mamy mówią po angielsku 4

 0    208 Datenblatt    marcelabulat
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Zobaczymy pociąg, jeśli będziemy mieli szczęście
Lernen beginnen
We'll see a train if we're lucky
Zrobię danie według twojego wyboru
Lernen beginnen
I'm going to make the dish of your choice
uważaj, aby nie upaść
Lernen beginnen
carefull not to fall
parapet nie jest do siedzenia
Lernen beginnen
window sill is not for sitting on
15 minut i ani sekundy dłużej
Lernen beginnen
15 minutes and not a second longer
nie przeciągaj (czasu)
Lernen beginnen
don't push it
nie przeciągaj (czasu)
Lernen beginnen
don't push it
prawie to zrobiłeś!
Lernen beginnen
you nearly did it!
ptak leci w naszą stronę
Lernen beginnen
the bird is flying our way
odlatuje tamtędy
Lernen beginnen
it's flying away that way
spójrz, to (ptak) jest nad nami, a teraz zniknęło
Lernen beginnen
look it's above us and now it's gone
samochód się zbliża
Lernen beginnen
the car is approaching
(spodnie) będą w porządku na jutro, nadają się na jutro
Lernen beginnen
they will be okay for tomorrow
gdzie jest twój pompon, ten z kapelusza?
Lernen beginnen
where is your pompom, the one from your hat?
umieść wszystkie swoje pociągi w rzędzie
Lernen beginnen
place all of your trains in a row
ustaw je obok siebie
Lernen beginnen
line them up side by side
jesteś takim akrobatą
Lernen beginnen
you are such an acrobat
wypożyczymy kilka książek
Lernen beginnen
we're going to check out some books
te ciasteczka łatwo się kruszą
Lernen beginnen
these cookies crumble easy
zjedz je przy stole
Lernen beginnen
eat them at the table
Idę odprowadzić wózek (sklepowy) z powrotem
Lernen beginnen
I'm going to walk the trolley back
z powrotem na nogi idziesz
Lernen beginnen
back on your feet you go
zachowaj swoje kozy dla siebie
Lernen beginnen
keep your boogers to yourself
nie wycieraj się o mnie
Lernen beginnen
don't wipe yourself on me
nie wycieraj o mnie rąk
Lernen beginnen
don't wipe your hands on me
podzielmy na pół
Lernen beginnen
let's go halvsies
gotować na małym ogniu
Lernen beginnen
cook on low heat
zmniejsz ogień
Lernen beginnen
turn down the heat
rozkręcasz się /wchodzisz w to
Lernen beginnen
you're getting into it
kłaczki na ubraniach
Lernen beginnen
lint
Nie licz na to, porzuć nadzieję
Lernen beginnen
don't get your hopes up
proszę ponownie rozważyć
Lernen beginnen
please reconsider
Zapytam cię jeszcze raz
Lernen beginnen
I will ask you one more time
może jednak /co powiesz na tak?
Lernen beginnen
how about yes?
czuję to z daleka
Lernen beginnen
I can smell it from here
Nie mógłbym nawet na to patrzeć
Lernen beginnen
I couldn't even look at it
Kiedyś bardzo to lubiłam, ale potem jadłam to w kółko i...
Lernen beginnen
I used to really like it, but then I ate over and over again and...
Mam dość...? przejadło mi się
Lernen beginnen
I'm fed up with...?
zrobiło się ciemno, kiedy tu byliśmy
Lernen beginnen
it got dark while we were here
ruch nadal porusza się z prędkością ślimaka
Lernen beginnen
the traffic is still moving at the speed of a snail
godzina szczytu
Lernen beginnen
drive time
Całe miasto jest zablokowane.
Lernen beginnen
The whole City is gridlocked.
Ludzie dojeżdżają z pracy do domu.
Lernen beginnen
People are commuting back home from work.
są korki
Lernen beginnen
There is a traffic congestion
Pociągi muszą często korzystać z tych torów kolejowych.
Lernen beginnen
Trains must be using these train tracks frequently.
Te tory kolejowe są nadal w użyciu.
Lernen beginnen
Those railway tracks are still in use.
Patrząc na trawę, powiedziałbym, że pociągi jeżdżą od czasu do czasu
Lernen beginnen
Looking at the grass I'd say trains go here from time to time
sądząc po trawie, pociągi jeżdżą od czasu do czasu
Lernen beginnen
judging by the grass, trains go here from time to timep
Czkawka sprawia ci trudność?
