lekcja 14

 0    120 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kilkakrotnie, wielokrotnie, nieraz
on był kilkukrotnie ranny i porwany
Lernen beginnen
mehrfach, = mehrmals
Er wurde mehrfach verletzt und entführt.
porwać, uprowadzać
Lernen beginnen
entführen
verschleppen
zajmować, okupować, np. miejsce, jakieś państwo, miasto
Lernen beginnen
einnehmen, z.B. einen Platz einnehmen
besetzen, z. B eine Stadt, ein Land
podbić, podbijać, np. twierdzę, miasto, sympatię
zdobyć
Lernen beginnen
erobern, z.B. Festung, Stadt, Sympathie
erobern
podjąć decyzję
kiedy oddziały USA zajęły Bagdad, podjął decyzję, która zmieniła jego życie
Lernen beginnen
eine Entscheidung treffen
Als die US Truppen Bagdad einnahmen, traf er eine Entscheidung, die sein Leben veränderte
on wspomina
zakotwiczyć
Lernen beginnen
Er erinnert sich
verankern
plądrować, łupić
opróżnić lodówkę, wyczyścić konto
Lernen beginnen
plündern, z.B. Geschäfte
plündern Kühlschrank, plündern Konto
podkładać ogień
oszczędzanie jest głęboko zakotwiczone w niemieckiej duszy
Lernen beginnen
Feuer legen
Das Sparen ist tief verankert in der deutschen Seele
przebieg zdarzenia,
proces, przebieg
Lernen beginnen
der Vorgang, die Vorgänge
der Vorgang, die Vorgänge
pojąć, zrozumieć
w znacznym stopniu, w dużej mierze
Lernen beginnen
begreifen
weitgehend, weitestgehend
objeżdżać
powiększać, pomnażać np. posiadanie, pieniądze
Lernen beginnen
bereisen
vermehren, z.B. einen Besitz, das Geld
ognisko konfliktu
on objeżdżał jeszcze dalsze ogniska zapalne, w tym Afganistan, Somalię
Lernen beginnen
der Konfliktherd
Er bereiste noch weitere Konfliktherde, darunter Afghanistan, Somalia
pojawiać się, występować, np, trudności, problemy, błąd
Lernen beginnen
auftreten, trat auf, ist aufgetreten z.B. Schwierigkeiten, Probleme, ein Fehler,
wśród nich, w tym
poparcie
Lernen beginnen
darunter
die Befürwortung
w środku, pośrodku
w środku nocy, w środku zimy
Lernen beginnen
mitten
mitten in der Nacht, mitten im Winter
porywać, uprowadzać kogoś
Lernen beginnen
verschleppen jemanden
jemanden entführen
areszt w odosobnieniu, izolatka
Lernen beginnen
die Einzelhaft
w Libii fotograf został w środku nocy uprowadzony
Lernen beginnen
In Libyen wurde der Fotograf mitten in der Nacht verschleppt
redaktor, redaktorka
dziennikarz, dziennikarka
Lernen beginnen
der Redakteur, die Redakteurin,
der Journalist, die Journalistin
uwolnić, wypuszczać na wolność, ale też wyzwolić
Lernen beginnen
befreien
freilassen
dusza
Lernen beginnen
die Seele
ogromny, potężny
jednomyślny, jednogłośnie
Lernen beginnen
übermächtig
einmütig
kropnąć kogoś
zastrzelić, rozstrzelać
Lernen beginnen
abknallen
erschießen
gubić, przepadać
brzmieć, np. jak brzmi pana nazwisko
Lernen beginnen
verloren gehen
lauten, z.B. wie lautet ihr Name?
