Moja lekcja 3

 0    102 Datenblatt    weronikab1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zbędny
zbędny pośpiech/zwłoka
Trenuj łagodnie i unikaj zbędnego wysiłku.
Lernen beginnen
undue (formal)
undue haste/delay
Exercise gently and avoid putting yourself under undue strain.
nakazowe, normatywny
Twarde prawo znaczy prawo wiążące. By stanowić prawo, zasady, instrumenty lub decyzje muszą być autoratywne i nakazujące.
Lernen beginnen
prescriptive
Hard law means binding laws. To constitute law, a rule, instrument or decision must be authoritative and prescriptive.
traktat
Traktat lizboński był początkowo znany jako traktat reformujący
Lernen beginnen
treaty
The Treaty of Lisbon was initially known as the Reform Treaty
wykorzystać cos maksymalnie, osiągnąć limit
Wykorzystał maksymalnie swoje kredyty na karcie.
Lernen beginnen
max out
He maxed out all his credit cards.
uspokojony, odczuwający ulgę
Poczułem ulgę kiedy moja siostra się w końcu odnalazła
Lernen beginnen
relieved
I was very relieved when my sister finally turned up.
Bez sensu, idę do domu.” ~~~ (Śmiech) „Nie można ogarnąć tego cholerstwa.
Lernen beginnen
No use, went home. Impossible to follow the damn thing
weź się w garść, ogarnać się
Lernen beginnen
get a grip
surowo (np. spojrzeć), stanowczo (np. powiedzieć coś)
Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!
Lernen beginnen
sternly
Jesus warned them sternly, "See that no one knows about this."
krzątanina
musimy przezwyciężyć hałas i zgiełk tłumu
Lernen beginnen
bustle
we have to overcome the noise and bustle of the crowd;
usilnie, uporczywie, uparcie
musimy modlić się uporczywie i wytrwale
Lernen beginnen
insistently
we have to pray insistently and perseveringly
wytrwale, niezmordowanie, uporczywie
musimy modlić się uporczywie i wytrwale
Lernen beginnen
perseveringly
we have to pray insistently and perseveringly
zasypać
impulsami ciała jest to co oblega duszę niczym motłoch, który pragnie posiąć wieczne światło
Lernen beginnen
besiege
impulses of the flesh are what besiege the soul like a rabble when it wants to behold the eternal light
osad//fusy
Lernen beginnen
dregs
męty społeczne / ludzkie
Lernen beginnen
the dregs of society/humanity
nie ma między miłosci/ szczerze sie nie cierpimy
Lernen beginnen
there is no love lost between us
iść złą drogą, gubić się, błądzić, schodzić na manowce
List zagubił się na poczcie.
Lernen beginnen
go astray
The letter had gone astray in the post.
bezpański pies a także zabłąkany (o osobie), zagubiony (o liście)
Musimy położyć kres rzezi bezdomnych psów w Rumunii.
Lernen beginnen
stray dog
We must put an end to the massacre of stray dogs in Romania.
doprowadzić kogoś na manowce
Starsze chłopaki wyprowadziły go na manowce
Lernen beginnen
lead somebody astray
The older boys led him astray.
ryzykowny, niepewny (np. plan, sytuacja)
Lernen beginnen
dodgy
Olek tried to check the equipment but he state the obvious that it's a bit dogdy
powszechny, pospolity
Smartfony i tablety są obecnie powszechne i zajmują miejsce komputerów i laptopów.
Lernen beginnen
commonplace
Smartphones and tablets are now commonplace and are taking the place of computers and laptops.
wbijać coś w coś
Wbił nóż prosto w jego klatkę
Lernen beginnen
plunge sth into sth
He plunged the knife into his chest.
pogrążyć się w czymś, znaleźć się w czymś (np. niebezpieczeństwie)
Pogrązała się w tych książkach każdego dnia
Lernen beginnen
plunge into something
She plunges into these books everyday
pod tym wszystkim (w głębi duszy, w głębi serca)
Lernen beginnen
underneath it all
W takim przypadku...
Jeżeli tak, to uważam, że jest to bardzo destrukcyjne dla tego Parlamentu.
Lernen beginnen
If this is the case...
If that is the case, I find it very debilitating for this Parliament.
