Longman PR 4: Praca

 0    151 Datenblatt    sethi
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
księgowy
Lernen beginnen
accountant
pracownicy administracji
Lernen beginnen
administrative staff
kasjer w banku
Lernen beginnen
bank cashier
adwokat
Lernen beginnen
barrister
kosmetyczka
Lernen beginnen
beautician/beauty therapist
urzędnik państwowy
Lernen beginnen
civil servant
robotnik budowlany
Lernen beginnen
construction worker
psycholog
Lernen beginnen
counsellor
pracownik działu obsługi klienta
Lernen beginnen
customer service advisor
śmieciarz
Lernen beginnen
dustman/ refuse collector
projektant mody
Lernen beginnen
fashion designer
instruktor/trener fitnesu
Lernen beginnen
fitness coach/instructor
projektant gier komputerowych
Lernen beginnen
games designer
grafik
Lernen beginnen
graphic designer
agent ubezpieczeniowy
Lernen beginnen
insurance agent
projektant wnętrz
Lernen beginnen
interior designer
tłumacz (ustny)
Lernen beginnen
interpreter
kurator muzeum
Lernen beginnen
museum curator
hydraulik
Lernen beginnen
plumber
ksiądz
Lernen beginnen
priest
przedstawiciel handlowy
Lernen beginnen
sales rep/representative
programista
Lernen beginnen
software designer
makler giełdowy
Lernen beginnen
stockbroker
technik
Lernen beginnen
technician
przedsiębiorca pogrzebowy
Lernen beginnen
undertaker
projektant stron internetowych
Lernen beginnen
web/website designer
źle płatna
Lernen beginnen
badly paid
fizyczna
Lernen beginnen
blue-collar
biurokratyczna
Lernen beginnen
bureaucratic
związana z opieką
Lernen beginnen
caring
wymagająca/stanowiąca wyzwanie
Lernen beginnen
challenging
twórcza
Lernen beginnen
creative
bez perspektyw
Lernen beginnen
dead end
wymagająca
Lernen beginnen
demanding
satysfakcjonująca
Lernen beginnen
fulfilling
na pełny etat
Lernen beginnen
full-time
odpowiedzialna, ważna
Lernen beginnen
high-powered
związana z produkcją przemysłową
Lernen beginnen
industrial/manufacturing
lukratywna, dobrze płatna
Lernen beginnen
lucrative
fizyczna
Lernen beginnen
manual
niewymagająca kwalifikacji
Lernen beginnen
menial
biurowa
Lernen beginnen
office
na niepełny etat
Lernen beginnen
part-time
stała
Lernen beginnen
permanent
monotonna, powtarzająca się
Lernen beginnen
repetitive
odpowiedzialna
Lernen beginnen
responsible
satysfakcjonująca
Lernen beginnen
rewarding
tymczasowa
Lernen beginnen
temporary
dobrze płatna
Lernen beginnen
well-paid
umysłowa, urzędnicza
Lernen beginnen
white-collar
dział księgowości
Lernen beginnen
Accounts
dział obsługi klienta
Lernen beginnen
Customer Service
dział marketingu
Lernen beginnen
Marketing
dział kadr
Lernen beginnen
Personnel/Human Resources
dział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy
Lernen beginnen
Public Relations
dział badań i rozwoju
Lernen beginnen
Research&Development
dział sprzedaży
Lernen beginnen
Sales
kampania reklamowa
Lernen beginnen
advertising campaign
zajmować się czymś
Lernen beginnen
deal with
zatrudniać/zwalniać pracowników
Lernen beginnen
hire/dismiss employees
prowadzić księgowość
Lernen beginnen
keep the books
premia roczna
Lernen beginnen
bonus
zasiłek na dziecko
Lernen beginnen
child benefit
prowizja
Lernen beginnen
commission
ciąć koszty
Lernen beginnen
cut costs
dobrze zarabiać
Lernen beginnen
earn a good salary
dostać podwyżkę
Lernen beginnen
get a pay rise
odsetki, oprocentowanie
Lernen beginnen
interest
na zasiłku
Lernen beginnen
on the dole
płaca, wynagrodzenie
Lernen beginnen
pay
emerytura, renta
Lernen beginnen
pension
oszczędności
Lernen beginnen
savings
udziały, akcje
Lernen beginnen
shares
źródło dochodu
Lernen beginnen
source of income
pensja (początkowa)
Lernen beginnen
(starting) salary
napiwek
Lernen beginnen
tip
zasiłek dla bezrobotnych
Lernen beginnen
unemployment benefit/dole
płaca, stawka (godzinowa, tygodniowa)
Lernen beginnen
wage
gospodarka oparta na rolnictwie
Lernen beginnen
agriculture-based economy
starać się, złożyć podanie o stanowisko...
