Nowy część druga

 0    427 Datenblatt    wapno98
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
fluorescent hi-lites
Lernen beginnen
efekt rozgwiedżonego nieba
fluorescent planchettes
Lernen beginnen
broki fluoryzujące
Foreign Language Teacher Training College
Lernen beginnen
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
Forensic traces
Lernen beginnen
Ślady kryminalistyczne
Forfeiture of objects
Lernen beginnen
Przepadek
forger
Lernen beginnen
fałszerz
forgery
Lernen beginnen
dokument przerobiony
Form
Lernen beginnen
Wzór
Form master/tutor
Lernen beginnen
Wychowawca klasy
Form of Acknowledgement
Lernen beginnen
Formularz potwierdzenia
Formal (with no effects)
Lernen beginnen
Formalne (bezskutkowe)
formal (with no effects)
Lernen beginnen
formalne (bezskutkowe)
FROM THE MOMENT THE SPOUSES ARE MARRIED
Lernen beginnen
Z CHWILĄ ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA
From this date
Lernen beginnen
Z dniem
Full adoption / adoptio plena
Lernen beginnen
Pełne przysposobienie
Full capacity to perform acts in law/ for legal transactions
Lernen beginnen
Pełna zdolność do czynności prawnych
Full legal capacity
Lernen beginnen
Zdolność do czynności prawnych
Gainfully employed with a net Take Home pay of
Lernen beginnen
Zatrudniony z wynagrodzeniem
General Certificate Examination
Lernen beginnen
Świadectwo ukończenia szkoły średniej
GENERAL MAASTRICHT MUNICIPAL REGULATION
Lernen beginnen
OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE GMINY
General Secondary School
Lernen beginnen
Liceum Ogólnokształcące
Gift (legacy)
Lernen beginnen
Zapis testamentowy
gifts
Lernen beginnen
darowizny
Give
Lernen beginnen
(pieniądze)
Give / devise and bequeath
Lernen beginnen
Zapisywać / daję w spadku
Give upon trust
Lernen beginnen
Przekazać w zarząd powierniczy
Give, devise and bequeath
Lernen beginnen
Zapisywać
Given under the seal of association
Lernen beginnen
Opatrzony pieczęcią / wydany z pieczęcią
Good
Lernen beginnen
Dobry
Good performance
Lernen beginnen
Dobre wyniki ogólne
Grant of probate
Lernen beginnen
Dokument potwierdzający ważność testamentu i udzielenie praw wykonawcom
Grant of probate
Lernen beginnen
Wypełnienie woli testamentodawcy
Gross negligence
Lernen beginnen
Rażące niedbalstwo
grounds
Lernen beginnen
Podstawy / przesłanki
Grounds / cause for divorce
Lernen beginnen
Przesłanki rozwodu
Grounds for divorce
Lernen beginnen
Przesłanki rozwodu
guarantee / bail
Lernen beginnen
majątkowe
Guardian ad litem
Lernen beginnen
Kurator sądowy / procesowy dla małoletnich lub ubezwłasnowolnionych
Guardianship appointment clause
Lernen beginnen
Wyznaczenie opiekuna
guilloche
Lernen beginnen
gilosz
Guilt
Lernen beginnen
Wina
Guilty – criminal/faulty - civil
Lernen beginnen
winny
Habilitation
Lernen beginnen
Habilitacja
handle/ interfere affairs
Lernen beginnen
Załatwiać czynności
Handwritten testament
Lernen beginnen
Testament własnoręczny
Harm to society/ to the detriment of society
Lernen beginnen
Społeczna szkodliwość
HAVE CHILDREN IN COMMON
Lernen beginnen
MIEĆ WSPÓLNE DZIECI
Have legal capacity to enter into marriage
Lernen beginnen
Posiadać zdolność prawną do zawarcia małżeństwa
Having ... dependants / supporting
Lernen beginnen
Mieć na utrzymaniu
Having attended
Lernen beginnen
uczęszczał
Having been previously entered herein
Lernen beginnen
Wcześniej będąc włączonym do sprawy
Head of the Civil Registry Office, Superintendent Registrar
Lernen beginnen
Kierownik USC
Heading
Lernen beginnen
Nagłówek
Health disturbance/disorder
Lernen beginnen
Rozstrój zdrowia
HEARING
Lernen beginnen
SKŁADANIE WYJAŚNIEŃ
Hearing the witnesses
Lernen beginnen
Przesłuchanie świadków
Heir / intestate successor / heir ab intestato
Lernen beginnen
Spadkobierca ustawowy
Hereby revoking all the former wills by me made
Lernen beginnen
Niniejszym odwołuje wszelkie sporządzane wcześniej testamenty
hereditary portion
Lernen beginnen
udział spadkowy
heretofore
Lernen beginnen
Dotychczas / w tej sprawie
High court of
Lernen beginnen
Sąd Wysokiego Trybunału
High Court of Justice
Lernen beginnen
Sąd I instancji [High Court of Justice]
Higher Education Institutions
Lernen beginnen
Uczelnie Wyższe
Higher pedagogical schools
Lernen beginnen
Wyższe szkoły pedagogiczne
Hold against the respondent
Lernen beginnen
Orzec na korzyść powoda
Hold upon trust
Lernen beginnen
Zatrzymać w zarządzie powierniczym
Hollograph
Lernen beginnen
Testament holograficzny (nie wymaga obecności świadka)
Holographic will
Lernen beginnen
Testament holograficzny (własnoręczny)
Homicide / manslaughter
Lernen beginnen
Zabójstwo
I appoint my wife as executrix
Lernen beginnen
Powołuję moją żonę na wykonawcę
I appoint my wife executrix
Lernen beginnen
Powołuję moją żonę jako wykonawcę
I direct that all my just debts and funeral expenses be paid
Lernen beginnen
Polecam, aby wszystkie moje uzasadnione długi zostały spłacone, a koszty pochówku pokryte
I do make, publish and declare
Lernen beginnen
Oświadczam, że
I give, devise and bequeath all the estate and effects whatsoever, both real and personal...
