Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    71 Datenblatt    jafce1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sopranistka
Lernen beginnen
soprano
tycznia
Lernen beginnen
JANUARY
ej
Ona jest wyższa niż ja.
Lernen beginnen
than
She is taller than me!
łkać
Lernen beginnen
sob
he began to sob
monarcha
Lernen beginnen
monarch
Osik
Lernen beginnen
Aspens
warkotać
Lernen beginnen
judder
korespondencja
Lernen beginnen
correspondence
I WOULD LIKE MY MAIL REDIRECTED
pośrednictwo
An attempt by a third party to make the two sides in an argument agree.
Lernen beginnen
mediation
formuła
Jaki jest wzór na obwód koła?
Lernen beginnen
formula
What is the formula for the circumference of a circle?
pisma
Jaka jest opłata za list do Polski?
Lernen beginnen
letter
What's the postage for a letter to Poland?
Żary
Lernen beginnen
Zary
owad
Tropikalna dżungla jest pełna owadów i innych nieprzyjemnych zwierząt.
Lernen beginnen
insect
Tropical rainforests are full of insects and other unpleasant animals.
tzw
Lernen beginnen
the so-called
pienie
Lernen beginnen
singing
rządek
Lernen beginnen
row
Oh, yeah, Springfield Arena, 1997, Row XX, Seat 64.
Miara
Lernen beginnen
Measure
ka
each scene
Lernen beginnen
each
cienki
On był niski i chudy.
Lernen beginnen
thin
He was short and thin.
kobiecy
jej głos był miękki i kobiecy
Lernen beginnen
feminine
her voice was soft and feminine
siąść
Usiądź gdziekolwiek chcesz.
Lernen beginnen
sit
Sit wherever you like.
niemal
Prawie skończyłem tę książkę.
Lernen beginnen
almost
I’ve almost finished this book.
próbujący
Lernen beginnen
trying
skrzydło
np. skrzydło ptaka, samolotu, boiska
Lernen beginnen
wing
dzielny
Strażacy są najodważniejsi
Lernen beginnen
brave
Firefighters are most brave
koszula
Znasz tego faceta w białej koszuli?
Lernen beginnen
shirt
Do you know that guy in the white shirt?
przedstawiać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
Lernen beginnen
show
I showed my painting collection to the guests.
nocny
Ile kosztuje pokój na jedną noc?
Lernen beginnen
night
How much is the room per night?
opisać
Czy możesz go opisać?
Lernen beginnen
describe
Can you describe him?
biały
On nosił białą koszulę i czarne spodenki
Lernen beginnen
white
He was wearing a white shirt and black shorts
ukryć
Schowała pieniądze w słoiku.
Lernen beginnen
hide
She hid the money in the jar.
bezpośredni
Lernen beginnen
direct
She is in direct contact with her clients.
cholerny
Lernen beginnen
damn
He speaks damn well with his sword though.
porządny
Jill jest bardzo porządna - jej biurko jest zawsze czyste.
Lernen beginnen
solid
Jill is very tidy - her desk is always clean.
stwierdzić
Lernen beginnen
state
The new guidelines state that the consultation document must be written using plain language.
scena
Jak to jest stać na scenie i mówić do setek ludzi?
Lernen beginnen
scene
What's it like to be on stage and talk to hundreds of people?
lista
Proszę o usunięcie mojego nazwiska z państwa listy do korespondencji.
Lernen beginnen
list
Please remove my name from your mailing list.
Panem
Panie mój, zmiłuj się nade mną, bo zgrzeszyłem.
Lernen beginnen
Lord
My Lord, have mercy on me, for I have sinned.
pamięć
Mam kiepską pamięć. Moja siostra ma dobrą pamięć do imion. Mój komputer ma dwa gigabajty pamięci.
Lernen beginnen
memory
I have a bad memory. My sister has a good memory for names. My computer has two gigabytes of memory.
jakiegoś
Mieszkają tu od kilku lat.
Lernen beginnen
some
They’ve been living here for some years.
trzech
Lernen beginnen
three
mniej
Lernen beginnen
less
My town has fewer inhabitants than yours
tydzień
każdy okres siedmiu kolejnych dni
Lernen beginnen
week
any period of seven consecutive days
stworzyć
Stworzył dzieło sztuki.
Lernen beginnen
create
He created a work of art.
podobny
Oni są bardzo podobni (do siebie).
Lernen beginnen
similar
They are very much alike.
siła
Byli zmuszeni nieść ciężkie siatki.
Lernen beginnen
force
They were forced to carry heavy bags.
jeden
Mam jeden dzień żeby skończyć to zadanie.
Lernen beginnen
one
I've got one day to finish this assignment.
pełny
Ulice były pełne ludzi.
Lernen beginnen
full
The streets were full of people.
żebyś
To byłeś ty!
Lernen beginnen
you
It was you!
rodzina
Oni mają dużą rodzinę.
Lernen beginnen
family
They’ve got a big family.
strona
Mój nauczyciel powiedział nam by otworzyć książkę na stronie 45
Lernen beginnen
page
My teacher told us to open the book at page 45
nieść
I carry a bag.
Lernen beginnen
carry
zapomnieć
Lernen beginnen
forget
inf
pokazać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
Lernen beginnen
show
I showed my painting collection to the guests.
czym
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
Lernen beginnen
what
What is the capital of New Zealand?
razić
Lernen beginnen
strike
They have threatened to call a strike.
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
Lernen beginnen
which
When is the last time you saw him
pierwszy
Zobaczyłem go po raz pierwszy.
Lernen beginnen
first
It’s the first time I’ve seen him.
moje
mój problem
Lernen beginnen
my
my problem
ten
Ten stolik jest zarezerwowany.
Lernen beginnen
this
This table is reserved.
mu
Kiedy był w potrzebie, żaden z jego przyjaciół nie opuścił go.
Lernen beginnen
him
In his time of need none of his friends deserted him.
jej mąż
Lernen beginnen
her
her husband
być
Co to może być?
Lernen beginnen
be
What can it be?
Lernen beginnen
your arms
nowy
Czy wiesz coś o naszych nowych sąsiadach?
Lernen beginnen
new
Do you know anything about our new neighbours?
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
Lernen beginnen
by
They went through the front doorway.
jaka
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
Lernen beginnen
what
What is the capital of New Zealand?
widz
Na stadionie wczoraj nie było zbyt wielu widzów.
Lernen beginnen
spectator
There weren't too many spectators in the stadium last night.
powiedzieć
Jak śmiesz mówić do mnie coś takiego!
Lernen beginnen
say
How dare you say such a thing to me!
się
Lernen beginnen
themselves
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
Lernen beginnen
and
Come and see who’s here!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.