"Proszę powoływac się na ten numer"
Proszę zacytować to odwołanie, jeśli skontaktujesz się z nami. to pomoże nam znaleźć rekordy szybko
Lernen beginnen
"please quote this reference"
please quote this reference if you contact us. it will help us to find your records quicly
oparzenie, poparzyć się (wrzątkiem lub gorącą parą) 
Lernen beginnen
scald
odwołać
Lernen beginnen
revoke
People that cause problems on airplanes should have there passports revoked or banned from flying forever People that cause problems on airplanes should have there passports revoked or banned from flying forever
napchać się czymś, najeść
Napchali się pizzą przed tym jak wyszli na śnieg.
Lernen beginnen
stoke up on something
They stoked up on pizza before going out in the snow.
układać coś w sterte
Lernen beginnen
stack sth up
bagno, zasypywać czymś, zalewać
Firma została zalana telefonami od czasu jak pojawiło się ogłoszenie.
Lernen beginnen
swamp
The company has been swamped with calls since the advert appeared.
niezachęcający, nieprzyjazne
czułem się jak intruz
Lernen beginnen
unwelcoming
I felt unwelcome
zwężać się, kończyć się spiczasto
Większość dżinsów ibecnie jest zwężane w kostce.
Lernen beginnen
taper
Most jeans these days taper towards the ankle.
okoń, usadowić się,
Dom był umieszczony na brzegu klifu.
Lernen beginnen
perch
The house was perched on the edge of a cliff
docinek, kpina
Była zmęczona jego tanimi docinkami
Lernen beginnen
jibe
an unkind remark intended to make someone seem silly
She was tired of his cheap jibes.
zachwyt, wniebowzięcie
Byłem zachwycony pięknem Weroniki
Lernen beginnen
rapture
I was in rapture over Weronika's beauty.
masz się zgłosić do szefa
Lernen beginnen
you are to report to the boss
tak czy owak
Lernen beginnen
be that as it may
złodzieja nigdzie nie było widać
Lernen beginnen
the thief was nowhere to be seen
on ma tego nie otwierać
Lernen beginnen
he's not to open it
opracowywać
Dokument został opracowany przez LTL
Lernen beginnen
compile
The document was compiled by the Aerodrome Department
psuć, zniszczyć, szpecić, zniekształcać
Graffiti szpeciło ściany budynku
Lernen beginnen
mar
Graffiti marred the sides of buildings.
twierdzenie, zarzut
Pan X wyraźnie zaprzeczył zarzutom napaści seksulanej
Lernen beginnen
allegation
Mr X has strongly denied the allegations of sexual harassment.
wycofać (zarzuty), cofać (pazury), chować (podwozie)
Mężczyźni wycofali zeznnia które złożyli 3 miesiące temu.
Lernen beginnen
retract
Two men retracted the confessions they made following their arrest three months ago.
kowadło
Lernen beginnen
anvil
przeciwstawiać się czemuś, buntować się przeciwko czemuś
Buntował się mocno przeciwko jego restrykcyjnemu wychowywaniu
Lernen beginnen
react against
He reacted strongly against his very strict upbringing.
przeczucie
Emma miała przeczucie, że już nigdy nie zobaczyć go ponownie.
Lernen beginnen
premonition
Emma had a premonition that she would never see him again.
szukać czegoś po omacku
Lernen beginnen
scrabble about/around
szał
Zeal without prudence is frenzy
Lernen beginnen
frenzy
Żarliwość bez rozwagi to szaleństwo
popadać w histerię, doprowadzać się do szału
Lernen beginnen
work/drive yourself into a frenzy/panic
osoba wykorzystywana przez innych
Lernen beginnen
cat's paw
be somebody's cat's paw
zgraja dokonująca samosądu
Lernen beginnen
lynch mob
pozbawić kogoś z czegoś
Oni byli pozbawieni jedzenia przez 36 godzin
Lernen beginnen
strip sb of sth/deprive
They were deprived of food for 36 hours.
niepohamowany, niezmordowany
Nawet zła pogoda nie stłumiła jej niepoprawny optymizm.
Lernen beginnen
irrepressible
Even the bad weather didn't dampen her irrepressible spirits.
skradać się, zaskoczyć kogoś, nadchodzić niepostrzeżenie
Zmęczenie nadeszło niepostrzeżenie kiedy prowadził samochód.
