Let's discuss it (4)

 0    52 Datenblatt    mentor2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nie warto zamartwiać się o przyszłość.
Lernen beginnen
It's pointless to worry about future.
Na nic się zda rozmawianie ze man o stopach procentowych i akcjach - to wszystko jest dla mnie zbyt skomplikowane.
Lernen beginnen
It's no good talking to me about interest rates and shares - I find it all confusing. It's no use talking to me about interest rates and shares - I find it all confusing.
Nie ma co nad tym dłużej dyskutować.
Lernen beginnen
There's no point in discussing it any longer.
Spróbuj go przekonać jeśli chcesz, ale to ci nic nie da.
Lernen beginnen
Try to persuade him if you want, but it won't get your anywhere.
Szkoda słów. Nie zmienię swojego zdania.
Lernen beginnen
You're wasting your breath. I'm not going to change my mind.
Nie denerwuj się. Nie warto.
Lernen beginnen
Don't get angry. It's not worth it.
zastanawiać się nad czymś
Lernen beginnen
to reflect on something; to reflect upon something.
Czy mogę się chwilę zastanowić, zanim odpowiem na to pytanie?
Lernen beginnen
Can I reflect a moment before answering the question?
zastanowienie/refleksja
Lernen beginnen
reflection
Po chwili zastanowienia zdałem sobie sprawę, że się pomyliłem.
Lernen beginnen
After a few moments' of reflection I realised that I was wrong.
rozważyć/przemyśleć coś; zastanowić się nad czymś
Lernen beginnen
to turn something over in one's mind
Dobrze, przemyślę to.
Lernen beginnen
OK, I'll turn the idea over in my mind.
poważnie/dobrze się nad czymś zastanowić
Lernen beginnen
to give serious thought to something; to give a good deal of thought to something
Już czas, żebyś się powaznie zastanowił nad swoją przyszłością
Lernen beginnen
It's time you gave serious thought to your future.
dobrze się zastanowić (zanim się coś zrobi)
Lernen beginnen
to think twice (before doing something)
Dobrze się zastanów, zanim rzucisz pracę.
Lernen beginnen
You should think twice before quitting your job.
To mnie zastanowiło.
Lernen beginnen
It made me think.
to dało mi wiele do myślnia.
Lernen beginnen
It gave me food for thought.
Słuchaj. Mam świetny pomysł na rozwiązanie tego problemu.
Lernen beginnen
Listen here. I have a bright idea for solving this problem.
W końcu wpadłem na świetny pomysł. Po co było pracować dla nich skoro mogłem pracować dla siebie.
Lernen beginnen
At last I got a bright Idea. What was the point of working for them when I could be working for myself.
To pozwoli ci zrozumieć o co mi chodzi.
Lernen beginnen
This will give you an idea of what I mean.
Ten pomysł podsunęła mi książka, którą przeczytałem w zeszłym tygodniu.
Lernen beginnen
I got the idea from a book I was reading last week.
Nie muszę wiedzieć dokładnie, tylko mieć o tym pobieżne pojęcie.
Lernen beginnen
I don't need to know exactly, just get a rough idea about it.
Znam to tylko pobieżnie.
Lernen beginnen
I have only a rough idea about it.
Ona nie znosi każdego, kto ma liberalne poglądy na temat aborcji.
Lernen beginnen
She hates anyone with liberal ideas on abortion.
Co rozumiesz pod pojęciem dobra praca?
Lernen beginnen
What's your idea of a good job?
Nie tak sobie wyobrażam przyjaźń.
Lernen beginnen
That's not my idea of friendship.
Nie mam pojęcia jak bardzo jestem zmęczona.
Lernen beginnen
You have no idea how exhausted I am.
Niektórzy ludzie mają bardzo dobre rozeznanie w tym, co jest słuszne, a co nie.
Lernen beginnen
Some people have a very clear idea what is right or wrong.
Nie powinno się narzucać swoich poglądów innym ludziom.
Lernen beginnen
You shouldn't force your ideas on other people.
przypuszczać; zakładać
Lernen beginnen
to assume; to presume
Zakładam, że to prawda.
Lernen beginnen
I assume that to be the truth.
przypuszczenie; założenie
Lernen beginnen
assumption
Ten tak zwany dowód jest jedynie przypuszczeniem opartym na poszlakach.
Lernen beginnen
This so-called proof is a mere assumption based on circumstantial evidence.
Zakłada się, że oskarżony jest niewinny dopóki nie udowodni się jego winy.
Lernen beginnen
The defendant is presumed innocent until proved guilty.
przypuszczalnie; prawdopodobnie
Lernen beginnen
presumably
prawdopodobnie już o tym słyszałeś
Lernen beginnen
Presumably you've heard about it.
na przypuszczeniu/założeniu, że
Lernen beginnen
on the presumption that; on the assumption that
Decyzja jest oparta na założeniu, że wszystkie informacje muszą byc dostępne.
Lernen beginnen
The decision is based on the presumption that all information must be available.
przypuszczać; sądzić; myśleć
Lernen beginnen
to suppose
Dlaczego sądzisz, że on jest winny?
Lernen beginnen
What makes you suppose he is guilty?
Myślę, że tak. Przypuszczam, że nie.
Lernen beginnen
I suppose so. I suppose not.
wyobrażać sobie; przypuszczać
Lernen beginnen
to imagine
Przypuszczam, że ona musi być bardzo bogata.
Lernen beginnen
I imagine her to be very rich.
przyjmować coś za rzecz naturalną/oczywistą
Lernen beginnen
to take something for granted
Przyjmujemy elektryczność za rzecz oczywistą.
Lernen beginnen
We take electricity for granted.
zakładam, że; chyba; o ile się nie mylę
Lernen beginnen
I take it (that)
Zakładam, że już widziałeś ten film.
Lernen beginnen
I take it that you have already seen this film.
o ile wiem
Lernen beginnen
as far as I know
O ile wiem, ona jest zdrowa.
Lernen beginnen
As far as I know she's well.
o ile mi wiadomo
Lernen beginnen
to the best of my knowledge
O ile mi wiadomo jej wiersze jeszcze nie zostały przetłumaczopne na angielski.
Lernen beginnen
To the best of my knowledge, her poems haven; t been translated into English yet.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.