Let's discuss it (1)

 0    49 Datenblatt    mentor2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
uważać myśleć sądzić
Lernen beginnen
to think
Co sądzisz o mojej propozycji?
Lernen beginnen
What do you think about my suggestion?
sądzić wierzyć
Lernen beginnen
to believe
Sądzę, że nikt nie powinien mieszać się w prywatne sprawy innych ludzi
Lernen beginnen
I believe that no one should interfere in other people's affairs.
uważać, że; utrzymywać
Lernen beginnen
to hold
On uważa, że polityka rządu jest błędna.
Lernen beginnen
He holds that the government's policy is mistaken.
zdanie sąd opinia przekonanie
Lernen beginnen
opinion
Każdy ma prawo do własnego zdania.
Lernen beginnen
Everyone is entitled to their opinion.
Moim zdaniem, żadna ofiara nie jest zbyt duża, aby ją ponieść w obronie demokracji.
Lernen beginnen
In my opinion, no sacrifice is too great for our democracy.
Arystoteles był zdania, że w każdym społeczeństwie zawsze będą bogaci i biedni.
Lernen beginnen
Aristotle was of the opinion that there would be always rich and poor within society.
Podziwiam ludzi, którzy mają odwagę postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami.
Lernen beginnen
I admire people who have the courage to act up to their opinions.
pogląd zapatrywanie zdanie
Lernen beginnen
view
Jaki jest twój pogląd na tę sprawę? 2x
Lernen beginnen
What's your view about this? What's your view on this?
Podzielam twoje zdanie.
Lernen beginnen
I share your point of view.
Mamy krańcowe zapatrywania.
Lernen beginnen
We hold extreme views.
Mój punkt widzenia całkowicie różni się od jego. 2x
Lernen beginnen
My point of view differs from his entirely. My viewpoint differs from his entirely.
jesli chodzi o mnie; według mnie
Lernen beginnen
as far as I'm concerned
Według mnie jest to stek bzdur.
Lernen beginnen
As far as I'm concerned, it's a load of rubbish.
moim zdaniem
Lernen beginnen
if you ask me
Moim zdaniem cała nasza cywilizacja zmierza ku katastrofie
Lernen beginnen
If you ask me, all our civilization is heading for disaster.
moim zdaniem; tak jak ja to widzę
Lernen beginnen
as I see it; the way I see it
Moim zdaniem są dwie możliwości. Możemy albo zostać u twoich rodziców albo wynająć mieszkanie.
Lernen beginnen
As I see it, there are two alternatives. We can either stay with your parents or rent a flat.
moim zdaniem
Lernen beginnen
to my mind
osobiście
Lernen beginnen
personally
Osobiście nie mam nic przeciwko temu
Lernen beginnen
Personally, I don't mind.
Moim zdaniem, to jest bzdura.
Lernen beginnen
To my mind this is just a nonsense.
wydaje mi się
Lernen beginnen
it seems to me
Wydaje mi się, że jest mała szansa, że ta sytuacja zmieni się w przyszłości.
Lernen beginnen
It seems to me that there's little chance of the situation changing in the future.
uważać kogoś/coś za
Lernen beginnen
to regard sb/sth as
Ona zdaje się uważać seks za grzeszny i niemoralny.
Lernen beginnen
She seems to regard sex as sinful and immoral.
zgadzanie się z kimś
Lernen beginnen
expressing the same opinion as somebody else
zgadzać się
Lernen beginnen
to agree
Wszyscy zgadzają się z Anną, że jest to bardzo ważne.
Lernen beginnen
Everyone agrees with Ann that it is very important.
podzielać pogląd, że
Lernen beginnen
to share the view that
Podzielam pogląd, że pokój może być osiągnięty dzięki negocjacjom i dialogowi.
Lernen beginnen
I share the view that peace can only be achieved through negotiation and dialogue.
być jednomyślnym
Lernen beginnen
to be unanimous
Gdy sprawa została poddana pod głosowanie, wszyscy byli jednomyślni.
Lernen beginnen
When the matter was put to the vote, all of them were unanimous.
osiągnąć porozumienie
Lernen beginnen
to reach an agreement
Po długich dyskusjach osiągnęliśmy w końcu porozumienie.
Lernen beginnen
We finally reached agreement after long discussions.
nie zgadzać się
Lernen beginnen
not to agree
Wiem, że w tej sprawie nie zgodzisz się ze mną.
Lernen beginnen
I know you won't agree with me about this.
nie zgadzać się
Lernen beginnen
to disagree
Powiedz jej, co uważasz, że powinno być zrobione, a jeśli się nie zgodzi spróbuj ją przekonać.
Lernen beginnen
Tell her what you think should be done, and if she disagrees try to persuade her.
różnić się; byc innego zdania
Lernen beginnen
to differ
Wszyscy politycy zgadzają się, że należy zbić inflację, ale różnią się co do metod, dzięki którym mozna to osiągnąć.
Lernen beginnen
All politicians agree that inflation must be beaten but they differ over methods of achieving this.
pozostać przy swoim zdaniu
Lernen beginnen
to agree to differ
Mam dość waszych sporów dotyczących aborcji - czy nie może każdy z was pozostać przy swoim zdaniu?
Lernen beginnen
I'm sick of all your arguments about abortion - why can't you two just agree to differ?
inaczej się na coś zapatrywać
Lernen beginnen
to take a different view of something
Inaczej się na to zapatruję.
Lernen beginnen
I take a different view of this.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.