Lernen beginnen
Hiccups are giving you hard time?
Nie ma sposobu, aby przejść przez ulicę, jest duży ruch
Lernen beginnen
There's no way to cross the road, there's heavy traffic
Sprawdźmy to
Lernen beginnen
Let's look it up
Tutaj jest
Lernen beginnen
there it is
tata przyjechał
Lernen beginnen
daddy's home
najlepsze, co wymyśliłem
Lernen beginnen
the best I came up with
Nie układaj samochodów na skraju łóżka, ponieważ spadną
Lernen beginnen
Don't line up the cars by the edge of the bed because they'll fall down
dlaczego smutna twarz?
Lernen beginnen
why the long face?
to nie schodzi (tatuaż)
Lernen beginnen
it doesn't come off
to nie jest zmywalne! (tatuaż
Lernen beginnen
it isn't washable!
Nie zmywa się
Lernen beginnen
It doesn't wash off
Oddaj mi to
Lernen beginnen
give it back to me
Musisz poczekać aż kluski (śląskie) się ugotują
Lernen beginnen
You have to wait for the dumplings to cook
pierogi muszą najpierw się ugotować.
Lernen beginnen
the dumplings have to cook first.
Jedzenie jest prawie gotowe
Lernen beginnen
The Food is Almost There
Nie dotykaj tego! To jest pod napięciem!
Lernen beginnen
Don't touch it! It's a live wire!
Nie warto się tym przejmować
Lernen beginnen
It's not worth to bother about it
Mój płaszcz jest pokryty kłaczkami.
Lernen beginnen
My coat is covered with lint.
(karetka) jedzie na sygnale bo niesie pomoc dla chorych.
Lernen beginnen
It runs in emergency to carry help for sick People.
Może (karetka) zabiera chorych do szpitala
Lernen beginnen
Maybe its taking sick people to hospital
Może zdarzył się wypadek samochodowy i ratownicy medyczni muszą pomóc poszkodowanym
Lernen beginnen
Maybe there has been a car accident and paramedics need to help injured people
(karetka jedzie) aby pomóc rannym
Lernen beginnen
to help the injured
ktoś potrzebował pilnej pomocy medycznej
Lernen beginnen
someone needed urgent medical help
Nie odrywaj okinek (książki)
Lernen beginnen
Don't tear out the flaps
Nie szarp za okienka (książki)
Lernen beginnen
Don't tug on the flaps
niszczysz książkę
Lernen beginnen
You are damaging the book
Nie będziesz mógł ich ponownie podnieść, jeśli je zniszczysz (okienka w książce)
Lernen beginnen
You won't be able to lift them again if you destroy them
Nie chcemy, żeby książka stała się brzydka, prawda?
Lernen beginnen
We don't want the book to get ugly, do we?
ziemniak spadł z łyżki.
Lernen beginnen
the potato fell off the spoon.
spadło
Lernen beginnen
it fell down
teraz druga dziurka (od nosa)
Lernen beginnen
now the other nostril
cacy cacy
Lernen beginnen
there there
dziwne, nie do pary skarpetki
Lernen beginnen
odd socks
Czy śniłeś o samochodach?
Lernen beginnen
Did you have dreams about cars?
Dzień dobry magiczne słońce, to nowy dzień!
Lernen beginnen
Good morning magic sunshine, it’s a brand new day!
Dzień dobry śpiochu. Czy dobrze spałeś?
Lernen beginnen
Good morning sleepy head. Did you have a good sleep?
O czym śniłeś? Czy były tam jakieś samochody?
Lernen beginnen
What did you dream of? Were there any cars?
Przysuń (krzesło) do stołu
Lernen beginnen
Move it to the table
nie stawaj na moim palcu
Lernen beginnen
don't step on my toe
Nie dotykaj touchpada, ponieważ zmienisz ustawienia
Lernen beginnen
Don’t touch the touchpad because you will change the settings
Nie dotykaj touchpada, ponieważ wprowadzisz zmiany w cyklu prania?
Lernen beginnen
Don’t touch the touchpad because you will make some changes in the washing cycle?
Umieść bilet za przednią szybą
Lernen beginnen
Put the ticket behind the windscreen
Można się na nich poślizgnąć?
Lernen beginnen
One can slip on them?
to prawdziwy bałagan z tymi książkami leżącymi na podłodze.