pożądany, mile widziany
Lernen beginnen
erwünscht
willkommen
wypędzić, wygnać, przegonić,
oni zostali wypędzeni ze swojej ojczyzny - w Perfekt
Lernen beginnen
vertreiben, vertrieb, hat vertrieben
sie sind aus ihrer Heimat vertrieben worden
śródmieście, centrum miasta
Lernen beginnen
die Innenstadt,
on żyje na ulicy, w środku Hamburga, jednego z najbogatszych miast Niemiec
Lernen beginnen
Er lebt auf der Straße, mitten in Hamburg, einer der reichsten Städte Deutschlands.
wzrost czegoś
Lernen beginnen
der Anstieg, die Zunahme, aber auch, das Wachstum
bezdomny
Lernen beginnen
der Obdachlose
przebywać, mieszkać,
to z pewnością wystarczy
Lernen beginnen
aufhalten
das genügt wohl
ustawiać, wznosić, stawiać
trzymać z daleka,
Lernen beginnen
aufstellen
fernhalten
w Hamburgu został nawet postawiony płot, żeby ich od ulubionego miejsca spania trzymać z daleka
Lernen beginnen
In Hamburg wurde sogar ein Zaun aufgestellt, um sie von einem beliebten Schlafplatz fernzuhalten.
przemoczyć
całkowicie przemoczony
Lernen beginnen
durchnässen
völlig durchnässt
wskazywać na coś
on wskazuje na to, że
Lernen beginnen
auf etwas hinweisen
er weist darauf hin, dass
przekształcać
reformować
Lernen beginnen
umgestalten, gestaltete um, hat umgestaltet
umgestalten
dworce zostaną przekształcone
Lernen beginnen
Die Bahnhöfe werden umgestaltet
system świadczeń socjalnych
przezwyciężyć, pokonać
Lernen beginnen
das soziale Netz
bewältigen
groźny, niebezpieczny
on brzmi jak groźny rój szerszeni
Lernen beginnen
bedrohlich, gefärlich
Sie klingt wie ein bedrohlicher Hornissenschwarm
szerszeń
rój, np. pszczół
Lernen beginnen
die Hornisse
der Schwarm, z.B. ein Bienenschwarm
zdalnie sterowany
mile widziany, pożądany
Lernen beginnen
ferngesteuert
willkommen
skulić się
spokojnie, idylicznie, sielankowo
Lernen beginnen
sich zusammenkauern
friedlich
rolnik
Lernen beginnen
der Landwirt
der Bauer
ostrze
rozgrywać się
Lernen beginnen
die Klinge
sich abspielen
skrupulatny
wróg
Lernen beginnen
akribisch
der Feind
wpaść pod coś
wpaść pod samochód
Lernen beginnen
unter etwas fallen
unter ein Auto kommen
odwołać coś, anulować coś, np. umowę, spotkanie
szacunkowo, w przybliżeniu
Lernen beginnen
etwas rückgängig machen, z.B. einen Vertrag, eine Verabredung, = auch zurücknehmen
schätzungsweise
traktować kogoś
traktować kogoś bezwzględnie lub delikatnie
Lernen beginnen
mit jemandem umgehen
mit jemandem rücksichtslos oder einfühlsam umgehen
on traktował go dobrze
tak nie można traktować ludzi
Lernen beginnen
er ging gut mit ihm um
So kann man mit Menschen einfach nicht umgehen
dobroduszny, dobrotliwy, niewinny
traktować
Lernen beginnen
treuherzig
behandeln
pomysłowy, zmyślny, przemyślany
ruszać do akcji
Lernen beginnen
ausgeklügelt
zum Einsatz kommen
wytropić, wyśledzić, np. zwierzynę, człowieka
najpierw,
Lernen beginnen
aufspüren
zunächst, = vorab
chodzić o coś
ustalić np. cel, kryterium, program, termin
Lernen beginnen
sich um etwas handeln
festlegen, festsetzen, z.B. Ziel, Kriterium, Programm, Termin
zastygać, nieruchomieć
dołączyć coś np. załącznik
Lernen beginnen
verharren
beifügen, z.B. Anhang
schylać się, pochylać
schylony
Lernen beginnen
sich ducken, = sich beugen
geduckt
pochylony, zgięty
Lernen beginnen
gebeugt
sarna (samica sarny)
kozioł (samiec sarny)
Lernen beginnen
die Rehgeiß
das Reh
znaleźć
jego nie można nigdzie znaleźć
Lernen beginnen
auffinden
