodzenie dziecka martwego
conception
Lernen beginnen
poczęcie
conceive
Lernen beginnen
począć (dziecko)
the burden of proof lies on
Lernen beginnen
ciężar dowodu spoczywa na
good faith
Lernen beginnen
dobra wiara (nie: bona fides)
bad faith
Lernen beginnen
zła wiara (nie mala fides)
legal personality
Lernen beginnen
osobowość prawna
resolutory condition
Lernen beginnen
warunek rozwiązujący (nie: dissolving)
dissolving condition
Lernen beginnen
warunek rozwiązujący (nie: resolutory)
suspensive condition
Lernen beginnen
warunek zawieszający (nie: condition precedent)
condition precedent
Lernen beginnen
warunek zawieszający
condition subsequent
Lernen beginnen
warunek rozwiązujący (a contrario condition precedent)
real right
Lernen beginnen
prawo rzeczowe (nie right in rem)
right in rem
Lernen beginnen
prawo rzeczowe (nie real right)
principal
Lernen beginnen
rzecz główna (nie przynależność)
accessory
Lernen beginnen
przynależność (do rzeczy głównej
personal estate
Lernen beginnen
ruchomość (nie: movable, personal property)
corporeal
Lernen beginnen
materialny (nie: tangible)
vice of consent
Lernen beginnen
wady oświadczenia woli
possessor
Lernen beginnen
posiadać
alienate of
Lernen beginnen
zbyć coś (nie: dispose of)
dispose of
Lernen beginnen
zbyć coś (nie alienate of)
burden
Lernen beginnen
obciążyć (nie: encumber, charge)
set off
Lernen beginnen
potrącić (nie: offset)
offset
Lernen beginnen
potrącić (nie: set off)
performance
Lernen beginnen
świadczenie (nie: consideration)
cosideration
Lernen beginnen
świadczenie (nie: performance)
declaration of will
Lernen beginnen
oświadczenie woli (nie: declaration of intent)
declaration of intent
Lernen beginnen
oświadczenie woli (nie declaration of will)
render performance
Lernen beginnen
wykonać świadcznie (nie: provide consideration)
provide consideration
Lernen beginnen
wykonać świadczenie (nie: render performance)
obligation
Lernen beginnen
zobowiązanie
obligee
Lernen beginnen
wierzyciel (nie: creditor)
creditor
Lernen beginnen
wierzyciel (nie: obligee)
obligor
Lernen beginnen
dłużnik (nie: debtor)
debtor
Lernen beginnen
dłużnik (nie obligor)
unjust enrichment
Lernen beginnen
bezpodstawne wzbogacenie
suretyship
Lernen beginnen
poręczenie
surety
Lernen beginnen
poręczyciel
notice
Lernen beginnen
powiadomienie
apply to the past
Lernen beginnen
stosować do przeszłości
minor
Lernen beginnen
niepełnoletni
adjudge
Lernen beginnen
orzekać coś przez sąd (np. orzekać ubezwłasnowolnienie -... interdiction)
less stringent
Lernen beginnen
mniej rygorystyczne
curator
Lernen beginnen
kurator
custodian
Lernen beginnen
opiekun
render a judgment
Lernen beginnen
wykonywać orzeczenie
apply prospectively
Lernen beginnen
stosuje się wyłacznie na przyszłość
in the absence of contrary legislative expression
Lernen beginnen
w braku odmiennego brzmienia ustawy
majority is attained upon reaching the age of eighteen years
Lernen beginnen
pełnoletniość osiąga się z ukończeniem 18 rż
donation
Lernen beginnen
darowizna
gratuitously
Lernen beginnen
bezpłatnie (nie free of charge, without payment)
free of charge
Lernen beginnen
nieodpłatnie (nie gratuitously)
irrevocably
Lernen beginnen
nieodwołalnie
donor
Lernen beginnen
darczyńca
donee
Lernen beginnen
obdarowany
divest sb of sth
Lernen beginnen
pozbawić kogoś czegoś (nie deprive of)
deprive sb of sth
Lernen beginnen
pozbawić kogoś czegoś (nie divest of)
enter into force
Lernen beginnen
wejść w życie, zacząć obowiązywać (nie take effect)
take effect
Lernen beginnen
wejść w życie, zacząć obowiązywać (nie enter into force)
