living abroad

 0    97 Datenblatt    mariadziwoki
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
work away from home
Lernen beginnen
pracuj z dala od domu
above
Our office is above the hairdresser’s.
Lernen beginnen
powyżej / nad / u góry
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
below
Lernen beginnen
poniżej
quotes
Lernen beginnen
cytaty
link
I can send you the links to some fantastic websites.
Lernen beginnen
link
Mogę wysłać ci linki do fantastycznych stron internetowych.
medical emergency
Lernen beginnen
pogotowie medyczne
retailer
Lernen beginnen
detalista
wholesale
Lernen beginnen
hurt
wholesaler
Lernen beginnen
hurtownik
train
Lernen beginnen
szkolić
jewellery
Lernen beginnen
biżuteria
career ladder
Lernen beginnen
drabina kariery
work placement for graduates
Lernen beginnen
miejsce pracy dla absolwentów
application process
Lernen beginnen
proces aplikacji
cover letter
Send your CV and cover letter to the following address.
Lernen beginnen
list motywacyjny
Wyślij swoje CV i list motywacyjny na następujący adres.
short list
Lernen beginnen
ostateczna lista
degree subject
Lernen beginnen
Temat stopień
withdraw an application
Lernen beginnen
wycofać wniosek
experience
Do you have any work experience?
Lernen beginnen
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?
detail
Lernen beginnen
szczegół
successful
Lernen beginnen
odnoszący sukcesy
you need to check
Lernen beginnen
musisz sprawdzić
recognise
Lernen beginnen
rozpoznać
similar way
Lernen beginnen
podobny sposób
behave
Lernen beginnen
zachować się
research
I conduct research on dieting.
Lernen beginnen
badania
Prowadzę badania dotyczące diet.
search for the keywords
Lernen beginnen
wyszukaj słowa kluczowe
hold vote
Lernen beginnen
głosować
choose, chose, chosen
Lernen beginnen
wybrać, wybrał, wybrana
challenge
It was a great challenge we had to face.
Lernen beginnen
wyzwanie
To było wielkie wyzwanie, któremu musieliśmy stawić czoła.
reference
This book contains a lot of references to Kant.
Lernen beginnen
odniesienie
Ta książka zawiera dużo odniesień do Kanta.
charge
What charge is there for parking in the city centre during the day?
Lernen beginnen
oskarżenie
Jaka opłata obowiązuje za parkowanie w centrum miasta w ciągu dnia?
hope to get
Lernen beginnen
mam nadzieję dostać
arrive
Lernen beginnen
przyjechać
health
His health deteriorated in the last months.
Lernen beginnen
zdrowie
Stan jego zdrowia pogorszył się w ostatnich miesiącach.
opening a bank account
Lernen beginnen
otwarcie rachunku bankowego
accommodation
Have you found accommodation in the UK yet?
Lernen beginnen
zakwaterowanie
Znalazłeś już zakwaterowanie w Wielkiej Brytanii?
rent a flat
Lernen beginnen
wynająć mieszkanie
rent
Lernen beginnen
czynsz
exception
It's an exception.
Lernen beginnen
wyjątek
To wyjątek.
I deal with various people
Lernen beginnen
Zajmuję się różnymi ludźmi
bills
Lernen beginnen
racunki
notice
Lernen beginnen
zawiadomienie
deposit
to hand over the deposit
Lernen beginnen
zaliczka
przekazać zaliczkę
where you are going to live
Lernen beginnen
gdzie mieszkasz
perhaps
Perhaps we could send her some flowers?
Lernen beginnen
być może
Być może moglibyśmy wysłać jej kwiaty?
might
This might hurt
Lernen beginnen
móc; forma czasu Past Simple od czasownika 'may'
To może boleć.
even
Don't even think about it!
Lernen beginnen
nawet
Nawet o tym nie myśl!
provide
Lernen beginnen
dostarczać
provider
Lernen beginnen
dostawca
advice
Just take this advice.
