LOGIKA PRAWO

 0    87 Datenblatt    marysiamarysia
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
A NESCIRE AD NON ESSE
Lernen beginnen
OD NIEWIEDZY DO NIEISTNIENIA
A POSTERIORI
Lernen beginnen
Z PÓŹNIEJSZEGO; Z DOŁU; CO WTÓRNE; Z NASTĘPSTWA
A PRIORI
Lernen beginnen
Z WCZEŚNIEJSZEGO; Z GÓRY; Z TEGO, CO PIERWOTNE; Z ZAŁOŻENIA
A RATIONE AD RATIONATUM VALET CONSEQUENTIA
Lernen beginnen
WYWÓD NASTĘPSTWA Z RACJI JEST WYWODEM POPRAWNYM
AB UNO DISCE OMNES
Lernen beginnen
Z JEDNEGO SĄDŹ WSZYSTKICH
ABSURDUM DIXISTI!
Lernen beginnen
ABSURD RZEKŁEŚ!
ADVOCATUS DIABOLI
Lernen beginnen
ADWOKAT DIABŁA
AMICUS PLATO, SED MAGIS AMICA VERITAS
Lernen beginnen
PRZYJACIELEM PLATON, LECZ WIĘKSZĄ PRZYJACIÓŁKĄ PRAWDA
ANALOGIA IURIS
Lernen beginnen
ANALOGIA Z PRAWA
ANALOGIA LEGIS
Lernen beginnen
ANALOGIA Z USTAWY
ARGUMANTA NON NUMERANDA, SED PONDERANDA SUNT
Lernen beginnen
ARGUMANTÓW NIE NALEŻY LICZYĆ, LECZ WAŻYĆ
ARGUMENTUM AD COHAERENTIA
Lernen beginnen
ARGUMENT ZE SPÓJNOŚCI (z niesprzeczności)
ARGUMENTUM A COMPLETUDINE
Lernen beginnen
ARGUMENT Z ZUPEŁNOŚCI
ARGUMENTUM ASTWA CONTRARIO
Lernen beginnen
ARGUMENT Z PRZECWIEŃSTWA
ARGUMENTUM A FORTIORI
Lernen beginnen
ARGUMENT Z SILNIEJSZEGO
ARGUMENTUM A RERUM NATURA
Lernen beginnen
ARGUMENT Z NATURY RZECZY
CONDICIO SINE QUA NON
Lernen beginnen
WARUNEK KONIECZNY
ARGUMENTUM A RUBRICA
Lernen beginnen
ARGUMENT Z SYSTEMATYKI USTAWY
ARGUMENTUM A SIMILI
Lernen beginnen
ARGUMENT Z PODOBIEŃSTWA
ARGUMENTUM AB EXEMPLO
Lernen beginnen
ARGUMENT Z PRZYKŁADU
ARGUMENTUM AD ABSURDUM
Lernen beginnen
ARGUMENT ODWOŁUJĄCY SIĘ DO ABSURDU
CIRCULUS VITIOSUS (IN DIFINIENDO)
Lernen beginnen
BŁĘDNE KOŁO (w definiowaniu)
COMMUNIS OPINIO
Lernen beginnen
COMMON SENSEOPINIA POWSZECHNA
COMPARATIO NON EST RATIO
Lernen beginnen
PORÓWNANIE NIE JEST DOWODEM
CONDICIO SUFFICIENS
Lernen beginnen
WARUNEK WYSTARCZAJĄCY
CONTRA PRINCIPIA NEGANTEM NON EST DISPUTANDUM
Lernen beginnen
Z ODRZUCAJĄCYM ZASADY NIE MA DYSKUSJI
CONTRADICTIO
Lernen beginnen
SPRZECZNOŚĆ
CONTRADICTIO IN ADIECTO
Lernen beginnen
SPRZECZNOSĆ W PRZYDAWCE
CREDO, QUIA IMPOSSIBILE
Lernen beginnen
WIERZĘ, GDYŻ TO JEST NIEMOŻLIWE
DATUM QUAESTIONIS
Lernen beginnen
DANA PYTANIA; OSNOWA PYTANIA
DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM
