Lesson 01 - Prisca A.

 0    46 Datenblatt    zbigniewwlodarczyk2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Gambling
Gambling is mostly chance.
Lernen beginnen
Hazard
Hazard to przede wszystkim szansa.
chance
There is a small chance it will rain today.
Lernen beginnen
szansa
Jest mała szansa, że będzie dzisiaj padać.
to invest
I invested a lot of money in my brother's company
Lernen beginnen
inwestować
Zainwestowałem dużo pieniędzy w firmę brata
Estate office
Many people are investing in real estate these days.
Lernen beginnen
Biuro nieruchomości
Obecnie wiele osób inwestuje w nieruchomości
Stock Market
He made his wealth by investing in the stock market.
Lernen beginnen
Giełda Papierów Wartościowych
Zarobił inwestując na giełdzie.
Retirement Account
Every month I invest some of my salary in my retirement account.
Lernen beginnen
Konto emerytalne
Każdego miesiąca inwestuję część mojego wynagrodzenia na konto emerytalne.
Investment strategy
The sudden drop in stock prices a few months ago caused me to rethink my investing strategy.
Lernen beginnen
strategia inwestycyjna
Nagły spadek cen akcji kilka miesięcy temu spowodował, że przemyślałem moją strategię inwestycyjną.
Budget
Planning your monthly budget can be really difficult.
Lernen beginnen
Budżet
Planowanie miesięcznego budżetu może być naprawdę trudne.
Spending
We have a small budget, so we need to be careful about our spending
Lernen beginnen
Wydatki
Mamy mały budżet, więc musimy uważać na nasze wydatki
At the end of the month
There is never enough money in the budget at the end of the month
Lernen beginnen
Pod koniec miesiąca
Pod koniec miesiąca w budżecie nigdy nie ma wystarczającej ilości pieniędzy
His creativity was challenged
His creativity was challenged by the tight budget and time limit within which he had to produce an original design.
Lernen beginnen
Jego kreatywność została zakwestionowana
Jego kreatywność została zakwestionowana przez napięty budżet i termin, w którym musiał wyprodukować oryginalny projekt.
debt
I have to pay all my debts.
Lernen beginnen
dług
Muszę spłacić wszystkie moje długi.
national debt
The national debt has doubled since the mid 2000's.
Lernen beginnen
dług publiczny
Dług publiczny podwoił się od połowy 2000 roku.
interest
Most of the money I pay each month only goes toward the interest on the loan.
Lernen beginnen
odsetki
Większość pieniędzy, które płacę co miesiąc, przeznacza się tylko na odsetki od pożyczki.
low interest rate
I'd like to find a loan with a lower interest rate.
Lernen beginnen
niskie oprocentowanie
Chciałbym znaleźć pożyczkę o niższym oprocentowaniu.
a bill
She earns enough interest on her investments to pay all of her bills.
Lernen beginnen
rachunek
Zarabia wystarczająco dużo na swoich inwestycjach, aby zapłacić wszystkie rachunki.
I own a lot of stock in this company.
Lernen beginnen
Posiadam dużo akcji w tej firmie.
I buy all of my stocks at this website.
Lernen beginnen
Kupuję wszystkie moje zapasy na tej stronie.
The leading measure of Japanese stock prices dropped more than 5% on Tuesday.
Lernen beginnen
Wiodąca miara japońskich cen akcji spadła we wtorek o ponad 5%.
What will you do if you win the lottery
Lernen beginnen
Co zrobisz jak wygrasz na loterii
The chances of winning the Mega Millions jackpot, one of the largest lotteries in the world, are worse than 1 in 300 million, meaning you're over 400 times more likely to be hit by lightning.
Lernen beginnen
Szanse na wygranie jackpota Mega Millions, jednej z największych loterii na świecie, są gorsze niż 1 na 300 milionów, co oznacza, że ​​jesteś ponad 400 razy bardziej narażony na uderzenie pioruna.
However, if you do win the lottery, here's some advice on what to do next.
Lernen beginnen
Jeśli jednak wygrasz na loterii, oto kilka wskazówek, co dalej.
Don't tell anyone.
Lernen beginnen
Nikomu nie mów.
When people find out that you have won, some will probably ask you to donate money or invest in bad business ideas.
Lernen beginnen
Gdy ludzie dowiedzą się, że wygrałeś, niektórzy prawdopodobnie poproszą Cię o przekazanie pieniędzy lub zainwestowanie w złe pomysły biznesowe.