Lernen beginnen
Zapisuję cały mój majątek ruchomy i nieruchomy oraz wszelkie moje dobra...
I give, Devise, bequeath all the estate and effects whatsoever, both real and personal
Lernen beginnen
Zapisuję cały mój majątek ruchomy i nieruchomy oraz wszelkie moje dobra
I herby certify that
Lernen beginnen
Niniejszym poświadczam
I respectfully request the Court...
Lernen beginnen
Wnoszę o...
I, the public prosecutor, charge X with the following offense
Lernen beginnen
Oskarżam...
Identification parade (line-up)
Lernen beginnen
Okazanie w celu rozpoznania osoby lub rzeczy
If a child of the deceased did not survive opening of the inheritance
Lernen beginnen
Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku
IF AN APPLICATION IS MADE TO THIS EFFECT
Lernen beginnen
NA WNIOSEK STRON
IF NECESSARY
Lernen beginnen
W RAZIE POTRZEBY
IF ONE HAS SERIOUS GROUNDS FOR SO DOING
Lernen beginnen
Z WAŻNYCH POWODÓW
If she shall not qualify
Lernen beginnen
Jeżeli nie będzie spełniać warunków prawnych
IF THE DIVORCE ENTAILS A SUBSTANTIAL DETERIORATION IN THE MATERIAL SITUATION
Lernen beginnen
JEŻELI ROZWÓD POCIĄGA ZA SOBĄ ISTOTNE POGORSZENIE SYTUACJI MATERIALNEJ
IF THE OTHER CONSENTS TO LEAVE IT
Lernen beginnen
JEŻELI DRUGI MAŁŻONEK WYRAŻA ZGODĘ NA JEGO OPUSZCZENIE
IF THE SPOUSES BOTH SO REQUEST
Lernen beginnen
NA ZGODNE ŻĄDANIE MAŁŻONKÓW
Immediate bringing of the accused to the court
Lernen beginnen
Natychmiastowe doprowadzenie
Impartiality and independence
Lernen beginnen
Niezależność i niezawisłość
Impediments
Lernen beginnen
Okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa
Impediments to marriage pursuant to the law
Lernen beginnen
Okoliczności, które mogłyby według prawa stanowić przeszkodę do zawarcia małżeństwa
Impediments to trying the case
Lernen beginnen
Przeszkody do rozpoznania sprawy
Impose
Lernen beginnen
Zastosować
impose preventive measures
Lernen beginnen
zastosować środek zabobiegawczy
Impose preventive measures
Lernen beginnen
Zastosować środek zapobiegawczy
Imposition of a preventive measure (detention order). Court hearing concerning imposition of preliminary/pre-trial detention
Lernen beginnen
Zastosowanie środka zapobiegawczego. Posiedzenie sądu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania
IN A STATE NOT PERMITTING A CONSCIOUS EXPRESSION OF WILL
Lernen beginnen
ZNAJDOWAŁA SIĘ W STANIE WYŁĄCZAJĄCYM ŚWIADOME WYRAŻENIE WOLI
In accordance with
Lernen beginnen
Na podst.
