lekcja 4

 0    203 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zadawać pytanie
artykuł, artykuły, np. artykuł radiowy
Lernen beginnen
die Frage stellen
der Beitrag, die Beiträge, z.B. der Radiobeitrag
zbierać, zebrać, pozbierać (zeszyty, datki, pieniądze)
Lernen beginnen
e̱i̱nsammeln (zum beispiel die Schulhefte, die Spenden, das Geld)
odpowiadać na coś
Lernen beginnen
etwas beantworten,
antworten auf etwas
uczęszczać do czegoś, na coś (np. do szkoły, na kurs)
chodzić do czegoś (na przykład do Kina
Lernen beginnen
etwas besuchen (zum beispiel die Schule, den Kurs)
etwas besuchen (zum beispiel Kino)
bronić, przeciwdziałać, zapobiegać (przeciwko czemuś lub komuś)
on potrafi się obronić; musisz się bronić kiedy oni cię biją
Lernen beginnen
sich (gegen etwas oder jemanden) wehren
er weiß sich zu wehren; du musst dich wehren, wenn sie dich verprügeln
rozpoznawać, rozpoznać (na przykład osobę, głos)
rozpoznać po czymś
Lernen beginnen
erkennen (zum beispiel eine Person, die Stimme)
erkennen an etwas (in dativ)
wykrywać, wykryć
wykryć na przykład szkody silnika
Lernen beginnen
erkennen
erkennen (zum beispiel Motorschaden)
rozpoznałem go po głosie
zapobiegać niebezpieczeństwu
Lernen beginnen
ich habe ihn an der Stimme erkannt
einer Gefahr wehren
po czym to poznałeś?
Lernen beginnen
woran erkennst du das?
oceniać, ocenić
Lernen beginnen
beurteilen
jak ocenia pan wartość tej rzeźby?
rzeźba
Lernen beginnen
wie beurteilen Sie den Wert dieser Plastik?
die Skulptur, = die Plastik
on ocenia ludzi po ich wyglądzie zewnętrznym
wygląd zewnętrzny
Lernen beginnen
er beurteilt die Menschen nach ihrem Äußeren
das Äußere, das Aussehen
wyrażać, wyrazić, wypowiadać np. opinię, wdzięczność, uznanie
Lernen beginnen
äußern, zum Beispiel Meinung, Dankbarkeit, Anerkennung
aussprechen
przedmiot (szkolny)
podniecający, uwodzicielski,
Lernen beginnen
das Fach
aufreizend
tego dnia
trudno to ocenić
Lernen beginnen
an diesem Tag
das ist schwer zu beurteilen
co robisz jeszcze tego dnia
Lernen beginnen
was machst du noch an diesem Tag
być na urlopie
jechać na urlop
Lernen beginnen
im Urlaub sein
in den Urlaub fahren
powściągliwy, ostrożny
bardzo powściągliwie, bardzo ostrożnie, wypowiadać się na jakiś temat
Lernen beginnen
zurückhaltend
sich sehr zurückhaltend über etwas äußern
uczestniczyć w czymś, brać udział w czymś
uczestniczyć w czymś, wziąć lub brać w czymś udział
Lernen beginnen
sich beteiligen an etwas (in dativ)
teilnehmen an etwas (in Dativ)
uczestniczyć w czymś, wziąć lub brać w czymś udział
Lernen beginnen
sich beteiligen an etwas (in dativ) oder, teilnehmen an etwas (in Dativ)
zadowalający
na lekcję iść
Lernen beginnen
zufriedenstellend
in den Unterricht gehen
na lekcji być
w lekcji (np. uczestniczyć)
Lernen beginnen
im Unterricht sein
am Unterricht teilnehmen
Ona bierze udział w lekcji
Lernen beginnen
sie beteiligt sich am Unterricht
sie nimmt am Unterricht teil
spadek, odstępstwo, także odpady, resztki
Lernen beginnen
der Abfall
spadek wyników
Lernen beginnen
der Leistungabfall
radosny, pomyślny
radosny
Lernen beginnen
erfreulich
fröhlich
byłoby mi miło, gdyby pan...