procure
Lernen beginnen
uzyskać (nie obtain)
duress
Lernen beginnen
groźba
impair
Lernen beginnen
osłabić, niekorzystnie wpływać na (nie adversely affect)
adversely affect
Lernen beginnen
niekorzystnie wpływać na (nie impair)
volitation
Lernen beginnen
wola (nie: will, intent)
substitute
Lernen beginnen
zastąpić
severability
Lernen beginnen
rozdzielność, rozłączność, klauzula salwatoryjna
nullify
Lernen beginnen
uniważniać (nie annul, invalidate)
annul
Lernen beginnen
unieważniać (nie nullify, invalidate)
invalidate
Lernen beginnen
unieważniać (nie nullify, annul)
challange
Lernen beginnen
kwestionować
execute
Lernen beginnen
zawierać np. kontrakt
make a donation
Lernen beginnen
dokonywać darowizny
revoke a donation
Lernen beginnen
odwołać darowiznę
revocation of a donation
Lernen beginnen
odwołanie darowizny
rebut
Lernen beginnen
podważać, obalić (nie refute)
refute
Lernen beginnen
podważać, obalać (nie rebut)
affinity
Lernen beginnen
powinowactwo
consanguinity
Lernen beginnen
pokrewieństwo
adoption
Lernen beginnen
przysposobienie
notarial deed
Lernen beginnen
akt notarialny
under the penalty of nullity
Lernen beginnen
pod rygorem nieważności
under the penalty of
Lernen beginnen
pod rygorem (czegoś)
emancipated minor
Lernen beginnen
małoletni, który w drodze orzeczenia sądowego uzyskał pełnoletniość
ascendant
Lernen beginnen
wstępny
descendant
Lernen beginnen
zstępny
ingratitude
Lernen beginnen
niewdzięczność
waive
Lernen beginnen
zrzec się (nie renounce)
renounce
Lernen beginnen
zrzec się (nie waive)
waiver
Lernen beginnen
zrzeczenie się (nie renunciation)
renunciation
Lernen beginnen
zrzeczenie się (nie waiver)
gross negligence
Lernen beginnen
rażące niedbalstwo
late payment interest
Lernen beginnen
odsetki za opóźnienie
act or omission
Lernen beginnen
działanie lub zaniechanie
in kind
Lernen beginnen
w naturze
competent authority
Lernen beginnen
właściwy organ
duty of support
Lernen beginnen
obowiązek alimentacyjny (nie alimentary duty)
alimentary duty
Lernen beginnen
obowiązek alimentacyjny (nie duty of support)
succession
Lernen beginnen
dziedziczenie
estate
Lernen beginnen
spadek
deceased
Lernen beginnen
zmarły (nie decedent)
descendants
Lernen beginnen
zstępni
ascendants
Lernen beginnen
wstępni
successor
Lernen beginnen
spadkobierca
at the time of death
Lernen beginnen
w chwili śmierci (nie at the decease)
testate succession
Lernen beginnen
dziedziczenie testamentowe
intestate succession
Lernen beginnen
dziedziczenie ustawowe
last will and testament
Lernen beginnen
testament (nie testament)
testate successor
Lernen beginnen
spadkobierca testamentowy (nie legatee)
legatee
Lernen beginnen
spadkobierca testamentowy (nie testate successor)
intestate successor
Lernen beginnen
spadkobierca ustawowy (nie heir)
heir
Lernen beginnen
spadkobierca ustawowy (nie intestate successor)
the deceased
Lernen beginnen
spadkodawca
testator
Lernen beginnen
spadkodawca testamentowy, testator
the intestate
Lernen beginnen
spadkobierca ustawowy
declaration of unworthiness
Lernen beginnen
uznanie za niegodnego
declared unwothy
Lernen beginnen
uznany za niegodnego
succession proceedings
Lernen beginnen
postępowanie spadkowe
succeed in concurrence with
Lernen beginnen
dziedziczyć w zbiegu z
called to succeed
Lernen beginnen
powołany do spadku
homicide
Lernen beginnen
spowodowanie śmierci
murder
Lernen beginnen
zabójstwo
manslaughter
Lernen beginnen
nieumyślne spowodowanie śmierci
estate devolve in favour of
Lernen beginnen
spadek przechodzi na (favor, favour)
devolution of the estate
