Moja lekcja 2

 0    100 Datenblatt    weronikab1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
prawo do urlopu
Płatny przysługujący urlop w ULC wynosi 19 dni.
Lernen beginnen
holiday entitlement
The paid holiday entitlement in CAA is 19 days.
świta, osoby towarzyszące
prezydent i jego świta
Lernen beginnen
entourage
the president and his entourage
(ustawowy) limit urlopowy
Długość rocznego limitu urlopowego wynosi 5 dni dla pracowników którzy łącznie przepracowali od 1 do 10 lat.
Lernen beginnen
(statutory) leave entitlement
The duration of the annual leave entitlement is 5 days for employees who have accumulatively worked for 1–10 years;
wymyśleć coś na poczekaniu, zobaczyć jak się potoczy, improwizować
Mogę pracować do późna dzisiaj i mogę zatem odwołać ciebie. Spróbuje wymyślić coś na poczekaniu i zadzwonię w przeciągu pół h
Lernen beginnen
play it by ear, go with the flow
I may have to work late tonight and may have to cancel on you. We'll play it by ear, and I'll call you in half an hour
pijatyka, hulanka, biba/ objadać się, opijać się, pójść w tango
Ken poszedł na popijawe ze swoimi kumplami. Kiedykolwiek ona ma depresje obżera się czekoladą.
Lernen beginnen
binge
Ken's gone on a binge with his mates. Whenever she's depressed she binges on chocolates.
podkradać
Jest nadzwyczajna ilość drobnych kradzieży.
Lernen beginnen
pilfer
There is remarkebly little pilfer
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje
Lernen beginnen
The early bird catches the worm.
Kto wcześnie się kładzie i wcześnie wstaje, ten jest zdrowy, zamożny i mądry synonimy:
Lernen beginnen
Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise
Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem
Lernen beginnen
It's no use crying over spilled milk
Zła wymówka jest lepsza niż żadna
Lernen beginnen
A bad excuse is better than none
sumienny
Sumienny nauczyciel może czuć siię skłonny do zabierania pracy do domu.
Lernen beginnen
conscientious
A conscientious teacher may feel inclined to take work home.
sumienność
jego sumienność i lojalność wobec firmy
Lernen beginnen
conscientiousness
his conscientiousness and loyalty to the company
uczciwość popłaca
Lernen beginnen
honesty is the best policy
Cierpliwość popłaca
Lernen beginnen
All things come to him who waits.
Do trzech razy sztuka.
Lernen beginnen
Three times a charm.
Nie można nauczyć starego psa nowych sztuczek.
Lernen beginnen
You can’t teach an old dog new tricks.
Nie marnuj, a nie będziesz w potrzebie.
Lernen beginnen
Waste not want not.
zgodnie z przepisami
Ona czuła że musi postępować zgodnie zprzepisami bez używania kreatywności.
Lernen beginnen
by the book
She feels she has to go by the book and can't use her creativity.
czarna magia
Chemia to dla mnie czarna magia
Lernen beginnen
a closed book
Chemistry is a closed book to me.
wykupywać
Kursy zostały szybko wykupione. Wszystkie miejsca/hotel został wykupiony.
Lernen beginnen
book up
The courses quickly get booked up. All seats/hotel are/is booked up.
nieustannie się zmieniać
Znajomość języka nieustannie się zmienia, Ich adres nieustannie się zmieniał. Klimat wydaje się nieustannie zmieniać.
Lernen beginnen
be in a state of flux
Language knowledge is in constant flux. Their ideas were still in flux. The climate appears to be in a state of flux.
zasadzka
wysokie ryzyko zasadzki. Policja czekała z zasadzką na zewnątrz budynku.
Lernen beginnen
ambush
a high risk of ambush. The police lay in ambush outside the building.
bujda
Lernen beginnen
fib
zbijać bąki
Nie ma sensu żebyśmy siedzieli tutaj i zbijali bąki
Lernen beginnen
twiddle your thumbs
There's no point in sitting here twiddling our thumbs.
opłata zza przejazd/ liczba ofiar
Liczba ofiar wzrosła do 83. Lata palenia dała się we znaki na jego zdrowiu.
Lernen beginnen
toll
The death toll has risen to 83. Years of smoking have taken their toll on his health.
Wybory - tajne głosowanie
Lernen beginnen
ballot
krzywe nogi
krzywe nogi wykrzywiają się przy kolanach
Lernen beginnen
bandy legs
bandy legs curve out at the knees
zmora
Narkotyki to zmora śródmiejskich okolic.
