Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    46 Datenblatt    jafce1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
tyczny
Lernen beginnen
Tyczny
Na
na stole
Lernen beginnen
On
on the table
obyczajowy
Lernen beginnen
moral
póła
Lernen beginnen
flap
aktor
On jest znanym aktorem.
Lernen beginnen
actor
He’s a famous actor.
spektakl
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
Lernen beginnen
show
I showed my painting collection to the guests.
odpowiednik
Lernen beginnen
equivalent
The Foreign Minister held talks with his Chinese counterpart.
aktorstwo
Lernen beginnen
histrionics
I'm fed up with your embarrassing histrionics.
widz
Na stadionie wczoraj nie było zbyt wielu widzów.
Lernen beginnen
spectator
There weren't too many spectators in the stadium last night.
eksperymentować
Nie eksperymentuj z mieszaniem alkoholu.
Lernen beginnen
experiment
Do not mess with mixing alcohol.
widownia
Publiczność zaczęła bić brawo.
Lernen beginnen
audience
The audience started clapping.
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
Lernen beginnen
career
He had a wonderful career in front of him.
przekraczać
Rolnikom w UE nie wolno przekraczać limitów produkcji rolnej.
Lernen beginnen
exceed
Farmers in the EU are not allowed to exceed crop production quotas.
granica
Lernen beginnen
border
Right now we are crossing the border between Poland and the Czech Republic.
społeczny
Lernen beginnen
social
Rising unemployment causes many social problems.
przesunąć
Nie przesuwaj proszę stołu
Lernen beginnen
move
Don't move the table, please.
pomiędzy
między mną a tobą
Lernen beginnen
between
between you and me
Rola
Lernen beginnen
Role
ciało
Lernen beginnen
body
His body was covered in mud.
możliwość
czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?
Lernen beginnen
possibility
Did you ever consider that possibility
należeć
Lernen beginnen
belong
Does this pen belong to you?
swój
Jego rodzice wyjechali.
Lernen beginnen
its
His parents are away.
temat
rozmowy
Lernen beginnen
topic
całkiem
Ten film jest całkiem dobry. To jest zupełnie niemożliwe!
Lernen beginnen
quite
The film's quite good. That's quite impossible!
miedza
Lernen beginnen
balk
osoba
Ona jest taką uroczą osobą, ze każdy ją lubi.
Lernen beginnen
person
She is such a lovely person that everybody likes her.
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
Lernen beginnen
which
When is the last time you saw him
gra
Zagrajmy w inną grę.
Lernen beginnen
game
Let’s play a different game.
praca
Moja żona jest teraz w pracy.
Lernen beginnen
work
My wife is at work now.
Głowa
Lernen beginnen
Head
Yesterday a head ached me
ząb
Lernen beginnen
tooth
tooth
znaleźć
Wciąż nie znalazłem odpowiedniej osoby.
Lernen beginnen
find
I still haven't found the right person.
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
Lernen beginnen
and
Come and see who’s here!
Lernen beginnen
there are
tu
Zatrzymajmy się tutaj.
Lernen beginnen
here
Let’s stop here.
z
wychodząc z domu
Lernen beginnen
from
jest
Jest 5 godzina
Lernen beginnen
there is
It is 5 o’clock
jaka
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
Lernen beginnen
what
What is the capital of New Zealand?
o
Jego rodzice martwią się o niego.
Lernen beginnen
about
His parents worry about him.
mój problem
Lernen beginnen
my
my problem
chcieć
Moi rodzice chcieli, żebym studiowała francuski.
Lernen beginnen
want
My parents wanted to study French.
jej mąż
Lernen beginnen
her
her husband
nie
Ja nie lubię.
Lernen beginnen
not
I do not like
ten
Ten stolik jest zarezerwowany.
Lernen beginnen
this
This table is reserved.
W
w Polsce
Lernen beginnen
In
in Poland
do
head
Lernen beginnen
to
wazjemną

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.