Lernen beginnen
przejście spadku
disposition
Lernen beginnen
rozrządzenie
in the absence of
Lernen beginnen
w braku
by operation of law
Lernen beginnen
z mocy prawa
collaterals
Lernen beginnen
krewni w linii bocznej
spouse
Lernen beginnen
małżonek
take in equal portions
Lernen beginnen
dziedziczyć w częściach równych
by heads
Lernen beginnen
według głów
by roots
Lernen beginnen
według szczepów
conceive
Lernen beginnen
począć
substitution
Lernen beginnen
podstawienie
accretion
Lernen beginnen
przyrost
collation
Lernen beginnen
zaliczenie darowizny na schedę spadkową
renounce succession
Lernen beginnen
odrzucić spadek
renunciation of succession
Lernen beginnen
odrzucenie spadku
accept succession
Lernen beginnen
przyjąć spadek
acceptance of succession
Lernen beginnen
przyjęcie spadku
unconditional acceptance
Lernen beginnen
przyjęcie spadku wprost
acceptance with benefit of inventory
Lernen beginnen
przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza
benefit of inventory
Lernen beginnen
dobrodziejstwo inwentarza
beneficiary heir
Lernen beginnen
spadkobierca przyjmujący spadek z dobrodziejstwem inwentarza
unconditional heir
Lernen beginnen
sbierca przyjmujący spadek wprost
succession debts
Lernen beginnen
długi spadkowe (nie estate debts)
estate debts
Lernen beginnen
długi spadkowe (nie succession debts)
partition of a succession
Lernen beginnen
dział spadku
legitime
Lernen beginnen
zachowek (nie forced portion, legal portion, legitimate portion)
forced hair
Lernen beginnen
osoba uprawniona do zachowku
particular legacy
Lernen beginnen
zapis
particular legatee
Lernen beginnen
zapisobierca
community property
Lernen beginnen
majątek we wspólności małżeńskiej (nie marital property, marital estate)
marital estate
Lernen beginnen
majątek we wspólności małżeńskeij (nie community property)
separate property
Lernen beginnen
majątek osobisty
disinherison
Lernen beginnen
wydziedziczenie (nie disinheritance)
disinheritance
Lernen beginnen
wydziedziczenie (nie disinherison)
opening of the succession
Lernen beginnen
otwarcie spadku
hereditary portion
Lernen beginnen
udział spadkowy
executor
Lernen beginnen
wykonawca testamentu
draw up a testament
Lernen beginnen
sporządzać testament (nie make a testament)
revoke a testament
Lernen beginnen
odwołać testament
General Register Office
Lernen beginnen
a'la USC
Registrar General
Lernen beginnen
a'la Kierownik USC
birth certificate
Lernen beginnen
akt urodzenia
marriage certificate
Lernen beginnen
akt małżeństwa
death certificate
Lernen beginnen
akt zgodu
official copy
Lernen beginnen
odpis
short-form official copy
Lernen beginnen
odpis skrócony
long-form official copy
Lernen beginnen
odpis pełny
certified copy
Lernen beginnen
poświadczony odpis
issuance
Lernen beginnen
wydanie
fidelity
Lernen beginnen
wierność
parental authority
Lernen beginnen
władza rodzicielska
excercise parental authority
Lernen beginnen
wykonywać władzę rodzicielską
custody
Lernen beginnen
opieka
adultery
Lernen beginnen
zdrada małżeńska
felony
Lernen beginnen
zbrodnia
misdemeanour
Lernen beginnen
występek
visitation rights
Lernen beginnen
prawo do dziedziczenia
spousal support
Lernen beginnen
świadczenia alimentacyjne na małżonka po rozwodzie (nie allowance, alimony)
alimony
Lernen beginnen
alimenty na małżonka
child support
Lernen beginnen
alimenty na dziecko
nullity of marriage
Lernen beginnen
nieważność małżeństwa
community property regime
Lernen beginnen
wspólność majątkowa małżeńska
maternity
Lernen beginnen
macierzyństwo
paternity
Lernen beginnen
ojcostwo
