Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    83 Datenblatt    jafce1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kapitałowy
Możesz sprawdzić położenie każdej stolicy w atlasie świata.
Lernen beginnen
capital
You can check the location of every capital city in a world atlas.
składka
ogromny wkład do społeczeństwa
Lernen beginnen
contribution
huge contribution to society
petent
Lernen beginnen
suppliant
waloryzować
Lernen beginnen
valorize
waloryzacja
Lernen beginnen
valorization
współwłasność
Powinieneś na bieżąco informować pracowników o zmianach właścicieli firmy.
Lernen beginnen
ownership
You should keep the employees informed of any changes to the company ownership.
inwestować
Niechętnie inwestuję tyle pieniędzy.
Lernen beginnen
invest
I'm reluctant to invest so much money.
pewniejszy
Lernen beginnen
surer
podejmujący
Lernen beginnen
taking
rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
Lernen beginnen
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
wartość
Wartość ich domu podwoiła się.
Lernen beginnen
value
The value of their house has doubled.
Żary
Lernen beginnen
Zary
uzyskiwać
obie ksiazki mozna uzyskac z publicznej biblioteki
Lernen beginnen
obtain
Both of these books can be obtained from the Public Library.
maleć
cena
Lernen beginnen
decrease
konsultant
Ona pracuje jako doradca do spraw PR w dużych koncernach.
Lernen beginnen
consultant
She works as a PR consultant for big companies.
przedsiębiorstwo
To przedsiębiorstwo ma duże szanse by odnieść sukces.
Lernen beginnen
business
This enterprise has a big chance to succeed.
rosnąć
o cieście
Lernen beginnen
grow
instytucja
Lernen beginnen
institution
trafiać
Lernen beginnen
getting
rachunek
Chciałbym otworzyć rachunek.
Lernen beginnen
account
I’d like to open an account.
wpłacić
Nie mam przy sobie żadnej gotówki, właśnie wpłaciłem na lokatę.
Lernen beginnen
deposit
I don't have any cash on me, I've just made a deposit.
udzielać
Lernen beginnen
grant
zamieniać
To koło musi być wymienione.
Lernen beginnen
replace
This wheel has to be replaced.
zapis
Oni nagrali swój najnowszy album w ciągu zaledwie jednego miesiąca. Dzieci nagrały swoje głosy i odtwarzały je.
Lernen beginnen
record
They recorded their latest album in just one month. Children recorded their voices and were playing them back.
profesjonalny
Lernen beginnen
professional
A professional is needed to resolve this issue.
opłata
Na szczęście opłatę za kolejny semestr można uiścić w ratach.
Lernen beginnen
fee
Luckily, the fee for the next semester can be paid in instalments.
akcja
Film jest pełen akcji.
Lernen beginnen
action
The movie has a lot of action.
coraz
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
Lernen beginnen
and
Come and see who’s here!
pomocny
Powinieneś zawsze być pomocny w stosunku do starszych i niewidomych.
Lernen beginnen
helpful
You should always be helpful to the old and those who are blind.
firma
Rozpoczął firmę w swoim garażu
Lernen beginnen
business
He started the company in his garage
porównanie
By mieć lepsze porównanie, potrzebujemy więcej informacji.
Lernen beginnen
comparison
To have a better comparison we need to have more information.
konto
Chciałbym otworzyć rachunek.
Lernen beginnen
account
I’d like to open an account.
Polska
Lernen beginnen
Poland
I live in Poland.
obietnica
Lernen beginnen
promise
I can't promise but I will try do it.
informacja
Potrzebuję więcej informacji by ci pomóc
Lernen beginnen
information
I need more information to help you
uzyskać
obie ksiazki mozna uzyskac z publicznej biblioteki
Lernen beginnen
obtain
Both of these books can be obtained from the Public Library.
mniejszy
Lernen beginnen
less
My town has fewer inhabitants than yours
całość
Zjadł całego kurczaka.