IN ACCORDANCE WITH HIS/HER REASONABLE NEEDS
Lernen beginnen
STOSOWNIE DO SWOICH USPRAWIEDLIWIONYCH POTRZEB
IN ACCORDANCE WITH PROCEDURES IN NATIONAL LAW
Lernen beginnen
ZGODNIE Z PROCEDURAMI W PRAWIE KRAJOWYM
In all other aspects
Lernen beginnen
W pozostałym zakresie
In arrears
Lernen beginnen
Z dołu
In forma pauperis
Lernen beginnen
Jako osoba bez środków do prowadzenia postępowania
IN LIGHT OF THE OBJECTIVE PURSUED
Lernen beginnen
W ŚWIETLE ZAMIERZONEGO CELU
In manner following that is to say
Lernen beginnen
Następującej treści
In our presence and in the presence of each of us
Lernen beginnen
W naszej obecności i w obecności każdego z nas
In our presence and in the presence of each of us
Lernen beginnen
W naszej obecności I w obecności każdego z nas.
In proper person / in priopria personae / pro se
Lernen beginnen
Osobiście (bez reprezentanta)
In re: marriage
Lernen beginnen
W sprawie małżeństwa
In the manner described herein
Lernen beginnen
W sposób opisany w tym dokumencie
In the matter of the petition for adoption of
Lernen beginnen
W sprawie przysposobienia przez
In the name of
Lernen beginnen
W imieniu RP
In the ordinary course of matters
Lernen beginnen
Normalnie
In the premises
Lernen beginnen
W danych okolicznościach
IN THE PRESENCE OF AN AUTHORITY
Lernen beginnen
W OBECNOŚCI ORGANU
in whitness whereof
Lernen beginnen
Na dowód czego
In witness whereof
Lernen beginnen
Na dowód czego
In, or as a result of, an accident
Lernen beginnen
W wypadku lub jego następstwie
incapacitation
Lernen beginnen
ubezwłasnowolnienie
Incidents
Lernen beginnen
Zdarzenia
Includes the period of... (detention) into the term of sentence
Lernen beginnen
Na poczet kary zalicza...
Includes to the period of ... (detention) into the term of sentence
Lernen beginnen
Na poczet kary zalicza
incomes
Lernen beginnen
Przychody
Increased penalty
Lernen beginnen
Kara zaostrzona
Indictment
Lernen beginnen
Akt oskarżenia
Individual education plan
Lernen beginnen
Indywidualny program lub tok nauki
informant
Lernen beginnen
Osoba zgłaszająca urodzenie/zgon
Informing the suspected person of the charges against them
Lernen beginnen
Postawienie zarzutów osobie podejrzanej
Inherit concurrently with the siblings
Lernen beginnen
Dziedziczyć w zbiegu z rodzeństwem
Inheritance
Lernen beginnen
Dziedziczenie, prawa
Inheritance
Lernen beginnen
Spadki
Inheritance/ to Inherit
Lernen beginnen
Spadek / masa spadkowa / dziedziczenie, prawa
Inherited debts
Lernen beginnen
Długi spadkowe
Inherited share
Lernen beginnen
Scheda spadkowa
injunction
Lernen beginnen
Postanowienie zakazujące / nakazujące
Injury
Lernen beginnen
Uraz
ink stamp
Lernen beginnen
pieczęć tuszowa
Inquiry/investigation
Lernen beginnen
Dochodzenie
Inspection of the body
Lernen beginnen
Oględziny zwłok
Inspection of the places, objects, bodies
Lernen beginnen
Oględziny miejsca, rzeczy lub ciała
Inspection of things or the body, crime scene investigation
Lernen beginnen
Oględziny rzeczy lub ciała, wizja lokalna
Instanter
Lernen beginnen
Natychmiast
Instigator / incitor
Lernen beginnen
Podżegacz
Instigator, incitor
Lernen beginnen
Podżegacz
institute an action/suit/litigation // commence a dispute
Lernen beginnen
Wszcząć powództwo
Institute the proceeding
Lernen beginnen
Wszczęcie postępowania
Instituting the proceeding
Lernen beginnen
Wszczęcie postępowania
Instructing the suspect of their rights and duties
Lernen beginnen
Pouczenie podejrzanego o jego prawach i obowiązkach
Instructing the wronged/aggrieved/victim/injured about their rights and duties
Lernen beginnen
Pouczenie pokrzywdzonego o jego prawach i obowiązkach
Instruction / Advice / Notice
Lernen beginnen
pouczenie
Instruction on the time limits and manner of submitting appeals
Lernen beginnen
Pouczenie o terminach i sposobach składania środków odwoławczych
Instruction/ Advice/ Note
Lernen beginnen
Pouczenie
Instructions
Lernen beginnen
polecenia
INSUFFICIENT AND INEFFECTIVE
Lernen beginnen
NIEWYSTARCZAJĄCE I NIESKUTECZNE
Intaglio printed
Lernen beginnen
technika druku wklęsłego
Intentional
Lernen beginnen
Umyślne
Intentional fault
Lernen beginnen
Wina umyślna
Intentional guilt
Lernen beginnen
Wina umyślna