Lernen beginnen
bane
Drugs are the bane of the inner cities.
bransoletka
Lernen beginnen
bangle
bagnet
Lernen beginnen
bayonet
bezpiecznik poszedł
Lernen beginnen
the fuse went
Puszczaj!
Lernen beginnen
Let go!
telefon na kartę
Mniej wydaje od czasu kiedy mam telefon na kartę
Lernen beginnen
pay-as-you-go mobile
I've been spending less money since I have a pay-as-you-go phone
sklepienie, krypta, skarbiec/skok przeskakiwać
Lernen beginnen
vault
The robber vaulted over the counter and took $200 in cash. On Sunday Michigan vaulted from No. 4 to the nation's top team.
lichwiarz
"Celem było pomaganie ubogim i chronienie ich przed lichwiarzami."
Lernen beginnen
usurer
"The purpose was to help the poor and protect them against usurers."
przybory kuchenne
Lernen beginnen
kitchen utensils
półkula
Półkula mózgowa to jedna z dwóch połówek twojego mózgu. Mamy także Północną i Południową półkule Ziemii.
Lernen beginnen
hemisphere
Cerebral hemisphereone is of the two halves of your brain. We have got also Nothern and Southers hemispheres of the Earth...
kłopot, zawracanie głowy
To kłopotliwe nie mieć pralki. Nie ma kłopotu!
Lernen beginnen
hassle
It's such a hassle not having a washing machine. No hassle at all!
dokuczać
Przestań mi dokuczać! Powiedziałem zadzwonię do nich jutro!
Lernen beginnen
hassle (verb)
Stop hassling me! I said I'll call them tomorrow.
kulić się, wzdrygać
Bezpański pies kulił się przed drzwiami. Wzdrygam się na myśl jaki byłem głupi.
Lernen beginnen
cringe
A stray dog was cringing by the door. It makes me cringe when I think how stupid I was.
płaszczyć się przed kimś
Odmwówiłem płaszczenia i schlebiania jej.
Lernen beginnen
cringe before somebody/fawn over
I refused to fawn over her or flatter her.
nieodłączny, wrodzony, rzeczywisty (np. aspekt, uczucia, wartość)
Nie ma nic sam w sobie w pracy co czyni ją bardziej pasującą do kobiety. Wierzył ze wrodzoną świetność jego ludźi.
Lernen beginnen
intrinsic
There is nothing in the intrinsic nature of the work that makes it more suitable for women. he believed in the intrinsic superiority of his people.
Wewnętrzny w sensie sam w sobie
wewnętrzne piękno języka włoskiego
Lernen beginnen
Intrinsic
the intrinsic beauty of the Italian language
nieprawdopodobne
mało prawdopodobna wymówka/wyjaśnienie
Lernen beginnen
implausible
an implausible excuse/explanation
gdy przyszło co do czego
Lernen beginnen
when it came to the crunch
nie spłacać, nie wywiazywac sie
On nie wywiązuje się się ze swoich alimentów.
Lernen beginnen
default on
He defaulted on his child support payments.
oddać walkowerem/ domyślnie
Zmieniłeś ustawienia domyślne komputera? jeśli nikt się zanim nie opowie stanie się liderem bez walki (walkowerem)
Lernen beginnen
by default
Did you change the defaults on your email set-up? If nobody stands against him, he will become leader by default.
chwila nieuwagi/braku koncentracji
Lernen beginnen
lapse of attention/concentration
popadać w złe nawyki
Carol popadła w używanie mocnych słów co sprawiło że jej głos stał się niedojrzały.
Lernen beginnen
lapse into
Carol's lapses into strong language only made her sound immature.
mimowolny/nieumyślny
nieumyślne spowodowanie śmierci
Lernen beginnen
involuntary
involuntary manslaughter
płat/ płatek
płat czołowy, płat skroniowy, płatek uszu
Lernen beginnen
lobe
frontal lobe, temporal lobe, earlobe
sutek, gruczoł piersiowy, gruczoł sutkowy
Lernen beginnen
mammary gland
gruczoł
Lernen beginnen
gland
motłoch
Lernen beginnen
rabble
zamieszanie, rozgardiasz
Lernen beginnen
commotion
nieszkodliwy
Nie jest to jednak temat niewinny/nieszkodliwy.
Lernen beginnen
innocuous
This is not an innocuous subject, however.
zawierać
Firma chciała zawarcia sojuszu z innymi producentami samochodowymi.
Lernen beginnen
forge (alliance)
The company wanted to forge alliances with other motor manufacturers.
fałszować
Ktoś sfałszował mój podpis.
Lernen beginnen
forge (signature, money etc)
Someone forged my signature.
wykuwać (żelazo, kariere)
Ona wykuwała nową karierę jako poetka i pisarka tekstów.