Lernen beginnen
whole
He ate an entire chicken.
wygodny
Następny wtorek jest dla mnie najdogodniejszą datą na zorganizowanie tego spotkania.
Lernen beginnen
convenient
Next Tuesday is the most convenient date for me to organise this meeting.
dostęp
Czy masz dostęp do Internetu?
Lernen beginnen
access
Do you have access to the Internet?
ach
Lernen beginnen
s
wyrazić
clearly and intentionally stated; not implied
Lernen beginnen
express
The UN Charter allows the use of force for the express purpose of restoring international peace and security.
klient
Klient ma zawsze rację.
Lernen beginnen
customer
The customer is always right.
państwo
W Unii Europejskiej jest dwadzieścia osiem niepodległych państw.
Lernen beginnen
state
There are twenty-eight independent states in the European Union.
łatwy
To oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania.
Lernen beginnen
easy
It’s easy to install this software.
zwrócić
Córce nie spodobały się jeansy, które jej kupiłam. Dlatego też postanowiłam zwrócić je.
Lernen beginnen
return
My daughter didn't like jeans I bought for her, so I decided to take them back to the shop.
chociaż
Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora.
Lernen beginnen
although
My daughter went to school although she was ill.
warta
He was on ... that night.
Lernen beginnen
guard
He was on guard that night.
główny
Ona jest główną postacią w książce.
Lernen beginnen
main
She's the main character of the book.
większy
Lernen beginnen
greater
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
Lernen beginnen
reply
There’s no easy answer to this question.
inny
On szuka innej pracy.
Lernen beginnen
other
He’s looking for another job.
wół
Lernen beginnen
ox
uwaga
Mogę prosić o uwagę?
Lernen beginnen
note
May I have your attention please?
mojej
mój problem
Lernen beginnen
my
my problem
część
To tylko część prawdy.
Lernen beginnen
part
It's only part of the true.
uważać
Chciałbym otworzyć rachunek.
Lernen beginnen
account
I’d like to open an account.
zbyt
zbyt brutalny
Lernen beginnen
too
too brutal
szybki
szybko
Lernen beginnen
fast
mojego
mój problem
Lernen beginnen
my
my problem
moim
Ja jestem
Lernen beginnen
I
I am
jej
Jego rodzice wyjechali.
Lernen beginnen
its
His parents are away.
by
Na twoim miejscu nie zrobiłbym tego.
Lernen beginnen
would
If I were you, I wouldn’t do that.
moje
mój problem
Lernen beginnen
my
my problem
duży
Lernen beginnen
large
Our neighbours have a really big house.
będzie
Lernen beginnen
will
Please, come in - the president wills to see you.
Lernen beginnen
there are
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
Lernen beginnen
and
Come and see who’s here!
dla
To dla ciebie, kochanie.
Lernen beginnen
for
This is for you, honey.
o
Jego rodzice martwią się o niego.
Lernen beginnen
about
His parents worry about him.
dobro
To naprawdę dobra książka.
Lernen beginnen
good
It’s a really good book.
Na
na stole
Lernen beginnen
On
on the table
być
Co to może być?
Lernen beginnen
be
What can it be?
jestem
Jestem dobrym studentem/uczniem.
Lernen beginnen
I
I am a good student.
za
To dla ciebie, kochanie.
Lernen beginnen
for
This is for you, honey.
się
Lernen beginnen
themselves
że
Czy mógłbyś mi podać tamtą książkę?
Lernen beginnen
that
Could you pass me that book?
mamić
Lernen beginnen
tantalize
móc
Lernen beginnen
can
Can you open the door?
chcieć
Moi rodzice chcieli, żebym studiowała francuski.
Lernen beginnen
want
My parents wanted to study French.
ten
Ten stolik jest zarezerwowany.
Lernen beginnen
this
This table is reserved.
mnie
Boli mnie brzuch
Lernen beginnen
me
My stomach hurst me.
jest
Jest 5 godzina
Lernen beginnen
there is
It is 5 o’clock

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.