intentional offence
Lernen beginnen
przestępstwo umyślne
Interim order
Lernen beginnen
Post. nie kończące sprawy dot. zabezpieczenia
Interim order
Lernen beginnen
Postanowienie niekończące sprawy
Interrogation | inquiry
Lernen beginnen
Śledztwo | dochodzenie
Interrogation of the suspect
Lernen beginnen
Przesłuchanie podejrzanego
Interview / question / examine / Hearing of witnesses (court)
Lernen beginnen
przesłuchanie świadków
Interview of the wronged person
Lernen beginnen
Przesłuchanie pokrzywdzonego (złożenie zeznań)
Interview of witnesses
Lernen beginnen
Przesłuchanie świadków (złożenie zeznań)
Intestate
Lernen beginnen
Nie pozostawiwszy testamentu; także: osoba, która nie pozostawiła testamentu
Inventory
Lernen beginnen
spis inwentarza majątku spadkowego
Investigation
Lernen beginnen
Śledztwo
Investigation is being carried or might be initiated
Lernen beginnen
Dochodzenie jest prowadzone albo może być wszczęte
Investigation or prosecution
Lernen beginnen
Dochodzenie lub ściganie
INVESTIGATIVE AUTHORITY
Lernen beginnen
ORGAN ŚLEDCZY
Investigative measures/activities
Lernen beginnen
Czynności dochodzeniowo-śledcze
Investigative powers of the police under the code of criminal procedure
Lernen beginnen
Uprawnienia procesowe Policji
Investigator / interviewer
Lernen beginnen
Tu: os. przeprowadzająca wywiad środowiskowy
Invvestigation, prevention and combating threats
Lernen beginnen
Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń
Irretrievable/irreconcilable breakdown of marriage
Lernen beginnen
Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego
irretrivable breakdown of marriage
Lernen beginnen
Nieodwołalny rozpad małżeństwa
IS COMPLETELY LEGALLY INCAPACITATED
Lernen beginnen
UBEZWŁASNOWOLNIENIE CAŁKOWITE
IS ESTABLISHED BY LAW
Lernen beginnen
POWSTAJE Z MOCY USTAWY
IS IN MATERIAL DIFFICULTY
Lernen beginnen
ZNAJDUJE SIĘ W NIEDOSTATKU
IS MENTALLY ILL OR MENTALLY RETARDED
Lernen beginnen
CHOROBA PSYCHICZNA ALBO NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY
Is treated as if omitted
Lernen beginnen
Jest uważane za niebyłe
IS UNDER THE LEGALLY REQUIRED AGE FOR MARRIAGE
Lernen beginnen
BRAK USTAWOWEGO WIEKU MAŁŻONKA
Issue
Lernen beginnen
Potomstwo, zstępni
It appearing to the court
Lernen beginnen
stwierdzić
Item
Lernen beginnen
Poz.
ITEMS ACQUIRED WHILE STATUTORY JOINT OWNERSHIP APPLIED
Lernen beginnen
PRZEDMIOTY MAJĄTKOWE NABYTE W CZASIE TRWANIA WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ
jako osoba uboga
Lernen beginnen
Act in forma pauperis
JOINT ACCOMMODATION
Lernen beginnen
WSPÓLNE MIESZKANIE
Joint investigation teams
Lernen beginnen
Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze
JOINT PROPERTY OF HUSBAND AND WIFE
Lernen beginnen
WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA
Jointly inherited estate and the division of the estate
Lernen beginnen
Wspólność majątku spadkowego i dział spadku
judge
Lernen beginnen
Sędzia
Judge rules that witnesses leave the courtroom
Lernen beginnen
Sędzia zarządza opuszczenie sali rozpraw przez świadków
judgement for dissolution of marriage
Lernen beginnen
Wyrok rozwodowy
JUDGMENT
Lernen beginnen
WYROK
Judgment (Conviction)
Lernen beginnen
Wyrok (Skazujący)
Judgment by default
Lernen beginnen
Wyrok zaoczny
Judgment of equital
Lernen beginnen
Uniewinnienie
Judgment order for adoption
Lernen beginnen
Postanowienie o przysposobieniu
JUDICIAL AUTHORITY
Lernen beginnen
ORGAN SĄDOWNICZY
Judicial examination
Lernen beginnen
Przewód sądowy
Judicial examinations
Lernen beginnen
Przewód sądowy
JUDICIAL STAFF
Lernen beginnen
PRACOWNICY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
Junior public prosecutor
Lernen beginnen
Asesor
Just debts
Lernen beginnen
Uzasadnione długi
JUSTIFIED BY THE OBJECTIVE OF COMBATING
Lernen beginnen
UZASADNIONE CELEM ZWALCZANIA
Kara pozbawienia wolności
Lernen beginnen
Custodial sentence
Kara pozbawienia wolności
Lernen beginnen
Prison sentence
każde działanie lub zaniechanie, którego skutkiem jest śmierć
Lernen beginnen
Homicide
Know all persons by this certificate
Lernen beginnen
Niniejszym zawiadamia się/ czyni się powszechnie wiadomym
L.O. named after
Lernen beginnen
Liceum im.