er ist nirgends aufzufinden
śledzić, ścigać, tropić
niedostarczony
Lernen beginnen
verfolgen
unzustellbar
uchronić, ochronić, np. przed czymś
Lernen beginnen
bewahren
zagrażać komuś lub czemuś
jego życie jest zagrożone
Lernen beginnen
gefährden jemanden oder etwas
sein Leben ist gefährdet
kosić (łąkę, zboże, trawnik)
kosiarka
Lernen beginnen
mähen, z.B. die Wiese, das Getreide, den Rasen
der Rasenmäher
bezradne, nieporadne, pozbawione pomocy
narada
Lernen beginnen
hilflos
die Besprechung
przy pomocy, za pomocą
znajdziemy sarny z pomocą kamer
Lernen beginnen
mithilfe
Wir finden die Rehe mithilfe von Kameras
całkiem, zupełnie, wcale np. to wcale nie jest łatwe
koniecznie np. koniecznie musisz mi o tym powiedzieć
Lernen beginnen
durchaus, das ist durchaus nicht leicht
durchaus, z.B. du musst es mir durchaus sagen
trud
zadać sobie trud, by coś zrobić
Lernen beginnen
die Mühe
sich die Mühe machen etwas zu tun
zadałem sobie trud, aby wszystko dokładnie policzyć
Lernen beginnen
ich habe mir die Mühe gemacht alles durchzurechnen
przeszukać, przeczesywać
Lernen beginnen
absuchen
nawet jeśli
Lernen beginnen
selbst wenn
widoczne, widzialne,
Lernen beginnen
sichtbar
wiele przemyślanych technik rusza do akcji
Lernen beginnen
Viel ausgeklügelte Technik kommt zum Einsatz
jak tylko, skoro tylko
Lernen beginnen
sobald
otrzymywać np. pocztę, zlecenie
witać np. gości, przyjaciół
Lernen beginnen
empfangen, z.B. die Post, den Auftrag
empfangen z.B. Gäste, Freunde
wyważyć np. drzwi
wyważył drzwi - Preteritum
Lernen beginnen
auftreten z.B. die Tür, er hat die Tür aufgetretn
er trat die Tür auf
siłą
Lernen beginnen
gewaltsam
kopniak, ale też krok
Lernen beginnen
der Tritt
kleszcz, kleszcze
Lernen beginnen
die Zecke, die Zecken
podnosić roletę
opuścić rolety
Lernen beginnen
der Roll­la­den hochziehen
die Rollläden herunterlassen
karczować, wycinać
Lernen beginnen
abholzen
roden
gospodarka leśna
Lernen beginnen
Waldbewirtschaftung
Forstbewirtschaftung
las
Lernen beginnen
der Forst
der Wald
długotrwały, długofalowy
Lernen beginnen
nachhaltig
mieć coś z czegoś, mieć z czegoś jakieś korzyści
Lernen beginnen
etwas von etwas haben
bilateralny, dwustronny
Lernen beginnen
bilateral
rzadki, np. las, włosy
Lernen beginnen
licht z.B. Wald, Haar
korony drzew
Lernen beginnen
die Baumkronen
szczyt
szczyt klimatyczny
Lernen beginnen
der Gipfel
der Klimagipfel
wyrównanie (np. finansowe)
Lernen beginnen
die Ausgleichszahlung
zalesiać, zalesić
zalesiony
Lernen beginnen
aufforsten
aufgeforstet
opłacać się
Lernen beginnen
sich auszahlen
pole uprawne, ziemia uprawna
Lernen beginnen
das Ackerland
surowiec (surowce)
surowce naturalne
Lernen beginnen
der Rohstoff
natürliche Rohstoffe
wypalanie terenów, gospodarka wypaleniskowa
Lernen beginnen
Brandrodung
uwalniać
Lernen beginnen
freisetzen
tlen
Lernen beginnen
der Sauerstoff
węgiel,
dwutlenek węgla
Lernen beginnen
der Kohlenstoff
das Kohlenstoffdioxid
magazynować
Lernen beginnen
speichern
gaz cieplarniany
Lernen beginnen
das Treibhausgas
wchłaniać, przyjmować
Lernen beginnen
aufnehmen
drzewa wchlaniają gaz cieplarniany CO2 i magazynują węgiel w drewnie
Lernen beginnen
Bäume nehmen das Treibhausgas CO2 auf und speichern den Kohlenstoff im Holz
realizacja, wdrożenie
jak dokładnie powinna wyglądać realizacja jest jeszcze niejasne
Lernen beginnen
die Umsetzung
wie genau die Umsetzung aussehen soll, ist noch unklar.
