Léier nei Saachen - Learning new things

 0    14 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Wat ass den Ënnerscheed tëschent A a B?
Deet mer leed, ech verstinn net. Wat ass den Ënnerscheed tëschent "ser" an "estar"?
Lernen beginnen
What is the difference between A and B?
Sorry I don't understand. What's the difference between "ser" and "estar"?
Wat mengs du domat?
Wat mengs du domat? Ech verstinn net.
Lernen beginnen
What do you mean?
What do you mean? I don't understand.
Kanns du mir hëllefen?
Kanns du mir hëllefen? Ech si verluer.
Lernen beginnen
Can you help me?
Can you help me? I lost my way.
Gëff mir e Beispill.
Gëff mir e Beispill, esou datt ech et verstoe kann.
Lernen beginnen
Give me an example.
Give me an example, so that I can understand.
Ech verstinn net.
Ech verstinn net. Kënnt dir et nach eng Kéier soen?
Lernen beginnen
I don't understand.
I don't understand, can you say it again please?
So et an aner Wierder.
Probéier et an aner Wierder ze soen.
Lernen beginnen
Say it in other words.
Try to say it in other words.
Pardon, ech hun dat net verstanen.
Pardon, ech hunn dat net verstanen. Wat mengs du domat?
Lernen beginnen
Sorry, I didn't catch that.
Sorry, I didn't catch it. What do you mean?
+7 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Englesch: Dag 2"
(Insgesamt 296 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.