Lernen beginnen
creep up on sb
Tiredness crept up on me while I was driving.
przebudowa. przetasowanie, reorganizacja, restrukturyzacja
Firma potrzebuje przejść radykalną przebudowę.
Lernen beginnen
shake-up
The company needs to undergo a radical shake-up.
dziedziczność
Badania pokazują, że zarówno dziedziczność i środowisko wpływają na inteligencję.
Lernen beginnen
heredity
przykład ze słówkiem The research shows that both heredity and environment affect intelligence.
rozgałęziać się, przerzucać się na coś
Firma zajęła się doradztwo inwestycyjne.
Lernen beginnen
branch out
The company branched out into providing investment advice.
służyć również jako coś
Tek korki służą również jako doniczki na ściane.
Lernen beginnen
double (up) as sth
Those corks double up as a wall flower pots.
ilustrować, obrazować, stanowić przykład
Zilustruje mój punkt widzenia anegdotą.
Lernen beginnen
exemplify
I will exemplify my point of view with an anecdote.
fura, ileś tam, wiele
Opowiadał ten dowcip wiele razy
Lernen beginnen
umpteen
He's told this joke umpteen times
bezstronnie, obiektywnie, sprawiedliwie
Państwa członkowskie zapewniają, by właściwe organy wykonywały swoje uprawnienia w sposób bezstronny i przejrzysty.
Lernen beginnen
impartially
Member States shall ensure that Competent Authorities exercise their powers impartially and transparently.
odstąpić od czegoś
3. W drodze odstępstwa od przepisu ust. 2 lit. b), właściwy organ może zdecydować o rezygnacji z obowiązku wykazania zgodności, jeżeli uzna, że jego spełnienie wiązałoby się z nadmiernym lub nieproporcjonalnym obciążeniem.
Lernen beginnen
derogate from something
By way of derogation from paragraph 2 point (b), the Competent Authority may decide to waiver demonstration of compliance if it considers that this demonstration creates an excessive or disproportionate effort.
Zniesienie wiz 
Program zniesienia wiz jest amerykańskim programem pozwalającym obywatelom spoza USA podróżować po Stanach w celach turystycznych i biznesowych
Lernen beginnen
visa waiver 
Visa Waiver Program (VWP) is a program of the United States Government which allows citizens of specific countries to travel to the United States for tourism, business
zrzeczenie się, zniesienie
Zamierzamy spojrzeć na listę dotyczącą zrzeczeń.
Lernen beginnen
waiver
We're going to take a look at the waiver list.
łagodzenie
Kapitan dodał, łagodząc, że silniki mogą być wadliwe.
Lernen beginnen
mitigation
The captain added, in mitigation, that the engines may have been faulty.
skompilować, sporządzać, opracowywać
Raport został sporządzony na podstawie ankiet z 5000 gospodarstw
Lernen beginnen
compile
The report was compiled from a survey of 5000 households.
oślepiający
Marsha zamknęła oczy chroniąc się przed oślepiającym słońcem.
Lernen beginnen
dazzling
Marsha shut her eyes against the dazzling sun.
trwający, toczący się
Istnieje tocząca się dyskusja wewnątrz partii o tej sprawie.
Lernen beginnen
ongoing
There is an ongoing discussion within the party about this.
przynależność, część czegoś ważnego, podzespół (formalne)
wyposażenie” oznacza wszelkie wyposażenie, aparaturę, podzespoły które są używane lub mają zostać użyte na potrzeby operacji statków powietrznych na lotnisku;
Lernen beginnen
appurtenance (formal)
equipment’ means any equipment, apparatus, appurtenance that is used or intended to be used to contribute to the operation of aircraft at an aerodrome
przeszkoda, zawada, czop, zator, niedrożność, zaparcie (np. w ruchu ulicznym, w przewodzie pokarmowym)
Policja może usunąć pojazd który stanowił przeszkodę.
Lernen beginnen
obstruction
Police can remove a vehicle that is causing an obstruction.
Został uznany za winnego utrudniania pracy wymiarowi sprawiedliwości.
Lernen beginnen
He was found guilty of obstruction of justice.
przyspieszenia
Zadzwonię i zobaczę czy potrzebuje pomocy z usprawnianiem procesu.
Lernen beginnen
expedite
I'm going to call and see if he can help expedite the process.
Zamierzam zrobić coś (intencja)!
To moja praca i zamierzam ją wykonywać.