Lernen beginnen
O GUSTACH (SMAKACH, UPODOBANIACH) SIĘ NIE DYSKUTUJE
DE PRINCIPIIS NON EST DISPUTANDUM
Lernen beginnen
O ZASADACH SIĘ NIE DYSKUTUJE
DEDUCTIO
Lernen beginnen
DEDUKCJA, WNIOSKOWANIE, WYPROWADZANIE
DEFINIENDUM
Lernen beginnen
CZŁON DEFINIOWANY
DEFINIENS
Lernen beginnen
CZŁON DEFINIUJĄCY
DEFINITIO FIT PER GENUS PROXIMUM ET DIFFERENTIAM SPECIFICAM
Lernen beginnen
DEFINICJĘ TWORZY RODZAJ NAJBLIŻSZY I RÓŻNICA GATUNKOWA
DEMONSTRATIO AD OCULOS
Lernen beginnen
DOWÓD NAOCZNY
DICTUM DE NULLO
Lernen beginnen
TWIERDZENIE O NICZYM
DICTUM DE OMNI
Lernen beginnen
TWIERDZENIE O WSZYSTKIM
DUBITANDO AD VERITATEM VENIMUS
Lernen beginnen
PRZEZ WĄTPIENIE DOCHODZIMY DO PRAWDY
ENTIA NON SUNT MULTIPLICANDA PRAETER NECESSITATEM
Lernen beginnen
BYTÓW NIE NALEZY MNOŻYĆ PONAD KONIECZNOŚĆ
EX CONSEQUENTI
Lernen beginnen
W KONSEKWENCJI
EX DEFINIONE
Lernen beginnen
NA MOCY DEFINICJI
EX FALSO QUODLIBET/ EX IMPOSSIBILI SEQUITUR QUODLIBET
Lernen beginnen
Z FAŁSZU COKOLWIEK; Z NIEMOŻLIWEGO WYNIKA COKOLWIEK
EX HYPOTHESI
Lernen beginnen
Z HIPOTEZY
EX NECESSITATE
Lernen beginnen
Z KONIECZNOŚCI
EX VERO NONNISI VERUM SEQUITUR
Lernen beginnen
Z PRAWDY WYNIKA WYŁĄCZNIE PRAWDA
EXPERIMENTUM CRUCIS
Lernen beginnen
KSPARYMENT KRZYŻOWY: EKSPERYMENT ROZSTRZYGAJĄCY
FALLACIA A DICTO SECUNDUM QUID AD DICTUM SIMPLICITER
Lernen beginnen
BŁĄD OD MÓWIENIA (stwierdzania) CZEGOŚ WARUNKOWO DO MÓWIENIA (stwierdzania tego) BEZWARUNKOWO
FALLACIA AEQUIVOCATIONIS
Lernen beginnen
BŁĄD AMFIBOLII
FALLACIA COMPOSITIONIS ET DIVISIONIS
Lernen beginnen
BŁĄD POŁĄCZENIA I PODZIAŁU
FALLACIA CONSEQUENTIS
Lernen beginnen
BŁĄD WYNIKANIA
FALLACIA FICTAE UNIVERSALITATIS
Lernen beginnen
BŁĄD POSPIESZNEGO UOGÓLNIENIA; BŁĄD NIERZETELNEGO UOGÓLNIENIA
FERE LIBENTER HOMINES ID, QUOD VOLUNT, CREDUNT
Lernen beginnen
LUDZIE OCHOZO WIERZĄ W TO, W CO CHCIELIBY WIERZYĆ
FORTITER IN RE, SUAVITER IN MODO
Lernen beginnen
STANOWCZO W RZECZY, ŁAGODNIE W SPOSOBIE
FRUSTRA PROBATUR QUOD PROBATUM NON RELEVAT
Lernen beginnen
PRÓŻNY DOWÓD, KTÓRY NIE ODNOSI SIE DO SPRAWY
IGNAVA RATIO
Lernen beginnen
GNUŚNE ROZUMOWANIE
IGNORATIO ELENCHI
Lernen beginnen
NIEZNAJOMOŚĆ TEZY DOWODOWEJ
IGNOTUM PER IGNOTUM
Lernen beginnen
NIEZROZUMIAŁE PRZEZ NIEZROZUMIAŁE
