Lekcja 1

 0    49 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
warehousing
Lernen beginnen
magazynowanie
warehouse
The goods have been in the warehouse for months because a strike has prevented distribution.
Lernen beginnen
magazyn, większy sklep, hurtownia
Towary były w magazynie przez miesiące, ponieważ strajk wstrzymał dystrybucję.
strike
Lernen beginnen
strajk, zastrajkować, uderzyć, eliminować coś
container
metal box
Lernen beginnen
pojemnik, kontener
pojemnik, coś, do czego można coś włożyć
ship
The captain was the last person to abandon the ship.
Lernen beginnen
statek
Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.
lorry
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
Lernen beginnen
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
Transport
Take goods from one place to another
Lernen beginnen
Transport
Przemieszczenie towarów z jednego miejsca do drugiego
items
Such heavy items are very expensive to transport by plane.
Lernen beginnen
szt. przedmioty
Takie ciężkie przedmioty są bardzo drogie do transportu samolotem.
arrange transport
The company will arrange transport from the airport.
Lernen beginnen
Organizujemy transport
Firma zorganiuzuje transport z lotniska.
provide transport
Can you provide transport of two tonnes frozen fish?
Lernen beginnen
Zapewniamy transport
Czy możecie zapewnić transport dwóch ton mrożonych ryb?
improve transport
Lernen beginnen
poprawiamy, polepszamy transport
cheap; free transport
Lernen beginnen
tani; darmowy transport
a form; means; made of transport
Lernen beginnen
rodzaj transportu
transport links; system; network; service
Lernen beginnen
połączenia komunikacyjne; system; sieć; serwis (usługi)
The transport of live animals.
Lernen beginnen
Transport żywych zwierząt.
Transporter
very long vehicle used for moving large objects.
Lernen beginnen
Transporter
bardzo długi pojazd używany do przewożenia dużych obiektów.
transport plane
Lernen beginnen
samolot transportowy
transport ship
Lernen beginnen
Statek transportowy
procurement
the obtaining of supplies
Lernen beginnen
stręczycielstwo, zdobywanie zasobów, nabywanie
zdobywanie zasobów, nabywanie
procure
He procured seat in the front row.
Lernen beginnen
zdobyć, nabyć
On nabył miejsce w pierwszym rzędzie.
She managed somehow to procure his telephone number.
Lernen beginnen
Udało jej się jakoś zdobyć jego numer telefonu.
distribution
the act of giving
Lernen beginnen
dystrybucja
akt dawania
distribute
supply for sale
Lernen beginnen
rozprowadzać, rozmieszczać, rozdawać, rozkładać
zapewnianie czegoś na sprzedaż
freight forwarding
Lernen beginnen
spedycja
purchasing
Lernen beginnen
Zakup
purchase; buy
Lernen beginnen
zakupić; kupować
purchasing office
Lernen beginnen
biuro zakupów
Tickets must be purchased two weeks in advance.
Lernen beginnen
Bilety muszą być zakupione z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
purchaser
person who buy something
Lernen beginnen
nabywca, kupujący
osoba, która coś kupuje
purchasing power
it is ability to buy something
Lernen beginnen
siła nabywcza
możliwość, zdolność do kupowania
maintenance
Lernen beginnen
utrzymanie, podtrzymanie, konserwacja
maintain
Lernen beginnen
utrzymać
inventory
a detailed list of all the items in one place
Lernen beginnen
inwentarz, spis towarów, zapas
Szczegółowa lista wszystkich towarów w jednym miejscu
inventory management
Lernen beginnen
zarządzanie zapasami
inventory control
Lernen beginnen
kontrola zapasów
inventory account
Lernen beginnen
inwentaryzacja, spis zapasów, rachunek
stock account
Lernen beginnen
kontrola zapasów
stock
The shop sells the old stock at very low prices.
Lernen beginnen
asortyment, zapas
Sklep sprzedaje swoje starye zapasy po bardzo niskich cenach.
keep
Lernen beginnen
zachować, utrzymać np. porządek
stock taking
counting of all kept in one place
Lernen beginnen
inwentaryzacja
liczenie wszustkiego przebywającego w jednym miejscu
stock broker
Lernen beginnen
makler giełdowy
stock exchange
Lernen beginnen
giełda papierów wartościowych
storage
Lernen beginnen
magazynowanie, składowanie, magazyn, skład
storage area
Lernen beginnen
powierzchnia magazynowa
storage capacity
Lernen beginnen
pojemność, ładowność
freight account
Lernen beginnen
Konto frachtowe
air
I’m going outside for some fresh air.
Lernen beginnen
powietrze
Idę na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza.
rail; road
Lernen beginnen
kolejowego; droga
advance freight
Lernen beginnen
Zaliczka frachtowa

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.