Lernen beginnen
it's a real mess with these books lying around on the floor.
te książki zagracają pokój
Lernen beginnen
these books clutter the room
Staraj się nie wchodzić mi w drogę
Lernen beginnen
Try not to get in my way please
Staraj się nie podchodzić pod wózek, proszę
Lernen beginnen
Try not to get in the way of the buggy, please
Proszę nie zbliżaj się do wózka
Lernen beginnen
Don't come near the pushchair, please
Proszę rozplątaj kabel
Lernen beginnen
Untangle the cable please
zbieraj jajka
Lernen beginnen
gather eggs
Sprawdź, czy nie ma plam
Lernen beginnen
Check it for spots
Sprawdź, czy to nie jest zepsute (gruszka)
Lernen beginnen
Check if it isn't rotten
Popatrz proszę dobrze na gruszkę (czy nie jest zepsuta)
Lernen beginnen
Have a good look at the pear, please.
Kocham cię jak stąd do księżyca i z powrotem!
Lernen beginnen
I love you to the moon and back!
nie deptać trawy
Lernen beginnen
keep off the grass
wieje wichura
Lernen beginnen
it's blowing a gale
ponury dzień
Lernen beginnen
gloomy day
patrz na spływającą wodę
Lernen beginnen
watch the water flowing down
"dziurawe ręce"
Lernen beginnen
Butter fingers
kijanki
Lernen beginnen
tadpoles
w co zamienia się gąsienica
Lernen beginnen
what does a caterpillar turn into
tarcza zegara
Lernen beginnen
clock face
nakapałeś
Lernen beginnen
you've dropped
Zaczęły pojawiać się pierwsze pąki
Lernen beginnen
First buds started to appear
to dla was do podziału
Lernen beginnen
it's for you to share
Zwolnij, bo nie wyrobisz się na zakręcie
Lernen beginnen
Slow down or you won’t make the turn
zatrzymać się przed drogą
Lernen beginnen
stop before the road
chodzić po krawężniku
Lernen beginnen
walk on the kerb
nałożyć skuwkę
Lernen beginnen
recap
Jadę samochodem
jako pasażer
Lernen beginnen
I'm taking a drive
twoje ręce są lepkie od galaretek
Lernen beginnen
your hands are sticky from jellies
jesteś spocony z biegania
Lernen beginnen
you are sweaty from running
kaszl w zgięty łokieć
Lernen beginnen
cough into your bent elbow
Nie włożyłeś w to swojego serca
zrobiłeś to na odczep się
Lernen beginnen
You didn't put your heart into it
wykonałeś pracę niechlujnie
Lernen beginnen
you did sloppy work
mętny bulion/rosół
Lernen beginnen
cloudy broth
kartki się posklejały
Lernen beginnen
sheets got stuck
te dwie strony skleiły się
Lernen beginnen
these two pages sticked together
dziupla
Lernen beginnen
hollow
nora królika
Lernen beginnen
Warren
wić gniazdo
Lernen beginnen
weave a nest
kopiec kreta
Lernen beginnen
mole mound
kryjówka
Lernen beginnen
Den
bóbr gryzie drzewo
Lernen beginnen
beaver gnaws a tree
Och, odpłacę się za nie...
za nie zrobienie czegoś /ja ci dam...
Lernen beginnen
Oh l'll pay you back for not...
Oderwałam banana od kiści
Lernen beginnen
I detached a banana from a bunch
oderwać końcówkę
np banana
Lernen beginnen
break off the tip
pijesz zbyt szybko/łapczywie
Lernen beginnen
You are gulping down too quickly.
Nie pij tak szybko, udławisz się!
Lernen beginnen
Don’t chug so fast, you’ll choke!
Twoje włosy zaplątały się w zamek błyskawiczny
Lernen beginnen
Your hair got caught in a zip
pozwól mi poprawić twój sweter
Lernen beginnen
let me sort your jumper
zwinne dziecko
Lernen beginnen
agile child
japonki
Lernen beginnen
flip-flops
No cóż...
Lernen beginnen
Oh well...
