Luki simple CRM

 0    48 Datenblatt    andrzejsudol
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
osiągać, dokonać, zdziałać
Lernen beginnen
to achieve
przynieść, przywieźć, wywołać, powodować
Lernen beginnen
Bring
osiągnąć cel
Lernen beginnen
to achieve a goal
rozwiązania
Lernen beginnen
Solution
pozwala użytkownikom tworzyć
Lernen beginnen
Allows users to create
uzupełnia je raz sporządzone
Lernen beginnen
Complemented once made
ostatecznie wydać
Lernen beginnen
finally issue
Pozostają ważne do czasu
Lernen beginnen
Remain important until time
rezygnować, zrzec się, wycofać się, porzucić, powtórnie podpisać
Lernen beginnen
resigns
powinien być w stanie wystawić fakturę
Lernen beginnen
should be able to issue an invoice
Częściowo zrobione
Lernen beginnen
Partially done
wymaganie, warunek
Lernen beginnen
Requirement
opis, rysopis
Lernen beginnen
Description
utworzyć, kształtować, stwarzać
Lernen beginnen
Create
wypełnić
Lernen beginnen
to complete
czas określony
Lernen beginnen
a limited period
Na czas określony
Lernen beginnen
fixed term
Będzie miała datę zakończenia
Lernen beginnen
It will have an end date
Można zafakturować
Lernen beginnen
could be invoiced
Zadania
Lernen beginnen
Tasks
Przegląd
Lernen beginnen
Overview
matryca, wzornik
Lernen beginnen
Mockup
Zadania nie powinny trwać
Lernen beginnen
Tasks should not take
to nie znaczy
Lernen beginnen
it does not mean
W określonych ramach czasowych
Lernen beginnen
within given timeframe
cel
Lernen beginnen
The purpose
Przedstawić ogólne podejście
Lernen beginnen
present overall approach
ogólny
Lernen beginnen
overall
podejście
Lernen beginnen
approach
nie będzie wzięte pod uwagę
Lernen beginnen
Will not be taken into account
Liczba przypadków testowych
Lernen beginnen
Number of test cases
ważne jest
Lernen beginnen
what matters
ilość
Lernen beginnen
quantity
Testy konstrukcyjne dla powyższego
Lernen beginnen
Design tests for above
Odpowiednie makiety, zgodne makiety
Lernen beginnen
corresponding mockup
rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę
Lernen beginnen
Consider
Wymagania, wymogi, żadania
Lernen beginnen
requirements
możliwości konserwacji, Łatwość konserwacji
Lernen beginnen
maintainability
że sprzedawca jest przekonany
Lernen beginnen
that will make vendor confident
sprzedawca
Lernen beginnen
vendor
ufny, przeświadczony, pewny czegoś
Lernen beginnen
confident
zanotować pomysły na testy
Lernen beginnen
write down ideas for tests
będą wdrożenie
Lernen beginnen
would implement
Wyobraźmy sobie, że umowa w stanie "częściowo zakończona" nie ma przycisku "Faktura"
Lernen beginnen
Imagine that contract in “Partially Done” status is missing “Invoice” button
Utwórz opis błędów, jak zwykle w narzędziu do śledzenia błędów.
Lernen beginnen
Create a bug description as you normally would in bug tracker tool.
Rozważ organizację elementów biletu, aby programiści i analitycy biznesowi byli dobrze poinformowani o wydarzeniu, które wystąpiło...
Lernen beginnen
Consider organization of ticket elements so that developers and business analysts are well informed about issue that occurred.
wystąpił, pojawi sięł, mieć miejsce
Lernen beginnen
occurred
CASE, przypadek
Lernen beginnen
Case, Computer Aided Software Engineering

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.