Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    93 Datenblatt    sebek1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
stosowanie
Lernen beginnen
usage
akcja
Film jest pełen akcji.
Lernen beginnen
action
The movie has a lot of action.
karta
Grają w karty w każdą sobotę.
Lernen beginnen
card
They play cards every Saturday.
spełnienie
Lernen beginnen
compliance
Safety measures were carried out in compliance with paragraph 6 of the building regulations.
plastikowy
Lernen beginnen
plastic
zacisk
Pasażerowie są w drodze do Terminalu 1.
Lernen beginnen
terminal
The passengers are on their way to Terminal 1.
taryfa
Nowa taryfa opłat za usługi świadczone przez nasz bank wchodzi w życie 1 kwietnia.
Lernen beginnen
tariff
The new charges tariff for services provided by our bank will come into effect on the first of April.
konto
Chciałbym otworzyć rachunek.
Lernen beginnen
account
I’d like to open an account.
zakładać że
Lernen beginnen
posit
If we posit that wage rises causes inflation, it follows we should minimaze them.
rozpuszczalnik
Lernen beginnen
solvent
wypowiedzenie
dostała wypowiedzenie, zwolniono ją z pracy
Lernen beginnen
denunciate
she was giving notice
zmiany
Lernen beginnen
amend
jednostronny
Przedstawili ten incydent jednostronnie.
Lernen beginnen
unilateral
They only gave a one-sided account of the incident.
problem
Lernen beginnen
issue
I don't know why it's such an issue.
zorganizować
Parady gejów są organizowane w wielu miastach każdego lata.
Lernen beginnen
organize
Gay parades are organised in many cities every summer.
integralność
Prawość i posłuszeństwo to cechy dobrego żołnierza.
Lernen beginnen
integrity
Integrity and obedience are qualities of a good soldier.
ustawa
Lernen beginnen
statute
Act of Parliament
gwarancja
Lernen beginnen
guarantee
zastrzec
Lernen beginnen
stipulate
zdecydowanie
Jego proza jest zdecydowanie lepsza od poezji.
Lernen beginnen
definitely
His prose is definitely better than his poetry.
ujawniać
Lernen beginnen
disclose
Some companies have already voluntarily disclosed similar information.
fundusz
Lernen beginnen
fund
fand
odpowiedzialność
Lernen beginnen
liability
The company cannot accept liability for any damage caused by natural disasters.
serwis
25 funtów za noc, włącznie z obsługą.
Lernen beginnen
service
25 pounds a night, service included.
rozstrzygać
ta sprawa zostanie skierowana do sądu polubownego
Lernen beginnen
settle
this case will go to arbitration
zastaw
Lernen beginnen
pledge
to have a lien on sth
przesłanka
Lernen beginnen
premise
The premise of the book is that you know better than anyone else the direction of your healing path.
zachować
Lernen beginnen
retain
ability to attract and retain good employees
wyłom
A failure to carry out the terms of an agreement, a contract, etc.
Lernen beginnen
breach
poufny
Te akta są ściśle poufne.
Lernen beginnen
confidential
These files are strictly confidential.
ważny
Lernen beginnen
valid
This ticket is valid throughout Europe.
witryna internetowa
Lernen beginnen
website
ciecz
Wlał płyn do wiadra, a potem wlał tam też trochę wody.
Lernen beginnen
liquid
He poured the liquid into the bucket and then put some water in as well.
administrować
Irak jest na razie zarządzany przez amerykańskie siły zbrojne.
Lernen beginnen
administer
Iraq is administered by the American military force for the time being.
płacić
Czy zapłaci Pan kartą kredytową?
Lernen beginnen
pay
Are you going to pay with a credit card?
napisany
Lernen beginnen
written
prawo
Jeśli złamiesz prawo, możesz oczekiwać kary.
Lernen beginnen
law
If you break the law you can expect to be punished.
procedura
Wszyscy muszą postępować zgodnie z procedurą.
Lernen beginnen
procedure
Everyone must follow the procedure.
strona
Mój nauczyciel powiedział nam by otworzyć książkę na stronie 45
Lernen beginnen
party
My teacher told us to open the book at page 45
zastosować
Lernen beginnen
apply
specjalny
Lernen beginnen
special
ustanawiać
Lernen beginnen
establish
obserwować
Prawo powinno być przestrzegane
Lernen beginnen
observe
Law should be observed
tworzywo
Lernen beginnen
material
The lawsuit against the organisation was dropped because there was not enough mat____ evidence. (important or relevant)
wpisać
Lernen beginnen
enter
At that moment Mrs. Weasley entered the bar
wykorzystać
Lernen beginnen
avail
without avail
ogłoszenie
Przeczytaj wszystkie reklamy w dzisiejszej gazecie.
