Lesson 09.10.19

 0    24 Datenblatt    annbato
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Moja praca obejmuje kontakt z ludźmi i zajmowanie się klientami.
Lernen beginnen
My work involves human contact and dealing with customers.
Po pierwsze, zamierzam spojrzeć na (kwestię)...
Lernen beginnen
Firstly, I’m going to look at...
Szanuję Pana zdanie, ale...
Lernen beginnen
I respect your opinion, but...
No cóż, jestem zdecydowanie za...
Lernen beginnen
Well, I'm definitely in favour of...
Moja propozycja jest następująca...
Lernen beginnen
My proposal is the following...
Ma Pan rację, ale...
Lernen beginnen
You have a point there, but...
Jeśli o mnie chodzi...
Lernen beginnen
As far as I am concerned...
Wydaje mi się...
Lernen beginnen
It seems to me...
Chciałbym jeszcze dodać...
Lernen beginnen
I'd like to add a point there...
Moglibyśmy złożyć lepszą ofertę, pod warunkiem, że Pan...
Lernen beginnen
We might put a better offer on the table, provided that you...
Powinniśmy rozważyć...
Lernen beginnen
We should consider...
Z jakimi trudnościami się Pan spotkał?
Lernen beginnen
What difficulties have you come across?
Całkowicie się zgadzam...
Lernen beginnen
I entirely agree...
Czy mógłby Pan przygotować podsumowanie?
Lernen beginnen
Could you please prepare a summary?
Dlaczego chce Pan odejść z obecnej pracy?
Lernen beginnen
Why do you want to leave your present job?
Czy mogę prosić o jakąś reakcję?
Lernen beginnen
Could I have some feedback?
Dlaczego tak Pan postąpił w tej sytuacji?
Lernen beginnen
Why did you deal with the situation in that way?
Jestem skłonny się przychylić...
Lernen beginnen
I'm inclined to agree with you on that...
Nasze warunki płacowe zależą od...
Lernen beginnen
Our pay deal is conditional on...
Zdarzają się nadgodziny.
Lernen beginnen
Overtime happens.
Czy poniedziałek o 10.30 byłby w porządku?
Lernen beginnen
Would Monday 10.30 suit you?
Co Pan wie na temat zarządzania...?
Lernen beginnen
What do you know about managing...?
Czwartek będzie dla mnie OK.
Lernen beginnen
Thursday would be good for me.
Proszę nakreślić Pana doświadczenie w...
Lernen beginnen
Please outline your experience in...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.