legal English

 0    133 Datenblatt    alenarska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
radca prawny / prawnik (UK)
Lernen beginnen
barrister (exam of the Bar Council)
radca prawny (USA)
Lernen beginnen
attorney (member of the American Bar Association)
prawnik (UK)
Lernen beginnen
solicitor
prawnik
Lernen beginnen
lawyer
sędzia
Lernen beginnen
judge
kancelaria prawna
Lernen beginnen
law firm
praktyka
Lernen beginnen
legal practice
dziedzina prawa
Lernen beginnen
area of ​​law
specjalizować się w jakiejś dziedzinie prawa
Lernen beginnen
to specialize in particular area of law
reprezentować klienta
Lernen beginnen
to represent a client
działać na rzecz klienta
Lernen beginnen
to act for a client
spór sądowy
Lernen beginnen
litigation
prowadzić sprawę w sądzie
Lernen beginnen
to plead a case
Prawo publiczności
Lernen beginnen
right of audience
stawić się w sądzie
Lernen beginnen
to appear in court
prawo karne
Lernen beginnen
criminal law
prawo cywilne
Lernen beginnen
civil law
sprawa cywilna
Lernen beginnen
civil matter
Sprawa karna
Lernen beginnen
criminal matter
testament
Lernen beginnen
will
złożyć wniosek w sądzie
Lernen beginnen
to make a claim in the court
wnieść roszczenie
Lernen beginnen
to issue a claim
rozpocząć postępowanie
Lernen beginnen
to start proceedings
powód
Lernen beginnen
claimant
powód (USA)
Lernen beginnen
plaintiff
pozwany
Lernen beginnen
defendant
opłata sądowa
Lernen beginnen
court fee
Formularz roszczenia
Lernen beginnen
claim form
koszty sądowe
Lernen beginnen
legal costs
złe wykonanie
Lernen beginnen
bad workmanship
być w sporze
Lernen beginnen
to be in dispute
stroną w sprawie sądowej
Lernen beginnen
a party to a court case
być komuś winnym pieniądze
Lernen beginnen
to owe money to someone
procedura / postępowanie
Lernen beginnen
procedure
ścigać
Lernen beginnen
to prosecute
uiścić opłatę
Lernen beginnen
to pay a fee
doręczyć pozew
Lernen beginnen
to serve a claim upon someone
złożyć odpowiedź na pozew
Lernen beginnen
to respond to a claim
rozpatrywać sprawę
Lernen beginnen
to hear a case
rozstrzygnąć na czyjąś korzyść
Lernen beginnen
to find in favour of someone
wydać wyrok
Lernen beginnen
to give a judgement
wydać rozkaz
Lernen beginnen
to make an order
Komornik
Lernen beginnen
Bailiff
delikt
Lernen beginnen
tort
prawo czynów niedozwolonych
Lernen beginnen
law of tort
obowiązek należytej staranności
Lernen beginnen
duty of care
naruszyć, łamać
Lernen beginnen
to breach
zaniedbanie
Lernen beginnen
negligence
niedbalstwo / nieostrożność
Lernen beginnen
carelessness
poszkodowany
Lernen beginnen
the injured person
odszkodowanie
Lernen beginnen
damages
pozwać
Lernen beginnen
to sue
zarzuty
Lernen beginnen
allegations
podstawy
Lernen beginnen
grounds
popełnić czyn niedozwolony
Lernen beginnen
to committ a tort
przegrana brak zapłaty
Lernen beginnen
no win no fee
prawo umów
Lernen beginnen
law of contract
prawo spółek
Lernen beginnen
company law
prawo nieruchomości
Lernen beginnen
land law
Prawo kapitałów i funduszy powierniczych
Lernen beginnen
law of equity and trusts
prawo pracy
Lernen beginnen
employment law
prawo rodzinne
Lernen beginnen
family law
prawo imigracyjne
Lernen beginnen
immigration law
prawo własności intelektualnej
Lernen beginnen
intellectual property law
zajmować się
Lernen beginnen
to deal with
legalny
Lernen beginnen
legal
ważny (np. o paszporcie)
Lernen beginnen
valid
sporządzić projekt dokumentu