Lernen beginnen
es wäre erfreulich, wenn Sie...
radosna, pomyślne wiadomość
Lernen beginnen
eine erfreuliche Nachricht
to miło, że ci się udało
Lernen beginnen
es ist sehr erfreulich, dass es dir gelungen ist
anulować, przerwać
przerwać szkołę, rzucić szkołę
Lernen beginnen
abbrechen
die Schule abbrechen
łatwo przychodzić
to mu przychodzi łatwo
Lernen beginnen
leicht fallen
das fällt ihm leicht
języki przychodzą mi łatwo, łatwo mi idzie nauka języków
Lernen beginnen
Sprachen fallen mir leicht
z trudem lub z przykrością muszę to powiedzieć
średni
Lernen beginnen
es fällt mir schwer das zu sagen
durchschnittlich
odpowiednia (np. zawartość, treść)
stosowny, stosowne, na przykład zachowanie, ubranie
Lernen beginnen
entsprechend (z.B. der Inhalt)
entsprechend (zum beispiel das Benehmen, die Kleidung)
zachowanie
Lernen beginnen
das Benehmen, das Verhalten
das Betragen
zachowywać się, zachować się
zachowuj się!
Lernen beginnen
sich benehmen oder, sich verhalten
benimm dich!
zaleta, korzyść, zalety, korzyści
mieć tę zaletę, że
przynosić korzyści
Lernen beginnen
der Vorteil, die Vorteile
den Vorteil haben, dass
Vorteile bringen
wprowadzenie, wstęp, np. książki
wprowadzenie, np. do rodziny, na urząd, sondy do żołądka
Lernen beginnen
die Einleitung, z.B. die Einleitung des Buches
die Einführung, z.B. die Einführung in die Familie, die Einführung in ein Amt, die Einführung eines Schlauchs in den Magen
projekt, szkic, plan, koncepcja
Lernen beginnen
der Entwurf
jak ocenia pan wartość tej rzeźby?
prosta lub elegancka wersja
Lernen beginnen
wie beurteilen Sie den Wert dieser Plastik, dieser Skulptur?
einfache oder elegante Ausführung
jestem za czymś
Lernen beginnen
ich bin für etwas
na ubrania jej dzieci
Lernen beginnen
für die Kleidung ihrer Kinder
napaść, napad
Lernen beginnen
der Überfall
napad na kogoś lub coś
Lernen beginnen
der Überfall auf jemand oder etwas
czytać o
Lernen beginnen
lesen von,
lesen über
nawzajem, wzajemnie (np. się obwiniać)
Lernen beginnen
gegenseitig (sich beschuldigen)
opracowywać, opracować (na przykład projekt, koncepcję, plan)
Lernen beginnen
erarbeiten (zum beispiel Entwurf, Vorschlag)
we dwoje
Lernen beginnen
zu zweit
realizacja, wykonanie, dokonanie
wersja, np. prosta albo elegancka wersja
Lernen beginnen
die Ausführung
die Ausführung, z.B. einfache oder elegante Ausführung
jednak, wprawdzie,
Lernen beginnen
allerdings
co prawda
Lernen beginnen
allerdings
zachowywać się przyzwoicie lub źle
przyzwoicie, porządnie
Lernen beginnen
sich benehmen anständig oder schlecht
anständig
język potoczny
Lernen beginnen
umgangssprache
zostać promowanym
Lernen beginnen
versetzt werden
nie zostać promowanym
Lernen beginnen
nicht versetzt werden
powtarzać klasę
Lernen beginnen
sitzen bleiben
kleben bleiben
oblać (egzaminy, rok)
Lernen beginnen
durchfallen (die Prüfungen, das Jahr)
biegunka
Lernen beginnen
der Durchfall
wymioty
wymiotować
Lernen beginnen