LAID DOWN BY THE MEMBER STATES
Lernen beginnen
OKREŚLANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
last name/surname
Lernen beginnen
nazwisko
Last Will and Testament
Lernen beginnen
Testament
latent image
Lernen beginnen
efekt kątowy
Law enforcement authorities
Lernen beginnen
Organy przestrzegania prawa/ścigania
Law obligatory/in force in the Republic of Poland
Lernen beginnen
Prawo obowiązujące w RP
LAWFUL GOODS
Lernen beginnen
LEGALNE PRODUKTY
Lawful impediments
Lernen beginnen
Okoliczności wyłączające...
Laying an information about a crime
Lernen beginnen
Zawiadomienie o przestępstwie
Laying an information about a crime/offence; criminal complaint
Lernen beginnen
Zawiadomienie o przestępstwie
LAYS DOWN THE RULES
Lernen beginnen
USTANAWIA ZASADY
legacy
Lernen beginnen
zapis
Legacy and instruction
Lernen beginnen
Zapis i polecenie
Legal act
Lernen beginnen
Czynność procesowa
LEGAL ADVICE
Lernen beginnen
PORADA PRAWNA
Legal capacity
Lernen beginnen
Zdolność prawna
Legal classification
Lernen beginnen
Kwalifikacja prawna czynu
Legal costs / courts fees and charges
Lernen beginnen
Koszty sądowe
Legal counsel of choice
Lernen beginnen
Obrońca z wyboru
legal Custody
Lernen beginnen
Prawo do opieki nad dzieckiem
Legal custody
Lernen beginnen
Władza rodzicielska (podejmowanie decyzji)
LEGAL SEPARATION
Lernen beginnen
ORZECZENIE SEPARACJI SĄDOWEJ
legal separation
Lernen beginnen
Prawna Separacja
Legal system of Community of Goods
Lernen beginnen
Wspólnota ustawowa
Legatee
Lernen beginnen
Zapisobierca
Legatee / testate successor
Lernen beginnen
Zapisobierca / spadkobierca
Legitim / legitime / legal portion / compulsory portion of inheritance / statutory portion / forced portion
Lernen beginnen
zachowek
Legitim, legitime, legal portion, legitimate portion, lawful share, forced portion, compulsory portion of an inheritance
Lernen beginnen
Zachowek
Legitimate justified
Lernen beginnen
Uzasadniony
Letter of request
Lernen beginnen
Wniosek o udzielenie pomocy sądowej
Letters of administration
Lernen beginnen
Dokumenty nadawane zarządcy, uprawniające do zarządzania masa spadkową
Letters of administration (without will)
Lernen beginnen
Dokumenty nadawane zarządcy, uprawniające do zarządzania masą spadkową
Letters of executorships
Lernen beginnen
Osoby powoływane jako wykonawcy testamentu
Level of completion
Lernen beginnen
Etap popełnienia
LEVEL OF COMPLETION:
Lernen beginnen
ETAPY POPEŁNIENIA:
Liability for the inherited debts
Lernen beginnen
Odpowiedzialność za długi spadkowe
Life sentence/imprisonment
Lernen beginnen
Dożywotnie pozbawienie wolności
Limitation upon the lapse of...
Lernen beginnen
Przedawnienie z upływem...