niewyobrażalny
Lernen beginnen
unvorstellbar
wykorzystywać w innych celach
las jest wykorzystywany dla pieniędzy jako surowiec i pola uprawne
Lernen beginnen
umnutzen
Als Rohstoff oder in Ackerland umgenutzt wird Wald zu Geld.
zależnie od
zależnie od definicji
Lernen beginnen
je nach
Je nach Definition
sytuacja finansowa
Lernen beginnen
die finanzielle Lage
już
ona już tu jest
Lernen beginnen
bereits
sie ist bereits hier
one już są wspomagane, wspierane
Lernen beginnen
sie werden bereits gefördert
popełniać
Lernen beginnen
begehen
popierać coś, poprzeć coś, np. nie mogę poprzeć tej decyzji
wspierać, wspomagać
Lernen beginnen
etwas befürworten, z.B. ich kann diese Entscheidung nicht befürworten
unterstützen
opublikować np. artykuł
wydawać, np. książkę
Lernen beginnen
veröffentlichen z.B. Artikel
herausgeben z.B. das Buch
decydować, zdecydować o czymś
o tym zadecyduje lekarz
Lernen beginnen
über etwas befinden
darüber wird der Arzt befinden
zostało ustalone na piśmie, że...
ustalić, wyznaczyć
Lernen beginnen
es wurde schriftlich festgelegt, dass...
festlegen z.B. termin, Kriterium, Ziel,
ustalić coś, wyznaczać coś, np. cenę, procenty, kwotę, grzywnę
o ustalonej, wyznaczonej porze
Lernen beginnen
festsetzen, Preis, Prozent, Betrag, Ordnungsgeld
zur festgesetzten Zeit
spotkanie zostało wyznaczone, ustalone na godzinę 11.00
Lernen beginnen
das Treffen wurde auf 11 Uhr festgesetzt
określony w umowie
Lernen beginnen
vertraglich festgesetzt
występować, nastąpić, pojawić się
opierać się na czymś
Lernen beginnen
auftreten, trat auf, sind aufgetreten, z.B. Schwierigkeiten, Probleme, traten auf
auf etwas aufbauen, = auf etwas basieren
sprawiać, sprawić sobie coś
sprawiłem sobie komputer
Lernen beginnen
sich in dativ etwas anschaffen
ich habe mir einen Computer angeschafft
dobrobyt
niemiecki dobrobyt jest oparty na oszczędności
Lernen beginnen
der Wohlstand
Auf Sparsamkeit ist der deutsche Wohlstand aufgebaut
być przeznaczonym do czegoś
wpisz dotyczy, w, do tego przeznaczone, pole
Lernen beginnen
für etwas vorgesehen sein
schreib einen Betreff in das dafür vorgesehene Feld
odbiorca, adresat
Lernen beginnen
Empfänger (eines Briefs, Pakets)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.