Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    55 Datenblatt    jafce1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zastępować
Niektórzy ludzie zastępują w diecie mięso soją.
Lernen beginnen
substitute
Some people replace meat with soya in their diet.
żyła
Krew krąży w żyłach i tętnicach.
Lernen beginnen
vein
Blood circulates in the veins and the arteries.
czerwiec
W czerwcu kończy się w Polsce okres szkolny.
Lernen beginnen
June
In July people go on vacation.
korespondencja
Lernen beginnen
correspondence
I WOULD LIKE MY MAIL REDIRECTED
alfabet
Lernen beginnen
alphabet
bowiem
Poszedłem do łóżka wcześnie, ponieważ musiałem wstać o piątej.
Lernen beginnen
because
I went to bed early because I had to get up at 5.
tęcza
Lernen beginnen
rainbow
rozciągnąć
Muszę rozprostować nogi.
Lernen beginnen
stretch
I need to stretch my legs.
Krata
Lernen beginnen
Grating
szyfr
Lernen beginnen
cipher
mej
mój problem
Lernen beginnen
my
my problem
wynaleźć
Edison wynalazł żarówkę.
Lernen beginnen
invent
Edison invented a light bulb.
litera
Jaka jest opłata za list do Polski?
Lernen beginnen
letter
What's the postage for a letter to Poland?
Września
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.
Lernen beginnen
September
In September children go back to school.
rozłączyć
Lernen beginnen
disconnect
podstawowy
Nie poszedł do przedszkola przed szkołą podstawową.
Lernen beginnen
primary
He didn't go to kindergarten before primary school.
dłuższy
ty nie potrzebujesz dłużej bać się kotów.
Lernen beginnen
longer
you need no longer be afraid of cats.
Deszcz
Lernen beginnen
Rain
paru
Mieszkają tu od kilku lat.
Lernen beginnen
some
They’ve been living here for some years.
przypadkowy
Wystawa jest interesująca zarówno dla entuzjastów jak i przypadkowych odwiedzających.
Lernen beginnen
random
The exhibition is interesting to both the enthusiast and the casual visitor.
okres
To był najgorszy okres w moim życiu
Lernen beginnen
period
It was the worriest period in my life
pozostawać
Trudno mi jest pozostać trzeźwym w Sylwestra.
Lernen beginnen
remain
I find it hard to remain sober on New Year's Eve.
szczegół
Mógłbyś podać mi więcej szczegółów?
Lernen beginnen
detail
Could give me more details?
pozycja
Lernen beginnen
position
wytrzymać
ten produkt nie zepsuje się przez kolejne 10 lat
Lernen beginnen
withstand
this product will stand up to 10 years use
krótki
Lernen beginnen
short
short
czarny
Była ubrana na czarno.
Lernen beginnen
black
She was dressed in black.
potrzeba
Szybko! Potrzebujemy karetki!
Lernen beginnen
need
Quick! We need an ambulance!
cztery
Chcą mieć czworo dzieci.
Lernen beginnen
four
They want to have four children.
słowo
Ile znasz angielskich słów?
Lernen beginnen
word
How many English words do you know?
miłość
Lernen beginnen
love
I love You.
nazwa
jak się pan nazywa?
Lernen beginnen
name
What's your name, please?
swojej
Jego rodzice wyjechali.
Lernen beginnen
its
His parents are away.
podać
on dał mi muj długopis
Lernen beginnen
give
he giv me my pen
opuścić
Podczas godzin nocnych nie możemy podejmować gości i oni muszą opuścić teren kempingu.
Lernen beginnen
leave
During the night hours we cannot entertain our guests and they have to leave the camping-ground.
pełny
Ulice były pełne ludzi.
Lernen beginnen
full
The streets were full of people.
miesiąc
(Oni) spotkali Ann w zeszłym miesiącu.
Lernen beginnen
month
They met Ann last month.
możliwy
Lernen beginnen
possible
The results of these tests showed that the facade design would indeed be feasible and functional.
kilka
Mam kilku dobych przyjaciół
Lernen beginnen
some
I have a few good friends.
nasz
Lernen beginnen
our
This is our dog.
tył
mam brzydkie plecy
Lernen beginnen
back
I have ugly back
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
Lernen beginnen
which
When is the last time you saw him
lato
Lernen beginnen
summer
summer
beza
Lernen beginnen
meringue
during the lemon meringue pie, Uncle Vernon bored them all with a long talk about Grunnings, his drill-making company;
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
Lernen beginnen
by
They went through the front doorway.
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
Lernen beginnen
and
Come and see who’s here!
tu
Zatrzymajmy się tutaj.
Lernen beginnen
here
Let’s stop here.
mieć
Ich dzieci mają dużo zabawek.
Lernen beginnen
have
Their children have a lot of toys.
się
Lernen beginnen
themselves
jaka
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
Lernen beginnen
what
What is the capital of New Zealand?
o
Jego rodzice martwią się o niego.
Lernen beginnen
about
His parents worry about him.
z
wychodząc z domu
Lernen beginnen
from
jest
Jest 5 godzina
Lernen beginnen
there is
It is 5 o’clock
W
w Polsce
Lernen beginnen
In
in Poland
do
head
Lernen beginnen
to
wazjemną

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.