presumption of paternity
Lernen beginnen
domniemanie ojcostwa
termination of the marriage
Lernen beginnen
rozwiązanie małżeństwa
disavowal of paternity
Lernen beginnen
zaprzeczenie ojcostwa
representation
Lernen beginnen
przedstawicielstwo
representative
Lernen beginnen
przedstawiciel
representation
Lernen beginnen
oświadczenie
representee
Lernen beginnen
osoba przyjmująca oświadczenie
representator
Lernen beginnen
osoba składająca oświadczenie
power of attorney
Lernen beginnen
pełnomocnictwo
principal
Lernen beginnen
mocodawca
attorney-in-fact
Lernen beginnen
pełnomocnik (nie attorney)
attorney-at-law
Lernen beginnen
adwokat / r.pr. jako pełnomocnik profesjonalny
irrevocable power of attorney
Lernen beginnen
nieodwołalne pełnomocnictwo
general power of attorney
Lernen beginnen
pełnomocnictwo ogólne
special power of attorney
Lernen beginnen
pełnomocnictwo szczególne
contract of mandate
Lernen beginnen
umowa zlecenia
mandate
Lernen beginnen
zlecenie
principal
Lernen beginnen
dający zlecenie w um zlecenia (nie mandator)
mandator
Lernen beginnen
dający zlecenie w um zlecenia (nie principal)
mandatary
Lernen beginnen
przyjmujący zlecenie w um zlecenia (nie mandatee)
mandatee
Lernen beginnen
przyjmujący zlecenie w um zlecenia (nie mandatary)
mandatory
Lernen beginnen
obowiązkowy, przymusowy
authority
Lernen beginnen
umocowanie
substitute
Lernen beginnen
substytut
recourse
Lernen beginnen
regres
without fault
Lernen beginnen
bez winy
by the fault
Lernen beginnen
z winy
owe
Lernen beginnen
być winnym, dłużnym
confer grant vest
Lernen beginnen
nadać przyznać udzielić
diligence
Lernen beginnen
staranność (nie care)
reimbure sb for the expenses incurred
Lernen beginnen
zwrócić komuś poczynione wydatki
charges
Lernen beginnen
opłaty (nie fees)
fees
Lernen beginnen
opłaty (nie charges)
disclose
Lernen beginnen
ujawniać (nie reveal)
reveal
Lernen beginnen
ujawniać (nie disclose)
sustain
Lernen beginnen
ponieść (np. stratę; nie suffer)
suffer
Lernen beginnen
ponieść (np. stratę, nie sustain)
enterprise
Lernen beginnen
przedsiębiorstwo (nie undertaking)
undertaking
Lernen beginnen
przedsięwzięcie
in writing
Lernen beginnen
na piśmie
revoke a power of attorney
Lernen beginnen
odwołać pełnomocnictwo
conclude a contract
Lernen beginnen
zawrzeć umowę (nie enter into a contract, make a contract, execute a contract)
enter into a contract
Lernen beginnen
przystąpić do umowy (nie conclude a contract)
register of enterprises
Lernen beginnen
rejestr przedsiębiorstw (nie register of entrepreneurs)
register of entrepreneurs
Lernen beginnen
rejestr przedsiębiorców (nie register of enterprises)
specimen signature
Lernen beginnen
wzór podpisu
legal counsel
Lernen beginnen
radca prawny inaczej niż legal advisor/adviser
advocate
Lernen beginnen
adwokat
sole proprietorship
Lernen beginnen
działalność gospodarcza osoby fizycznej
sole proprietor
Lernen beginnen
osoba fizyczna prowadząca dział gospodarczą
company
Lernen beginnen
spółka kapitałowa
partnership
Lernen beginnen
spółka osobowa
general partnership
Lernen beginnen
spółka jawna
limited partnership
Lernen beginnen
spólka komandytowa
limited liability partnership
Lernen beginnen
spółka partnerska
master limited partnership
Lernen beginnen
spółka komandytowo - akcyjna
limited liability company
Lernen beginnen
spółka z oo
joint-stock company
Lernen beginnen
spółka akcyjna
Articles of Association of a limited liability company
Lernen beginnen
Umowa spółki z oo
Articles of Association of a joint-stock company
Lernen beginnen
akt założycielski spółki akcyjnej