das Erbrechen
erbrechen, = sich übergeben, = brechen
wymiotowałem
Lernen beginnen
ich erbrach, = ich habe erbrochen
ich gab mich über, = ich habe mich übergegeben
potłuc, rozbić
Lernen beginnen
zerschlagen, z.B. eine Tasse, einen Teller zerschlagen
zerbrechen, z.B. sie hat die Tasse, oder das Spielzeug zerbrochen
sprawdzić, zajrzeć żeby sprawdzić
sprawdź, czy masz wystarczającą ilość pieniędzy
Lernen beginnen
nachsehen, = nachschauen
sieh mal nach, ob du genügend Geld hast
sprawdzić (na przykład w słowniku)
Lernen beginnen
nachschlagen (zum beispiel im Wörterbuch
zmartwiony, zachmurzona (np. twarz), zasmucony, przygnębiony
zasmucać
Lernen beginnen
betrübt (zum beispiel das Gesicht
betrüben
być zmartwionym z powodu czegoś
Lernen beginnen
über etwas betrübt sein
dotyczyć kogoś lub czegoś, odnosić się do kogoś lub czegoś
Lernen beginnen
zutreffen auf
gelten für
odnosić się do kogoś lub czegoś (chodzi o opis)
dokładnie ten opis do niego pasuje (w języku potocznym)
Lernen beginnen
zutreffen auf jemanden oder etwas
genau diese Beschreibung trifft auf ihn zu
wyrażać np. pogląd, krytykę
wypowiadać się, wyrażać się negatywnie o kimś, na czyjś temat
Lernen beginnen
äußern zum beispiel die Meinung, die Kritik
sich über jemanden abfällig äußern
perjoratywnie, negatywnie
Lernen beginnen
abfällig
dotyczyć (kogoś lub czegoś), odnosić się do kogoś lub czegoś
to odnosi się także do ciebie, to dotyczy także ciebie
Lernen beginnen
gelten für (jemanden oder etwas)
und das gilt auch für dich
popchnąć, szturchnąć
Lernen beginnen
schubsen, schubste, hat geschubst
stupsen, stupste, hat gestupst
żałować
Lernen beginnen
bedauern
leid tun
żałuję bardzo tej decyzji
żałuję, że nie mogłem przy tym być
Lernen beginnen
Ich bedauere diese Entscheidung sehr
ich bedauere, oder es tut mir leid, dass ich nicht dabei sein konnte
współczuć
współczucie
Lernen beginnen
be­dau­ern, = mitfühlen, = bemitleiden
das Mitleid, das Mitgefühlt
ja pcham, ty pchasz, on pcha
Lernen beginnen
ich schubse, du schubst, er schubst
ich stupse, du stupst, er stupst
kogut, koguty
Lernen beginnen
der Hahn, die Hähne
kura,
kury
Lernen beginnen
die Huhn, die Henne
die Hühner, die Hennen
być zgodnym z czymś, odpowiadać czemuś
to nie jest zgodne z faktami
Lernen beginnen
etwas entsprechen
das entspricht nicht den Tatsachen
spełnić np. warunki to jest język urzędowy
nie możemy niestety spełnić pańskiej prośby
Lernen beginnen
entsprechen z.B. die Bedingungen
wir können Ihrer Bitte leider nicht entsprechen
wykonanie, realizacja, dokonanie np. jakiegoś projektu, polecenia
Lernen beginnen
die Durchführung, oder, die Ausführung zum beispiel eines Entwurfs, einer Anweisung,
książka nie odpowiada całkiem naszym oczekiwaniom
uważać coś za coś np. seksualne molestowanie jest uważane za normalne
Lernen beginnen
das Buch entspricht nicht ganz unseren Erwartungen
etwas als etwas empfinden, z.B. sexuelle Belästigung wird als normal empfunden.
