Mary and Max movie

 0    51 Datenblatt    piotrbartman1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
burmistrz miasta
Lernen beginnen
the mayor of the city
ktoś jest upośledzony wzrokowo
Lernen beginnen
sb is vision-impaired
szczelnie zamknięte powieki / oczy
Lernen beginnen
eyes shut tight
lukrecja
Lernen beginnen
a licorice
pachnie lekarstwem na kaszel i moczem
Lernen beginnen
smells with cough medicine and urine
nietaktowny
Lernen beginnen
tactless
bycie uczciwym jest niewłaściwe / niestosowne
Lernen beginnen
being honest is improper
stawiać sobie jakieś cele
Lernen beginnen
to set some goals in one's life
oddychać przez nozdrza
Lernen beginnen
to breathe tgrough tge nostrils
w załączeniu...
Lernen beginnen
please find enclosed...
pokonać homofobię
Lernen beginnen
to conquer homophobia
pełen wyrzutów sumienia i poczucia winy
Lernen beginnen
filled with remorse and guilt
to get pregnant
Lernen beginnen
to get knocked up
termometr odbytniczy
Lernen beginnen
a rectal thermometer
nurkowanie z akwalungiem
Lernen beginnen
scuba diving
termofor
Lernen beginnen
a hot water bottle
radziła sobie z tym w jedyny sposób, w jaki potrafiła
Lernen beginnen
she coped with that in the only way she knew
pomyliła butelkę z płynem do balsamowania z butelką sherry
Lernen beginnen
she mistook a bottle of embalming fluid for a bottle of sherry
wymazać pamięć przyjaciela na zawsze
Lernen beginnen
to erase the memory of a friend for ever
w jego maszynie do pisania skończył się atrament
Lernen beginnen
his typewriter has run out of ink
procedury terapeutyczne
Lernen beginnen
therapeutic procedures
łagodzić jego niepokój i stres
Lernen beginnen
to ease his anxiety and stress
równanie matematyczne
Lernen beginnen
a mathematical equation
kostka Rubika
Lernen beginnen
a Rubic's cube
dobry w rozwiązywaniu problemów
Lernen beginnen
good at solving problems
cierpieć z powodu otyłości i ciężkiej depresji
Lernen beginnen
to suffer from obesity and severe depression
jego mózg poddał się
Lernen beginnen
his brain gave in
odkryć swoje prawdziwe oblicze
Lernen beginnen
to reveal one's true self
czuć się niespełnionym
Lernen beginnen
to feel incomplete
według znanego fizyka Einsteina, tylko dwie rzeczy są pewne: Wszechświat i ludzka głupota
Lernen beginnen
according to Einstein the famous physist, two things are certain only: The Unverse and men's stupidity
szukać porady lekarza
Lernen beginnen
to seek doctor's advice
zarzuty przeciwko niemu dotyczące zabójstwa zostały oddalone
Lernen beginnen
manslaughter charges against him were dismissed
ktoś ciągle krąży w twojej głowie
Lernen beginnen
sb still lingers in your mind
schronisko dla kotów
Lernen beginnen
a cat shelter
płukanie okrężnicy
Lernen beginnen
a colonic irrigation
wszystkie jego cele zostały zrealizowane
Lernen beginnen
all of his goals have come true
był rozsądny w dysponowaniu swoim nagłym bogactwem
Lernen beginnen
he was sensible with his sudden wealth
nadwrażliwy
Lernen beginnen
hypersensitive
przewrażliwiony
Lernen beginnen
oversensitive
niezdarny
Lernen beginnen
clumsy
nie potrafi odczytywać ludzkich wyrazów twarzy
Lernen beginnen
can't read people's facial expression
ostry napad lęku
Lernen beginnen
a fierce anxiety attack
szpital psychiatryczny
Lernen beginnen
a mental institution (a psychiatric hospital)
a person with Asperger's Syndrome diagnosed
Lernen beginnen
an Aspie
gęsia skórka
Lernen beginnen
goose boobs
zostawić fortunę
Lernen beginnen
to leave fortune to felines
ich listy krążyły często i gęsto pomiędzy kontynentami
Lernen beginnen
their letters threw thick and fast between the continents
na najmniejszą oznakę zdenerwowania...
Lernen beginnen
at the slight hint of tension
uspokajać się
Lernen beginnen
to soothe his nerves
mój mózg jest ułomny, mój umysł jest dosłowny i logiczny
Lernen beginnen
my brain is defective, my mind is literal and logical
niedopałek
Lernen beginnen
a butt

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.