Lernen beginnen
to draft a document
mieć prawo
Lernen beginnen
to have a right
złodziej
Lernen beginnen
robber
rozwód
Lernen beginnen
divorce
scalić
Lernen beginnen
to merge
mieć siedzibę, miejsce zamieszkania
Lernen beginnen
to be based somewhere
towary
Lernen beginnen
goods
fundusz
Lernen beginnen
fund
sporządzić projekt
Lernen beginnen
to draft
niewypłacalny
Lernen beginnen
insolvent
dzierżawa, najem
Lernen beginnen
lease
tworzenie biznesu
Lernen beginnen
formation of a business
właściciel, wynajmujący
Lernen beginnen
landlord
urlop macierzyński
Lernen beginnen
maternity leave
dyskryminować
Lernen beginnen
to discriminate
najemca
Lernen beginnen
tenant
zasiłek chorobowy
Lernen beginnen
sick pay
conveyancing
Lernen beginnen
conveyancing (legal process involved in transferring the ownership of a house or land from the seller to the buyer)
zwolnienia
Lernen beginnen
redundancy
spółka bez osobowości prawnej
Lernen beginnen
partnership
fuzja inkorporacyjna
Lernen beginnen
merger
nieruchomości
Lernen beginnen
real estate
niesprawiedliwe zwolnienie z pracy
Lernen beginnen
unfair dismissal
własność
Lernen beginnen
ownership
aktywa
Lernen beginnen
assets
długi
Lernen beginnen
debts
czynsz
Lernen beginnen
rent
stały
Lernen beginnen
fixed
stworzyć projekt umowy
Lernen beginnen
to draft a contract
respektować umowę
Lernen beginnen
to honour a contract
naruszyć umowę
Lernen beginnen
to breach a contract
pracować nad czymś
Lernen beginnen
to work on something
wystawić czek na kwotę pieniędzy
Lernen beginnen
to send a cheque for an amount of money
podlegać
Lernen beginnen
to be subject to something
rozpocząć procedurę przeciwko komuś
Lernen beginnen
to start procedure against somebody
być w sporze z kimś
Lernen beginnen
to be in dispute with somebody
pracować w kancelarii
Lernen beginnen
to work for a law firm
współpracownik
Lernen beginnen
associate
zdobyć uprawnienia
Lernen beginnen
to qualify as a lawyer
pracować jako sędzia
Lernen beginnen
to sit as a judge
wejść z kimś w spółkę
Lernen beginnen
to go into a partnership with somebody
przewodniczyć sprawie
Lernen beginnen
to preside over a case
fundacja
Lernen beginnen
charity
sporządzić testament
Lernen beginnen
to make a will
zostać zwolnionym (z powodu redukcji zatrudnienia)
Lernen beginnen
to be made redundant
dbać o coś
Lernen beginnen
to take care over something
przekazać informację
Lernen beginnen
to pass information
prowadzić działalność gospodarczą
Lernen beginnen
to run a business
ponieść stratę
Lernen beginnen
to suffer a loss
założyć firmę
Lernen beginnen
to set up a business
rościć odszkodowanie
Lernen beginnen
to claim damages
być żonatym / żonatą
Lernen beginnen
to be married to somebody
medjacja
Lernen beginnen
mediation
oskarżać kogoś
Lernen beginnen
to make allegations agains somebody
nadający się
Lernen beginnen
eligible
rachunek bieżący
Lernen beginnen
current account
Opłaty
Lernen beginnen
charges
wystawić czek
Lernen beginnen
to issue a cheque
wypłacić gotówkę przy użyciu bankomatu
Lernen beginnen
to withdraw cash using atm
miesięczne zestawienie
Lernen beginnen
monthly statement
zdeponować gotówkę
Lernen beginnen
to deposit cash
dokonać przelewu
Lernen beginnen
to make a transfer
przelew
Lernen beginnen
transfer
saldo rachunku
Lernen beginnen
balance
zapłacić rachunek
Lernen beginnen
to pay a bill
debet
Lernen beginnen
overdraft

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.