Liquidate and distribute
Lernen beginnen
Spieniężyć i rozdzielić
Lis pendens
Lernen beginnen
Zawisłość sprawy
Litigious/non-litigious proceedings
Lernen beginnen
Postępowanie procesowe/nieprocesowe
Live with
Lernen beginnen
Utrzymywać pożycie
Living and capable of taking
Lernen beginnen
Żyje i ma zdolność dziedziczenia
Living and capable of taking
Lernen beginnen
Żyje i posiada zdolność dziedziczenia
LOCAL AUTHORITIES
Lernen beginnen
ORGANY ADMINISTRACJI LOKALNEJ
Lodge an interlocutory complaint against a decision
Lernen beginnen
Złożyć zażalenie na postanowienie
made final and absolute
Lernen beginnen
jest wyrokiem kończącym i ostatecznym
Magistrate
Lernen beginnen
Sędzia pokoju
Maiden name, née, family name at birth, birth name
Lernen beginnen
Nazwisko panieńskie
Main trial/hearing
Lernen beginnen
Rozprawa główna
MAINTENANCE CLAIMS
Lernen beginnen
ROSZCZENIA ALIMENTACYJNE
maintenance/support
Lernen beginnen
Alimenty na dzieci
Making the sentence publicly known
Lernen beginnen
Podanie wyroku do publicznej wiadomości
Male child / female child
Lernen beginnen
chłopiec/dziewczynka
Mandatary/ mandatee
Lernen beginnen
ZlecenioBIORCA
Marital / civil / conjugal status
Lernen beginnen
Stan cywilny
Marital / conjugal and family duties
Lernen beginnen
Obowiązki małżeńskie i rodzinne
Marital home
Lernen beginnen
Wspólny dom
marital settlement / marital agreement
Lernen beginnen
umowa majątkowa
Marital/conjugal and family duties
Lernen beginnen
Obowiązki małżeńskie i rodzinne
Maritime academies
Lernen beginnen
Akademie morskie
MARRIAGE
Lernen beginnen
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
MARRIAGE ANNULMENT
Lernen beginnen
UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA
Marriage certificate
Lernen beginnen
Świadectwo ślubu (poświadczenie faktu zawarcia małżeństwa)
Marriage license
Lernen beginnen
Zezwolenie na zawarcie ślubu
Marriage license / marriage certificate
Lernen beginnen
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa / świadectwo ślubu)
married in a civil ceremony
Lernen beginnen
Ślub cywilny
MARRY
Lernen beginnen
ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO
Marry, enter into marriage
Lernen beginnen
Wstąpić w związek
Master’s degree
Lernen beginnen
Magister
Matrimonial regime
Lernen beginnen
Ustrój małżeński
Maturity / Matriculation / Secondary School of general education Final Examination Certificate / Certificate of Completion
Lernen beginnen
Świadectwo Dojrzałości
Maturity certificate
Lernen beginnen
Świadectwo dojrzałości
Maturity exam
Lernen beginnen
Egzamin dojrzałości
MEASURE CAPABLE OF SUBSTANTIALLY LIMITING
Lernen beginnen
ŚRODEK MOGĄCY W ZASADNICZY SPOSÓB OGRANICZYĆ
Measure involving deprivation of liberty
Lernen beginnen
Środek polegający na pozbawieniu wolności
measures
Lernen beginnen
Środki
Measures / activities
Lernen beginnen
Czynności
Medical examination of the wronged person (disorder/disturbance of health)
Lernen beginnen
Badanie lekarskie pokrzywdzonego dotyczące rozstroju zdrowia
Mediocre
Lernen beginnen
Mierny
MEMBER STATES SHALL ENDEAVOR TO
Lernen beginnen
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE PODEJMĄ STARANIA W CELU
MEMBER STATES SHALL MEET THE COSTS
Lernen beginnen
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE PONOSZĄ KOSZTY
MEMBER STATES SHALL TRANSMIT THE TEXT OF THOSE MEASURES TO THE COMMISSION
Lernen beginnen
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE PRZEKAZUJĄ KOMISJI TEKST TYCH ŚRODKÓW
middle name
Lernen beginnen
drugie imię
Middle School
Lernen beginnen
Gimnazjum
Military schools
Lernen beginnen
Szkoły wojskowe
Minor / of full legal age, major, an adult / to be of lawful age
Lernen beginnen
Małoletni / pełnoletni
Minor offence (U.E.) / petty offence / transgression
Lernen beginnen
Wykroczenie
Minor offense, petty offense, transgression
Lernen beginnen
Wykroczenie
Misdemeanor / less serious offence
Lernen beginnen
Występek
Misdemeanor/less serious offense
Lernen beginnen
Występek
misdemeanour
Lernen beginnen
wystepek
Monies
Lernen beginnen
Środki pieniężne
Motion
Lernen beginnen
Wniosek
Motions for the additional taking of evidence
Lernen beginnen
Zgłoszenie przez strony wniosków o uzupełnienie postępowania
Move the court
Lernen beginnen
Wnosić
multitone
Lernen beginnen
wielotonalny
Municipal division of DC