Lernen beginnen
notice
Read all the ads in today’s newspaper.
obiekt
Chciałabym powiedzieć kilka słów, jeśli nikt się nie sprzeciwia.
Lernen beginnen
object
If no one objects, I would like to say a few words.
przedmiot
Moim ulubionym przedmiotem zawsze była matematyka.
Lernen beginnen
subject
My favourite subject has always been maths.
zasada
Lernen beginnen
rule
We have a rule.
forma
Lernen beginnen
form
They form part of a division beetwen the North sea and the Atlantic Ocean.
zapewniać
Lernen beginnen
provide
wysłany
Lernen beginnen
sent
dodać
Dodaj (trochę) cukru do śmietany.
Lernen beginnen
add
Add some sugar to the cream.
obowiązek
Lernen beginnen
duty
efekt
a change or changed state occurring as a direct result of action by somebody or something else; success in bringing about a change in somebody or something, or the ability to achieve this
Lernen beginnen
effect
The stress has had a disastrous effect on my client's marriage.
trzymany
Lernen beginnen
held
zawierać
List zawierał ważne informacje.
Lernen beginnen
include
The letter contained important information.
porozumienie
samo przez sie(z własnej woli)
Lernen beginnen
accord
of its own accord
właściwy
Lernen beginnen
proper
stosowny
Bas
Lernen beginnen
bas
pośredniczyć
A neutral party was called in to tedaime between the manager and his staff. (to try to make two sides in an argument come to an agreement)
Lernen beginnen
mediate
odnosić się
Lernen beginnen
relate
the power to change the way we relate to our living and working environment
to
to jest doby dzień
Lernen beginnen
it
it is a good day
typ
Ona lubi ten typ rozrywki. Moja sekretarka potrafi pisać 50 słów na minutę
Lernen beginnen
type
She likes this type of entertainment. My secretary can type 50 words per minute.
bezpieczeństwo
Lernen beginnen
security
We use green for safety.
główny
Lernen beginnen
main
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
Lernen beginnen
response
There’s no easy answer to this question.
powinien
Lernen beginnen
shall
oot/////////////ought to do sth
część
To tylko część prawdy.
Lernen beginnen
part
It's only part of the true.
znak
Spójrz na ten znak!
Lernen beginnen
sign
Look at this sign!
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
Lernen beginnen
which
When is the last time you saw him
bądź
zależy od ktorej strony będzie włożony, będzie albo w kierunku tyłu, wykrywanie ucha albo do przodu.
Lernen beginnen
either
Depending on which side it’s inserted, it will either point towards the back, detecting the ear, or point towards the front.
między
między mną a tobą
Lernen beginnen
between
between you and me
chwila
Lernen beginnen
moment
Life is but an instant.
sprawa
Nie mieszaj się w ich sprawy.
Lernen beginnen
case
Don’t interfere with their affairs.
istota
Będąc spokojnym człowiekiem nie chciałem tego.
Lernen beginnen
being
Being a quiet sort of person, I didn't want it.
może
Lernen beginnen
may
Perhaps I’m wrong.
jasny
Czy możesz sprzątnąć ze stołu?
Lernen beginnen
clear
Can you clear the table?
otwarte
Lernen beginnen
open
You are the most honest and open woman I’ve met.
zarówno
Lernen beginnen
both
taki
Lernen beginnen
such
Some judged her to be cold and hard; but such a thought was treason
zmiana
Lernen beginnen
change
ich
Lernen beginnen
their
musi
Musze powiedziec, ze to jest interesujacy sposob na rozmowe.
Lernen beginnen
must
I must say, this is an interesting way to speak.
zrobiony
Zrobione w USA
Lernen beginnen
made
Made in the USA
miejsce
Moim miejscem urodzenia były Indie, ale nigdy tam tak naprawdę nie mieszkałam.
Lernen beginnen
place
My place of birth was India, but I've never really lived there.
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
Lernen beginnen
by
They went through the front doorway.
do
head
Lernen beginnen
to
wazjemną
użyć
Lernen beginnen
use
z
wychodząc z domu
Lernen beginnen
of
inny
On szuka innej pracy.
Lernen beginnen
other
He’s looking for another job.
dać
on dał mi muj długopis
Lernen beginnen
give
he giv me my pen

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.