IMPOSSIBILIUM NULLA EST OBLIGATIO
Lernen beginnen
NIKT NIE JESTE ZOBOWIĄZANY DO RZECZY NIEMOŻLIWYCH
IN MEDIO STAT VERITAS
Lernen beginnen
PRAWDA LEŻY POŚRODKU
INDUCTIO
Lernen beginnen
INDUKCJA; NAPROWADZANIE
MODUS PONENDO PONENS
Lernen beginnen
SPOSÓB PRZEZ STWIERDZENIE STWIERDZAJĄCY
MODUS PONENDO TOLLENS
Lernen beginnen
SPOSÓB PRZEZ STWIERDZENIE PRZECZĄCY
NON SEQUITUR
Lernen beginnen
NIE WYNIKA
ONUS PROBANDI
Lernen beginnen
CIĘŻAR DOWODZENIA
PETITIO PRINCIPII
Lernen beginnen
ŻĄDANIE PODSTAWY; BEZPODSTAWNOŚĆ
POST HOC, ERGO PROPTER HOC
Lernen beginnen
PO TYM, ZATEM NA SKUTEK TEGO
PRINCIPIUM EXCLUSI TERTII
Lernen beginnen
PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA
PROBATUM EST
Lernen beginnen
ZOSTAŁO DOWIEDZIONE
PUNCTUM CONTROVERSIAE
Lernen beginnen
PUNKT SPORNY
QUI NIMIUM PROBAT, NIHIL PROBAT
Lernen beginnen
KTO ZBYT WIELE DOWODZI, NIE DOWODZI NICZEGO
QUI QUI STATUIT ALIQUID PARTE INAUDITA ALTERA, AEQUUM LICET STATUERIT, HAUD AEQUUS FUIT
Lernen beginnen
KTO WYDAJE WYROK BEZ WYSŁUCHANIA DRUGIEJ STRONY, EJST NIESPRAWIEDLIWY, CHOCIAŻBY NAWET WYDAŁ WYROK SŁUSZNY
QUOD ERAT DEMONSTRANDUM
Lernen beginnen
CO BŁO DO UDOWODNIENIA; CZEGO NALEŻAŁO DOWIEŚĆ
QUOD EST ABSURDUM
Lernen beginnen
CO JEST ABSURDEM
QUOD EST IMPOSSIBILE
Lernen beginnen
CO JEST NIEMOŻLIWE
RATIO SUFFICIENS
Lernen beginnen
RACJA WYSTARCZAJĄCA
REDUCTIO
Lernen beginnen
REDUKCJA; WNIOSKOWANIE REDUKCYJNE
REDUCTIO AD ABSURDUM
Lernen beginnen
SPROWADZANIE DO ABSURDU
REGRESSUS AD INFINITUM
Lernen beginnen
COFANIE SIĘ W NIESKOŃCZONOŚĆ
RES AD PRINCIPIA VENIT
Lernen beginnen
RZECZ DOSZŁA DO PRYNCYPIÓW, ZASAD
SAPIENS NIHIL AFFIRMAT, QUOD NON PROBAT
Lernen beginnen
MĄDRY CZŁOWIEK NIE TWIERDZI NICZEGO, CZEGO NIE ZDOŁAŁBY DOWIEŚĆ
SAPIENTIS EST MUTARE CONSILUM
Lernen beginnen
RZECZĄ MĄDREGO JEST ZMIENIAĆ ZDANIE; CZŁOWIEK MĄDRY POWINIEN UMIEĆ ZMIENIAĆ ZDANIE
SEMIPLENA PROBATIO
Lernen beginnen
DOWÓD NIEPEŁNY; UPRAWDOPODOBNIENIE
TERTIUM NON DATUR
Lernen beginnen
TRZECIE NIE JEST MOŻLIWE
ULTIMA RATIO
Lernen beginnen
ARGUMENT OSTATECZNY, NAJSILNIEJSZY, PRZESĄDZAJĄCY SPRAWĘ
VERITAS EST ADAEQUATIO REI ET INTELLECTUS
Lernen beginnen
PRAWDA JEST TO ZGODNOŚĆ RZECZY I MYŚLI

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.