partnership agreement
Lernen beginnen
umowa/statut spółki osobowej
business name
Lernen beginnen
firma osoby fizycznej i spółki osobowej
corporate name
Lernen beginnen
firma spółki kapitałowej
provisions lay down that
Lernen beginnen
postanowienia stanowią że (nie: set forth, specify that)
declare
Lernen beginnen
oświadczyć
form
Lernen beginnen
tworzyć (o spółce) (nie establish, set up)
establish
Lernen beginnen
tworzyć (o spółce) (nie form, set up)
hereafter referred to as
Lernen beginnen
zwany dalej (w umowie, dalej zwany "Sprzedawcą")
registered office
Lernen beginnen
siedziba
branch
Lernen beginnen
oddział
objects
Lernen beginnen
przedmiot działalności
unanimously
Lernen beginnen
jednogłośnie
convene
Lernen beginnen
zwołać (o zgromadzeniu) nie summon, call
summon
Lernen beginnen
zwołać (o zgromadzeniu) nie call, convene
appoint
Lernen beginnen
powoływać (o członku zarządu)
dismiss
Lernen beginnen
odwołać (o członku zarządu)
on a pro rata basis
Lernen beginnen
proporcjonalnie (o sposobie podziału zysków) nie proportionally
subscribe for
Lernen beginnen
zapisać się (na akcje)
alienable
Lernen beginnen
zbywalny
pass
Lernen beginnen
przyjąć (o uchwale) nie adopt
adopt
Lernen beginnen
przyjąć (o uchwale) nie pass
pre-emption right
Lernen beginnen
prawo poboru (nie preemptive right)
share capital
Lernen beginnen
kapitał zakładowy
in-cash contribution
Lernen beginnen
wkład pieniężny (nie pecuniary contribution, monetary contribution)
pecuniary contribution
Lernen beginnen
wkład pieniężny (do spółki) nie in-cash contribution
in-kind contribution
Lernen beginnen
wkład niepieniężny, aport; nie: non-pecuniary contribution
Annual General Meeting of a limited liability company
Lernen beginnen
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Sp. z oo
Extraordinary General Meeting of a limited liability company
Lernen beginnen
NZW w sp. z oo
Annual General Meeting of a joint-stock company
Lernen beginnen
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w SA
financial statements
Lernen beginnen
sprawozdanie finansowe
financial year
Lernen beginnen
rok finansowy
Management Board
Lernen beginnen
Zarząd
Supervisiory Board
Lernen beginnen
Rada Nadzorcza
Board of Directors
Lernen beginnen
Rada Dyrektorów
hold a meeting
Lernen beginnen
odbyć zgromadzenie (np. AGM w Sp. z o.o.)
in total
Lernen beginnen
łącznie (nie: in the aggregate)
in the aggregate
Lernen beginnen
łącznie (nie in total)
amendment
Lernen beginnen
zmiana (np. umowy spółki)
compliance with
Lernen beginnen
zgodność z (nie adherence to, conformity with)
adherence to
Lernen beginnen
zgodność z (nie compliance with, conformity with)
conformity with
Lernen beginnen
zgodność z (nie compliance with, adherence to)
adoption
Lernen beginnen
przyjęcie (np. uchwały)
passing
Lernen beginnen
przyjęcie (np. uchwały) nie adoption
quorum
Lernen beginnen
kworum
vote in person
Lernen beginnen
głosować osobiście
vote by proxy
Lernen beginnen
głosować przez pełnomocnika
constitute
Lernen beginnen
stanowić
bondholder
Lernen beginnen
obligatariusz
redemption
Lernen beginnen
umorzenie
cancellation
Lernen beginnen
umorzenie (nie redemption)
irrevocable
Lernen beginnen
nieodwołalny
cast a vote for
Lernen beginnen
oddać głos na
duly authorised
Lernen beginnen
należycie upoważniony
burden of proof
Lernen beginnen
ciężar dowodu (też of proving)
treasury shares
Lernen beginnen
akcje / udziały własne
expedient
Lernen beginnen
wskazany (nie advisable)
advisable
Lernen beginnen
wskazany (nie expedient)
facilitate
Lernen beginnen
ułatwiać