Lernen beginnen
intend to do something
I intend to = I really want to, but I may not be able to
This is my job and I intend to do it.
zamierzony, planowany (efekt, groźba, podróż)
Lernen beginnen
intended
droga szybkiego ruchu (autostrada)
Lernen beginnen
clearway
zmienić, zmodyfikować, przerobić
Ona przerobiła swoją sukienkę. (nie chodzi o to, że się przebrała czyli change)
Lernen beginnen
alter
She altered her dress.
nakreślić
Wolność musi być jasno i stanowcza nakreślona
Lernen beginnen
delineate
Liberty must be firmly and clearly delineated.
świecki, laik czyli ktoś niedoświadczony, bez kwalifikacji
Lernen beginnen
lay person
kąt ostry
Lernen beginnen
acute angle
prosty kąt
Kąt prosty to kąt, który ma 90°
Lernen beginnen
right angle
A right angle is an angle of 90°
kąt rozwarty
pomiędzy 90° i 180° są nazywane kątami rozwartymi
Lernen beginnen
obtuse angle
Angles between 90° and 180° are called obtuse angles
ostry, przenikliwy, przeszywający (ból)
Brak domów jest bardziej dogłębnym problemem niż to się wydawało.
Lernen beginnen
acute
The housing shortage is more acute than first thought.
w ten sposób, przez to
Ona się spóźniła i w wyniku tego nie zdążyła na pociąg.
Lernen beginnen
thereby
She was late and thereby missed her train
klauzula, zdanie składowe
Klauzula poufności została dodana to kontraktu.
Lernen beginnen
clause
A confidentiality clause was added to the contract.
to wszystko jest względne
Lernen beginnen
it's all relative
bez uszczerbku dla
Kontynuowali wrogie ataki bez szkody dla ich negocjacji.
Lernen beginnen
without prejudice to
They continued hostile attacks without prejudice to their negotiations.
nastawiać kogoś przechilnie/negatywnie
Dni w szkole nastawiły mnie negatywnie do całej formalnej edukacji.
Lernen beginnen
to prejudice sb in favour of/against of
My own schooldays prejudiced me against all formal education
Nadchodzi zima
Lernen beginnen
Winter is upon us.
rozładowanie (np. ze statku)
Lernen beginnen
discharge
wypis (ze szpiatala)
Położna przyjdzie i zobaczy się z tobą po twoim wypisie ze szpitala.
Lernen beginnen
discharge
The midwife will come and see you after your discharge.
wydzielać (np. z nosa) wydostać się (np. olej)
Rana nadal ropieje.
Ropa, która wydostała się do morza, zabiła wiele zwierząt.)
Lernen beginnen
discharge
The wound is still discharging.
The oil which discharged into the sea killed a lot of animals. 
oddać wystrzał z broni
Dowody wskazywały na przypadkowy wystrzał broni.
Lernen beginnen
to discharge a gun
The evidence pointed to an accidental discharge of the gun.
położna, akuszerka (pielęgniarka pomagająca kobietom podczas porodu)
Chciałam być położną od czasu jak byłam małą dziewczynką
Lernen beginnen
midwife
I've wanted to be a midwife since I was a little girl
spłacić (dług)
Spłacił cały swój dług przed śmiercią.
Lernen beginnen
discharge
He discharged all his debts before he died.
nieład, zagracać, zaśmiecać
Lernen beginnen
clutter
odrzucać, wyrzucać, pozbywać się
Jedli jedzenie wyrzucone przez żołnierzy.
Lernen beginnen
discard
They ate food discarded by the soldiers.
pieszczota, głaskać
On głaskał ją po karku.
Lernen beginnen
caress
He caressed the back of her neck.
przegroda
Lernen beginnen
baffle
gwiazdorstwo/sława
Podziękowała wszystkim którzy pomogli jej w drodze do sławy
Lernen beginnen
stardom
The actress thanked all those who had helped her on the road to stardom.
małżeństwo, związek małżeński
Dziecko urodziła się poza małżeństwem
Lernen beginnen
wedlock
Child was born out of wedlock
podeszwa, jedyny
jedyny powód
Lernen beginnen
sole
sole reason
wyłącznie, jedynie
Nie można polegać wyłącznie na telewizorze do wiadomości.
Lernen beginnen
solely
We can't rely solely on the television for news.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.