odpowiadać np. komuś lub czemuś
to odpowiada jej smakowi albo ta praca nie odpowiada jego wykształceniu
Lernen beginnen
gemäß sein z.B. jemandem
das ist ihrem Geschmack gemäß, oder, diese Arbeit ist seiner Bildung nicht gemäß
spełnić np. marzenia
spełnić każde życzenie dziecka, spełnić dziecku każde marzenie
Lernen beginnen
erfüllen
einem Kind jeden Wunsch erfüllen
potwierdzać, potwierdzić
on potwierdził swoje zeznania przysięgą
Lernen beginnen
bekräftigen
er bekräftigte seine Aussagen mit einem Eid
kandydat nie spełnił warunków,
kandydat nie spełnił oczekiwań
Lernen beginnen
der Bewerber erfüllt die Bedingungen nicht
der Bewerber erfüllt die Erwartungen nicht
spić się, zalać się
zalany, narąbany
Lernen beginnen
sich besaufen
besoffen
pijany
Lernen beginnen
betrunken
sporny, kontrowersyjny
Lernen beginnen
umstritten
selekcja, np. kandydatów
sztuczna selekcja
Lernen beginnen
die Auslese
künstliche Auslese
badanie wykazało, że...
ankieta wykazała, że...
Lernen beginnen
die Untersuchung hat ergeben, dass...
die Umfrage hat ergeben, dass...
być normą, być regułą
wykazywać coś
Lernen beginnen
Praxis sein
etwas ergeben
nadal, wciąż, ciągle, w dalszym ciągu
wciąż uważam Berlin za bardzo interesujący
Lernen beginnen
nach wie vor
ich finde Berlin nach wie vor sehr interessant
akcentować, podkreślać, zaznaczać
Lernen beginnen
betonen,
dlatego
Lernen beginnen
daher
merytorycznie
Lernen beginnen
inhaltlich
klasy wyższe szkoły średniej, tj. klasa od 10 do 12 gimnazjum
Lernen beginnen
Oberstufe
zainteresowanie, upodobanie,
Lernen beginnen
die Neigung
schudnąć, tracić na wadze
odebrać coś
Lernen beginnen
abnehmen
etwas abnehmen
zamiatać
pędzić np. wiatr pędzi nad dachami
Lernen beginnen
fegen
fegen, z.B. der Wind fegt über die Dächer
wiać (wiatr)
Lernen beginnen
wehen
mocno wieje
Lernen beginnen
es weht stark
oderwać, rwać, zrywać
Lernen beginnen
abreißen,
rozebrać, zerwać, zdzierać
zniszczyć, zburzyć
Lernen beginnen
abreißen,
abreißen
złościć, gniewać
rozgniewany, rozzłoszczony, zły
Lernen beginnen
erbosen
erbost
wściekły
rozgniewany, rozzłoszczony, zły
Lernen beginnen
wütend,
verärgert
zakochać się
zakochać się w kimś
Lernen beginnen
sich verlieben
sich in jemanden verlieben
zakochałam się w nim - Imperfekt
zakochał się w niej na zabój
Lernen beginnen
ich verliebte mich in ihn
er hat sich unsterblich in sie verliebt
przeszkadzać komuś
to mi nie przeszkadza
Lernen beginnen
jemanden stören
das stört mich nicht
jechać nad morze
Lernen beginnen
ans Meer fahren
an die See fahren
być nad morzem
Lernen beginnen
am Meer sein
an der See sein
nad jeziorem być
jechać nad jezioro
Lernen beginnen
am See sein
an den See fahren
jezioro
Lernen beginnen
der See
morze
Lernen beginnen
das Meer
die See
coś jest właściwe, prawidłowe, prawdziwe
ta wypowiedź jest absolutnie właściwa
Lernen beginnen
etwas trifft zu
Diese Aussage trifft absolut zu
sprawdzać się, okazywać się słusznym, trafnym
odnosić się do kogoś lub czegoś, dotyczyć kogoś lub czegoś
Lernen beginnen
zutreffen
zutreffen auf jemanden
czy to prawda, że...?