Lernen beginnen
porada
Posłuchaj tej rady.
post your own advert
Lernen beginnen
zamieść własne ogłoszenie
utility bills
Lernen beginnen
rachunki
sign contract
Lernen beginnen
podpisać kontrakt
give a deposit
Lernen beginnen
dać depozyt
check whether
Lernen beginnen
Sprawdź pogodę
included
Lernen beginnen
włączony
move out
Lernen beginnen
wyprowadzać się
choose
Lernen beginnen
wybierać
overdraft
Lernen beginnen
w rachunku bieżącym
proof of earnings
Lernen beginnen
dowód zarobków
residency
Lernen beginnen
pobyt
also likely
Lernen beginnen
również prawdopodobne
expect
Lernen beginnen
oczekiwać
rules regarding banks
Lernen beginnen
przepisy dotyczące banków
can differ greatly
Lernen beginnen
może się znacznie różnić
make sure
I just want to make sure you remember about our meeting.
Lernen beginnen
upewniać się
Chcę się tylko upewnić, że pamiętasz o naszym spotkaniu.
you check
Lernen beginnen
Sprawdź
sign up
I signed up for an English course.
Lernen beginnen
zapisać się
Zapisałam się na kurs angielskiego.
treatment
New treatment for cancer has been devised.
Lernen beginnen
leczenie
Opracowano nową metodę leczenia raka.
insurance scheme
Lernen beginnen
system ubezpieczeń
may allow
Lernen beginnen
może pozwolić
check-up
Lernen beginnen
badanie kontrolne
register
Lernen beginnen
zarejestrować
straightforward
She's really straightforward.
Lernen beginnen
bezpośredni
Ona jest naprawdę bezpośrednia.
give
Can you give me 5 dollars?
Lernen beginnen
dać
Możesz mi dać 5 dolarów?
tax code
Lernen beginnen
kod podatkowy
national ID card
Lernen beginnen
Narodowa karta identyfikacyjna
top-ups
Lernen beginnen
Doładowania
cut off
Lernen beginnen
uciąć
this means
Lernen beginnen
to znaczy
without worrying about
Lernen beginnen
bez obaw
tied into
Lernen beginnen
związany
wireless
Today wireless Internet is nothing special.
Lernen beginnen
bezprzewodowy
W dzisiejszych czasach bezprzewodowy internet to nic szczególnego.
access
Schoolchildren have access to the Internet at school.
Lernen beginnen
dostęp
Uczniowie mają dostęp do Internetu w szkole.
landline
Lernen beginnen
stacjonarny
moving abroad advice
Lernen beginnen
wyjazd za granicę
inventory
Inventory should be made at the beginning of the calendar year.
Lernen beginnen
inwentarz
Inwentaryzacja powinna zostać wykonana na początku roku kalendarzowego.
broadband access in the area
Lernen beginnen
szerokopasmowego dostępu do tego obszaru
advice
Just take this advice.
Lernen beginnen
porada
Posłuchaj tej rady.
I am 48 yers old
Lernen beginnen
Mam 48 lat
almost
I almost finished.
Lernen beginnen
prawie
Prawie skończyłam.
If I were 30 years old, I would be looking for a job abroad
Lernen beginnen
Gdybym miał 30 lat, szukałbym pracy za granicą
It is more difficult to make a decision at the age of 50 than at the age of 25
Lernen beginnen
Trudniejsze jest podjęcie decyzji w wieku 50 lat, niż w wieku 25 lat
adult man is more careful, afraid of change, risk, health
Lernen beginnen
dorosły człowiek jest bardziej ostrożny, boi się zmian, ryzyka, zdrowia
Today I would be afraid to start something new
Lernen beginnen
Dziś obawiałbym się rozpocząć coś nowego
support my children in decision
Lernen beginnen
wspierać moje dzieci w podjęciu decyzji

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.