resolution
Lernen beginnen
uchwała (np. na AGM of a joint-stock company)
unanimity
Lernen beginnen
jednogłośność
simple majority
Lernen beginnen
zwykła większość
voting right
Lernen beginnen
prawo głosu (nie right to vote)
eligible
Lernen beginnen
uprawniony
on a show of hands
Lernen beginnen
w głosowaniu jawnym
duly appointed
Lernen beginnen
należycie wyznaczony, powołany
on a poll
Lernen beginnen
w głosowaniu tajnym
in hard copy form
Lernen beginnen
w wersji papierowej
without undue delay
Lernen beginnen
bez zbędnej zwłoki
in turn
Lernen beginnen
z kolei
ineffective
Lernen beginnen
nieskuteczny
inconsistency
Lernen beginnen
niezgodność
defamatory
Lernen beginnen
stanowiący pomówienie, zniesławiający
requisite
Lernen beginnen
wymagany
satisfied that
Lernen beginnen
przekonany że
authenticated document
Lernen beginnen
poświadczony dokument
paid-up capital
Lernen beginnen
wpłacony kapitał
on the application of sb
Lernen beginnen
na wniosek kogoś
think fit
Lernen beginnen
uznać za stosowne
bankruptcy
Lernen beginnen
upadlość spółki (USA)
insolvency
Lernen beginnen
upadłość spółki (UK)
bankruptcy
Lernen beginnen
upadłość osoby fizycznej (US & UK)
insolvency
Lernen beginnen
niewypłacalność
liquidation
Lernen beginnen
upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego (upadłość likwidacyjna)
liquidation trustee
Lernen beginnen
syndyk (USA)
liquidator
Lernen beginnen
syndyk (UK)
reorganization
Lernen beginnen
upadłość układowa
bankruptcy court
Lernen beginnen
sąd upadłościowy
bankruptcy estate
Lernen beginnen
masa upadłości
bankruptcy law
Lernen beginnen
prawo upadłościowe
plan of reorganisation
Lernen beginnen
układ w postępowaniu upadłościowym
bankruptcy proceedings
Lernen beginnen
postępowanie upadłościowe
institution of proceedings
Lernen beginnen
wszczęcie postępowania (np. upadłościowego)
termination of proceedings
Lernen beginnen
zakończenie postępowania (np. upadłościowego)
satisfy creditors
Lernen beginnen
zaspokajać wierzycieli
petition in bunkruptcy
Lernen beginnen
wniosek o ogłoszenie upadłości
bankruptcy order
Lernen beginnen
postanowienie o ogłoszeniu upadłości
domicile
Lernen beginnen
miejsce zamieszkania
remand the case back
Lernen beginnen
przekazać sprawę do ponownego rozpoznania
exemption from the bankruptcy estate
Lernen beginnen
wyłączenie z masy upadłości
for a consideration
Lernen beginnen
odpłatnie
consideration
Lernen beginnen
świadczenie (nie performance)
dismiss for substantive reasons
Lernen beginnen
oddalić (jako skutek merytorycznego rozstrzygnięcia) FOR i ON
dismiss for procedular reasons
Lernen beginnen
odrzucić (nie dismiss for formal reasons, FOR i ON)
dismiss for formal reasons
Lernen beginnen
odrzucić (nie procedural, ON i FOR)
delay without fault
Lernen beginnen
opóźnienie
delay by fault
Lernen beginnen
zwłoka
arrears without fault
Lernen beginnen
opóźnienie (nie delay)
arrears by fault
Lernen beginnen
zwłoka (nie delay by fault)
commissioner judge
Lernen beginnen
sędzia komisarz
out-of-court reorganisation in view of a threat of insolvency
Lernen beginnen
postępowanie naprawcze
financial obligations
Lernen beginnen
zobowiązania pieniężne (nie pecuniary obligations)
case file
Lernen beginnen
akta sprawy
contentious
Lernen beginnen
sporny
make an inventory
Lernen beginnen
sporządzić spis inwentarza (też take, prepare an...)
minutes
Lernen beginnen
protokół
adjudication of bankruptcy
Lernen beginnen
ogłoszenie upadłości (nie declaration of bankruptcy)
declaration of bankruptcy
Lernen beginnen
ogłoszenie upadłości (nie adjudication of b.)