Lernen beginnen
trifft es zu, dass ...?
to dotyczy nas wszystkich
Lernen beginnen
es trifft auf uns alle zu
odnosić się do kogoś lub czegoś, dotyczyć kogoś lub czegoś
Lernen beginnen
zutreffen auf jemanden oder etwas
gelten für jemanden oder etwas
to dotyczy szczególnie ciebie
Lernen beginnen
das trifft besonders auf dich zu
das gilt besonders für dich
pisząc
pytając
Lernen beginnen
schreibend
fragend
Uczeń siedzi przy stole pisząc.
Lernen beginnen
Der Schüler sitzt schreibend am Tisch.
Pies leży w rogu chrapiąc.
chrapać
Lernen beginnen
Der Hund liegt schnarchend in der Ecke.
schnarchen
Widzisz tych pracujących mężczyzn?
Lernen beginnen
Siehst du die arbeitenden Männer?
Na wiosnę topniejący śnieg powoduje wiele wypadków.
Lernen beginnen
Im Fühling verursacht der schmelzende Schnee viele Unfälle.
Dziecko przyszło do domu krzycząc i płacząc.
Lernen beginnen
Das Kind kam nach Hause schreiend und weinend.
książka do przeczytania, książka, którą należy przeczytać
problem, który należy przez nas rozwiązać (który powinniśmy rozwiązać, jest trudny
Lernen beginnen
das zu lesende Buch
das von uns zu lösende Problem ist schwirig
zapytany
Lernen beginnen
gefragt
używany
Lernen beginnen
gebraucht
powstały
Lernen beginnen
entstanden
Jeśli imiesłów czasu przeszłego Particyp II występuje jako przydawka (tzn. między rodzajnikiem a rzeczownikiem), należy pamiętać o odmianie przymiotnikowej:
Napisana powieść przyniosła autorowi uznanie.
Lernen beginnen
muss deklinieren werden
Das geschriebene Roman brachte dem Autor Anerkennung.
Czy zaśpiewana piosenka ci się nie podobała?
Kupiłem używany samochód.
Lernen beginnen
Hat dir das gesungene Lied nicht gefallen?
Ich habe ein gebrauchtes Auto gekauft.
Zaproszeni goście spóźnili się
zainteresowanie
Lernen beginnen
Die eingeladenen Gäste haben sich verspätet.
das Interesse
W tej knajpie znajdują się tylko pijani mężczyźni.
Lernen beginnen
In dieser Kneipe befinden sich nur betrunkene Männer.
świadczyć o czymś
to świadczy o rosnącym zainteresowaniu handlem
Lernen beginnen
zeugen von etwas
das zeugt von dem steigenden Interesse für den Handel
to nie świadczy o dobrych manierach
to świadczy o dużym doświadczeniu
Lernen beginnen
das zeugt nicht von gutem Benehmen
das zeugt von großer Erfahrung
ta uwaga nie świadczyć o dużej inteligencji
Lernen beginnen
Diese Bemerkung zeugt nicht von großer Intelligenz.
