Lekcja 5 i 6

 0    36 Datenblatt    mchmch
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Tekst mówi, że...
Lernen beginnen
The text says that...
wymówić
Trudno wymawia się polskie słowa.
Lernen beginnen
to pronounce
It's hard to pronounce Polish words.
być na emeryturze
Lernen beginnen
to be retired
To zależy od
Lernen beginnen
It depends on
rok przestępny
Lernen beginnen
leap year
biegunka
Silna biegunka i wymioty często prowadzą do odwodnienia.
Lernen beginnen
diarrhoea
Bad diarrhoea and vomiting often lead to dehydration.
poprawiać się
Mój angielski znacznie się poprawił odkąd zacząłem używać Fiszkoteki.
Lernen beginnen
to improve
My English has improved significantly since I started using Fiszkoteka.
bać się czegoś
Lernen beginnen
to be afraid of
przetrwać
Próbując przetrwać na morzu, należy podjąć środki ostrożności, aby uniknąć choroby morskiej, ponieważ wymioty mogą spowodować odwodnienie.
Lernen beginnen
to survive
When trying to survive at sea, take precautions to avoid getting seasick, as vomiting can cause dehydration.
pustynia
Lernen beginnen
desert
przypływ adrenaliny
Przed meczem zawsze doświadczam przypływu adrenaliny, która sprawia, że jestem gotowy walczyć o zwycięstwo.
Lernen beginnen
adrenaline rush
Before the match I always experience an adrenaline rush that makes me feel ready to fight for victory.
z dala od cywilizacji
Szukamy spokojnego miejsca z dala od cywilizacji.
Lernen beginnen
off the beaten track
We're looking for a quiet place off the beaten track.
zebrać pieniądze na cele charytatywne
Lernen beginnen
raise money for charity
ramię
Położyła rękę na moim ramieniu i powiedziała, żebym się nie martwiła.
Lernen beginnen
arm
She put a hand on my shoulder and told me not to worry.
wyzwanie
To było wielkie wyzwanie, któremu musieliśmy stawić czoła.
Lernen beginnen
challenge
It was a great challenge we had to face.
Osiągnij swój cel
Lernen beginnen
achieve your goal
kontrolować swój strach
Lernen beginnen
control your fear
siła fizyczna / psychiczna
Lernen beginnen
physical / mental strength
polegać na
Lernen beginnen
rely on
przestraszony
Lernen beginnen
frightened
przestraszony
Dzieci były przestraszone możliwością wezwania rodziców.
Lernen beginnen
scared
The children were scared of the possibility of calling their parents.
radzenia sobie z trudną sytuacją
Lernen beginnen
to deal with a difficult situation
czas wolny
Lernen beginnen
leisure time
wysokości
Lernen beginnen
heights
przejście
Lernen beginnen
aisle
osiągniecie
Lernen beginnen
achievement
wspaniały / niespotykany / niezwykły
To było niezwykłe zjawisko.
Lernen beginnen
extraordinary
That was an extraordinary phenomenon.
tlen
Lernen beginnen
oxygen
oddychanie, oddech
Lernen beginnen
breathe, breath
wstrzymaj oddech
Lernen beginnen
hold your breath
powierzchnia
Lernen beginnen
surface
płuca
Lernen beginnen
lungs
granica wewnętrzna np. województwa
Lernen beginnen
boundary
nie do zniesienia
Lernen beginnen
unbearable
Nie mogę tego znieść!
Lernen beginnen
I can’t stand it!
zajmie mi to 20 minut
Lernen beginnen
it takes me 20 minutes to do sth

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.