Making payment / Returns and complaints /

 0    69 Datenblatt    roosz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Are you in the queue?
Lernen beginnen
Czy jesteś w kolejce?
Are you being served?
Lernen beginnen
Czy byles obsłużony?
Who’s next?
Lernen beginnen
Kto następny?
Next please!
Lernen beginnen
Następny proszę!
How would you like to pay?
Lernen beginnen
Jak chcesz płacić?
Will that be cash or credit?
Lernen beginnen
To będzie gotówkę lub kredytowa karta?
Do you have a loyalty card?
Lernen beginnen
Czy masz kartę lojalnościową?
Would you like a bag?
Lernen beginnen
Chciałbyś torbę?
Can I help you with anything else?
Lernen beginnen
Czy mogę w czymś jeszcze pomóc?
Will that be all?
Lernen beginnen
Czy to będzie wszystko?
Would you like a gift receipt for that?
Lernen beginnen
Chciałbyś pokwitowanie prezent do tego?
Would you like me to gift wrap it for you?
Lernen beginnen
Czy mnie chcesz abym zapakowala to dla Ciebie?
Would you like that gift wrapped?
Lernen beginnen
Chcesz ten prezent zapakowany?
Would you like any cashback?
Lernen beginnen
Chciałbyś zwrot gotówki?
Put your card into the machine please.
Lernen beginnen
Włóż kartę do urządzenia, proszę.
Enter your PIN please
Lernen beginnen
Wprowadź kod PIN
That comes to ...(price) please.
Lernen beginnen
To "kosztuje" ... (Cena) proszę.
The total is ...(price).
Lernen beginnen
Całości jest ... (Cena).
That’s ...(price) please
Lernen beginnen
To ... (Cena)
Do you take credit cards?
Lernen beginnen
Czy przyjmujesz karty kredytowe?
Can I pay by cheque please?
Lernen beginnen
Czy mogę zapłacić czekiem, proszę?
Could I have a receipt please?
Lernen beginnen
Czy mogę dostać paragon proszę?
Could I have a gift receipt please?
Lernen beginnen
Czy mogę dostać pokwitowanie prezent proszę?
Could you gift wrap that for me please?
Lernen beginnen
Mógłbyś zawinąć / zapakowac prezent dla mnie proszę?
Can I put one item back please? I’ve changed my mind about this one.
Lernen beginnen
Mogę postawić jedną rzecz z powrotem proszę? Ja zmieniłem zdanie na temat tego.
Could I leave my bags here and pick them up later please?
Lernen beginnen
Mogłem zostawić moje torby tutaj i odebrać je później, proszę?
Does it have a warranty / guarantee?
Lernen beginnen
Czy ma gwarancje?
We take / accept all major credit cards.
Lernen beginnen
Akceptujemy wszystkie główne karty kredytowe.
Sorry we don’t accept cheques.
Lernen beginnen
Niestety nie przyjmujemy czeków.
I’m afraid we take cash only.
Lernen beginnen
Obawiam się, że bierzemy tylko gotówką.
I’ll pay in cash
Lernen beginnen
Zapłacę gotówką
I’ll pay by card
Lernen beginnen
Zapłacę kartą
Here’s ...(money) keep the change!
Lernen beginnen
Oto ... (Pieniądze) zachowaj resztę
That’s it for today.
Lernen beginnen
To wszystko na dzisiaj.
That’s all thanks
Lernen beginnen
To wszystko dzięki
Thank you. Have a good day!
Lernen beginnen
Dziękuję. Dobrego dnia!
Who can I speak to about making a complaint?
Lernen beginnen
Z kim mogę rozmawiać o złożeniu skargi?
Could I have a refund please?
Lernen beginnen
Czy mogę dostać zwrot pieniędzy proszę?
Can I speak to the manager please?
Lernen beginnen
Mogę mówić do kierownika proszę?
I’d like to return this please.
Lernen beginnen
Chciałbym wrócić w tym proszę.
I’d like to make a complaint.
Lernen beginnen
Chciałbym złożyć skargę.
I’d like to change this for a different size please.
Lernen beginnen
Chciałbym to zmienić na inny rozmiar proszę.
Do you have the original receipt?
Lernen beginnen
Czy masz oryginalny paragon?
Did you buy it from one of our other stores?
Lernen beginnen
Kupiłeś go w jednym z naszych innych sklepów?
Can I ask why you’re returning it please?
Lernen beginnen
Czy mogę zapytać, dlaczego zwracasz to proszę?
Can I ask why you’ve changed your mind please?
Lernen beginnen
Mogę zapytać, dlaczego zmieniłeś zdanie proszę?
It doesn’t work.
Lernen beginnen
Nie działa.
It doesn’t fit.
Lernen beginnen
To nie pasuje.
Can you show me the ... please? (Informal)
Lernen beginnen
Czy możesz mi pokazać ... proszę? (Nieformalny)
Could you show me the ... please? (Informal / Formal / More Polite)
Lernen beginnen
Czy możesz mi pokazać ... proszę? (Nieformalne / Formalna / bardziej uprzejmy)
Would you be so kind to show me the ... please? (Formal)
Lernen beginnen
Czy byłbyś tak miły, aby pokazać mi, że ... proszę? (Formalny)
I’d like to see the ... please.
Lernen beginnen
Chciałbym zobaczyć ... proszę.
Could you direct me to the ... aisle please?
Lernen beginnen
Mógłbyś mnie skierować do ... alejki proszę?
Do you have any testers for these (lipstick) colours?
Lernen beginnen
Czy masz testery dla tych kolorów (szminka)?
Can I try it / them on please?
Lernen beginnen
Mogę spróbować to / je proszę?
Could I try it / them on please?
Lernen beginnen
Mógłbym spróbować / je proszę?
Is it okay if I try this / these on?
Lernen beginnen
Czy to jest w porządku, jeśli próbuję ten / te na?
Do you have it / them in size ... please?
Lernen beginnen
Czy masz ją / je w rozmiarze ... proszę?
Do you have this/these in a smaller / bigger / larger size please?
Lernen beginnen
Czy masz ten / te w mniejszym / większym / większego rozmiaru proszę?
Can I try the larger / small one please?
Lernen beginnen
Mogę spróbować większy / mały proszę?
Do you have it / them in a different colour please?
Lernen beginnen
Czy masz go / je w innym kolorze, proszę?
This is a little too tight / loose do you have another one?
Lernen beginnen
To jest trochę za ciasna / luźne masz jeszcze jeden?
Wow this one is great. I’ll take it!
Lernen beginnen
Wow, to jeden jest wielki. Wezmę to!
This one is perfect I’ll take it thanks.
Lernen beginnen
Ten jest idealny Wezmę go dzięki.
I’ll have this one please
Lernen beginnen
Będę mieć to jedno proszę
Can I buy the ... please?
Lernen beginnen
Czy mogę kupić ... Proszę?
How much is it / are they?
Lernen beginnen
Ile to jest / są?
I’d like to buy this one please.
Lernen beginnen
Chciałbym kupić ten jeden proszę.
I’d like to buy it / them please.
Lernen beginnen
Chciałbym kupić go / ich.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.