wykonanie, dokonanie, realizacja
Lernen beginnen
die Ausführung
die Durchführung
wersja,
wersja luksusowa
Lernen beginnen
die Ausführung
De Luxe Ausführung
odmiana przez przypadki (może dotyczyć rzeczownika, przymiotnika, zaimka, liczebnika
odmiana czasownika przez osoby
Lernen beginnen
deklination
koniugation
zerwać kartkę kalendarza, plaster, plakat
urywać się, zrywać się np. kontakty, połączenie, np. kontakty się urwały
Lernen beginnen
abreißen, riss ab, hat abgerissen, z.B. ein Kalenderblatt, ein Pflaster, ein Plakat [von der Hauswand] abreißen
der Kontakt abreißen, z.B. die Kontakte sind abgerissen,
zburzyć walący się dom
oni zburzyli walący się dom, dom do rozbiórki
Lernen beginnen
ein baufälliges Haus abreißen
sie haben ein baufälliges Haus abgerissen
odsiedzieć karę więzienia, pozbawienia wolności - potocznie)
odbyć, odsłużyć służbę wojskową
Lernen beginnen
Haftstrafe abreißen
Militärdienst abreißen
oderwany guzik
sznurowadło, np. zerwane sznurowadło
Lernen beginnen
ein abgerissener Knopf
der Schnürsenkel, z.B. der abgerissene Schnürsenkel
coś wywoływać, powodować coś
Lernen beginnen
etwas bewirken, = zur Folge haben
sorgen für etwas,
budzić powszechne zainteresowanie
wywoływać niepokój
Lernen beginnen
das öffentliche Interesse wecken
sorgen für Aufregung
wynosić, być
niepokój, zdenerwowanie, wzburzenie
Lernen beginnen
liegen bei
die Aufregung
tradycyjny, znany
znany, tradycyjny
Lernen beginnen
etabliert
bekannt, = traditionell
frekwencja wyborcza
Lernen beginnen
die Wahlbeteiligung
być reprezentowanym
Lernen beginnen
vertreten sein
obecny, obecna np. polityka, moda
Lernen beginnen
jeweilig (Politik, Mode)
dać komuś nauczkę
Lernen beginnen
jemanden einen Denkzettel verpassen
ksenofob, nienawidzący cudzoziemców
Lernen beginnen
,
der Fremdenhasser
głosować, zagłosować
Lernen beginnen
abstimmen
głosowanie
Lernen beginnen
die Abstimmung
uzgodnić coś, ustalić coś, umówić się,
Lernen beginnen
sich absprechen
etwas abmachen
porozumienie, umowa
Lernen beginnen
die Absprache, die Abmachung,
Verabredung
impreza, uroczystość, np. na imprezie
zakład, przedsiębiorstwo
Lernen beginnen
die Veranstaltung, z.B. bei Veranstaltung
der Betrieb
naprzykrzanie się, dokuczanie, nagabywanie, zaczepka
molestowanie seksualne
Lernen beginnen
die Belästigung
sexuelle Belästigung
w imperfekcie- oni zostali już raz, wbrew swojej woli, przez swoich kolegów dotknięci
do kogo mogę się zwrócić?
Lernen beginnen
sie sind schon einmal, gegen ihren Willen, von Kollegen berührt worden
wen kann ich ansprechen?
coś zauważyć,
kobiety zauważają, doznają molestowania seksualnego w miejscu pracy szybciej niż mężczyźni
Lernen beginnen
etwas erkennen, = etwas ansehen
Frauen erkennen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz schneller als Männer.
sprośne, nieprzyzwoite uwagi
zwracać, zwrócić się do kogoś w sprawie czegoś
Lernen beginnen
anzügliche Bemerkungen
jemanden auf etwas ansprechen
nieporządany, nie mile widziany
dotyk, dotknięcie, ale taż kontakt, styczność
Lernen beginnen
unerwünscht
Berührung
zwracać, zwrócić się do kogoś w sprawie czegoś
nie wiedzą do kogo mogą się zwrócić w swoim zakładzie
Lernen beginnen
jemanden auf etwas ansprechen
sie wissen nicht, wen sie in ihrem Betrieb ansprechen können
zdarzać się, występować
zdarza się, że...