Lernen beginnen
Wydział grodzki SR
Mutual legal assistance and recognition and enforcement of judgements
Lernen beginnen
Wzajemna pomoc prawna oraz uznawanie i wykonywanie wyroków sądowych
Mutual legal assistance request, including letters rogatory
Lernen beginnen
Wnioski o wzajemną pomoc prawną, włączając wnioski o udzielenie pomocy sądowej
Mutual testaments
Lernen beginnen
Testamenty wzajemne
mutually cancelled
Lernen beginnen
wzajemnie zniesione
My executors
Lernen beginnen
Wykonawcy mojego testamentu
Mystic (sealed) testament
Lernen beginnen
Testament zapieczętowany
Name, given name, first name, forename
Lernen beginnen
Imię
namely
Lernen beginnen
mianowicie
NATIONAL LAW
Lernen beginnen
PRAWO KRAJOWE
NECESSARY FOR THE PURPOSE OF SAFEGUARDING THE FAIRNESS OF THE PROCEEDINGS
Lernen beginnen
KONIECZNE W CELU ZAGWARANTOWANIA RZETELNOŚCI POSTĘPOWANIA
Nisi
Lernen beginnen
Tymczasowy
no-fault divorce
Lernen beginnen
Rozwód bez orzekania o winie
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES AND FOOD
Lernen beginnen
NAPOJE BEZALKOHOLOWE I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Non-public with public school rights
Lernen beginnen
Niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej
NON-REGRESSION
Lernen beginnen
NIEZMNIEJSZANIE POZIOMU OCHRONY
Notarial deed
Lernen beginnen
Akt notarialny
Notary will
Lernen beginnen
Testament notarialny
Notary/notarial deed
Lernen beginnen
Akt notarialny
Notary’s fee
Lernen beginnen
Taksa notarialna
NOTHING IN THIS DIRECTIVE SHALL BE CONSTRUED AS LIMITING OR DEROGATING FROM
Lernen beginnen
ŻADEN Z PRZEPISÓW NINIEJSZEJ USTAWY NIE MOŻE BYĆ ROZUMIANY JAKO OGRANICZAJĄCY LUB UCHYLAJĄCY
Notice
Lernen beginnen
Zawiadomienie
Notice of proceedings
Lernen beginnen
Postanowienie o postępowaniu
notification
Lernen beginnen
zawiadomienie
oblique light
Lernen beginnen
oświetlenie kątowe
obliterated
Lernen beginnen
wykreślony
occur
Lernen beginnen
nastąpić
Odstąpienie
Lernen beginnen
Relinquishment
OF 20TH OCTOBER 2010
Lernen beginnen
Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2010 R.
Of full/legal age; major; an adult
Lernen beginnen
Pełnoletni
Of harm to / to the detriment of society
Lernen beginnen
Społeczna szkodliwość czynu
of harm to society
Lernen beginnen
społeczna szkodliwość
OF HAVING COMMITTED A CRIMINAL OFFENSE
Lernen beginnen
O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA
Of sound and disposing mind
Lernen beginnen
W pełni władz umysłowych
Of sound and disposing mind and memory
Lernen beginnen
W pełni władz umysłowych
Of sound mind and memory
Lernen beginnen
W pełni władz umysłowych
Offence with effects ensued
Lernen beginnen
Materialne (działanie sprawcy + skutek)
Offence/crime
Lernen beginnen
Przestępstwo
Offender / actor / defendant / principal offender / criminal transgressor
Lernen beginnen
Sprawca
offender, actor, defendant, principal offender criminal, transgressor, [perpetrator – krytykowany]
Lernen beginnen
sprawca
Office of the Register General
Lernen beginnen
centralny urząd stanu cywilnego
OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION
Lernen beginnen
DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ
OFFICIAL PUBLICATION
Lernen beginnen
URZĘDOWA PUBLIKACJA
okolicz. Wyłącz. Zawarcie małż.
Lernen beginnen
impediment to marriage
Omission, failure to act
Lernen beginnen
Popełnione przez zaniechanie
omission; failure to act
Lernen beginnen
przestępstwo popełnione przez zaniechanie
ON CONDITION THAT
Lernen beginnen
POD WARUNKIEM ŻE
On its own motion
Lernen beginnen
Z urzędu
On or about the last day of each month
Lernen beginnen
W ostatnim dniu każdego miesiąca lub w zbliżonym terminie
On reading the pleadings and hearing the evidence
Lernen beginnen
Po zapoznaniu się z pismem procesowym I materiałem dowodowym
One half each / in equal portions / equally
Lernen beginnen
W częściach równych
Operational control
Lernen beginnen
Kontrola operacyjna
Opłata za stawiennictwo
Lernen beginnen
Attendance fee
Opóźnić
Lernen beginnen
Defer
Opóźnienie
Lernen beginnen
Deferment
Oral / verbal / nuncupative will / delivered orally
Lernen beginnen
Testament ustny
Oral testament/ nuncupative testament
Lernen beginnen
Testament ustny
Order on the presentation of charges
Lernen beginnen
Postanowienie o przedstawieniu, uzupełnieniu lub zmianie zarzutów
