Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    18 Datenblatt    cloudmindtest1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
input
What's your input into this work?
Lernen beginnen
wkład
Jaki jest twój wkład w tę pracę?
mobile
The emergence of mobile phones as a major communication device surprised many.
Lernen beginnen
ruchomy
Pojawienie się telefonów komórkowych jako ważnego środka komunikacji zaskoczyło wielu.
apply
Lernen beginnen
zastosować
capture
Lernen beginnen
zdobycz
process
We cumulate knowledge throughout the learning process.
Lernen beginnen
proces
Wiedzę kumulujemy w ciągu całego procesu nauczania.
database
The plot revolves around a villain trying to get his hands on a witness protection database, Dylan’s psycho ex-boyfriend wanting to kill her, and Demi Moore playing a former Angel gone bad.
Lernen beginnen
baza danych
Fabuła kręci się wokół czarnego chrakteru, który próbuje dostać w sowje ręce bazę danych świadków koronnych, wokół psychicznego, byłego chłopaka Dylan, który chce ją zabić, I Demi Moore grającej byłego aniołka, który poszedł złą drogą.
text
Lernen beginnen
tekst
extend
I’m going to extend my stay.
Lernen beginnen
rozciągać się
Zamierzam przedłużyć mój pobyt.
network
Internet is the biggest computer network in the world.
Lernen beginnen
sieć
Internet to największa sieć komputerowa na świecie.
document
Please sign the document.
Lernen beginnen
dokument
Proszę podpisać dokument.
improve
Lernen beginnen
polepszyć
quality
Yeah. It seems like our house, but everything's got a creepy, Pat Boone-ish quality to it.
Lernen beginnen
jakość
example
Could you give me an example?
Lernen beginnen
przykład
Mógłbyś podać mi przykład?
image
The company has changed its image.
Lernen beginnen
obraz
Firma zmieniła swój wizerunek.
converse
please imagine converse situation
Lernen beginnen
rozmawiać
proszę sobie wyobrazić odwrotną sytuację
picture
He didn't focus the camera and the picture was terrible.
Lernen beginnen
obraz
Nie ustawił ostrości w aparacie i zdjęcie było okropne.
include
The letter contained important information.
Lernen beginnen
zawierać
List zawierał ważne informacje.
collect
He collects stamps and coins.
Lernen beginnen
zbierać
On zbiera znaczki i monety.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.