Lernen beginnen
apply for the position of...
nadzorować, być szefem
Lernen beginnen
be in charge
zostać zwolnionym
Lernen beginnen
be made redundant
być bezrobotnym
Lernen beginnen
be out of work
awansować, dostać awans
Lernen beginnen
be promoted
pracować na własny rachunek
Lernen beginnen
be self-employed
być swoim własnym szefem
Lernen beginnen
be your own boss
kariera w
Lernen beginnen
career in
wykonywać obowiązki
Lernen beginnen
carry out duties
tania siła robocza
Lernen beginnen
cheap labour
wybór zawodu
Lernen beginnen
choice of career
radzić sobie z czymś
Lernen beginnen
cope with
(pracować jako) wolny strzelec, na zlecenia
Lernen beginnen
(do) freelance work
pracować dorywczo, wykonywać drobne prace
Lernen beginnen
do odd jobs
zatrudniać
Lernen beginnen
employ
pracownik
Lernen beginnen
employee
pracodawca
Lernen beginnen
employer
zatrudnienie
Lernen beginnen
employment
agencja pośrednictwa pracy
Lernen beginnen
employment agency
elastyczne godziny pracy
Lernen beginnen
flexible working hours/ flexi-time
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
Lernen beginnen
fringe benefits/ perks
wyjechać w sprawach zawodowych
Lernen beginnen
go away on business
zbankrutować
Lernen beginnen
go bankrupt/out of business
(pójść na) zwolnienie lub urlop
Lernen beginnen
(go on) leave
strajkować
Lernen beginnen
go on strike
wynagrodzenie za czas urlopu
Lernen beginnen
holiday pay
gospodarka oparta na informacji
Lernen beginnen
information economy
zadowolenie z pracy
Lernen beginnen
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
Lernen beginnen
job security
rynek pracy
Lernen beginnen
labour market
zwolnić kogoś z pracy
Lernen beginnen
lay sb off
uczyć się zawodu w praktyce
Lernen beginnen
learn on the job
urlop macierzyński/ojcowski
Lernen beginnen
maternity/paternity leave
praca (zazwyczaj biurowa) o stałych godzinach
Lernen beginnen
nine-to-five job
na takich samych warunkach
Lernen beginnen
on equal terms
przepracowywać się
Lernen beginnen
overwork
posada
Lernen beginnen
position
perspektywy awansu
Lernen beginnen
prospects of promotion
zwolnić się, zrezygnować z pracy
Lernen beginnen
quit/resign
wymagania
Lernen beginnen
requirements
przejść na emeryturę
Lernen beginnen
retire
emerytura
Lernen beginnen
retirement
przekwalifikować się
Lernen beginnen
retrain
prowadzić usługi/ biznes
Lernen beginnen
run a service/business
prowadzić swój własny biznes
Lernen beginnen
run your own business
zwolnić kogoś
Lernen beginnen
sack sb/give sb the sack/fire db(informal)
założyć firmę
Lernen beginnen
set up a company
wynagrodzenie za czas choroby
Lernen beginnen
sick pay
brać wolny dzień
Lernen beginnen
take a day off
prowadzić nadzór (pracowników)
Lernen beginnen
take on (employees)
przejmować od kogoś (np. obowiązki)
Lernen beginnen
take over from sb
z pracą wiąże się...
Lernen beginnen
the job/work involves
bezrobotni
Lernen beginnen
the unemployed
bezrobocie
Lernen beginnen
unemployment
wolna posada, wakat
Lernen beginnen
vacancy
powołanie
Lernen beginnen
vocation
pracować zdalnie (z domu)
Lernen beginnen
work from home
pracować w (firmie)
Lernen beginnen
work for (a company)
pracować w zespole/samemu
Lernen beginnen
work in a team/on your own
pracować dotrzymując terminów
Lernen beginnen
work to deadlines
pracować w nadgodzinach
Lernen beginnen
work/do overtime
zaangażowany/oddany
Lernen beginnen
commited
zdolności komunikacyjne
Lernen beginnen
communication skills
doświadczenie w pokrewnej dziedzinie, branży
Lernen beginnen
experience in a related field
zorientowany na cele
Lernen beginnen
goal-oriented
mający silną motywację
Lernen beginnen
highly motivated
wysoko wykwalifikowany
Lernen beginnen
highly skilled
(nie)kompetentny
Lernen beginnen
(in)competent
(nie)wydajny
Lernen beginnen
(in)efficient
dotrzymywać terminów
Lernen beginnen
meet deadlines
dobrze wyszkolony
Lernen beginnen
well-trained
pracować pod presją
Lernen beginnen
work under pressure

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.