Let's discuss it (2)

 0    51 Datenblatt    mentor2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wyrażanie zwykłej opinii
Lernen beginnen
expressing your general opinion
zwykle, zazwyczaj
Lernen beginnen
in general generally
Zazwyczaj mężczyźni są wyżsi od kobiet.
Lernen beginnen
In general, men alre taller than women.
Kobiety zwykle żyją dłużej niż mężczyźni.
Lernen beginnen
Women generally live longer than men.
ogólnie mówiąc
Lernen beginnen
generally speaking
ułatwienie komuś zrozumienie czegoś
Lernen beginnen
making something easier for somebody to understand
wyjaśnić coś komuś
Lernen beginnen
to explain something to somebody
Jeśli jest coś, czego nie rozumiecie, z chęcią to wyjaśnię.
Lernen beginnen
If there's anything you don't understand, I'd be happy to explain.
naświetlić coś, rzucić światło na coś
Lernen beginnen
to shed some light on something; throw new light on something
Ta dyskusja nieco naświetliła ten problem.
Lernen beginnen
This discussion has shed some light on the problem.
Te odkrycia mogą rzucić nowe światło na początki wszechświata.
Lernen beginnen
These discoveries may throw new light on the origins of the universe.
inaczej mówiąc
Lernen beginnen
to put in another way
Pieniądz robi pieniądz. Inaczej mówiąc, im większa inwestycja, tym większy zysk.
Lernen beginnen
Money makes money. To put in another way, the greater the investment, the greater the profit.
innymi słowy
Lernen beginnen
in other words
Spółka musi zredukować koszty robocizny. Innymi słowy, niekótrzy z nas stracą pracę.
Lernen beginnen
The company has to reduce labour costs. In other words, some of us are going to lose our jobs.
to jest; to znaczy
Lernen beginnen
that is
Koniecznie ćwiczcie wszystkie cztery umiejętności związane z nauką języka - to znaczy, czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie - na każdej lekcji.
Lernen beginnen
Be sure to practise all four language skills - that is, reading, writing, listening and speaking - in every lesson.
Mówiąc w przenośni, był to cios ponizej pasa.
Lernen beginnen
Figuratively speaking, it was a hit below the belt.
"Urodzić się na nowo" jest metaforą.
Lernen beginnen
"Born again" is a metaphor.
To tylko przenośnia.
Lernen beginnen
It's just a figure of speech.
Nie powinnaś brać dosłownie tego wszystkiego co on mówi.
Lernen beginnen
You shouldn't take everything he says literally.
Dosłowne tłumaczenie tego tekstu mogłoby brzmieć dziwnie po angielsku.
Lernen beginnen
A literal translation of the text might sound odd in English.
Nie mogę powtórzyć słowo w słowo tego, co on powiedział.
Lernen beginnen
I can't repeat word for word what he said.
co więcej; mało tego
Lernen beginnen
what's more
Wygrała wyścig, mało tego, pobiła rekord świata.
Lernen beginnen
She won the race, and what's more, she broke the world record.
ponadto; poza tym
Lernen beginnen
moreover; furthermore
Ponadto, więcej maszyn bedzie oznaczało mniej stanowisk pracy.
Lernen beginnen
Moreover, more machines will mean fewer jobs.
oprócz tego; poza tym
Lernen beginnen
besides
Jest zbyt późno. Poza tym, jestem bardzo zmęczony.
Lernen beginnen
It's too late. Besides, I'm exhausted.
nawiasem mówiąc; a propos
Lernen beginnen
by the way; incidentally
Nawiasem mówiąc, chciałem zamienić z tobą parę słów.
Lernen beginnen
Incidentally, I wanted to have a word with you.
podać więcej szczegółów
Lernen beginnen
to give more details
Czy możesz podać nam więcej szczegółów na ten temat?
Lernen beginnen
Can you give us more details about it?
wyrazić się jaśniej
Lernen beginnen
to be more explicit
Czy mógłbyś jaśniej się wyrazić?
Lernen beginnen
Could you be a little more explicit?
rozwinąć coś (myśl)
Lernen beginnen
to expand to enlarge on something
Teraz chciałbym rozwinąć swoją wcześniejszą wypowiedź na temat wzrostu gospodarki.
Lernen beginnen
I'd now like to expand on my earlier statement about the growth of the economy.
Proszę rozwiń ten temat.
Lernen beginnen
Please enlarge on this question.
(za)akcentować; podkreślić
Lernen beginnen
to emphasise; to stress
Uczynił gest rękami, żeby podkreślić to, o czym mówił.
Lernen beginnen
He made a gesture with his hands in order to emphasise what he was saying.
W swoim przemówieniu, premier podkreślił potrzebę jedności w obliczu kryzysu.
Lernen beginnen
In his speech, the Prime Minister stressed the need for unity in the face of crisis.
położyć/kłaść duży nacisk na coś
Lernen beginnen
to put great emphasis on something; to place great stress on something
Nasz nauczyciel angielskiego kładzie duży nacisk na pracę pisemną i gramatykę.
Lernen beginnen
Our English teacher puts great emphasis on written work and grammar.
W ostatniej dekadzie nastąpiło przesunięcie politycznego akcentu ze społecznej równości na indywidualny zysk.
Lernen beginnen
Over the last decade there has been a change in political emphasis from social equality to individual profit.
podkreślić; uwydatnić
Lernen beginnen
to underline; to underscore
Należy podkreślić, że nie wszystkie "naturalne" lekarstwa są bezpieczne.
Lernen beginnen
It must be underlined that not all "natural" remedies are safe.
Chaos, który następuje wskutek przerwy w dostawie prądu podkreśla fakt, jak bardzo staliśmy się uzależnieni od komuterów.
Lernen beginnen
The chaos after a power cut underscores how dependent we have become on computers.
zwracać szczególną uwagę na
Lernen beginnen
to highlight
Ten reportaż zwraca szczególną uwagę na problemy przed jakimi stają bezrobotni.
Lernen beginnen
This news report highlights some of the problems faced by the unemployed.
połozyć nacisk; uwydatnić
Lernen beginnen
to accentuate
Zamiast likwidować nierówność, ten system szkolnictwa uwydatnia różnice pomiędzy bogatymi i biednymi.
Lernen beginnen
Instead of making people truly equal, the education system accentuates the differences between rich and poor.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.