Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    69 Datenblatt    jafce1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przytoczyć
Lernen beginnen
quote
Always get a quote before proceeding with repair work.
litera
Jaka jest opłata za list do Polski?
Lernen beginnen
letter
What's the postage for a letter to Poland?
wers
Znam trzy pierwsze zwrotki poematu na pamięć.
Lernen beginnen
verse
I know the first three verses of the poem by heart.
wiersza
Linia jest zajęta.
Lernen beginnen
line
The line is engaged.
lotka
W grze w badmintona używa się lotki.
Lernen beginnen
aileron
Shuttlecock is used in badminton.
jednaki
Obydwa domy są podobnie położone.
Lernen beginnen
similarly
Both of the houses are similarly located.
rżeć
konie rżały w stajni
Lernen beginnen
guffaw
horses were neighing in the stable
ograniczający
Unikaj, lub ograniczaj konsumpcję alkoholu.
Lernen beginnen
restrictive
Avoid or limit alcohol consumption.
reja
Lernen beginnen
yard
There are 3 feet in a yard.
objaśnić
wyjaśnił tata
Lernen beginnen
explain
my dad explained
korespondencja
Lernen beginnen
correspondence
I WOULD LIKE MY MAIL REDIRECTED
rozłąka
Lernen beginnen
separation
Who has/had no separation between their public and private self?
linijka
Jest znany z przepięknej złotej kaplicy i grobowców pierwszych polskich władców.
Lernen beginnen
ruler
It is famous for the beautiful Golden Chapel and the tombs of the first Polish rulers.
zmylić
Oszukał ją, kiedy powiedział, że zgubił pieniądze.
Lernen beginnen
deceive
He deceived her when he told her he had lost the money.
przepisać
przepisać nowe leki
Lernen beginnen
rewrite
to prescribe some new medicine
jakkolwiek
Lernen beginnen
however
however, the cat was purring contentedly in Hermione’s arms.
styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.
Lernen beginnen
January
January is the first month of the year.
czerwiec
W czerwcu kończy się w Polsce okres szkolny.
Lernen beginnen
June
In July people go on vacation.
pominąć
Nie powinieneś pominąć tworzenia efektywnych relacji w pracy
Lernen beginnen
skip
You no ought to neglect forming effective relationship at work
dwukrotny
Chciałbym zarezerwować pokój dwuosobowy na weekend.
Lernen beginnen
double
I'd like to book a double room for the weekend.
wiosna
Wiosną nasz sad jest szczególnie piękny
Lernen beginnen
spring
In spring our orchard is particularly beautiful
zaledwie
Prawie nie było samochodów w zasięgu wzroku
Lernen beginnen
barely
There was scarcely a car in sight.
zresztą
W każdym razie tak mi powiedziała.
Lernen beginnen
anyway
Anyway, that’s what she told me.
ów
Czy mógłbyś mi podać tamtą książkę?
Lernen beginnen
that
Could you pass me that book?
rozmówić
proszę sobie wyobrazić odwrotną sytuację
Lernen beginnen
converse
please imagine converse situation
mniej
Lernen beginnen
less
My town has fewer inhabitants than yours
okazały
-formal and splendid in style and appearance
Lernen beginnen
stately
The procession moved through the mountain village at a stately pace. He always walked with a stately bearing.
okres
To był najgorszy okres w moim życiu
Lernen beginnen
period
It was the worriest period in my life
fantastyczny
Lernen beginnen
fantastic
She looked absolutely fabulous in her dress.
liczba
Na ulicach znajdowała się ogromna ilość samochodów
Lernen beginnen
number
There was a large number of cars in the streets
lista
Proszę o usunięcie mojego nazwiska z państwa listy do korespondencji.
Lernen beginnen
list
Please remove my name from your mailing list.
wymagać
nie ma jej
Lernen beginnen
require
she is not in
krótki
Lernen beginnen
short
short
ciąg
m to mój ulubiony serial
Lernen beginnen
series
' M jak miłość is my favourite serial.'
obawiać
Kobiety obawiały się wychodzić w nocy.
Lernen beginnen
fear
Women feared to go out at night.
trzeci
Lernen beginnen
third
często
Lernen beginnen
often
I often go to work by car.
przykład
Mógłbyś podać mi przykład?
Lernen beginnen
example
Could you give me an example?
niebezpieczeństwo
Jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie.
Lernen beginnen
danger
We’re in great danger.
cel
Lernen beginnen
target
The government manipulates economic data for political ends.
tydzień
każdy okres siedmiu kolejnych dni
Lernen beginnen
week
any period of seven consecutive days
oznaczyć
Jaką ocenę dostałeś ze sprawdzianu z matematyki?
Lernen beginnen
mark
What mark did you get on the maths test?
błąd
Wydaje się, że jest jakiś błąd w...
Lernen beginnen
error
There appears/seems to be a mistake/mix-up with...
zabawny
Sztuka była bardzo zabawna.
Lernen beginnen
funny
The play was very funny.
pisać
Mark potrafił pisać w wieku pięciu lat.
Lernen beginnen
write
Mark could write at the age of five.
miedza
Lernen beginnen
balk
rok
Lernen beginnen
year
mielić
mięso
Lernen beginnen
grind
dziwny
Marek jest bardzo dziwny
Lernen beginnen
strange
Mark is very odd.
dość
mieć czegoś dość
Lernen beginnen
rather
to be fed up with sth
strona
Mój nauczyciel powiedział nam by otworzyć książkę na stronie 45
Lernen beginnen
page
My teacher told us to open the book at page 45
przy
Megan opowiedziała nam tę historię przy obiedzie.
Lernen beginnen
at
Megan told us this story at dinner.
spotkać
Czy my się już wcześniej nie spotkaliśmy?
Lernen beginnen
meet
Haven't we met before?
drugi
Lernen beginnen
second
To have or to be? I think the latter.
więcej
Powinieneś jeść więcej warzyw, dobrze na tobie podziałają
Lernen beginnen
more
You should eat more vegetables, they'll do you good
pamiętać
Pamiętaj, by zamknąć drzwi. (na klucz)
Lernen beginnen
remember
Remember to lock the door.
długi
Lernen beginnen
long
lang
czym
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
Lernen beginnen
what
What is the capital of New Zealand?
pierwszy
Zobaczyłem go po raz pierwszy.
Lernen beginnen
first
It’s the first time I’ve seen him.
były
On jest moim byłym studentem.
Lernen beginnen
former
He is a former student of mine.
jeden
Mam jeden dzień żeby skończyć to zadanie.
Lernen beginnen
one
I've got one day to finish this assignment.
miejsce
Moim miejscem urodzenia były Indie, ale nigdy tam tak naprawdę nie mieszkałam.
Lernen beginnen
place
My place of birth was India, but I've never really lived there.
bardzo
Dziękuję bardzo.
Lernen beginnen
very
Thank you very much.
nigdy
Lernen beginnen
never
I never go to school on Saturdays.
by
Na twoim miejscu nie zrobiłbym tego.
Lernen beginnen
would
If I were you, I wouldn’t do that.
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.
Lernen beginnen
even
It has everything, even a tennis court.
się
Lernen beginnen
themselves
kiedy
Kiedy znowu się spotkamy?
Lernen beginnen
when
When are we going to meet?
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
Lernen beginnen
and
Come and see who’s here!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.