Szkoda/trudno - więcej szczęścia następnym razem
Lernen beginnen
Such a pity - better luck next time
galaretka tężeje
Lernen beginnen
the jelly sets
mały aniołek
Lernen beginnen
goody goody child
cykor
Lernen beginnen
scaredy-cat
no i co
Lernen beginnen
so there
maleństwo
Lernen beginnen
teeny weeny
paluszki u stóp
Lernen beginnen
tootsies
siusiać
Lernen beginnen
tinkle
skarżyć
Lernen beginnen
tattle
idź tędy powoli
Lernen beginnen
walk down slowly here
nie liczy się
Lernen beginnen
doesn't count
zabawa i gra trwa, dopóki ktoś coś nie zaboli
Lernen beginnen
It’s all fun and games until somebody gets hurt.
To się skończy łzami
Lernen beginnen
This is about to end in tears
zaraz ktoś będzie płakał
podczas zabawy
Lernen beginnen
Someone is about to cry soon
Skończyłeś pierwsze opakowanie, jeśli otworzyłeś następne?
Lernen beginnen
You've finished the first one since your opening this one?
1. Coś dostało się do twojego oka
Lernen beginnen
Something got into your eye
Aww, trochę piasku dostało się do twojego oka.
Lernen beginnen
a bit of Sand got into your eye.
Jaka książka przykuła twoją uwagę?
Lernen beginnen
What book caught your attention?
Jestem po prostu głodny przekąski
Lernen beginnen
I'm just really snacky
to było spięcie między nami
Lernen beginnen
we got shocked
kopneło mnie to (prądem)
Lernen beginnen
it shocked me
figurka
Lernen beginnen
figurine
(Nic tu) nie ma
Lernen beginnen
nothing here
Nawlec igłę
Lernen beginnen
Thread the needle
ja tu rządzę, nie ty
Lernen beginnen
I call the shots here, no you
choinki
Lernen beginnen
evergreens
a masz!
Lernen beginnen
take that
wyrównaj piasek
w foremce przed zrobieniem babki
Lernen beginnen
level off sand
nabierz garść piasku
Lernen beginnen
scoop up a handful of sand
zrób kupkę z piasku
Lernen beginnen
pile sand into the mould
ubij piasek
Lernen beginnen
pack sand down
zrób Pa pa
Lernen beginnen
wave bye bye
wreszcie spokój
Lernen beginnen
peace at last
on poszedł dalej
Lernen beginnen
he went on
miejmy to już za sobą
Lernen beginnen
let's get it over with
zdecyduj się
Lernen beginnen
Make up your mind
który zbiór ma 5 elementów?
Lernen beginnen
which set has 5 elements?
Czego jest 5?
pytanie o zbiory
Lernen beginnen
What is there 5 of?
podziel 16 much w grupy po 4
Lernen beginnen
share 16 flies into groups of four
zróbmy to po kolei, krok po kroku
Lernen beginnen
let's do it step by step
prześcignę Cię
Lernen beginnen
I'll beat you
łeb w łeb
Lernen beginnen
neck and neck
dmuchawiec
Lernen beginnen
blowball
Wpadło w dekolt.
Lernen beginnen
It fell into the cleavage.
Zejdź z roweru i prowadź go
Lernen beginnen
Come off the bike and push it
nałóż odrobinę pasty do zębów (na szczoteczkę)
Lernen beginnen
put a little toothpaste on
przeginasz
Lernen beginnen
you are pushing it too far
zdawało mi się /przesłyszałam się
Lernen beginnen
I must have misheard it
naokoło /dłuższa trasa
Lernen beginnen
longer route
rozpalić ogień
Lernen beginnen
set a fire
rozpalić ognisko
Lernen beginnen
make a campfire
Sprawdź, czy nie ma Cię w drugim pokoju
Lernen beginnen
Go check if you’re not in the other room
zdrapka
Lernen beginnen
scratch card
Zdrap zdrapkę
Lernen beginnen
Scratch a scratch card
Patyczki higieniczne
Lernen beginnen
Cotton buds
sadzone
Lernen beginnen
over easy egg
Czy coś leci (przez słomkę)?
Lernen beginnen
Are you getting any (through the straw)?
mówisz masz
Lernen beginnen
You name it and it’s yours
rozcieńcz sok
Lernen beginnen
water the juice down
Będę za chwilę
Lernen beginnen
I'll be there in a jiffy
święta prawda
Lernen beginnen
you can say that again!
idźmy gęsiego
Lernen beginnen
let's walk in single file
kasztany
Lernen beginnen
conkers
Nie szperaj tutaj!
Lernen beginnen
Don’t rummage around here!
szukasz czegoś?
Lernen beginnen
looking for something?
jak się czujesz mówiąc mi to?
Lernen beginnen
how does it feel telling me?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.