Mangalia Business Scholl (MBS), str 20, 21

 0    31 Datenblatt    99kuba1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Founded in 1992, MBS is a private business school in southeast Romania with an excellent reputation for quality in Central and Eastern Europe.
Lernen beginnen
Założona w 1992 roku, MBS jest prywatna szkoła biznesu w południowo-wschodniej Rumunii z doskonałą reputację jakości w Europie Środkowej i Wschodniej.
Situated on the Black Sea coast, close to the Romanian Business Centre, which hosts international conferences and seminars,...
Lernen beginnen
Położony na wybrzeżu Morza Czarnego, w pobliżu rumuńskiego centrum biznesowym, w którym organizowane są konferencje i seminaria,...
... Mongolia's climate and cultural heritage make it the ideal location for both summer schools and all-year study on a well-equipped seaside campus with comfortable accommodation for 300 students.
Lernen beginnen
... Mongolia Za klimat i dziedzictwo kulturowe sprawiają, że idealnym miejscem zarówno dla szkół letnich i wszystkich lat studiów na dobrze wyposażoną nadmorskiej kampusu z komfortowe zakwaterowanie dla 300 studentów.
cultural heritage
Lernen beginnen
dziedzictwo kulturowe
both summer schools and all-year study on a well-equipped seaside campus
Lernen beginnen
obie szkoły letnie i całoroczne badanie dobrze wyposażoną nadmorskiej kampusie
accommodation for 300 students
Lernen beginnen
zakwaterowanie dla 300 studentów
The school offers internationally recognized undergraduate and Master's degrees, as well as executive education tailored to the needs of individual companies.
Lernen beginnen
Szkoła oferuje uznaną międzynarodowo licencjackich i studiów magisterskich, a także edukacji menedżerskiej dostosowane do potrzeb poszczególnych firm.
internationally
Lernen beginnen
międzynarodowo
recognized undergraduate and Master's degrees
Lernen beginnen
uznane licencjackich i magistra
tailored to
Lernen beginnen
dostosowane do
Faculty are recruited from Central Europe's most successful companies. Work placements are organized in Romania, Bulgaria, Hungary and Ukraine, providing invaluable experience of international business.
Lernen beginnen
Wydziały są rekrutowani z najlepszych firm w Europie Środkowej. Praktyki organizowane są w Rumunii, Bułgarii, Węgier i Ukrainy, zapewniając bezcenne doświadczenie w międzynarodowym biznesie.
Faculty
Lernen beginnen
Wydział
Work placements
Lernen beginnen
Staże
providing invaluable experience
Lernen beginnen
zapewniając bezcenne doświadczenie
funding
Lernen beginnen
Finansowanie
foreign
Lernen beginnen
obcy
local
Lernen beginnen
lokalny
researches
Lernen beginnen
Badania
Lernen beginnen
wydział
afford to invest
Lernen beginnen
pozwolić sobie na inwestowanie
below as follows
Lernen beginnen
poniżej w następujący sposób
At current (average) fee levels
Lernen beginnen
Przy obecnej (średni) wysokości opłat
one additional project
Lernen beginnen
jeden dodatkowy projekt
incentives
Lernen beginnen
Zachęty
consider
Lernen beginnen
rozważać
as well as your own ideas
Lernen beginnen
jak również jako własny pomysł
as well as a standard
Lernen beginnen
jak również jako standard
strengthen faculty and increase research funding
Lernen beginnen
wzmocnienie wydziału i zwiększenie finansowania badań
improve and extend facilities
Lernen beginnen
usprawnienia i rozszerzenia obiektów
improve placement and career services
Lernen beginnen
poprawy jakości usług pośrednictwa pracy i kariery
develop international recruitment and exchange programmes
Lernen beginnen
rozwijanie międzynarodowych programów rekrutacji i wymiany

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.