Some lottery winners have even been killed for their money after being seen on the news.
Lernen beginnen
Niektórzy zwycięzcy loterii zostali nawet zabici z powodu swoich pieniędzy po tym, jak pojawili się w wiadomościach.
Keep a budget.
Lernen beginnen
Zachowaj budżet.
A 2011 study found that people who won large amounts of money were more likely to spend it all in the next five years than those who won small amounts of money.
Lernen beginnen
Badanie z 2011 r. wykazało, że ludzie, którzy wygrali duże kwoty, byli bardziej skłonni wydać je wszystkie w ciągu następnych pięciu lat niż ci, którzy wygrali niewielkie kwoty.
So don't celebrate by buying a new car or going on a big holiday.
Lernen beginnen
Więc nie świętuj, kupując nowy samochód lub wyjeżdżając na wielkie wakacje.
Wait at least six months, so you have time to get advice and set up a budget.
Lernen beginnen
Poczekaj co najmniej sześć miesięcy, abyś miał czas na uzyskanie porady i ustalenie budżetu.
Find experts you trust.
Lernen beginnen
Find experts you trust.
According to Guerdon Ely, a financial expert, it's hard to know who's trying to help you and who's trying to get something from you.
Lernen beginnen
Według Guerdona Ely, eksperta finansowego, trudno jest ustalić, kto próbuje ci pomóc, a kto próbuje coś od ciebie uzyskać.
Avoid anyone suggested by other people, and instead, do your own research to find a good lawyer and financial experts.
Lernen beginnen
Unikaj kogoś sugerowanego przez inne osoby, a zamiast tego wykonaj własne badania, aby znaleźć dobrego prawnika i ekspertów finansowych.
Pay off all your debts.
Lernen beginnen
Spłać wszystkie swoje długi.
According to Deborah Jacobs, from Forbes, the best thing to invest in is paying off your debts.
Lernen beginnen
Według Deborah Jacobs z Forbes najlepszą inwestycją jest spłacenie długów.
Paying off debt reduces the interest you'll pay in the future.
Lernen beginnen
Spłata długu zmniejsza odsetki, które zapłacisz w przyszłości.
That's much safer than investing in businesses or stocks because you can't be sure if they will make or lose money.
Lernen beginnen
Jest to o wiele bezpieczniejsze niż inwestowanie w firmy lub akcje, ponieważ nie możesz być pewien, czy zarobią lub stracą pieniądze.
God why I never won the lottery.
Lernen beginnen
Boże, dlaczego nigdy nie wygrałem na loterii.
Because you never tried
Lernen beginnen
Ponieważ nigdy nie próbowałeś
If people have talent for doing business, then they do it and they are rich.
Lernen beginnen
Jeśli ludzie mają talent do robienia biznesu, robią to i są bogaci.
Be lucky like a blind hen that finds grain.
Lernen beginnen
Miej szczęście jak ślepa kura, która znajduje ziarno.
If the lottery is fun then everything is fine. If it's the goal to get money, it's very bad.
Lernen beginnen
Jeśli loteria jest fajna, wszystko jest w porządku. Jeśli celem jest zdobycie pieniędzy, jest bardzo źle.
I'm a reasonable guy and I know my capabilities. Maybe that's why I'll never be rich. But I don't like too much risk.
Lernen beginnen
Jestem rozsądnym facetem i znam swoje możliwości. Może dlatego nigdy nie będę bogaty. Ale nie lubię zbyt dużego ryzyka.
Money is not the goal. Making a good movie is the goal. If the movie becomes popular and brings a lot of money, it will be the right way.
Lernen beginnen
Pieniądze nie są celem. Celem jest zrobienie dobrego filmu. Jeśli film stanie się popularny i przyniesie dużo pieniędzy, będzie to właściwy sposób.
I think it should be a secret
Lernen beginnen
Myślę, że to powinien być sekret
I probably i would set up a company and showed that it is profitable.
Lernen beginnen
Prawdopodobnie założyłbym firmę i pokazałem, że przynosi zyski.
I think that new technologies such as flying cars or hydrogen cars are the most reliable. Maybe electric transport like scooters.
Lernen beginnen
Myślę, że nowe technologie, takie jak samochody latające lub samochody napędzane wodorem, są najbardziej niezawodne. Może transport elektryczny jak skutery.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.