Court of Justice of the European Union
Lernen beginnen
TS UE
Member States
Lernen beginnen
Państwa Członkowskie
contrary to good morals
Lernen beginnen
sprzeczny z dobrymi obyczajami
corruption
Lernen beginnen
przekupstwo
contractual relation
Lernen beginnen
stosunkek umowny
fraudulent
Lernen beginnen
oszukańczy
trade secret
Lernen beginnen
tajemica przedsiębiorstwa
creation of barriers to entry
Lernen beginnen
utrudnianie dostępu do rynku
indication of geographical origin
Lernen beginnen
oznaczenie pochodzenia geograficznego
misleading
Lernen beginnen
wprowadzający w błąd
defamation
Lernen beginnen
pomawianie
passing-off
Lernen beginnen
naśladownictwo produktów
pyramid selling
Lernen beginnen
sprzedaż lawinowa
tort of unfair competition
Lernen beginnen
czyn nieuczciwej konkurencji
cartel
Lernen beginnen
kartel
concentration
Lernen beginnen
koncentracja (jako czyn nieuczciwej konk)
competitors
Lernen beginnen
konkurenci
monopoly
Lernen beginnen
monopol
tacit collusion
Lernen beginnen
milcząca zmowa
abuse of dominant position
Lernen beginnen
nadużywanie pozycji dominującej
excessive pricing
Lernen beginnen
narzucanie rażąco wygórowanych cen
predatory pricing
Lernen beginnen
narzucanie rażąco niskich cen
unfair commercial practices
Lernen beginnen
nieuczciwe praktyki handlowe
limitation of supply or production
Lernen beginnen
ograniczanie produkcji lub zbytu
market sharing
Lernen beginnen
podział rynku (jako czyn nieuczciwej konk)
merger
Lernen beginnen
połączenie
price fixing agreement
Lernen beginnen
porozumienie cenowe
antitrust proceedings
Lernen beginnen
postępowanie antymonopolowe
practices in restraint of trade
Lernen beginnen
praktyki ograniczające konkurencję
concerted practices
Lernen beginnen
praktyki uzgodnione
acquisition
Lernen beginnen
przejęcie
relevant market
Lernen beginnen
rynek właściwy
collusion
Lernen beginnen
zmowa
association of undertakings
Lernen beginnen
związek przedsiębiorstw
settled case-law
Lernen beginnen
utrwalone orzecznictwo
rebut
Lernen beginnen
obalić
unequivocally
Lernen beginnen
jednoznacznie
adduce evidence
Lernen beginnen
powołać dowody
infringement
Lernen beginnen
naruszenie (nie breach, violation)
subsidiary
Lernen beginnen
spółka zależna
parent company
Lernen beginnen
spółka dominująca
decisive influence
Lernen beginnen
decydujący wpływ
aggravating circumstances
Lernen beginnen
okoliczności obciążające
mitigating circumstances
Lernen beginnen
okoliczności łagodzące
subject-matter jurisdiction
Lernen beginnen
właściwość rzeczowa (nie j. over subject matter)
jurisdiction over subject matter
Lernen beginnen
właściwość rzeczowa (nie subject-matter j.)
territorial jurisdiction
Lernen beginnen
właściwość miejscowa
exclusive jurisdiction
Lernen beginnen
właściwość wyłączna
consolidation
Lernen beginnen
połączenie spraw do łącznego rozpoznania
litigant
Lernen beginnen
strona postepowania (inaczej: party)
party
Lernen beginnen
strona postępowania (nie litigant)
litigation
Lernen beginnen
postępowanie sądowe
panel
Lernen beginnen
skład sędziowski
lay judge
Lernen beginnen
ławnik
settlement
Lernen beginnen
ugoda (nie compromise)
admissibility
Lernen beginnen
dopuszczalność
intervenor
Lernen beginnen
interwenient (inaczej interevener)
docket
Lernen beginnen
wokanda (USA)
cause list
Lernen beginnen
wokanda (US)
exhibit
Lernen beginnen
załącznik (np. do akt sprawy, do pisma procesowego)
Paulian action
Lernen beginnen
skarga pauliańska
render a judgment
Lernen beginnen
wydać wyrok (inaczej: give, issue)
adjudicate a case
Lernen beginnen
rozpoznawać sprawę (nie hear a case)
remit a case
Lernen beginnen
przekazać sprawę (inaczej: refer a case)
public hearing
Lernen beginnen
posiedzenie jawne
closed hearing
Lernen beginnen
posiedzenie niejawne
amount in controversy
