Najpotrzebniejsze czasowniki - francuski

5  1    76 Datenblatt    michalkalinowski07
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
habiter
J'habite à Varsovie.
Lernen beginnen
żyć/mieszkać
Mieszkam w Warszawie.
aimer
J'aime voyager.
Lernen beginnen
kochać, lubić
Lubię podróżować.
aller
Je dois aller au dentiste.
Lernen beginnen
iść
Muszę iść do dentysty.
ouvrir
Ouvrez la porte!
Lernen beginnen
otwierać
Otwórzcie drzwi!
écouter
J'aime écouter du jazz.
Lernen beginnen
słuchać
Lubię słuchać jazzu.
avoir besoin (de)
Lernen beginnen
potrzeba (de)
attendre
Je suis désolé mais tu dois attendre un moment.
Lernen beginnen
czekać
Przykro mi, ale musisz chwilę poczekać.
avoir
Je n'ai pas d'argent.
Lernen beginnen
mieć
Nie mam pieniędzy.
embrasser
Embrasse-moi!
Lernen beginnen
całować
Pocałuj mnie!
boire
Tu dois boire beaucoup d'eau.
Lernen beginnen
pić
Powinieneś pić dużo wody.
tomber
Barbara est tombée et s'est cassée la jambe.
Lernen beginnen
spadać, upadać
Barbara upadła i złamała nogę.
chanter
Malheureusement, je ne peux pas chanter.
Lernen beginnen
śpiewać
Niestety nie umiem śpiewać.
entendre
Avez-vous déjà entendu sa nouvelle chanson?
Lernen beginnen
słyszeć
Słyszeliście już jego nową piosenkę?
prier
Je prie pour la santé de ma mère.
Lernen beginnen
modlić się
Modlę się za zdrowie mojej matki.
fermer
Peux-tu fermer la fenêtre?
Lernen beginnen
zamykać
Możesz zamknąć okno?
chercher
Antoine cherche un emploi permanent.
Lernen beginnen
szukać
Antoine szuka stałej pracy.
commencer
Je commence à parler français.
Lernen beginnen
zaczynać
Zaczynam mówić po francusku.
connaître
Tu connais Robert?
Lernen beginnen
wiedzieć
Znasz Roberta?
cuire
Cette viande cuit très longtemps.
Lernen beginnen
gotować
To mięso gotuje się bardzo długo.
coudre
Ma mère m'a appris à coudre.
Lernen beginnen
szyć
Mama nauczyła mnie szyć.
croire
Je crois que c'était une bonne décision.
Lernen beginnen
wierzyć
Myślę, że to była słuszna decyzja.
critiquer
Lernen beginnen
krytykować
donner
Peux-tu me donner 5 zlotys?
Lernen beginnen
dawać
Możesz mi dać 5 złotych?
interroger
La police a interrogé le témoin.
Lernen beginnen
pytanie
Policja przesłuchała świadka.
dormir
Je vais dormir 12 heures.
Lernen beginnen
spać
Będę spać przez 12 godzin.
oublier
J'ai oublié ton nom, pardon.
Lernen beginnen
zapomnieć
Zapomniałam twojego imienia, przepraszam.
décider
J'ai décidé de démissionner et de faire un voyage autour du monde.
Lernen beginnen
zdecydować
Zdecydowałam się rzucić pracę i wyjechać w podróż dookoła świata.
devoir
Je dois partir maintenant.
Lernen beginnen
musieć
Muszę już iść.
être
Tu es gentil.
Lernen beginnen
być
Jesteś miły.
faire
Nous faisons la fête.
Lernen beginnen
robić
Robimy imprezę.
finir
J'ai finalement fini ma thèse de licence.
Lernen beginnen
wykończenie
Nareszcie skończyłem moją pracę licencjacką.
signer
Tout le monde doit signer la liste.
Lernen beginnen
Zarejestruj się
Każdy musi podpisać listę.
conduire
Qui va conduire?
Lernen beginnen
prowadzić
Kto będzie prowadził?
laisser
J'ai laissé mon sac au métro!
Lernen beginnen
pozostawiać
Zostawiłam torebkę w metrze!
permettre
Mes parents ne me permettent pas de fumer.
Lernen beginnen
dopuszczać
Rodzice nie pozwalają mi palić papierosów.
travailler
Je voudrais travailler à l'étranger.
Lernen beginnen
pracować
Chciałbym pracować za granicą.
lire
J'ai lu tous les livres de Paulo Coelho.
Lernen beginnen
czytać
Przeczytałem wszystkie książki Paulo Coelho.
manger
Tu veux manger quelque chose?
Lernen beginnen
jeść
Chcesz coś do jedzenia?
mentir
Je sais que tu mens.
Lernen beginnen
kłamać
Wiem, że kłamiesz.
corriger
Tu peux corriger mon orthographe?
Lernen beginnen
poprawny
Możesz poprawić moją pisownię?
mourir
Sa femme est morte dans un accident de voiture.