Lernen beginnen
vorkommen
es kommt vor, dass...
wzbraniać się np. przed zrobieniem czegoś
wzbraniał się przed przyjęciem tej pracy
Lernen beginnen
sich wehren gegen etwas, = sich sträuben
er wehrte sich [dagegen], diese Arbeit zu übernehmen
zapobiegać złu, niebezpieczeństwu, szkodzie
Lernen beginnen
dem Böse wehren, einer Gefahr wehren, Unheil wehren
czuć, odczuwać, np. ból, nienawiść, zimno
uważać coś za obraźliwe
Lernen beginnen
etwas empfinden, z.B. Liebe, Hass, Glück, Kälte
etwas als beleidigend empfinden
poddać się czemuś
musiał sie poddać temu egzaminowi
Lernen beginnen
sich unterziehen
er musste sich dieser Prüfung unterziehen
wymyślić coś
oni wymyślili zabawę żeby udowodnić swoją szybkość
Lernen beginnen
ausdenken etwas
sie haben sich ein Spiel ausgedacht, um ihre Schnelligkeit unter Beweis zu stellen.
tyłem
Lernen beginnen
rückwärts
przyglądać się komuś
Lernen beginnen
zuschauen jemanden
upaść
Lernen beginnen
hinfallen
podekscytowany, ale też swawolnie, beztrosko
Lernen beginnen
übermütig
zawiązać oczy chustką
Lernen beginnen
binden ein Tuch um die Augen
zaprzyjaźniony
Lernen beginnen
befreundet
zaprowadzić np. do wsi
Lernen beginnen
bringen ins Dorf
wrócić
Lernen beginnen
zurückkehren
urzeczony, oczarowany, zafascynowany
Lernen beginnen
gebannt
urzekać, fascynować
Lernen beginnen
bannen
wręczać coś
dostarczyć, przedkładać,
Lernen beginnen
überreichen
einreichen
niepokonany
Lernen beginnen
unschlagbar
dodać, w sensie dopowiedzieć coś
jesteśmy w tym niepokonani - dodał
Lernen beginnen
hinzufügen, = zugeben
wir sind unschlagbar - fügte er hinzu
odejść
Lernen beginnen
davongehen
oni pobiegli za nim, w Imperfekt
Lernen beginnen
sie liefen him hinterher
montować, instalować
montaż
Lernen beginnen
aufbauen
das Aufbauen
zręczny
Lernen beginnen
geschickt
doganiać, dogonić, np. pojazd, osobę
idźcie już pierwsi, dogonię was
Lernen beginnen
einholen z.B. Fahrzeug, Person
Geht schon voraus, ich hole euch wieder ein.
zgrywać się, szpanować
nie szpanuj tak!
Lernen beginnen
sich aufspielen
spiel dich nicht so auf!
poganiać kogoś
Lernen beginnen
jemanden antreiben z.B. Mitarbeiter
schwytać, np. sprawcę, złodzieja
chwycić się, złapać się
Lernen beginnen
schnappen z.B. Täter, Dieb
sich etwas schnappen
naśladować
Lernen beginnen
nachmachen z.B. eine Person
zakładać, założyć się z kimś o coś
założę się z tobą, że...
Lernen beginnen
wetten, z.B. mit jemandem um zehn Euro wetten
ich wette mit dir, dass...
wyprzedzić, prześcignąć
Lernen beginnen
überholen
przepaść
Lernen beginnen
der Abgrund
wywołać, np. alarm, rewolucję, panikę
rozpuścić
Lernen beginnen
auslösen z.B. Alarm, Revolution, Panik
auflösen
jaskinia
Lernen beginnen
die Höhle
coś wchodzi w rachubę
to wchodzi w grę, w rachubę
Lernen beginnen
in die engere Auswahl kommen; oder, für etwas in Frage kommen
Das kommt in die engere Auswahl.
wybrać
my mówimy, co wybraliśmy
Lernen beginnen
auswählen
wie sagen was wir ausgewählt haben.
polecenie, również rozkaz
Lernen beginnen
der Befehl
wykopać np. roślinę
Lernen beginnen
ausgraben
stawiać na coś,
Lernen beginnen
auf etwas setzen
zrealizować, zastosować coś np. w praktyce
ale nie mogłam tego zrealizować
Lernen beginnen
umsetzen, etwas in die Praxis umsetzen
aber ich konnte das nicht umsetzen
centrum uwagi, zainteresowania
Lernen beginnen
der Fokus

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.