Masterclass Unit8

 0    113 Datenblatt    jacko66
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
prawa i swobody
Lernen beginnen
rights and freedoms
pochodzenie etniczne
Lernen beginnen
ethnic origin
wszyscy ludzie mają równe prawa z racji bycia ludźmi
Lernen beginnen
All people have equal rights by virtue of being humans
mieć prawo do czegoś
Lernen beginnen
be entitled to
łamanie praw człowieka
Lernen beginnen
human rights abuse
ponura rzeczywistość
Lernen beginnen
grim reality
nieumyślne spowodowanie śmierci
Lernen beginnen
manslaughter
zniesławienie
Lernen beginnen
libel
dokonać podpalenia
Lernen beginnen
to commit arson
brawurowa jazda
Lernen beginnen
reckless driving
uchylanie się od płacenia podatków
Lernen beginnen
tax evasion
wydać werdykt
Lernen beginnen
to reach a verdict
policja wytropiła go
Lernen beginnen
the police tracked him down
nie okazał skruchy za
Lernen beginnen
he showed no remorse for
dostał zakaz prowadzenia pojazdów
Lernen beginnen
was banned from driving
odsiedzieć wyrok
Lernen beginnen
to serve (a sentence, one’s time)
został zwolniony z więzienia
Lernen beginnen
was released from prison
zakaz był egzekwowany
Lernen beginnen
the ban was enforced
zawładnął jego życiem
Lernen beginnen
(the event) took over his life
prowadzić normalne życie
Lernen beginnen
to lead a normal existence
obrzynek, broń z obciętą lufą
Lernen beginnen
sawn-off shotgun
z bliska
Lernen beginnen
at point blank range
konkubina
Lernen beginnen
common-law wife
oskarżony o usiłowanie zabójstwa
Lernen beginnen
charged with attempted murder
dokonany z premedytacją
Lernen beginnen
premeditated
bliski obłędu
Lernen beginnen
a moment of near insanity
współczucie, litość dla kogoś
Lernen beginnen
compassion for
współczucie, wzajemne zrozumienie, poparcie
Lernen beginnen
sympathy
ulegać naciskom, dać się przekonać
Lernen beginnen
to be swayed by
odroczyć proces
Lernen beginnen
adjourn the trial
zapinanie pasów w autokarze jest obowiązkowe
Lernen beginnen
wearing of the seat belts on the coach is compulsory
notariusz
Lernen beginnen
solicitor
prokurator
Lernen beginnen
prosecutor
wyszedł za kaucją
Lernen beginnen
released on bail
otrzymał zakaz czegoś
Lernen beginnen
was banned from
tymczasowo zatrzymany
Lernen beginnen
be remanded in custody
seria (włamań)
Lernen beginnen
spate of (burglaries)
oskarżony
Lernen beginnen
defendant
złożyć apelację przeciw
Lernen beginnen
lodge an appeal against
zapłacić grzywnę
Lernen beginnen
to pay million in fine
za posiadanie
Lernen beginnen
for being in possession of
uniewinnił ją od zarzutu
Lernen beginnen
acquitted her of
rozprawiać się z
Lernen beginnen
crack down on
ograniczyć, pohamować
Lernen beginnen
curb
daremnie, nie ma sensu
Lernen beginnen
it’s futile to
zakończyć coś
Lernen beginnen
put an end to
medycyna sądowa
Lernen beginnen
forensic science
Robi co jej się podoba, ignoruje zasady
Lernen beginnen
She’s a law unto herself.
Stawi a siebie ponad prawem.
Lernen beginnen
He regards himself as above the law.
Przestrzeganie litery prawa
Lernen beginnen
Sticking to the letter of the law
prawo dżungli
Lernen beginnen
The law of the jungle
rozkazywać
Lernen beginnen
lay down the law
brać prawo we własne ręce
Lernen beginnen
we take the law into our own hands
petycja
Lernen beginnen
petition
bojkot
Lernen beginnen
boycott
sankcje
Lernen beginnen
sanctions
wiec
Lernen beginnen
rally
strajk głodowy
Lernen beginnen
hunger strike
marsz protestacyjny
Lernen beginnen
a protest march
dokonać spustoszenia, zniszczenia czegoś
Lernen beginnen
wreak havoc on
daleko idące globalne reperkusje
Lernen beginnen
far-reaching global repercussions
rażąca niesprawiedliwość
Lernen beginnen
flagrant injustice
szanse awansu, rozwoju
Lernen beginnen
opportunities for advancement
uwolnić niewolników
Lernen beginnen
free the slaves
dekret
Lernen beginnen
decree
pismo klinowe
Lernen beginnen
cuneiform script
karta praw człowieka
Lernen beginnen
charter of human rights
postanowienia, świadczenia
Lernen beginnen
provisions
dorównywać, być porównywalnym
Lernen beginnen
parallel sth
zapewne
Lernen beginnen
arguably
bez ingerencji rządu
Lernen beginnen
to be free from governmental interference
złe prowadzenie się, wykroczenie
Lernen beginnen
misconduct
druk w dużym formacie
Lernen beginnen
printed broadsheet
doprowadzić do czegoś, spowodować coś
Lernen beginnen
bring about
obalenie monarchii
Lernen beginnen
abolition of the monarchy
przygotować grunt pod coś
Lernen beginnen
set the stage for
szturm
Lernen beginnen
storming of the Bastille
zaledwie
Lernen beginnen
barely
równość sądowa (wobec prawa)
Lernen beginnen
judicial equality
mieć prawo do głosowania
Lernen beginnen
eligible to vote
rozróżnienie
Lernen beginnen
without other distinction than
uczestniczyć w konferencji
Lernen beginnen
attend a conference
wojna szalała
Lernen beginnen
War raged
zbliżać się (zbliżał się koniec)
Lernen beginnen
draw near (as the end drew near)
leżeć w ruinach
Lernen beginnen
lie in smouldering ruins (lie lay lain lying)
powołać międzynarodową instytucję
Lernen beginnen
to fashion an international body
ideały, zasady
Lernen beginnen
ideals
plaga wojny
Lernen beginnen
scourge of war
nieopisany smutek
Lernen beginnen
untold sorrow
weszło w życie
Lernen beginnen
went into effect
przestępczość młodocianych
Lernen beginnen
juvenile crime
odstraszacz
Lernen beginnen
deterrent
wagarowanie
Lernen beginnen
truancy
niepewna (wypowiedź)
Lernen beginnen
tentative
zbliżony, podobny do
Lernen beginnen
akin to
napaść
Lernen beginnen
assault
po cichu
Lernen beginnen
tacitly
sprawca
Lernen beginnen
perpetrators
zwalczyć, wykorzenić
Lernen beginnen
eradicate crime
nie do pokonania
Lernen beginnen
insurmountable
zamieszki, rozruchy
Lernen beginnen
riot
ubogie rejony
Lernen beginnen
deprived areas
zmniejszyć, złagodzić biedę
Lernen beginnen
alleviate poverty
kary cielesne
Lernen beginnen
corporal punishment
zaogniać, powodować nasilenie
Lernen beginnen
exacerbate
zniechęcić do czegoś
Lernen beginnen
discourage sth
uporać się z czymś
Lernen beginnen
to get to grips with his behaviour
wykonalne, realne rozwiązanie
Lernen beginnen
viable solution
zmagać się, borykać
Lernen beginnen
grapple with
istniejący problem
Lernen beginnen
ongoing problem
nieskruszony, zatwardziały
Lernen beginnen
unrepentant
uznany za winnego
Lernen beginnen
convicted
stłumić
Lernen beginnen
stamp out

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.