Order payment of
Lernen beginnen
Zasądzić koszty
Order to pay
Lernen beginnen
Zasądzenie
Ordinary testaments
Lernen beginnen
Testamenty zwykłe
Organy przestrzegania prawa/ścigania
Lernen beginnen
Law enforcement authorities
Original duly signed
Lernen beginnen
Na oryginale właściwe podpisy
Original name
Lernen beginnen
Imię i nazwisko przed przysposobieniem
Osoba skazana
Lernen beginnen
Sentenced person
Outstanding attainments
Lernen beginnen
Szczególne osiągnięcia
Outstanding, excellent
Lernen beginnen
Celujący
Państwo wzywające/wezwane
Lernen beginnen
Requesting/requested state/Party
PARAGRAPH
Lernen beginnen
USTĘP
Parental interest
Lernen beginnen
Zastrzeżenia co do moralnego wychowania dziecka
PARENTAL RESPONSIBILITY
Lernen beginnen
ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICIELSKA
Parental rights and responsibilities, parental authority, care and custody
Lernen beginnen
Władza rodzicielska
Parenting plan
Lernen beginnen
Kontakty z dziećmi
Particulars of a child
Lernen beginnen
Dane dot. dziecka
Parties
Lernen beginnen
Strony postępowania
Parties ceased to live together
Lernen beginnen
Pożycie małżeńskie ustało
Parties to the legal proceedings
Lernen beginnen
Uczestnicy postępowania
Partner adoption of a minor
Lernen beginnen
Przysposobienie małoletniego przez partnera
Pass the secondary school final exam
Lernen beginnen
Złożyć egzamin dojrzałości
Paternity summons
Lernen beginnen
Wezwanie do sądu w celu ustalenia ojcostwa
Pay/ Discharge
Lernen beginnen
długi – spłacamy
Pecuniary legacies
Lernen beginnen
Kwoty pieniężne
Pecuniary performance / performance in money
Lernen beginnen
Świadczenie pieniężne
Pecuniary performance/performance in money
Lernen beginnen
Świadczenie pieniężne
Pedagogical academies
Lernen beginnen
Akademie pegagogiczne
Penal / Criminal Code
Lernen beginnen
Kodeks Karny
Penal / Criminal Code
Lernen beginnen
Kodeks karny
Penal Institution / Penitentiary
Lernen beginnen
Zakład karny
Penal/Criminal Code
Lernen beginnen
Kodeks karny
Penalties
Lernen beginnen
Kary
Penalty
Lernen beginnen
Kara
Pendante lite
Lernen beginnen
W czasie trwania procesu
Pending (sprawa)
Lernen beginnen
Tocząca się, rozpoczęta
penetrate
Lernen beginnen
przenikać
Penitentiary
Lernen beginnen
Penitencjarny
Per stirpes
Lernen beginnen
Na gałąź rodziny
Per stripes / by roots
Lernen beginnen
Na gałąź rodziny / szczep / linię
Perjury / perjured testimony / obstruction of justice
Lernen beginnen
Składanie fałszywych zeznań
Perpetrator, offender, actor, defendant, principal offender, criminal, transgressor
Lernen beginnen
Sprawca
persistently violates
Lernen beginnen
uporczywie narusza
Persistently/notoriously violates principles of community life
Lernen beginnen
Uporczywie narusza zasady współżycia społecznego
Person is not in custody
Lernen beginnen
Skazany przebywa na wolności
Personal property
Lernen beginnen
Majątek osobisty
PERSONAL RELATIONS
Lernen beginnen
OSOBISTE RELACJE
Personal Representative
Lernen beginnen
Wykonawca testament / przedstawiciel osobisty / administrator / zarządca masy spadkowej
Personal representative
Lernen beginnen
Wykonawca testamentu; przedstawiciel osobisty, administrator, zarządca masy spadkowej
Personally served
Lernen beginnen
Osobiście doręczone
Persons related by blood or marriage of the first and second degree
Lernen beginnen
Krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia
PERSONS SUBJECT TO PROCEEDINGS
Lernen beginnen
OSOBY, PRZECIWKO KTÓRYM TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE
Persons summoned
Lernen beginnen
Wezwani
PERSONS WITH HEARING OR SPEECH IMPEDIMENTS
Lernen beginnen
OSOBY Z UPOŚLEDZENIEM SŁUCHU LUB MOWY
Petition
Lernen beginnen
Pozew
Petition for divorce (complaint – U.S.) / Divorce Petition
Lernen beginnen
Pozew rozwodowy
Petition for divorce (Complaint - US)
Lernen beginnen
Pozew o rozwód
Petition for probate of will and for letters testamentary
Lernen beginnen
Wniosek o stwierdzenie ważności testamentu i wydanie dokumentu upoważniającego do wykonania zapisów testamentowych
Petition for probate of will and for letters testamentary
Lernen beginnen
Wniosek o stwierdzenie ważności testamentu i wydanie dokumentu upoważniającego do wykonania zapisów testamentu
Petitioner
Lernen beginnen
Wnioskodawca

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.