Lernen beginnen
WPS (inaczej amount in dispute)
amount in dispute
Lernen beginnen
WPS (inaczej amount in controversy)
presiding judge
Lernen beginnen
sędza przewodniczący (inaczej president judge)
state-funded legal aid
Lernen beginnen
pomoc prawna z urzędu
state-funded consel
Lernen beginnen
obrońca/pełnomocnik z urzędu
testimony
Lernen beginnen
zeznanie
stay of proceedings
Lernen beginnen
zawieszenie postępowania
discontinuance of proceedings
Lernen beginnen
umorzenie postępowania
opposing counsel
Lernen beginnen
prawnik strony przeciwnej
contempt of court
Lernen beginnen
obraza sądu
default judgment
Lernen beginnen
wyrok zaoczny (nie judgment by default)
judgment by default
Lernen beginnen
wyrok zaoczny (nie default judgment)
judicially
Lernen beginnen
na drodze sądowej
civil action
Lernen beginnen
powództwo cywilne (nie civil lawsuit)
amicable
Lernen beginnen
polubowny
enforcement
Lernen beginnen
egzekwowanie, egzekucja
competent court
Lernen beginnen
sąd właściwy
reasons for judgment
Lernen beginnen
uzasadnienie wyroku (inaczej grounds of judgment)
grounds of judgment
Lernen beginnen
uzasadnienie wyroku (nie reasons FOR judgment)
recusation of a judge
Lernen beginnen
wyłączenie sędziego
pre-trial pleadings
Lernen beginnen
pisma przygotowawcze
upon joint application of
Lernen beginnen
na zgodny wniosek (nie upon unanimous motion of)
upon unanimous motion of
Lernen beginnen
na zgodny wniosek (nie upon joint application of)
discontinue
Lernen beginnen
umorzyć
appellate measure
Lernen beginnen
środek odwoławczy
subpoena
Lernen beginnen
wezwanie
resume
Lernen beginnen
podjąć (np. zawieszone postępowanie)
legal successor
Lernen beginnen
następca prawny
hearing
Lernen beginnen
posiedzenie sądowe (inaczej trial, judical session)
trial
Lernen beginnen
posiedzenie sądowe (inaczej hearing, judical session)
minute-clerk
Lernen beginnen
protokolant
adjourn
Lernen beginnen
odroczyć
procedural capacity
Lernen beginnen
zdolność sądowa (inaczej: capacity to sue)
inadmissible
Lernen beginnen
niedopuszczalny
without detriment to
Lernen beginnen
bez uszczerbku dla
force majeure
Lernen beginnen
siła wyższa
assertions
Lernen beginnen
twierdzenia
exempt
Lernen beginnen
zwolniony
opposing party
Lernen beginnen
strona przeciwna
personal service
Lernen beginnen
doręczenie właściwe (korespondencji z sądu)
domiciliary service
Lernen beginnen
doręczenie zastępcze (z sądu)
entry into a lawsuit by a third party
Lernen beginnen
wstąpienie do postępowania przez podmiot trzeci (czyli interwencja)
have a personal stake in the outcome
Lernen beginnen
mieć interes w rozstrzygnięciu (postępowania sądowego)
voluntarily
Lernen beginnen
dobrowolnie
reach a settlement
Lernen beginnen
zawrzeć ugodę
bring an action
Lernen beginnen
wytoczyć powództwo
biased
Lernen beginnen
stronniczy, uprzedzony (nie prejudiced)
usual place of abode
Lernen beginnen
zwykłe miejsce przebywania
shareholder
Lernen beginnen
akcjonariusz, udziałowiec
own property in sb's own name
Lernen beginnen
posiadać własność we własnym imieniu
in some instances
Lernen beginnen
w pewnych przypadkach
balance sheet
Lernen beginnen
bilans
profit-and-loss account
Lernen beginnen
rachunek zysków i strat
enforceable
Lernen beginnen
będący podstawą do egzekucji, wykonania
offer
Lernen beginnen
oferta
offeror
Lernen beginnen
oferent
offeree
Lernen beginnen
oblat (odbiorca oferty)
rejection of the offer
Lernen beginnen
odrzucenie oferty
counter offer
Lernen beginnen
oferta odpowiadająca na złożoną ofertę
essential terms of a contract
Lernen beginnen
essentialia negotti umowy
implied contract
Lernen beginnen
umowa zawarta w sposób dorozumiany
illegality
Lernen beginnen
bezprawność
subject matter
Lernen beginnen
przedmiot, treść (umowy)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.