Lernen beginnen
forge (iron, career)
She forged a new career as a poet and songwriter.
pochodzić z
Tusk pochodzi z Gdańska
Lernen beginnen
hails from
Tusk hails from Gdansk,
poślubić, opowiadać się za
polityka opowiadająca się za rządem Japonii
Lernen beginnen
espouse
the policies espoused by the government of Japan
pobożny
Reprezentował najlepsze tradycje Pakistanu - pobożny muzułmanin, ale wcale nie fundamentalista.
Lernen beginnen
devout
He represented the best tradition of Pakistan - a devout Muslim but not in any way fundamentalist.
bardzo cierpi
Lernen beginnen
suffering dreadfully
opuszczać (oparcie fotela)/ układać
Czy mogę rozłożyć siedzenie? Kiedy wszedłem, ona odpoczywała na kanapie
Lernen beginnen
recline
Can I recline my seat? When I came in she was reclining on the sofa.
Nie przemawia do mnie
Lernen beginnen
It doesn't appeal to me
nieszczęście, katastrofa
Lernen beginnen
calamity
odłam
Lernen beginnen
faction
ułaskawienie, wybaczać
Lernen beginnen
pardon
zgryźliwie/uszczypliwie
'Nie mogę się doczekać' - odpowiedział pan Trevor uszczypliwie
Lernen beginnen
caustically
'I can hardly wait,' Sir Trevor replied caustically.
uszczypliwy dowcip/ komentarz / uwaga itp
Lernen beginnen
caustic wit/comments/remark etc
substancja żrąca
Lernen beginnen
caustic substance
Zachęcać/ nawoływać do
Policja nawoływała tłum by zachował spokój
Lernen beginnen
exhort to
Police exhorted the crowd to remain calm.
Stanąć na wysokości zadania
Pomimo braku doswiadczenia stanął na wysokosci zadania i dał zdumiewającą przemowę.
Lernen beginnen
Rise to the occasion
Despite his lack of experience, he rose to the occasion and gave a stirring speech.
wypowiedzenie umowy/ otwarte potępienie, publiczne oskarżenie (kogoś)
W Poniedziałek musiała mierzyć się z potępieniem jej osoby, Lauten zrezygnowała zatem z pracy.
Lernen beginnen
denunciation
On Monday, faced with continuing denunciations, Lauten resigned her job.
wplątać, wplątywać
Byłoby głupio być wplątanym w te potyczki.
Lernen beginnen
embroil
It would be foolish to become embroiled in this struggle.
paraliżujący umysł
Lernen beginnen
mind-numbing
zdrętwiała ze strachu
Lernen beginnen
numb with fear
ponury, posępny
Ich posępna ekspresja była zrozumiałą reakcją.
Lernen beginnen
glum, bleak,
Their glum expressions were an understandable human reaction
zmęczyło mnie czekanie
Lernen beginnen
I grew tired of waiting
wędrować
Twoje dokumenty i ustawienia wędrują z tobą z officem w chmurze
Lernen beginnen
roam
Your documents and settings roam with you with Office in the cloud
przeszkoda
Lernen beginnen
hurdle
utrzymać w ryzach
Lernen beginnen
keep a tight rein on
ułatwiać
Lernen beginnen
facilitate
to się dopiero okaże
Lernen beginnen
that remains to be seen
... nie zmienia to faktu, że...
Lernen beginnen
... the fact remains that
wiele pozostaje jeszcze do zrobienia
Lernen beginnen
much remains to be done
być szczepionym na
Lernen beginnen
be vaccinated for
zapowiedź (np. programu)
Lernen beginnen
sneak peek
łóżko piętrowe
Lernen beginnen
bunk bed
płacz/zawodzenie
Lernen beginnen
wail
łeb w łeb
Stoch i Kasai szli łeb w łeb
Lernen beginnen
neck and neck
Stoch and Kasai were neck and neck.
nie mówiąc już o...
Jestem typem gościa który nie potrafi utrzymać rośliny przy życiu a co dopiero związku.
Lernen beginnen
let alone
I'm the kind of guy who can't keep a plant alive for a week, let alone a relationship
zmieniać reguły gry
Lernen beginnen
change/move/shift the goalpost
rynna
Lernen beginnen
gutter
hamak
Lernen beginnen
hammock
obręcz
Lernen beginnen
hoop
miąższ, zgniatać
Lernen beginnen
squash
ugniatać/wyrabiać ciasto
Lernen beginnen
knead
posypać
Lernen beginnen
sprinkle
rzeźbić/ kroić mięso/ wycinać coś np inicjały na drzewie
Lernen beginnen
carve

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.