Lernen beginnen
umierać
Jego żona zmarła w wypadku samochodowym.
nager
Tu sais nager?
Lernen beginnen
pływać
Umiesz pływać?
parler
J'ai parlé avec mes collègues de travail.
Lernen beginnen
rozmawiać
Rozmawiałam z koleżankami z pracy.
penser
Qu'est-ce que tu en penses?
Lernen beginnen
myśleć
Co o tym myślisz?
pleurer
Ne pleure pas, tout ira bien.
Lernen beginnen
płakać
Nie płacz, wszystko będzie dobrze.
pouvoir
Est-ce que tu peux m'aider?
Lernen beginnen
móc
Możesz mi pomóc?
prendre
Prends un pull, il fait froid.
Lernen beginnen
brać
Weź sweter, jest zimno.
produire
Chaque jour, cette usine produit trois tonnes de chocolat.
Lernen beginnen
produkować
Ta fabryka codziennie produkuje trzy tony czekolady.
se souvenir
Tu te souviens du jour où nous nous sommes rencontrés?
Lernen beginnen
se souvenir Französisch
pamiętać
Pamiętasz dzień, w którym się poznaliśmy?
rester
Le trésor reste sous l'eau.
Lernen beginnen
zostawać
Skarb pozostaje pod wodą.
remercier
Elle l'a remercié pour le cadeau.
Lernen beginnen
dziękuję
Podziękowała mu za prezent.
savoir
Tout le monde sait cela.
Lernen beginnen
wiedzieć
Wszyscy o tym wiedzą.
choisir
Tu dois choisir entre ces deux options.
Lernen beginnen
wybierać
Musisz wybrać między tymi dwiema opcjami.
oublier
J'ai oublié de faire les courses.
Lernen beginnen
zapomnieć
Zapomniałam zrobić zakupy.
sentir
Tu sens mon nouveau parfum?
Lernen beginnen
czuć
Czujesz moje nowe perfumy?
écrire
Je t'ai écrit un message, mais tu n'as pas répondu.
Lernen beginnen
pisać
Napisałem ci wiadomość, ale nie odpowiedziałaś.
pousser
Pousse la porte plus fort.
Lernen beginnen
Pchnięcie
Popchnij drzwi mocniej.
rêver
La nuit dernière, j'ai rêvé d'un voyage aux Îles Caraïbes.
Lernen beginnen
śnić
Zeszłej nocy śniłem o podróży na Karaiby.
souffrir
J'ai souffert beaucoup après sa mort.
Lernen beginnen
ucierpieć
Bardzo cierpiałem po jego śmierci.
sourire
Mariette m'a souri amicalement.
Lernen beginnen
uśmiechać się
Mariette uśmiechnęła się do mnie przyjaźnie.
rester
Il a tellement aimé l'hôtel qu'il y est resté deux jours de plus.
Lernen beginnen
zostawać
Hotel tak bardzo mu się spodobał, że został tam jeszcze dwa dni dłużej.
étudier
J'étudie la médicine.
Lernen beginnen
studiować, uczyć się
Studiuję medycynę.
jouer
Mon copain joue du piano.
Lernen beginnen
grać
Mój chłopak gra na pianinie.
tenir
Tiens-toi, nous y arriverons bientôt.
Lernen beginnen
utrzymać
Trzymaj się, niedługo będziemy na miejscu.
tirer
J'ai tiré la porte au lieu de la pousser.
Lernen beginnen
ciągnąć
Zamiast pchać, ciągnąłem drzwi.
traduire
Ce livre est traduit de l'allemand.
Lernen beginnen
przetłumaczyć
Ta książka jest przetłumaczona z niemieckiego.
sortir
Je sors respirer un peu d'air frais.
Lernen beginnen
wyjdź
Wychodzę, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza.
signifier
Qu'est-ce que signifie ce symbole?
Lernen beginnen
oznaczać
Co oznacza ten symbol?
vouloir
Tu veux aller à la plage avec moi?
Lernen beginnen
chcieć
Chcesz iść ze mną na plażę?
voir
Je ne vois rien!
Lernen beginnen
widzieć
Nic nie widzę!
gagner
Il a gagné une voiture à la loterie.
Lernen beginnen
wygrać
Wygrał samochód na loterii.
vivre
Napoléon Bonaparte a vecu 52 ans.
Lernen beginnen
żyć
Napoleon Bonaparte żył 52 lata.
payer
Qui paie pour ça?
Lernen beginnen
płacić
Kto za to zapłaci?
dire
Qu'est-ce que tu as dit?
Lernen beginnen
powiedzieć
Co powiedziałeś?
laver
Je lave mon cabriolet tous les dimanches.
Lernen beginnen
umyć
Myję mój kabriolet co niedzielę.
regarder
Aimes-tu regarder les films?
Lernen beginnen
patrzeć
Czy lubisz oglądać filmy?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.